Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 11. novembra 2015 - Brusel

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

16. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci:

—   Anna Maria Corazza Bildt, ktorá sa vrátila k otázke účasti poslankyne Marine Le Penovej na hlasovaniach dňa 28. októbra 2015 (bod 7.9 zápisnice zo dňa 28.10.2015 a bod 7 zápisnice zo dňa 29.10.2015),

—   Marine Le Pen sa najskôr vyjadrila k uvedenej otázke a následne vyjadrila poľutovanie nad usporiadaním prebiehajúceho rokovania v deň výročia ukončenia 1. svetovej vojny 11. novembra 1918 a vyzvala francúzskych poslancov, aby na prejav protestu opustili rokovaciu sálu,

—   Guy Verhofstadt k vystúpeniu Marine Le Penovej,

—   Michael Cramer k otázke, s ktorou vystúpila Anna Maria Corazza Bildt,

—   Franz Obermayrk priebehu rokovania a

—   Jean-Luc Mélenchon k ukončeniu prvej svetovej vojny 11. novembra 1918.


16.1. Riešenia interoperability ako prostriedok modernizácie verejného sektora ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o riešeniach interoperability pre európske orgány verejnej správy, podniky a občanov (ISA2) Interoperabilita ako prostriedok modernizácie verejného sektora [COM(2014)0367 - C8-0037/2014- 2014/0185(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Carlos Zorrinho (A8-0225/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA-PROV(2015)0393)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0393)


16.2. Budúci balík opatrení v oblasti leteckej dopravy (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-1146/2015, B8-1147/2015, B8-1148/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015, B8-1151/2015 a B8-1152/2015 (2015/2933(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-1146/2015

(nahrádzajúci B8-1146/2015, B8-1148/2015 a B8-1152/2015):

podaný týmito poslancami:

—   Wim van de Camp a Marian-Jean Marinescu v mene skupiny PPE;

—   Ismail Ertug v mene skupiny S&D;

—   Gesine Meissner, Pavel Telička, Dominique Riquet, Ramon Tremosa i Balcells, Matthijs van Miltenburg, Izaskun Bilbao Barandica a Philippe De Backer v mene skupiny ALDE.

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0394)

(Návrhy uznesenia B8-1147/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015 a B8-1151/2015 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpenie

Curzio Maltese predložil ústny pozmeňujúci návrh na zaradenie za odsek 17, ktorý nebol prijatý, pretože sa proti nemu vyslovilo viac ako 40 poslancov.


16.3. Reforma volebného zákona EÚ (hlasovanie)

Správa o reforme volebného zákona Európskej únie [2015/2035(INL)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajcovia: Danuta Maria Hübner a Jo Leinen (A8-0286/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0395)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia