Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015 - Βρυξέλλες

8. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τροποποιητικού πρωτόκολλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις (COM(2015)0395 - 11798/2015 - C8-0320/2015 - 2015/0175(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

JURI, LIBE, IMCO

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της επιτροπής της σύμβασης για τη διατήρηση του τόνου Νοτίου Ημισφαιρίου (CCSBT) με σκοπό την εκ μέρους της Ένωσης απόκτηση της ιδιότητας του μέλους στη διευρυμένη επιτροπή της σύμβασης για τη διατήρηση του τόνου Νοτίου Ημισφαιρίου (07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλιου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας, αφενός, και του Κοσσυφοπεδίου, αφετέρου (10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

INTA

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση από την Ιρλανδία– EGF/2015/006 IE/PWA International) (COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση από τη Φινλανδία – EGF/2015/005 FI/Computer Programming) (COM(2015)0553 - C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 38/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0083/2015 - C8-0319/2015 - 2015/2288(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 34/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0084/2015 - C8-0321/2015 - 2015/2289(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 31/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0085/2015 - C8-0322/2015 - 2015/2290(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 9/2015 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0086/2015 - C8-0324/2015 - 2015/2291(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 10/2015 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0087/2015 - C8-0325/2015 - 2015/2292(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 11/2015 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0088/2015 - C8-0326/2015 - 2015/2293(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 12/2015 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0089/2015 - C8-0327/2015 - 2015/2294(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων 4/2015 - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (N8-0090/2015 - C8-0330/2015 - 2015/2296(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 36/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0091/2015 - C8-0331/2015 - 2015/2297(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 39/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0092/2015 - C8-0333/2015 - 2015/2299(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση θέσπισης μόνιμης παρουσίας της ΕΕ στην Σομαλία – ΕΥΕΔ (Άρθρο 203) (N8-0093/2015 - C8-0334/2015 - 2015/2300(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

AFET

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (ISA2) Η διαλειτουργικότητα ως μέσο εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα (COM(2014)0367 - C8-0037/2014 - 2014/0185(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Carlos Zorrinho (A8-0225/2015)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους που εφαρμόζονται στο εμπόριο και τις εισαγωγές στην Ένωση ζώων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους (COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Michel Dantin (A8-0288/2015)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 1236/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου και επιβολής που εφαρμόζεται στη ζώνη της σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό (COM(2015)0121 - C8-0076/2015 - 2015/0063(COD)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Ole Christensen (A8-0294/2015)

3) από τους βουλευτές, τις προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη στήριξη πρωτοβουλιών κατά της σπατάλης τροφίμων (B8-1061/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη βομβιστική επίθεση κατά νοσοκομείου των «Γιατρών χωρίς σύνορα» στην Κουντούζ (B8-1062/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εφαρμογή ενός προγράμματος επαναπατρισμού για τους μετανάστες που δεν έχουν δικαίωμα παραμονής σε κράτη μέλη της ΕΕ (B8-1063/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

DEVE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εφαρμογή ενός επικαιροποιημένου κανονιστικού συστήματος που θα τροποποιεί την συμφωνία του ασφαλούς λιμένος μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ (B8-1064/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

ITRE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία της ευρωπαϊκής υποθαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς (B8-1065/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ευθύνη της Επιτροπής όσον αφορά την παραβίαση της οδηγίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (B8-1066/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto, Dominique Martin και Joëlle Mélin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάργηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών (B8-1067/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την πρόταση που αφορά την κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών σε ενωσιακό επίπεδο για την κατάταξη των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων (B8-1068/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την στήριξη των οικογενειών των νέων Ευρωπαίων που αναχώρησαν για τη Συρία ή το Ιράκ ως μαχητές του ISIS (B8-1069/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την έρευνα για την εικαζόμενη μεταφορά και παράνομη κράτηση αιχμαλώτων σε ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA (B8-1070/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα υπολείμματα επεξεργασίας εσπεριδοειδών (B8-1072/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των κοριτσιών στην Ευρώπη και στον κόσμο (B8-1073/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προώθηση προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων υπέρ της θεραπευτικής ιδιότητας των κατοικιδίων (pet-therapy) (B8-1074/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις προτάσεις του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής (B8-1081/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το λόμπυ της καπνοβιομηχανίας (B8-1082/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της ζώνης του ευρώ (B8-1083/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Nicola Caputo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κυκλική γεωργία (B8-1084/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υποστήριξη των πρωτοβουλιών για τη μείωση των εκπομπών (B8-1085/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα (B8-1086/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προώθηση μελέτης και ταμείου έρευνας για τη θεραπεία του HIV/AIDS (B8-1087/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προώθηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς (B8-1088/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αποκαλούμενη «υποβοηθούμενη αυτοκτονία» (B8-1090/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη Συρία: ο προσανατολισμός υπέρ του συντονισμού των ρωσικών και αμερικανικών επιχειρήσεων και η ανάγκη να διαδραματίσει η ΕΕ τον δικό της ρόλο (B8-1091/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παρουσία μηχανισμού επίλυσης διαφορών επενδυτή-κράτους (ISDS) στην συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B8-1095/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον κίνδυνο προσβολής από τον ιό Έμπολα (B8-1096/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Renata Briano, Nicola Caputo και Ricardo Serrão Santos. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αναθεώρηση του συστήματος των ποσοστώσεων του ερυθρού τόνου (B8-1097/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον καρκίνο των ωοθηκών (B8-1098/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου