Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 11. november 2015 - Brüssel

8. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu nimel Euroopa Ühenduse ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu muutmisprotokolli sõlmimise kohta (COM(2015)0395 - 11798/2015 - C8-0320/2015 - 2015/0175(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI, LIBE, IMCO

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja siniuim-tuuni kaitse komisjoni (CCSBT) vahelise kirjavahetuse vormis lepingu, mis käsitleb liidu liikmesust siniuim-tuuni kaitse konventsiooni laiendatud komisjonis, Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ja teiselt poolt Kosovo vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu liidu nimel sõlmimise kohta (10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Iirimaa taotlus – EGF/2015/006 IE/PWA International) (COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Soome taotlus – EGF/2015/005 FI/Computer Programming) (COM(2015)0553 - C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 38/2015 - III eelarveosa - Komisjon (N8-0083/2015 - C8-0319/2015 - 2015/2288(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 34/2015 - III eelarveosa - Komisjon (N8-0084/2015 - C8-0321/2015 - 2015/2289(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 31/2015 - III eelarveosa - Komisjon (N8-0085/2015 - C8-0322/2015 - 2015/2290(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 9/2015 – Regioonide Komitee (N8-0086/2015 - C8-0324/2015 - 2015/2291(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 10/2015 - Regioonide Komitee (N8-0087/2015 - C8-0325/2015 - 2015/2292(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 11/2015 - Regioonide Komitee (N8-0088/2015 - C8-0326/2015 - 2015/2293(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 12/2015 - Regioonide Komitee (N8-0089/2015 - C8-0327/2015 - 2015/2294(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek 4/2015 - Euroopa Ombudsman (N8-0090/2015 - C8-0330/2015 - 2015/2296(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 36/2015 – III jagu –Komisjon (N8-0091/2015 - C8-0331/2015 - 2015/2297(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 39/2015 – III jagu –Komisjon (N8-0092/2015 - C8-0333/2015 - 2015/2299(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- dokument ei ole veel kõikidesse keeltesse tõlgitud Proposition d'établir une présence permanente de l'UE en Somalie – SEAE (Article 203) (N8-0093/2015 - C8-0334/2015 - 2015/2300(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

AFET

2) parlamendikomisjonid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse Euroopa haldusasutuste, ettevõtjate ja kodanike jaoks koostalitlusvõime alaste lahenduste programm (ISA2) (Koostalitlusvõime kui avaliku sektori ajakohastamise vahend) (COM(2014)0367 - C8-0037/2014 - 2014/0185(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Carlos Zorrinho (A8-0225/2015)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus aretusloomade ja aretusmaterjaliga liidus kauplemise ning nende liitu importimise suhtes kehtivate zootehniliste ja genealoogiliste tingimuste kohta (COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD)) - AGRI komisjon - Raportöör: Michel Dantin (A8-0288/2015)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1236/2010, millega kehtestatakse Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsiooniga hõlmatud piirkonnas kohaldatav kontrolli- ja rakendussüsteem (COM(2015)0121 - C8-0076/2015 - 2015/0063(COD)) - PECH komisjon - Raportöör: Ole Christensen (A8-0294/2015)

3) parlamendiliikmed, kes esitasid resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek toidu raiskamise vastaste algatuste toetamise kohta (B8-1061/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek organisatsiooni Piirideta Arstid haigla pommitamise kohta Kunduzis (B8-1062/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek ELi liikmesriikides viibimise õiguseta sisserändajate tagasisaatmise kava elluviimise kohta (B8-1063/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

DEVE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek ELi ja USA vahel sõlmitud Safe Harbouri lepingut muutvate ajakohastatud sätete kohaldamise kohta (B8-1064/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Euroopa veealuse kultuuripärandi kaitse kohta (B8-1065/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek komisjoni vastutuse kohta andmekaitsedirektiivi rikkumise eest (B8-1066/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Mara Bizzotto, Dominique Martin ja Joëlle Mélin. Resolutsiooni ettepanek majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta kaotamise kohta (B8-1067/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek hotellistruktuuride klassifitseerimist käsitlevate liidu tasandi suuniste ettepaneku kohta (B8-1068/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Süüriasse või Iraaki ISISe võitlejateks läinud noorte eurooplaste perede toetamise kohta (B8-1069/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek ELi riikide väidetavat kasutamist CIA vangide transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks käsitleva uurimise kohta (B8-1070/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek elektrienergia tootmise kohta tsitrusviljade töötlemise jääkidest (B8-1072/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek tütarlaste kaitse kohta Euroopas ja maailmas (B8-1073/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

FEMM

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek lemmikloomateraapiat toetavate programmide ja fondide edendamise kohta (B8-1074/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek OECD ettepanekute kohta maksustamise vältimisega võitlemiseks (B8-1081/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Komisjoni ja tubakatootjate lobistide suhete kohta (B8-1082/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek euroala jooksevkonto ülejäägi kohta (B8-1083/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Nicola Caputo. Resolutsiooni ettepanek ringmajanduse põhimõtetest lähtuva põllumajanduse kohta (B8-1084/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek heitkoguste vähendamise algatuste toetamise kohta (B8-1085/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek inimõiguste kohta (B8-1086/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek HIV ja AIDSi ravi teemalise uuringu ja teadusfondi edendamise kohta (B8-1087/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek õpetajatele suunatud Euroopa täienduskoolituste edendamise kohta (B8-1088/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek nn abistatud enesetapu kohta (B8-1090/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Süüria kohta, nimelt Venemaa ja Ameerika Ühendriikide tegevuse kooskõlastamise suunas liikumise ning vajaduse kohta, et EL annaks omapoolse panuse (B8-1091/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise mehhanismi olemasolu kohta Kanada ja Euroopa Liidu vahelises laiaulatuslikus majandus- ja kaubanduslepingus (B8-1095/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Ebola viirusesse nakatumise ohu kohta (B8-1096/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Renata Briano, Nicola Caputo ja Ricardo Serrão Santos. Resolutsiooni ettepanek hariliku tuuni püügikvootide süsteemi läbivaatamise kohta (B8-1097/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek munasarjavähi kohta (B8-1098/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

Õigusteave - Privaatsuspoliitika