Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 11 ноември 2015 г. - Брюксел

18. Практиката на безплатно предоставяне на данни (Zero rating) (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Практиката на безплатно предоставяне на данни (Zero rating) (2015/2916(RSP))

Nicolas Schmit (действащ председател на Съвета) и Günther Oettinger (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Pilar del Castillo Vera, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Evelyne Gebhardt, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Vicky Ford, от името на групата ECR, Kaja Kallas, от името на групата ALDE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Michel Reimon, от името на групата Verts/ALE, Dario Tamburrano, от името на групата EFDD, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Paul Rübig, Andrejs Mamikins, Dita Charanzová, José Blanco López и Marc Tarabella.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić и Miguel Viegas.

Изказаха се: Günther Oettinger и Nicolas Schmit.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност