Zoznam 
Zápisnica
PDF 254kWORD 235k
Štvrtok, 29. októbra 2015 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity
 3.Vypočutie o zmene na letný čas v Európe (rozprava)
 4.Bezpečné používanie diaľkovo riadených leteckých systémov (RPAS) v oblasti civilného letectva (rozprava)
 5.Nové výzvy a stratégie na podporu cestovného ruchu v Európe (rozprava)
 6.Rozvoj satelitnej technológie umožňujúcej fungovanie systémov celosvetového zaznamenávania letov (rozprava)
 7.Sacharovova cena 2015 (oznámenie laureáta)
 8.Oficiálne privítanie
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Hlasovanie
  10.1.Agentúra EÚ pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) ***I (hlasovanie)
  10.2.Transparentnosť transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov ***I (hlasovanie)
  10.3.Opatrenia prijaté v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2014 o hromadnom elektronickom sledovaní občanov EÚ (hlasovanie)
  10.4.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2015 (hlasovanie)
  10.5.Odporúčanie Rady týkajúce sa integrácie dlhodobo nezamestnaných na pracovný trh (hlasovanie)
  10.6.Bezpečné používanie diaľkovo riadených leteckých systémov (RPAS) v oblasti civilného letectva (hlasovanie)
  10.7.Nové výzvy a stratégie na podporu cestovného ruchu v Európe (hlasovanie)
  10.8.Rozvoj satelitnej technológie umožňujúcej fungovanie systémov celosvetového zaznamenávania letov (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Predloženie dokumentov
 14.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 15.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 16.Termíny nasledujúcich rokovaní
 17.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 8.30 h.


2. Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity

Príslušné poľské orgány podali žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Roberta Jarosława Iwaszkiewicza v rámci prebiehajúceho konania vo veci správneho priestupku.

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


3. Vypočutie o zmene na letný čas v Európe (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000111/2015), ktorú položili Pavel Svoboda v mene výboru JURI a Michael Cramer v mene výboru TRAN pre Komisiu: Vypočutie o zmene na letný čas v Európe (2015/2722(RSP)) (B8-0768/2015)

Pavel Svoboda a Michael Cramer rozvinuli otázku.

Violeta Bulc (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Herbert Reul v mene skupiny PPE, Evelyn Regner v mene skupiny S&D, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Olaf Stuger v mene skupiny ENF, Heinz K. Becker a Gilles Lebreton.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anna Záborská, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Bronis Ropė, Tomáš Zdechovský, Beatrix von Storch, Michaela Šojdrová a Seán Kelly.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc.

Rozprava sa skončila.


4. Bezpečné používanie diaľkovo riadených leteckých systémov (RPAS) v oblasti civilného letectva (rozprava)

Správa o bezpečnom používaní diaľkovo riadených leteckých systémov (RPAS), všeobecne známych ako bezpilotné lietadlá (dróny), v oblasti civilného letectva [2014/2243(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Jacqueline Foster (A8-0261/2015)

Jacqueline Foster uviedla správu.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Soraya Post (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Renaud Muselier v mene skupiny PPE, Janusz Zemke v mene skupiny S&D, Evžen Tošenovský v mene skupiny ECR, Matthijs van Miltenburg v mene skupiny ALDE, Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE, Peter Lundgren v mene skupiny EFDD, Marie-Christine Arnautu v mene skupiny ENF, Marian-Jean Marinescu, Claudia Tapardel, Anneleen Van Bossuyt, Dominique Riquet, Jill Seymour a Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Cláudia Monteiro de Aguiar, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Patricija Šulin, Lucy Anderson a Ivan Jakovčić.

Vystúpili: Violeta Bulc a Jacqueline Foster.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.6 zápisnice zo dňa 29.10.2015.


5. Nové výzvy a stratégie na podporu cestovného ruchu v Európe (rozprava)

Správa o nových výzvach a stratégiách na podporu cestovného ruchu v Európe [2014/2241(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Isabella De Monte (A8-0258/2015)

Isabella De Monte uviedla správu.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Maria Grapini (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Luigi Morgano (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko) a Cláudia Monteiro de Aguiar v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Ismail Ertug v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil István Ujhelyi, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Jozo Radoš v mene skupiny ALDE, Curzio Maltese v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Jill Evans v mene skupiny Verts/ALE, Peter Lundgren v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Silvia Costa, Marie-Christine Arnautu v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Luis de Grandes Pascual, Claudia Tapardel, Tomasz Piotr Poręba, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Daniela Aiuto, Massimiliano Salini, Miltiadis Kyrkos, Sofia Sakorafa, Deirdre Clune, István Ujhelyi, Salvatore Domenico Pogliese, Linda McAvan, a Silvia Costa, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ismail Ertug.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Dubravka Šuica, Nicola Caputo, Lefteris Christoforou a Patricija Šulin.

Vystúpili: Violeta Bulc a Isabella De Monte.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.7 zápisnice zo dňa 29.10.2015.


6. Rozvoj satelitnej technológie umožňujúcej fungovanie systémov celosvetového zaznamenávania letov (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000118/2015), ktorú položil Michael Cramer, v mene výboru TRAN, pre Komisiu: Rozvoj satelitnej technológie umožňujúcej fungovanie systémov celosvetového zaznamenávania letov (2015/2857(RSP)) (B8-1101/2015)

Michael Cramer rozvinul otázku.

Violeta Bulc (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Marian-Jean Marinescu v mene skupiny PPE, Lucy Anderson v mene skupiny S&D, Jacqueline Foster v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE a Ismail Ertug.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Cláudia Monteiro de Aguiar a Notis Marias.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Michael Cramer, v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch, o rádiovom frekvenčnom pásme potrebnom na podporu budúceho rozvoja satelitnej technológie umožňujúcej vytvorenie celosvetových systémov sledovania letov, ktoré by sa malo prideliť na Svetovej rádiokomunikačnej konferencii organizovanej od 2. do 27. novembra 2015 v Ženeve (WRC-15) (2015/2857(RSP)) (B8-1094/2015).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.8 zápisnice zo dňa 29.11.2015.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.25 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 11.35 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

7. Sacharovova cena 2015 (oznámenie laureáta)

Predseda oznámil, že Konferencia predsedov rozhodla o udelení Sacharovovej ceny za rok 2015 saudskoarabskému blogerovi Rá´ifovi Badawímu.

Odovzdanie ceny sa uskutoční 16. decembra 2015 v Štrasburgu.

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Anna Maria Corazza Bildt, Marine Le Pen a Manfred Weber o údajných možných nezrovnalostiach počas včerajšieho hlasovania (predseda potvrdil, že otázka bola dnes predpoludním predložená Konferencii predsedov a že bude preskúmaná).


8. Oficiálne privítanie

Predseda privítal v mene Parlamentu členov delegácie vojenských jednotiek Pešmerga z autonómnej oblasti irackého Kurdistanu na čele s generálom Alím Džaafarom, ktorá bola usadená na čestnej galérii.


9. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


10. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


10.1. Agentúra EÚ pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) a ktorým sa zrušuje a nahrádza rozhodnutie Rady 2005/681/SVV [COM(2014)0465 - C8-0110/2014- 2014/0217(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Kinga Gál (A8-0048/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2015)0386)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0386)


10.2. Transparentnosť transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o oznamovaní a transparentnosti transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov [COM(2014)0040 - C7-0023/2014- 2014/0017(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Renato Soru (A8-0120/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2015)0387)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0387)


10.3. Opatrenia prijaté v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2014 o hromadnom elektronickom sledovaní občanov EÚ (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-1092/2015 (2015/2635(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0388)


10.4. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2015 (hlasovanie)

Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2015 [2015/2210(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Dariusz Rosati (A8-0307/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Zamietnutý


10.5. Odporúčanie Rady týkajúce sa integrácie dlhodobo nezamestnaných na pracovný trh (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-1093/2015 (2015/2820(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0389)


10.6. Bezpečné používanie diaľkovo riadených leteckých systémov (RPAS) v oblasti civilného letectva (hlasovanie)

Správa o bezpečnom používaní diaľkovo riadených leteckých systémov (RPAS), všeobecne známych ako bezpilotné lietadlá (dróny), v oblasti civilného letectva [2014/2243(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Jacqueline Foster (A8-0261/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0390)


10.7. Nové výzvy a stratégie na podporu cestovného ruchu v Európe (hlasovanie)

Správa o nových výzvach a stratégiách na podporu cestovného ruchu v Európe [2014/2241(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Isabella De Monte (A8-0258/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou ENF)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0391)


10.8. Rozvoj satelitnej technológie umožňujúcej fungovanie systémov celosvetového zaznamenávania letov (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-1094/2015 (2015/2857(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0392)


11. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

(Hlasovanie: utorok 27. októbra 2015)

Správa: Markus Ferber - A8-0306/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Monica Macovei a Seán Kelly

Správa: Ryszard Czarnecki - A8-0283/2015
Andrejs Mamikins a Daniel Hannan

Správa: Ryszard Czarnecki - A8-0282/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins a Daniel Hannan

Správa: Ryszard Czarnecki - A8-0285/2015
Andrejs Mamikins a Daniel Hannan

Správa: Ryszard Czarnecki - A8-0269/2015
Andrejs Mamikins a Monica Macovei

Správa: Charles Goerens - A8-0281/2015
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Marijana Petir a Jonathan Arnott

Meranie emisií v automobilovom priemysle - (2015/2865(RSP)) - RC-B8-1075/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Marijana Petir, Michaela Šojdrová a Jonathan Arnott.

(Hlasovanie: streda 28. októbra 2015)

Správa: José Manuel Fernandes a Gérard Deprez - A8-0298/2015
Krisztina Morvai, Klaus Buchner, Peter Jahr, Seán Kelly, Andrejs Mamikins a Janusz Korwin-Mikke

Odporúčanie do druhého čítania António Marinho e Pinto - A8-0296/2015
Krisztina Morvai

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Odporúčanie do druhého čítania António Marinho e Pinto - A8-0296/2015
Andrejs Mamikins a Jiří Pospíšil

Správa: Giovanni La Via - A8-0305/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Marijana Petir, Momchil Nekov a Nicola Caputo

Správa: James Nicholson - A8-0046/2014
Jiří Pospíšil, Seán Kelly a Andrejs Mamikins

Správa: Julie Girling - A8-0249/2015
Michaela Šojdrová, Peter Jahr a Andrejs Mamikins

Správa: György Schöpflin - A8-0284/2015
Krisztina Morvai, Klaus Buchner, Jiří Pospíšil, Seán Kelly a Andrejs Mamikins

Správa: Ivan Jakovčić - A8-0279/2015
Nicola Caputo a Andrejs Mamikins.

Vysvetlenia hlasovania, ktoré dnes nemohli byť prednesené ústne, budú predložené písomne.

Vystúpili títo poslanci: Danuta Jazłowiecka a Seán Kelly, ktorí vyjadrili nesúhlas s rozhodnutím predsedu prerušiť rokovanie (predseda to vzal na vedomie).


12. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


13. Predloženie dokumentov

Poslanci predložili tieto návrhy uznesení (článok 133 rokovacieho poriadku):

- Dubravka Šuica a Patricija Šulin. Návrh uznesenia o zlepšení prístupu osôb so zdravotným postihnutím k servisu invalidných vozíkov (B8-0960/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Dubravka Šuica a Patricija Šulin. Návrh uznesenia o bezpečnom a zodpovednom cestovnom ruchu (B8-0961/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Dubravka Šuica a Patricija Šulin. Návrh uznesenia o dohľade nad postupmi testovania emisií pochádzajúcich z vozidiel (B8-0962/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ENVI, ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vedení európskej kampane prostredníctvom skríningu hladiny PSA (prostatického špecifického antigénu), zameranej na nádory prostaty (B8-0963/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o význame činnosti stavebného odvetvia, pokiaľ ide o seizmické javy (B8-0964/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o nedávnych útokoch v Mali (B8-0965/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o manipulačných mechanizmoch na úradoch kontroly emisií motorových vozidiel (B8-0966/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Hugues Bayet. Návrh uznesenia o mučení v Európskej únii (B8-0967/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o pravidlách rozdeľovania vo verejnom obstarávaní (B8-0968/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ITRE

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o nedostatočnej transparentnosti pri prístupe k dokumentom týkajúcim sa obchodných rokovaní Európskej únie (B8-0969/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel, Florian Philippot a Mylène Troszczynski. Návrh uznesenia o zabezpečení budúcnosti odvetvia cukrovej repy (B8-0970/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Bernard Monot a Sophie Montel. Návrh uznesenia o posilnení smernice, ktorou sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti dane z finančných transakcií (B8-0971/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o začatí realizácie štúdie Komisie o účinkoch elektromagnetických vĺn na zdravie (B8-0972/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o audite nekrytých nevymožiteľných pohľadávok (B8-0973/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o nebezpečne nízkej miere pôrodnosti v Taliansku (8,5 dieťaťa na tisíc obyvateľov) (B8-0974/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

FEMM

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o 825 136 prihláškach patentu zaregistrovaných v roku 2013 v Číne a o nutnosti, aby Európa obnovila vlastnú politiku inovácií (B8-0975/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o ukončení znižovania podielu jadrovej energie v energetickom mixe (B8-0976/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

- Sophie Montel, Dominique Bilde a Florian Philippot. Návrh uznesenia o zrušení smernice o vysielaní pracovníkov (B8-0977/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o nutnosti zosúladiť demografický vývoj s hospodárskym a sociálnym rozvojom (B8-0978/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o nespravodlivosti v súvislosti s rozhodnutím o rozdelení kvót žiadateľov o azyl, ktoré schválila Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci na schôdzi 22. septembra 2015 (B8-0979/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o dohode o dodávke plynu medzi Ukrajinou a Ruskom (B8-0980/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o prísnej úverovej politike, ktorá podniky v zložitej situácii ženie do náručia úžerníkov (B8-0981/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o nezavedení naliehavých nezávislých obchodných opatrení voči Tuniskej republike (B8-0982/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o zavedení európskeho regulačného rámca pre zhromažďovanie osobných údajov týkajúcich sa zdravia (B8-0983/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o mobilizácii zdrojov na podporu výskumných projektov v oblasti srdcovej nedostatočnosti (B8-0984/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o poskytovaní prostriedkov na výskum spojený s liečbou a prevenciou mozgovej príhody (B8-0985/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o hlbokozmrazených potravinách (B8-0986/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vyhlásení súťaže o najlepšiu miestnu iniciatívu v odvetví cestovného ruchu a kultúry (B8-0990/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o propagovaní, pozdvihnutí a šírení stredomorskej stravy (B8-0991/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o štatúte klimatického utečenca (B8-0992/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o sprístupnení služieb osobám so zdravotným postihnutím (B8-0993/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o záruke kontinuity základných verejných služieb v sektore cestovného ruchu (B8-0994/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

TRAN

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o nutnosti zaručiť bezpečnosť spotrebiteľov (B8-0996/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o podpore dôchodcov (B8-1033/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o sekuritizácii: postupe, ktorý je spojený s veľkým rizikom pre sporiteľov (B8-1034/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o predčasnom charaktere dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou (B8-1035/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o únii kapitálových trhov, ktorá nerieši problém nedostatočného financovania podnikov zo strany bánk (B8-1036/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o zlučiteľnosti trestu odňatia slobody neregulárnych migrantov, ktorí boli vyhostení, no ktorí sa neskôr nelegálne vracajú, s právnymi predpismi EÚ (B8-1037/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o sociálnom začlenení starších ľudí (B8-1038/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o štúdiu cudzích jazykov (B8-1039/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vypracovaní štúdie týkajúcej sa vplyvu, výhod a prípadných zdravotných rizík používania 3D tlačiarní na výrobu orgánov (B8-1040/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o právach európskych prekladateľov a lingvistov (B8-1041/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

CULT

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o nutnosti vytvoriť veľké európske informačné siete (B8-1042/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o potrebe posilniť armádu prezidenta Baššára al-Asada (B8-1043/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o jednotnej mene ako brzdiacom faktore európskeho hospodárstva (B8-1044/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o dohode, ktorú dosiahla Rada ECOFIN v otázke daňových rozhodnutí: výzva na pokračovanie v podvodných praktikách vyhýbania sa daňovým povinnostiam (B8-1045/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o bezpečnosti cestnej premávky v Európskej únii (B8-1046/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o ochrane európskych spotrebiteľov pred podvodmi s technológiami (B8-1048/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o objasnení nového prístupu v prijímacích centrách (B8-1049/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh uznesenia o psích zápasoch v Európskej únii (B8-1050/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

PETI

- Hugues Bayet. Návrh uznesenia o podmienkach na opätovné začleňovanie väzňov do spoločnosti v Európskej únii (B8-1051/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

EMPL

- Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh uznesenia o epilepsii (B8-1052/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o rakovine prsníka a dôležitosti skríningových programov (B8-1053/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o kríze obchodu a s tým súvisiacim zatvorením viac ako 6 000 obchodov v roku 2014 (B8-1054/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o kontrole produktov, ktoré sú alternatívou k cigaretám (B8-1055/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o znepokojení v systéme očkovania, ktorý sa zdá byť v ohrození (B8-1056/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Ivana Maletić, Dubravka Šuica a Patricija Šulin. Návrh uznesenia o zlepšovaní administratívnych postupov v záujme lepšieho využívania sociálnych dávok (B8-1057/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vytvorení európskeho fóra pre nekalé praktiky (B8-1058/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o predpokladoch vytvorenia informačného a vzdelávacieho portálu venovaného novým pravidlám týkajúcim sa bezpečnosti pri práci (B8-1059/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o dohode medzi EÚ a Tureckom o problematike utečencov (B8-1060/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

LIBE


14. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 46 rokovacieho poriadku)
výbor LIBE

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 1.10.2015)

- Vytvorenie mechanizmu EÚ v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv (2015/2254(INL))
(stanovisko: FEMM, AFCO)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 52 rokovacieho poriadku)
výbor AFET

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 22.10.2015)

- Vesmírne spôsobilosti pre európsku bezpečnosť a obranu: (2015/2276(INI))
(stanovisko: ITRE)

- Operácie na podporu mieru – spolupráca EÚ s OSN a Africkou úniou (2015/2275(INI))
(stanovisko: DEVE)

- Stratégia EÚ voči Iránu po jadrovej dohode (2015/2274(INI))
(stanovisko: INTA)

- Vzťahy EÚ s Tuniskom v súčasnom regionálnom kontexte (2015/2273(INI))

- EÚ v meniacom sa globálnom prostredí – prepojenejší, konfliktnejší a komplexnejší svet (2015/2272(INI))
(stanovisko: DEVE, INTA)

výbor CULT

- Nadviazanie na nový strategický rámec pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET2020) (2015/2281(INI))
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 22.10.2015)

- Erasmus+ a ďalšie nástroje na posilnenie mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy – prístup celoživotného vzdelávania (2015/2257(INI))
(stanovisko: EMPL)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 1.10.2015)

výbor DEVE

- Nová aliancia pre potravinovú bezpečnosť a výživu (2015/2277(INI))
(stanovisko: AGRI)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 22.10.2015)

výbor ECON
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 22.10.2015)

- práva o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: Ročný prieskum rastu 2016 (2015/2285(INI))
(stanovisko: ENVI, REGI, BUDG)

výbor EMPL

- Činnosť, vplyv a pridaná hodnota Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2007 až 2014 (2015/2284(INI))
(stanovisko: FEMM, ITRE, CONT, INTA, REGI, BUDG)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 22.10.2015)

- Vykonávanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím s osobitným zreteľom na záverečné pripomienky Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím (2015/2258(INI))
(stanovisko: FEMM, DEVE, CULT, JURI, TRAN, REGI, PETI, LIBE)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 1.10.2015)

- Sociálny damping v Európskej únii (2015/2255(INI))
(stanovisko: FEMM, TRAN)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 1.10.2015)

výbor ENVI
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 1.10.2015)

- Vykonávanie nariadenia (ES) č. 1935/2004 o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami (2015/2259(INI))

výbor IMCO
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 1.10. 2015)

- Správa jednotného trhu v rámci európskeho semestra (2015/2256(INI))
(stanovisko: ITRE)

výbor JURI
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 22.10.2015)

- Výročná správa za rok 2014 o subsidiarite a proporcionalite (COM(2015)0315 - 2015/2283(INI))
(stanovisko: AFCO, AGRI, ENVI, INTA, IMCO)

výbor REGI
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 22.10.2015)

- Plnenie tematického cieľa posilňovania konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov (článok 9 ods. 3) nariadenia o spoločných ustanoveniach (2015/2282(INI))
(stanovisko: EMPL, ITRE, INTA)

- Európska územná spolupráca - najlepšie postupy a inovatívne opatrenia (2015/2280(INI))

- Politika súdržnosti v horských oblastiach EÚ (2015/2279(INI)) (stanovisko: AGRI)

- Politika súdržnosti a stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3) (2015/2278(INI))
(stanovisko: ITRE)

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

výbor ECON (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 22.10.2015)

- Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: Ročný prieskum rastu 2016 (2015/2285(INI))
(stanovisko: ENVI, REGI, BUDG (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Správa o vykonávaní činnosti, vplyve a pridanej hodnote Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2007 až 2014 (2015/2284(INI))
(stanovisko: FEMM, DEVE, CULT, JURI, TRAN, REGI, PETI (článok 54 rokovacieho poriadku), LIBE (článok 54 rokovacieho poriadku)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 22.10.2015)

Vykonávanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím s osobitným zreteľom na záverečné pripomienky Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím 2015/2258(INI)

(stanovisko: FEMM, DEVE, CULT, JURI, TRAN, REGI, PETI (článok 54 rokovacieho poriadku), LIBE (článok 54 rokovacieho poriadku))

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 1.10.2015)

výbor AFET (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 22.10.2015)

- Vesmírne spôsobilosti pre európsku bezpečnosť a obranu: (2015/2276(INI))
(stanovisko: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku))

- Operácie na podporu mieru – spolupráca EÚ s OSN a Africkou úniou (2015/2275(INI))
(stanovisko: DEVE (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor CULT (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 1.10.2015)

- Erasmus+ a ďalšie nástroje na posilnenie mobility vo vzdelávaní a príprave – prístup celoživotného vzdelávania (2015/2257(INI))
(stanovisko: EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku))

Zmeny v pridelení výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor ITRE

- Odporúčania Európskej komisie k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA) (2015/2233(INI))
pridelené: gestorský výbor: INTA
stanovisko: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, TRAN, REGI

výbor EMPL

- Situácia v Stredozemí a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii (2015/2095(INI))
predložené gestorskému výboru: : LIBE
stanovisko: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN


15. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


16. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúca schôdza sa bude konať 11. novembra 2015.


17. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 13.40 h.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Mosca, Picierno, Tremosa i Balcells, Vălean, Winkler Hermann, Woolfe, Zagorakis

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia