Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 11 listopada 2015 r. - Bruksela

6. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

– Decyzja Komisji w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące świec, świeczników, pojemników na świece i akcesoriów zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (D025025/08 – 2015/2947(RPS) termin: 30 stycznia 2016 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: IMCO

– Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów alkaloidów tropanowych w niektórych produktach zbożowych dla niemowląt i małych dzieci (D038228/07 – 2015/2949(RPS) – termin: 6 lutego 2016 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

– Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 333/2007 w odniesieniu do analizy arsenu nieorganicznego, ołowiu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz pewnych kryteriów wyboru do analizy (D040232/03 – 2015/2941(RPS) – termin: 5 lutego 2016 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

– Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 579/2014 z dnia 28 maja 2014 r. przyznającego odstępstwo od niektórych przepisów załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do transportu morskiego płynnych olejów i tłuszczów (D040235/03 – 2015/2943(RPS) – termin: 5 lutego 2016 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

– Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (D041153/03 – 2015/2951(RPS) – termin: 6 lutego 2016 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI

– Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania wyciągów z rozmarynu (E 392) w tłuszczach do smarowania (D041398/02 – 2015/2942(RPS) – termin: 5 stycznia 2016 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

– Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do usunięcia z unijnego wykazu niektórych substancji aromatycznych (D041446/02 – 2015/2934(RPS) – termin: 29 stycznia 2016 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

– Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do wpisu do unijnego wykazu substancji aromatycznych gamma-glutamylo-walilo-glicyny (D041448/02 – 2015/2948(RPS)) – termin: 30 grudnia 2015 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

– Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości ametoktradyny, chlorotalonilu, difenyloaminy, flonikamidu, fluazynamu, fluoksastrobiny, halauksyfenu metylu, propamokarbu, protiokonazolu, tiakloprydu i trifloksystrobiny w określonych produktach lub na ich powierzchni (D041453/02 – 2015/2950(RPS) – termin: 6 stycznia 2016 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

– Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do niektórych substancji aromatycznych (D041458/02 – 2015/2937(RPS) – termin: 31 grudnia 2015 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

– Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości boskalidu, klotianidyny, tiametoksamu, folpetu i tolklofosu metylowego w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D041471/02 – 2015/2938(RPS) – termin: 31 grudnia 2015 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

– Rozporządzenie Komisji (UE) zmieniające dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień (D041927/02 – 2015/2944(RPS) – termin: 4 grudnia 2015 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: IMCO
opinia: INTA

– Rozporządzenie Komisji (UE) zmieniające dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień (D041934/02 – 2015/2945(RPS) – termin: 4 grudnia 2015 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: IMCO
opinia: INTA

– Rozporządzenie Komisji (UE) zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień (D041941/02 – 2015/2946(RPS) – termin: 4 grudnia 2015 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: IMCO

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności