Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 11. november 2015 - Brüssel

15. Tulevane lennunduspakett (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni avaldus : Tulevane lennunduspakett (2015/2933(RSP))

Violeta Bulc (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Marian-Jean Marinescu fraktsiooni PPE nimel, Ismail Ertug fraktsiooni S&D nimel, Jacqueline Foster fraktsiooni ECR nimel, Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel, Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel, Daniela Aiuto fraktsiooni EFDD nimel, Marie-Christine Arnautu fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Tomasz Piotr Poręba, Pavel Telička, Nikolaos Chountis ja Markus Pieper.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

Sõna võtsid István Ujhelyi, Peter van Dalen, Dominique Riquet, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Izaskun Bilbao Barandica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Olga Sehnalová, Daniel Dalton, Matthijs van Miltenburg, Georges Bach, Jens Nilsson, Dieter-Lebrecht Koch, Siôn Simon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Caputo, Monika Flašíková Beňová, Agnes Jongerius ja Clare Moody.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Deirdre Clune, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Urmas Paet, Sofia Sakorafa ja Seán Kelly.

Sõna võttis Violeta Bulc.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Wim van de Camp, Marian-Jean Marinescu, Deirdre Clune, Georges Bach ja Markus Pieper fraktsiooni PPE nimel tulevase lennunduspaketi kohta (2015/2933(RSP)) (B8-1146/2015);

—   Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel tulevase lennunduspaketi kohta (2015/2933(RSP)) (B8-1147/2015);

—    Gesine Meissner, Pavel Telička, Dominique Riquet ja Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel tulevase lennunduspaketi kohta (2015/2933(RSP)) (B8-1148/2015);

—   Daniela Aiuto, Peter Lundgren, Rosa D'Amato ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel tulevase lennunduspaketi kohta (2015/2933(RSP)) (B8-1149/2015);

—   Roberts Zīle ja Jacqueline Foster fraktsiooni ECR nimel tulevase lennunduspaketi kohta (2015/2933(RSP)) (B8-1150/2015);

—   Curzio Maltese, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa ja Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel tulevase lennunduspaketi kohta (2015/2933(RSP)) (B8-1151/2015);

—   Ismail Ertug fraktsiooni S&D nimel tulevase lennunduspaketi kohta (2015/2933(RSP)) (B8-1152/2015).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.11.2015 protokollipunkt 16.2.

(Istung katkestati hääletamise eel mõneks minutiks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika