Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 11 november 2015 - Brussel

8. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Vorstendom Liechtenstein waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (COM(2015)0395 - 11798/2015 - C8-0320/2015 - 2015/0175(NLE))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

JURI, LIBE, IMCO

- Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Commissie voor de instandhouding van de zuidelijke blauwvintonijn (CCSBT) betreffende het lidmaatschap van de Unie in de Uitgebreide Commissie van het Verdrag voor de instandhouding van de zuidelijke blauwvintonijn (07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE))

verwezen naar

ten principale :

PECH

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en Kosovo, anderzijds (10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE))

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

INTA

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Ierland – EGF/2015/006 IE/PWA International) (COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Finland - EGF/2015/005FI/Computerprogrammering) (COM(2015)0553 - C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 38/2015 - Afdeling III – Commissie (N8-0083/2015 - C8-0319/2015 - 2015/2288(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 34/2015 - Afdeling III – Commissie (N8-0084/2015 - C8-0321/2015 - 2015/2289(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 31/2015 - Afdeling III – Commissie (N8-0085/2015 - C8-0322/2015 - 2015/2290(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 9/2015 - Comité van de Regio's (N8-0086/2015 - C8-0324/2015 - 2015/2291(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 10/2015 - Comité van de Regio's (N8-0087/2015 - C8-0325/2015 - 2015/2292(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 11/2015 - Comité van de Regio's (N8-0088/2015 - C8-0326/2015 - 2015/2293(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 12/2015 - Comité van de Regio's (N8-0089/2015 - C8-0327/2015 - 2015/2294(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving 4/2015 - Europese Ombudsman (N8-0090/2015 - C8-0330/2015 - 2015/2296(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 36/2015 - Afdeling III – Commissie (N8-0091/2015 - C8-0331/2015 - 2015/2297(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 39/2015 - Afdeling III – Commissie (N8-0092/2015 - C8-0333/2015 - 2015/2299(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Deze titel is momenteel nog niet in alle talen beschikbaar. Proposition d'établir une présence permanente de l'UE en Somalie – EDEO (artikel 203) (N8-0093/2015 - C8-0334/2015 - 2015/2300(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

AFET

2) van de parlementaire commissies

- ***IVerslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma inzake interoperabiliteitsoplossingen voor overheidsdiensten, bedrijven en burgers (ISA2) in Europa Interoperabiliteit als middel om de overheidssector te moderniseren (COM(2014)0367 - C8-0037/2014 - 2014/0185(COD)) - commissie ITRE - Rapporteur: Carlos Zorrinho (A8-0225/2015)

- ***IVerslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de zoötechnische en genealogische voorwaarden voor de handel in en de invoer in de Unie van fokdieren en levende producten ervan (COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD)) - commissie AGRI - Rapporteur: Michel Dantin (A8-0288/2015)

- ***IVerslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1236/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een controle- en handhavingsregeling voor het gebied dat onder het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan valt (COM(2015)0121 - C8-0076/2015 - 2015/0063(COD)) - commissie PECH - Rapporteur: Ole Christensen (A8-0294/2015)

3) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de ondersteuning van initiatieven tegen voedselverspilling (B8-1061/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over het bombardement van het ziekenhuis van Artsen zonder Grenzen in Kunduz (B8-1062/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de invoering van een repatriëringsplan voor immigranten die niet het recht hebben in de EU-lidstaten te verblijven (B8-1063/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

DEVE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de uitvoering van een geüpdatete regelgeving tot wijziging van de Safe Harbour-overeenkomst tussen de EU en de VS (B8-1064/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

ITRE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de bescherming van het cultureel onderwatererfgoed van de lidstaten (B8-1065/2015)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de verantwoordelijkheden van de Commissie met betrekking tot schending van de richtlijn inzake de bescherming van persoonsgegevens (B8-1066/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Mara Bizzotto, Dominique Martin en Joëlle Mélin. Ontwerpresolutie over de afschaffing van het Europees semester voor economische beleidscoördinatie (B8-1067/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de invoering van richtsnoeren op communautair niveau voor de klassering van hotelaccommodatie (B8-1068/2015)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over steun voor de families van Europese jongeren die vertrokken zijn naar Syrië of Irak als militielid van Isis (B8-1069/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het onderzoek naar het veronderstelde vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen in Europese landen door de CIA (B8-1070/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de opwekking van elektriciteit uit het afval van de verwerking van citrusvruchten (B8-1072/2015)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de bescherming van meisjes in Europa en wereldwijd. (B8-1073/2015)

verwezen naar

ten principale :

FEMM

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de bevordering van programma's en middelen ter ondersteuning van pet-therapy. (B8-1074/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de voorstellen van de OESO ter bestrijding van belastingontwijking (B8-1081/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de betrekkingen tussen de Europese Commissie en de tabakslobby (B8-1082/2015)

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het overschot op de lopende rekening in de eurozone (B8-1083/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Nicola Caputo. Ontwerpresolutie over circulaire landbouw (B8-1084/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de ondersteuning van initiatieven ter vermindering van de emissies (B8-1085/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over mensenrechten (B8-1086/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de bevordering van een studie en een onderzoeksfonds met betrekking tot de genezing van hiv/aids (B8-1087/2015)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de bevordering van Europese bijscholingscursussen voor leraren (B8-1088/2015)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over euthanasie (B8-1090/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over Syrië: coördinatie van de Russisch-Amerikaanse operaties en de rol van de EU (B8-1091/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het mechanisme voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten in de brede economische en handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie (B8-1095/2015)

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het risico het ebolavirus op te lopen (B8-1096/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Renata Briano, Nicola Caputo en Ricardo Serrão Santos. Ontwerpresolutie over de herziening van het vangstquotasysteem voor blauwvintonijn (B8-1097/2015)

verwezen naar

ten principale :

PECH

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over eierstokkanker (B8-1098/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

Juridische mededeling - Privacybeleid