Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 11 ноември 2015 г. - Брюксел

13. Ред на работа
Пълни стенографски протоколи

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание от първата месечна сесия през ноември 2015 г. (PE 571.350/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 152 от Правилника за дейността):

Сряда

Искане от страна на групата ECR за отлагане за втората месечна сесия през ноември на разискването относно изявленията на Съвета и на Комисията на тема „Практиката на безплатно предоставяне на данни (Zero rating)“ (точка 10 от окончателния проект на дневен ред), и то да бъде заменено с разискване относно изявленията на Съвета и на Комисията относно Съвета по конкурентоспособност за европейската стоманодобивна промишленост .

Изказаха се: Ashley Fox, от името на групата ECR, който обоснова искането и поиска то да бъде подложено на поименно гласуване, Notis Marias, в полза на искането, и Enrique Guerrero Salom, против искането.

С поименно гласуване (112 „за“, 301 „против“, 5 „въздържали се“), Парламентът отхвърли искането.

В съгласие с политическите групи заглавието на първата точка на дневния ред беше променено както следва: „Изявление на Комисията – Пакет, свързан с европейския семестър – годишен обзор на растежа за 2016 г.“.

С това редът на работа е определен.

Правна информация - Политика за поверителност