Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2015. gada 11. novembris - Brisele

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

16. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.

°
° ° °

Uzstājās:

—   Anna Maria Corazza Bildt, kura atkārtoti pievērsa uzmanību jautājumam par Marine Le Pen līdzdalību 2015. gada 28. oktobrī notikušajā balsojumā (28.10.2015. protokola 7.9. punkts un 29.10.2015. protokola 7. punkts,

—   Marine Le Pen, kura vispirms izteicās par šo jautājumu un pēc tam pauda nožēlu par to, ka šī sēde notiek 1918. gada 11. novembra pamiera noslēgšanas gadadienā, un aicināja Francijas deputātus, izrādot protestu, atstāt plenārsēžu zāli,

—   Guy Verhofstadt par Marine Le Pen uzstāšanos,

—   Michael Cramer par Anna Maria Corazza Bildt minēto jautājumu,

—   Franz Obermayr par sēdes vadīšanu un

—   Jean-Luc Mélenchon par 1918. gada 11. novembrī noslēgto pamieru.


16.1. Sadarbspējas risinājumi kā līdzeklis publiskā sektora modernizācijai ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido programmu Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un iedzīvotāju sadarbspējas risinājumu nodrošināšanai (ISA2) Sadarbspēja kā līdzeklis publiskā sektora modernizācijai [COM(2014)0367 - C8-0037/2014- 2014/0185(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Carlos Zorrinho (A8-0225/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA-PROV(2015)0393).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0393).


16.2. Gaidāmā aviācijas tiesību aktu pakete (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-1146/2015, B8-1147/2015, B8-1148/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015, B8-1151/2015 un B8-1152/2015 (2015/2933(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-1146/2015

(aizstāj B8-1146/2015, B8-1148/2015 un B8-1152/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Wim van de Camp un Marian-Jean Marinescu PPE grupas vārdā;

—   Ismail Ertug S&D grupas vārdā;

—   Gesine Meissner, Pavel Telička, Dominique Riquet, Ramon Tremosa i Balcells, Matthijs van Miltenburg, Izaskun Bilbao Barandica un Philippe De Backer ALDE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0394).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-1147/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015 un B8-1151/2015 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Curzio Maltese ierosināja mutisku grozījumu pēc 17. punkta, taču to nepieņēma, jo pret to iebilda vairāk nekā 40 deputāti.


16.3. Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reformu [2015/2035(INL)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referenti: Danuta Maria Hübner un Jo Leinen (A8-0286/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0395).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika