Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015 - Βρυξέλλες

11. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφος 6 του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 5 Νοεμβρίου 2015

(*) Απόρρητο όνομα

(*) (αριθ. 2715/2014)·(*) (αριθ. 0961/2015)·(*) (αριθ. 0962/2015)·(*) (αριθ. 0963/2015)·(*) (αριθ. 0964/2015)·Darlan Paulo Basso Andrighetto Junior (αριθ. 0965/2015)·(*) (αριθ. 0966/2015)·(*) (αριθ. 0967/2015)·(*) (αριθ. 0968/2015)·(*) (αριθ. 0969/2015)·(*) (αριθ. 0970/2015)·(*) (αριθ. 0971/2015)·(*) (αριθ. 0972/2015)·(*) (αριθ. 0973/2015)·Reiner Streich (αριθ. 0974/2015)·(*) (αριθ. 0975/2015)·(*) (αριθ. 0976/2015)·(*) (αριθ. 0977/2015)·(*) (αριθ. 0978/2015)·Flora Hansen (αριθ. 0979/2015)·Horst Murken (αριθ. 0980/2015)·(*) (αριθ. 0981/2015)·(*) (αριθ. 0982/2015)·Joseph-Christos Kondylakis (αριθ. 0983/2015)·(*) (αριθ. 0984/2015)·(*) (αριθ. 0985/2015)·(*) (αριθ. 0986/2015)·(*) (αριθ. 0987/2015)·(*) (αριθ. 0988/2015)·(*) (αριθ. 0989/2015)·Joel Batila (αριθ. 0990/2015)·Jacqueline Smith Nichols (αριθ. 0991/2015)·(*) (αριθ. 0992/2015)·(*) (αριθ. 0993/2015)·(*) (αριθ. 0994/2015)·(*) (αριθ. 0995/2015)·(*) (αριθ. 0996/2015)·(*) (αριθ. 0997/2015)·Jan-Erik Hansen (αριθ. 0998/2015)·(*) (αριθ. 0999/2015)·Jens Holste (αριθ. 1000/2015)·Flavio Miccono (αριθ. 1001/2015)·(*) (αριθ. 1002/2015)·(*) (αριθ. 1003/2015)·(*) (αριθ. 1004/2015)·(*) (αριθ. 1005/2015)·Marco Amato Di Marco (αριθ. 1006/2015)·(*) (αριθ. 1007/2015)·(*) (αριθ. 1008/2015)· Mihai Ionuț Petre (αριθ. 1009/2015)·Jerzy Wicher (αριθ. 1010/2015)·(*) (αριθ. 1011/2015)·(*) (αριθ. 1012/2015)·(*) (αριθ. 1013/2015)·(*) (αριθ. 1014/2015)·(*) (αριθ. 1015/2015)·(*) (αριθ. 1016/2015)·Marco Bava (αριθ. 1017/2015)·(*) (αριθ. 1018/2015)·(*) (αριθ. 1019/2015)·(*) (αριθ. 1020/2015)·Hadjadji Sarah (αριθ. 1021/2015)·(*) (αριθ. 1022/2015)·Alejandro Nicolás Romero Chamorro (αριθ. 1023/2015)·(*) (αριθ. 1024/2015)·Pablo Mayo Sanz (αριθ. 1025/2015)·(*) (αριθ. 1026/2015)·(*) (αριθ. 1027/2015)·(*) (αριθ. 1028/2015)·(*) (αριθ. 1029/2015)·(*) (αριθ. 1030/2015)·Iwona Hartwich (αριθ. 1031/2015)·Marco Bava (αριθ. 1032/2015)·(*) (αριθ. 1033/2015)·(*) (αριθ. 1034/2015)·(*) (αριθ. 1035/2015)·Marco Bava (αριθ. 1036/2015)·Christos Taklis (αριθ. 1037/2015)·(*) (αριθ. 1038/2015)·(*) (αριθ. 1039/2015)·Remo Pulcini (αριθ. 1040/2015)·(*) (αριθ. 1041/2015)·Priscilla Tollini (αριθ. 1042/2015)·(*) (αριθ. 1043/2015)·Marco Bava (αριθ. 1044/2015)·Marco Bava (αριθ. 1045/2015)·Marco Bava (αριθ. 1046/2015)·Marco Bava (αριθ. 1047/2015)·(*) (αριθ. 1048/2015)·(*) (αριθ. 1049/2015)·Monica Ravalico (αριθ. 1050/2015)·(*) (αριθ. 1051/2015)·Hani Al-anasi (αριθ. 1052/2015)·(*) (αριθ. 1053/2015)·(*) (αριθ. 1054/2015)·Pavel Pešan (αριθ. 1055/2015)·Colonello Arianna(αριθ. 1056/2015)·(*) (αριθ. 1057/2015)·(*) (αριθ. 1058/2015).

Ο Πρόεδρος διαβίβασε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 215 παράγραφος 13 του Κανονισμού, στις 5 Νοεμβρίου 2015 στην αρμόδια επιτροπή αναφορά η οποία ελήφθη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και απεστάλη από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν διαβιούν ή δεν έχουν έδρα τους σε κράτος μέλος.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου