Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015 - Βρυξέλλες

9. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Το Συμβούλιο διαβίβασε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των εξής εγγράφων:

—   πρακτικό διόρθωσης στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός και της Ουκρανίας αφετέρου, που υπεγράφη στις 21 Μαρτίου 2014 και στις 27 Ιουνίου 2014 στις Βρυξέλλες·

—   πρακτικό διόρθωσης στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός και της Γεωργίας αφετέρου·

—   πρακτικό διόρθωσης στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας αφετέρου, που υπεγράφη στις 27 Ιουνίου 2014 στις Βρυξέλλες·

—   τροποποιητικό πρωτόκολλο της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβοουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις·

—   πρόσθετο πρωτόκολλο της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

—   πρωτόκολλο τροποποίησης της συμφωνίας κοινού αεροπορικού΄χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, καιτ ης Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

—   δεύτερο πρακτικό διόρθωσης αβλεψιών της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών Cariforum, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου