Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 11. novembra 2015 - Brusel

15. Budúci balík opatrení v oblasti leteckej dopravy (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie : Budúci balík opatrení v oblasti leteckej dopravy (2015/2933(RSP))

Violeta Bulc (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Marian-Jean Marinescu v mene skupiny PPE, Ismail Ertug v mene skupiny S&D, Jacqueline Foster v mene skupiny ECR, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, Daniela Aiuto v mene skupiny EFDD, Marie-Christine Arnautu v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Tomasz Piotr Poręba, Pavel Telička, Nikolaos Chountis a Markus Pieper.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: István Ujhelyi, Peter van Dalen, Dominique Riquet, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Izaskun Bilbao Barandica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Olga Sehnalová, Daniel Dalton, Matthijs van Miltenburg, Georges Bach, Jens Nilsson, Dieter-Lebrecht Koch, Siôn Simon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Caputo, Monika Flašíková Beňová, Agnes Jongerius a Clare Moody.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Deirdre Clune, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Urmas Paet, Sofia Sakorafa a Seán Kelly.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Wim van de Camp, Marian-Jean Marinescu, Deirdre Clune, Georges Bach a Markus Pieper, v mene skupiny PPE, o budúcom balíku opatrení v oblasti leteckej dopravy (2015/2933(RSP)) (B8-1146/2015);

—   Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, o budúcom balíku o leteckej doprave (2015/2933(RSP)) (B8-1147/2015);

—    Gesine Meissner, Pavel Telička, Dominique Riquet a Ramon Tremosa i Balcells, v mene skupiny ALDE, o budúcom balíku opatrení v oblasti leteckej dopravy (2015/2933(RSP)) (B8-1148/2015);

—   Daniela Aiuto, Peter Lundgren, Rosa D'Amato a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD, o budúcom balíku o leteckej doprave (2015/2933(RSP)) (B8-1149/2015);

—   Roberts Zīle a Jacqueline Foster, v mene skupiny ECR, o budúcom balíku o leteckej doprave (2015/2933(RSP)) (B8-1150/2015);

—   Curzio Maltese, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa a Kostas Chrysogonos, v mene skupiny GUE/NGL, o budúcom balíku o leteckej doprave (2015/2933(RSP)) (B8-1151/2015);

—   Ismail Ertug, v mene skupiny S&D, o budúcom balíku o leteckej doprave (2015/2933(RSP)) (B8-1152/2015).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 16.2 zápisnice zo dňa 11.11.2015.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním na chvíľu prerušené).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia