Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015 - Βρυξέλλες

14. Δέσμη μέτρων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου - Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2016 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Δέσμη μέτρων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου - Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2016 (2015/2924(RSP))

Ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Burkhard Balz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Stanisław Ożóg, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Fabio De Masi, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Paulo Rangel, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Marisa Matias, Roberto Gualtieri, Anthea McIntyre, Cora van Nieuwenhuizen, Marisa Matias, Ernest Maragall, Patrick O'Flynn, Lorenzo Fontana, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Markus Ferber, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bernd Lucke, Elisa Ferreira, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Sofia Ribeiro, Bernd Lucke, Antanas Guoga, Δημήτριος Παπαδημούλης, David Coburn, Gilles Lebreton, Ελευθέριος Συναδινός, Pablo Zalba Bidegain, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Pervenche Berès, Richard Sulík και Miguel Viegas.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Dariusz Rosati, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Alfred Sant, Νότης Μαριάς, Miguel Urbán Crespo, Joachim Schuster, Matt Carthy, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Gunnar Hökmark, Κώστας Μαυρίδης, Ivana Maletić, Tibor Szanyi, Eva Paunova και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sofia Ribeiro, Ana Gomes, Danuta Jazłowiecka, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Νεοκλής Συλικιώτης, Seán Kelly, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Μαρία Σπυράκη, Doru-Claudian Frunzulică και Κώστας Χρυσόγονος.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου