Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2827(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000100/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000100/2015 (B8-1104/2015)

Συζήτηση :

PV 11/11/2015 - 20
CRE 11/11/2015 - 20

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015 - Βρυξέλλες

20. Στόχοι των προηγούμενων προγραμμάτων Daphne στο πλαίσιο του νέου προγράμματος για τα δικαιώματα, την ισότητα και την ιθαγένεια (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000100/2015) που κατέθεσε η Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, προς την Επιτροπή: Με ποιον τρόπο επιδιώκονται οι στόχοι των προηγούμενων προγραμμάτων Daphne στο πλαίσιο του νέου προγράμματος για τα δικαιώματα, την ισότητα και την ιθαγένεια (2015/2827(RSP)) (B8-1104/2015)

Η Iratxe García Pérez αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση

Παρεμβαίνουν Teresa Jiménez-Becerril Barrio, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Clare Moody, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Inês Cristina Zuber, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Margot Parker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Marijana Petir, Maria Noichl, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina και Romana Tomc.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez και Iliana Iotova.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου