Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 11 ноември 2015 г. - Брюксел

8. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на протокол за изменение на Споразумение между Европейската общност и Княжество Лихтенщайн, което предвижда мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания (COM(2015)0395 - 11798/2015 - C8-0320/2015 - 2015/0175(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI, LIBE, IMCO

- Предложение за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Комисията за опазване на южния червен тон (CCSBT) относно членството на Съюза в Разширената комисия на Конвенцията за опазване на южния червен тон (07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

- Предложение за решение на Съвета за сключването от името на Съюза на Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Косово*, от друга страна (10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

INTA

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Ирландия – EGF/2015/006 IE/PWA International) (COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Финландия — EGF/2015/005 FI/компютърно програмиране) (COM(2015)0553 - C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 38/2015 - Раздел III - Комисия (N8-0083/2015 - C8-0319/2015 - 2015/2288(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 34/2015 - Раздел III - Комисия (N8-0084/2015 - C8-0321/2015 - 2015/2289(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 31/2015 - Раздел III - Комисия (N8-0085/2015 - C8-0322/2015 - 2015/2290(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 9/2015 - Комитет на регионите (N8-0086/2015 - C8-0324/2015 - 2015/2291(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 10/2015 - Комитет на регионите (N8-0087/2015 - C8-0325/2015 - 2015/2292(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 11/2015 - Комитет на регионите (N8-0088/2015 - C8-0326/2015 - 2015/2293(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 12/2015 - Комитет на регионите (N8-0089/2015 - C8-0327/2015 - 2015/2294(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити 4/2015 - Европейски омбудсман (N8-0090/2015 - C8-0330/2015 - 2015/2296(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 36/2015 - Раздел III - Комисия (N8-0091/2015 - C8-0331/2015 - 2015/2297(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 39/2015 - Раздел III - Комисия (N8-0092/2015 - C8-0333/2015 - 2015/2299(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. Proposition d'établir une présence permanente de l'UE en Somalie – SEAE (Article 203) (N8-0093/2015 - C8-0334/2015 - 2015/2300(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

AFET

2) от парламентарни комисии

- ***I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации, предприятията и гражданите (ISA2) Оперативната съвместимост като средство за модернизиране на обществения сектор (COM(2014)0367 - C8-0037/2014 - 2014/0185(COD)) - ITRE - Докладчик: Carlos Zorrinho (A8-0225/2015)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за зоотехническите и генеалогичните условия за търговия и внос в Съюза на разплодни животни и зародишни продукти от тях (COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD)) - AGRI - Докладчик: Michel Dantin (A8-0288/2015)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1236/2010 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на схема за контрол и изпълнение в зоната, обхваната от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан (COM(2015)0121 - C8-0076/2015 - 2015/0063(COD)) - PECH - Докладчик: Ole Christensen (A8-0294/2015)

3) от членове на Парламента, предложения за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно подпомагането на инициативи срещу разхищаването на храни (B8-1061/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно обстрела на болницата на „Лекари без граници“ в Кундуз (B8-1062/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно прилагането на план за репатриране на имигрантите, които нямат право да пребивават в държавите – членки на ЕС (B8-1063/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

DEVE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно въвеждането на актуализирана нормативна система за промяна на Споразумението за сфера на неприкосновеност на личния живот между ЕС и САЩ (B8-1064/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

ITRE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно защитата на европейското подводно културно наследство (B8-1065/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно отговорността на Комисията за нарушението на директивата относно защитата на личните данни (B8-1066/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mara Bizzotto, Dominique Martin и Joëlle Mélin. Предложение за резолюция относно премахването на европейския семестър за координация на икономическите политики (B8-1067/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно предложението за насоки на равнището на Съюза относно класифицирането на хотелските структури (B8-1068/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно подкрепата за семействата на европейски младежи, заминали за Сирия или Ирак като бойци на Даиш (B8-1069/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно разследването на предполагаемо транспортиране и незаконно задържане на затворници в европейски държави от ЦРУ (B8-1070/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно производството на електрическа енергия от отпадъци от обработването на цитрусовите плодове (B8-1072/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно защитата на момичетата в Европа и по света (B8-1073/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

FEMM

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно насърчаването на програми и фондове за подкрепа на лечението с помощта на домашни любимци (pet-therapy) (B8-1074/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно предложенията на ОИСР за борба с избягването на данъци (B8-1081/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно отношенията между Европейската комисия и тютюневото лоби (B8-1082/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Dominique Bilde, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно излишъка по текущата сметка на еврозоната (B8-1083/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Nicola Caputo. Предложение за резолюция относно кръговото земеделие (B8-1084/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно подкрепа за инициативите за намаляване на емисиите (B8-1085/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно правата на човека (B8-1086/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно насърчаването на проучване и изследователски фонд, предназначен за лечение на ХИВ/СПИН (B8-1087/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно насърчаването на европейски опреснителни курсове за учители (B8-1088/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно така нареченото асистирано самоубийство (B8-1090/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно Сирия: за съгласуване на руско-американските операции и за необходимостта ЕС да даде своя принос (B8-1091/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно наличието на механизъм за уреждане на спорове между инвеститор и държава във всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада и Европейския съюз (B8-1095/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно риска от заразяване с вируса на ебола (B8-1096/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Renata Briano, Nicola Caputo и Ricardo Serrão Santos. Предложение за резолюция относно преразглеждането на системата на квоти за червен тон (B8-1097/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно рака на яйчниците (B8-1098/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

Правна информация - Политика за поверителност