Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015 - Βρυξέλλες

18. Πρακτική μηδενικού συντελεστή (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πρακτική μηδενικού συντελεστή (2015/2916(RSP))

Οι Nicolas Schmit (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Pilar del Castillo Vera, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Evelyne Gebhardt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Vicky Ford, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Kaja Kallas, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michel Reimon, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Paul Rübig, Andrejs Mamikins, Dita Charanzová, José Blanco López και Marc Tarabella.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić και Miguel Viegas.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger και Nicolas Schmit.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου