Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 11 ноември 2015 г. - Брюксел

7. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на общите условия за функциониране на колегиите от надзорни органи (C(2015)6999 – 2015/2919(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 16 октомври 2015 г. по искане на водещата комисия.
Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за пруденциална оценка съгласно член 105, параграф 14 (C(2015)7245 – 2015/2929(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 26 октомври 2015 г. по искане на водещата комисия.
Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (C(2015)07554 - 2015/2940(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 30 октомври 2015 г.
Препращане на водещата комисия: BUDG, CONT

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 от 29 октомври 2012г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (C(2015)07555 - 2015/2939(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 30 октомври 2015 г.
Препращане на водещата комисия: BUDG, CONT

Правна информация - Политика за поверителност