Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015 - Βρυξέλλες

12. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές / Παραπομπή στις επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή AFET

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, με ιδιαίτερη έμφαση στις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής CPRD του ΟΗΕ (2015/2258(INI))
αναπομπή επί της ουσίας : EMPL
γνωμοδότηση: FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI, LIBE

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου