Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 11. novembra 2015 - Brusel

8. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Lichtenštajnským kniežatstvom upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, v mene Európskej únie (COM(2015)0395 - 11798/2015 – C8-0320/2015 – 2015/0175(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, LIBE, IMCO

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Komisiou na ochranu tuniaka južného (CCSBT) o členstve Únie v rozšírenej komisii Dohovoru o ochrane tuniaka južného (07134/2015 – C8-0323/2015 – 2015/0036(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Kosovom* na strane druhej v mene Únie (10725/2/2015 – C8-0328/2015 – 2015/0094(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

– Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Írska – EGF/2015/006 IE/PWA International) (COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

– Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Fínska – EGF/2015/005 FI/Computer Programming) (COM(2015)0553 – C8-0332/2015 – 2015/2298(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

– Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 38/2015 – Oddiel III – Komisia (N8-0083/2015 – C8-0319/2015 – 2015/2288(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 34/2015 – Oddiel III – Komisia (N8-0084/2015 – C8-0321/2015 – 2015/2289(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 31/2015 – Oddiel III – Komisia (N8-0085/2015 – C8-0322/2015 – 2015/2290(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 9/2015 – Výbor regiónov (N8-0086/2015 – C8-0324/2015 – 2015/2291(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 10/2015 – Výbor regiónov (N8-0087/2015 – C8-0325/2015 – 2015/2292(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 11/2015 – Výbor regiónov (N8-0088/2015 – C8-0326/2015 – 2015/2293(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 12/2015 – Výbor regiónov (N8-0089/2015 – C8-0327/2015 – 2015/2294(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun finančných prostriedkov 4/2015 – Európsky ombudsman (N8-0090/2015 – C8-0330/2015 – 2015/2296(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 36/2015 – Oddiel III – Komisia (N8-0091/2015 – C8-0331/2015 – 2015/2297(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 39/2015 – Oddiel III – Komisia (N8-0092/2015 – C8-0333/2015 – 2015/2299(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Proposition d'établir une présence permanente de l'UE en Somalie – SEAE (Article 203) (N8-0093/2015 – C8-0334/2015 – 2015/2300(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

AFET

2) parlamentných výborov

– ***ISpráva o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o riešeniach interoperability pre európske orgány verejnej správy, podniky a občanov (ISA2) Interoperabilita ako prostriedok modernizácie verejného sektora (COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)) – výbor ITRE – Spravodajca: Carlos Zorrinho (A8-0225/2015)

– ***ISpráva o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zootechnických a genealogických podmienkach na obchodovanie s plemennými zvieratami a ich zárodočnými produktmi a na ich dovoz do Únie (COM(2014)0005 – C7-0032/2014 – 2014/0032(COD)) – výbor AGRI – Spravodajca: Michel Dantin (A8-0288/2015)

– ***ISpráva o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1236/2010, ktorým sa ustanovuje systém kontroly a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku (COM(2015)0121 – C8-0076/2015 – 2015/0063(COD)) – výbor PECH – Spravodajca: Ole Christensen (A8-0294/2015)

3) poslancov, návrhy uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o podpore iniciatív na boj proti plytvaniu potravinami (B8-1061/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o bombardovaní nemocnice pod správou organizácie Lekári bez hraníc v Kundúze (B8-1062/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o vykonávaní plánu návratu prisťahovalcov, ktorí nemajú právo na pobyt v členských štátoch EÚ (B8-1063/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o aktualizácii právneho rámca na zmenu dohody o bezpečnom prístave medzi EÚ a USA (B8-1064/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

ITRE

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o ochrane podmorského kultúrneho dedičstva členských štátov (B8-1065/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o zodpovednosti Komisie za porušenie smernice o ochrane osobných údajov (B8-1066/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Mara Bizzotto, Dominique Martin a Joëlle Mélin. Návrh uznesenia o zrušení európskeho semestra pre koordináciu hospodárskych politík (B8-1067/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o návrhu usmernení ku klasifikácii hotelových zariadení na úrovni Spoločenstva (B8-1068/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o podpore rodín mladých Európanov, ktorí odišli do Sýrie alebo Iraku ako ozbrojenci Islamského štátu (B8-1069/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vyšetrovaní údajnej prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov v európskych krajinách prostredníctvom CIA (B8-1070/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o výrobe elektrickej energie zo zvyškov vznikajúcich pri spracovaní citrusových plodov (B8-1072/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o ochrane dievčat v Európe a vo svete (B8-1073/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

FEMM

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o propagácii programov a fondov na podporu liečby pomocou zvierat (B8-1074/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o návrhoch OECD v oblasti boja proti daňovým únikom (B8-1081/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o vzťahoch medzi Európskou komisiou a tabakovou loby (B8-1082/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

– Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o prebytku bežného účtu v eurozóne (B8-1083/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Nicola Caputo. Návrh uznesenia o obehovom poľnohospodárstve (B8-1084/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o podpore iniciatív na znižovanie emisií (B8-1085/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o ľudských právach (B8-1086/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o podpore štúdie a výskumného fondu určeného na liečbu HIV a AIDS (B8-1087/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o podpore európskych vzdelávacích kurzov pre učiteľov (B8-1088/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o takzvanej asistovanej samovražde (B8-1090/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o Sýrii: smerom ku koordinácii rusko-amerických operácií a potrebe krokov zo strany EÚ (B8-1091/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

– Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o zahrnutí mechanizmu urovnávania sporov medzi investormi a štátmi do komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi Kanadou a Európskou úniou (B8-1095/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o riziku nakazenia sa ebolou (B8-1096/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Renata Briano, Nicola Caputo a Ricardo Serrão Santos. Návrh uznesenia o preskúmaní systému kvót na lov tuniaka južného (B8-1097/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o nádoroch na vaječníkoch (B8-1098/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia