Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 11. novembra 2015 - Brusel

7. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na presné stanovenie všeobecných podmienok fungovania kolégií orgánov dohľadu (C(2015)6999 – 2015/2919(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 16. októbra 2015, na žiadosť príslušného výboru
Pridelené: gestorský výbor: ECON

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa obozretného oceňovania podľa článku 105 ods. 14 (C(2015)7245 – 2015/2929(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. 26. októbra 2015, na žiadosť príslušného výboru.
Pridelené: gestorský výbor: ECON

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (C(2015)07554 – 2015/2940(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 30. októbra 2015
pridelené: gestorský výbor: BUDG, CONT

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (C(2015)07555 – 2015/2939(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 30. októbra 2015
pridelené: gestorský výbor: BUDG, CONT

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia