Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 11. novembra 2015 - Brusel

6. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Rozhodnutie Komisie o bezpečnostných požiadavkách, ktoré musia spĺňať európske normy pre sviečky, svietniky, nádoby na sviečky a príslušenstvo podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (D025025/08 - 2015/2947(RPS) - lehota: 30 január 2016)
predložené gestorskému výboru: : IMCO

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu tropánových alkaloidov v určitých potravinách na báze obilnín pre dojčatá a malé deti (D038228/07 - 2015/2949(RPS) - lehota: 6 február 2016)
predložené gestorskému výboru: : ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 333/2007, pokiaľ ide o analýzu anorganického arzénu, olova a polycyklických aromatických uhľovodíkov a určité kritériá účinnosti analýzy (D040232/03 - 2015/2941(RPS) - lehota: 5 február 2016)
predložené gestorskému výboru: : ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 579/2014, ktorým sa udeľuje výnimka z určitých ustanovení prílohy II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, pokiaľ ide o prepravu kvapalných olejov a tukov v námornej doprave (D040235/03 - 2015/2943(RPS) - lehota: 5 február 2016)
predložené gestorskému výboru: : ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín (D041153/03 - 2015/2951(RPS) - lehota: 6 február 2016)
predložené gestorskému výboru: : ENVI
stanovisko: AGRI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie extraktov z rozmarínu (E 392) v roztierateľných tukoch (D041398/02 - 2015/2942(RPS) - lehota: 5 január 2016)
predložené gestorskému výboru: : ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o vyňatie určitých aromatických látok zo zoznamu Únie (D041446/02 - 2015/2934(RPS) - lehota: 29 január 2016)
predložené gestorskému výboru: : ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o zaradenie gama-glutamyl-valyl-glycínu do zoznamu Únie obsahujúceho aromatické látky (D041448/02 - 2015/2948(RPS) - lehota: 30 december 2015)
predložené gestorskému výboru: : ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí ametoktradínu, chlórtalonilu, difenylamínu, flonikamidu, fluazinamu, fluoxastrobínu, halauxifén-metylu, propamokarbu, protiokonazolu, tiaklopridu a trifloxystrobínu v určitých produktoch alebo na nich (D041453/02 - 2015/2950(RPS) - lehota: 6 január 2016)
predložené gestorskému výboru: : ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o používanie určitých aromatických látok (D041458/02 - 2015/2937(RPS) - lehota: 31 december 2015)
predložené gestorskému výboru: : ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí boskalidu, klotianidínu, tiametoxámu, folpetu a tolklofosmetylu v určitých produktoch alebo na nich (D041471/02 - 2015/2938(RPS) - lehota: 31 december 2015)
predložené gestorskému výboru: : ENVI

- Nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek (D041927/02 - 2015/2944(RPS) - lehota: 4 december 2015)
predložené gestorskému výboru: : IMCO
stanovisko: INTA

- Nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek (D041934/02 - 2015/2945(RPS) - lehota: 4 december 2015)
predložené gestorskému výboru: : IMCO
stanovisko: INTA

- Nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek (D041941/02 - 2015/2946(RPS) - lehota: 4 december 2015)
predložené gestorskému výboru: : IMCO

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia