Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 11 november 2015 - Bryssel

19. Finansiering av två nya EU-förvaltningsfonder för Syrien och Afrika och medlemsstaternas bidrag till dessa fonder (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Finansiering av två nya EU-förvaltningsfonder för Syrien och Afrika och medlemsstaternas bidrag till dessa fonder (2015/2915(RSP))

Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande) och Kristalina Georgieva (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Reimer Böge för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Eider Gardiazabal Rubial för S&D-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Nicolas Bay för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, José Manuel Fernandes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, Jens Geier, Stanisław Ożóg, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Nathan Gill, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Davor Ivo Stier, Isabelle Thomas, Notis Marias, Steven Woolfe, Mariya Gabriel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, Enrique Guerrero Salom, Ulrike Trebesius, Lefteris Christoforou, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Steven Woolfe, Richard Howitt, Othmar Karas, Maria Spyraki och Siegfried Mureşan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas och Indrek Tarand.

Talare: Kristalina Georgieva och Nicolas Schmit.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy