Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 11. novembra 2015 - Brusel

14. Balík opatrení v rámci európskeho semestra – ročný prieskum rastu na rok 2016 (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Balík opatrení v rámci európskeho semestra – ročný prieskum rastu na rok 2016 (2015/2924(RSP))

Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Burkhard Balz v mene skupiny PPE a Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Stanisław Ożóg v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Fabio De Masi v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Paulo Rangel, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Marisa Matias, Roberto Gualtieri, Anthea McIntyre, Cora van Nieuwenhuizen, Marisa Matias, Ernest Maragall, Patrick O'Flynn, Lorenzo Fontana, Konstantinos Papadakis, Markus Ferber, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernd Lucke, Elisa Ferreira, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Sofia Ribeiro, Bernd Lucke, Antanas Guoga, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, Pablo Zalba Bidegain, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Pervenche Berès, Richard Sulík a Miguel Viegas.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Dariusz Rosati, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Alfred Sant, Notis Marias, Miguel Urbán Crespo, Joachim Schuster, Matt Carthy, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Ivana Maletić, Tibor Szanyi, Eva Paunova a Csaba Sógor.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Sofia Ribeiro, Ana Gomes, Danuta Jazłowiecka, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Seán Kelly, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Maria Spyraki, Doru-Claudian Frunzulică a Kostas Chrysogonos.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia