Indeks 
Protokol
PDF 259kWORD 197k
Onsdag den 11. november 2015 - Bruxelles
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæringer fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Parlamentets sammensætning
 5.De politiske gruppers sammensætning
 6.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 7.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 8.Modtagne dokumenter
 9.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 10.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 11.Andragender
 12.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 13.Arbejdsplan
 14.Pakken med det europæiske semester - Den årlige vækstundersøgelse for 2016 (forhandling)
 15.Den fremtidige luftfartspakke (forhandling)
 16.Afstemningstid
  16.1.Interoperabilitetsløsninger som et middel til at modernisere den offentlige sektor ***I (afstemning)
  16.2.Den fremtidige luftfartspakke (afstemning)
  16.3.Reform af valgloven i Den Europæiske Union (afstemning)
 17.Stemmerettelser og -intentioner
 18.Praksis med nulsats (forhandling)
 19.Finansiering af to nye EU-forvaltningsfonde (Trust Funds) for Syrien og Afrika og medlemsstaternes bidrag til disse fonde (forhandling)
 20.Målsætningerne for de tidligere Daphne-programmer inden for rammerne af det nye program for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab (forhandling)
 21.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 22.Stemmeforklaringer
 23.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 24.Tidspunkt for næste mødeperiode
 25.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 15.00.


2. Erklæringer fra formanden

Formanden afgav en erklæring om den brand, som var udbrudt natten mellem den 30. og 31. oktober 2015 og havde krævet adskillige ofre, og kondolerede på Europa-Parlamentets vegne ofrenes familier.

Formanden afgav en erklæring om det russiske flys nedstyrtning i Sinai den 31. oktober 2015, som krævede 224 ofre, og kondolerede på Europa-Parlamentets vegne ofrenes familier og det russiske folk.

Indlæg af Victor Negrescu.


3. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Indlæg af Udo Bullmann, der opfordrede til, at der under den kommende mødeperiode skulle finde en mindehøjtidelighed sted til ære for den tidligere tyske kansler Helmut Schmidt, der var afgået ved døden den foregående dag.

°
° ° °

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

°
° ° °

Indlæg af Guy Verhofstadt om den indbydelse, som var blevet sendt til den britiske premierminister David Cameron om at komme til Europa-Parlamentet (formanden noterede sig dette).

Indlæg af Marcel de Graaff, der beklagede, at den indeværende mødeperiode fandt sted på årsdagen for afslutningen på Første Verdenskrig, og opfordrede til at mindes og ære ofrene for denne konflikt (formanden noterede sig dette).

Formanden gav præciserende oplysninger om tilrettelæggelsen omkring LUX-prisen. Indlæg af Silvia Costa (formand for CULT).


4. Parlamentets sammensætning

Pablo Iglesias og Fernando Maura Barandiarán havde skriftligt meddelt, at de havde nedlagt deres mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra hhv. 28. oktober og 25. november 2015.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1, fastslog Parlamentet, at deres mandater var ledige fra hhv den 28. oktober og den 25. november 2015, og gav de berørte nationale myndigheder meddelelse herom.


5. De politiske gruppers sammensætning

Aymeric Chauprade var ikke længere medlem af ENF-Gruppen og var blevet løsgænger med virkning fra den 10. november 2015.


6. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens afgørelse om sikkerhedskrav, der skal opfyldes af europæiske standarder for levende lys, lysestager og -holdere, lysbeholdere og tilbehør i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF om produktsikkerhed i almindelighed (D025025/08 - 2015/2947(RPS) - frist: 30 januar 2016)
henvist til: kor.udv.: IMCO

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for tropanalkaloider i visse fødevarer baseret på cerealier til spædbørn og småbørn (D038228/07 - 2015/2949(RPS) - frist: 6 februar 2016)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 333/2007 for så vidt angår analyse af uorganisk arsen, bly og polycykliske aromatiske hydrocarboner og visse ydeevnekriterier for analysemetoder (D040232/03 - 2015/2941(RPS) - frist: 5 februar 2016)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 579/2014 om fritagelse af transport af flydende olier og fedtstoffer ad søvejen fra visse bestemmelser i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 (D040235/03 - 2015/2943(RPS) - frist: 5 februar 2016)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus (D041153/03 - 2015/2951(RPS) - frist: 6 februar 2016)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: AGRI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsen af ekstrakter af rosmarin (E 392) i smørbare fedtstoffer (D041398/02 - 2015/2942(RPS) - frist: 5 januar 2016)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår fjernelse af visse aromastoffer fra EU-listen (D041446/02 - 2015/2934(RPS) - frist: 29 januar 2016)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår opførelse af gamma-glutamylvalylglycin på EU-listen over aromastoffer (D041448/02 - 2015/2948(RPS) - frist: 30 december 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for ametoctradin, chlorothalonil, diphenylamin, flonicamid, fluazinam, fluoxastrobin, halauxifenmethyl, propamocarb, prothioconazol, thiacloprid og trifloxystrobin i eller på visse produkter (D041453/02 - 2015/2950(RPS) - frist: 6 januar 2016)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår visse aromastoffer (D041458/02 - 2015/2937(RPS) - frist: 31 december 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimumgrænseværdierne for restkoncentrationer af boscalid, clothianidin, thiamethoxam, folpet og tolclofos-methyl i eller på visse produkter (D041471/02 - 2015/2938(RPS) - frist: 31 december 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning (EU) om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter (D041927/02 - 2015/2944(RPS) - frist: 4 december 2015)
henvist til: kor.udv.: IMCO
rådg.udv.: INTA

- Kommissionens forordning (EU) om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter (D041934/02 - 2015/2945(RPS) - frist: 4 december 2015)
henvist til: kor.udv.: IMCO
rådg.udv.: INTA

- Kommissionens forordning (EU) om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter (D041941/02 - 2015/2946(RPS) - frist: 4 december 2015)
henvist til: kor.udv.: IMCO


7. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/UE for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på præcisering af de generelle betingelser for tilsynskollegiernes virkemåde (C(2015)6999 – 2015/2919(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 16. oktober 2015 efter anmodning fra det kompetente udvalg.
Henvist til kor.udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for forsigtig værdiansættelse i henhold til artikel 105, stk. 14 (C(2015)7245 – 2015/2929(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 26. oktober 2015 efter anmodning fra det kompetente udvalg.
Henvist til kor.udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 110/2014 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (C(2015)07554 - 2015/2940(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 30. oktober 2015
Henvist til kor. udv.: BUDG, CONT

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (C(2015)07555 - 2015/2939(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 30. oktober 2015
Henvist til kor. udv.: BUDG, CONT


8. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af andringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Liechtenstein om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger (COM(2015)0395 - 11798/2015 - C8-0320/2015 - 2015/0175(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI, LIBE, IMCO

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kommissionen for Bevarelse af Sydlig Tun (CCSBT) om Unionens medlemskab af den udvidede kommission for konventionen om bevarelse af sydlig tun (07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

PECH

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Kosovo på den anden side (10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Irland – EGF/2015/006 IE/PWA International) (COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Finland - EGF/2015/005 FI/Computer Programming) (COM(2015)0553 - C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 38/2015 - Sektion III - Kommissionen (N8-0083/2015 - C8-0319/2015 - 2015/2288(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 34/2015 - Sektion III - Kommissionen (N8-0084/2015 - C8-0321/2015 - 2015/2289(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 31/2015 - Sektion III - Kommissionen (N8-0085/2015 - C8-0322/2015 - 2015/2290(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 9/2015 – Regionsudvalget (N8-0086/2015 - C8-0324/2015 - 2015/2291(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 10/2015 – Regionsudvalget (N8-0087/2015 - C8-0325/2015 - 2015/2292(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 11/2015 – Regionsudvalget (N8-0088/2015 - C8-0326/2015 - 2015/2293(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 12/2015 – Regionsudvalget (N8-0089/2015 - C8-0327/2015 - 2015/2294(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel 4/2015 – Den Europæiske Ombudsmand (N8-0090/2015 - C8-0330/2015 - 2015/2296(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 36/2015 – Sektion III – Kommissionen (N8-0091/2015 - C8-0331/2015 - 2015/2297(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 39/2015 – Sektion III – Kommissionen (N8-0092/2015 - C8-0333/2015 - 2015/2299(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Denne titel foreligger endnu ikke på alle sprog Proposition d'établir une présence permanente de l'UE en Somalie – SEAE (Article 203) (N8-0093/2015 - C8-0334/2015 - 2015/2300(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

AFET

2) fra udvalgene

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af et program om interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder, virksomheder og borgere (ISA2) Interoperabilitet som et middel til at modernisere den offentlige sektor (COM(2014)0367 - C8-0037/2014 - 2014/0185(COD)) - ITRE udvalg - Ordfører: Carlos Zorrinho (A8-0225/2015)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om zootekniske og genealogiske betingelser for handel med og import til Unionen af avlsdyr og reproduktionsmateriale herfra (COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD)) - AGRI udvalg - Ordfører: Michel Dantin (A8-0288/2015)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1236/2010 om en kontrol- og håndhævelsesordning for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav (COM(2015)0121 - C8-0076/2015 - 2015/0063(COD)) - PECH udvalg - Ordfører: Ole Christensen (A8-0294/2015)

3) fra medlemmerne: beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om støtte til initiativer mod fødevarespild (B8-1061/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om bombardementet af Læger uden Grænsers hospital i Kunduz (B8-1062/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om iværksættelsen af en tilbagesendelsesplan for immigranter, der ikke har ret til at opholde sig i EU’s medlemsstater (B8-1063/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

DEVE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om iværksættelsen af et ajourført regelsæt til ændring af Safe Harbour-aftalen mellem EU og USA (B8-1064/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

ITRE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om beskyttelse af europæisk undersøisk kulturarv (B8-1065/2015)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om Kommissionens ansvar for overtrædelse af direktivet om beskyttelse af personoplysninger (B8-1066/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Mara Bizzotto, Dominique Martin og Joëlle Mélin. Forslag til beslutning om ophævelse af det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: (B8-1067/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om forslag til retningslinjer på fællesskabsplan for klassificering af hotelstrukturer (B8-1068/2015)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om støtte til familierne til de unge europæere, som er taget afsted til Syrien eller Irak for at kæmpe som militsmedlemmer for ISIS (B8-1069/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om undersøgelse af CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger (B8-1070/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om elfremstilling på basis af restprodukter fra forarbejdning af citrusfrugter (B8-1072/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om beskyttelse af piger i Europa og i hele verden (B8-1073/2015)

henvist til:

kor.udv. :

FEMM

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om fremme af programmer og midler til støtte for kæledyrsterapi (B8-1074/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om OECD's forslag til bekæmpelse af skatteunddragelse (B8-1081/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om forbindelserne mellem Kommissionen og tobakslobbyen (B8-1082/2015)

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om overskuddet på de løbende poster i euroområdet (B8-1083/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Nicola Caputo. Forslag til beslutning om cirkulært landbrug (B8-1084/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om støtte til initiativer til emissionsreduktion (B8-1085/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om menneskerettighederne (B8-1086/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om iværksættelse af en undersøgelse og øremærkning af forskningsmidler til behandling af HIV/AIDS (B8-1087/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om fremme af europæiske ajourføringskurser for lærere (B8-1088/2015)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om såkaldt aktiv dødshjælp (B8-1090/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om Syrien: udsigt til koordinering af de russiske og amerikanske operationer og nødvendigheden af, at EU yder sin del (B8-1091/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om mekanismen til bilæggelse af tvister mellem investorer og stater i den omfattende økonomi- og handelsaftale mellem Canada og Den Europæiske Union (B8-1095/2015)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om risikoen for at blive smittet med ebolavirus (B8-1096/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Renata Briano, Nicola Caputo og Ricardo Serrão Santos. Forslag til beslutning om ændring af kvotesystemet for fangst af almindelig tun (B8-1097/2015)

henvist til:

kor.udv. :

PECH

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om kræft i æggestokkene (B8-1098/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI


9. Tekster til aftaler sendt af Rådet

Rådet havde fremsendt bekræftet kopi af:

—   Berigtigelsesprotokol til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side, undertegnet i Bruxelles den 21. marts 2014 og den 27. juni 2014

—   Berigtigelsesprotokol til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side

—   Berigtigelsesprotokol til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side, undertegnet i Bruxelles den 27. juni 2014

—   Ændringsprotokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger

—   Tillægsprotokol til handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

—   Protokol - Ændring af aftalen om et fælles luftfartsområde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Republikken Moldova for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

—   Anden berigtigelsesprotokol til den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side.


10. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Formanden havde modtaget følgende forespørgsel til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

- (O-000100/2015) af Iratxe García Pérez for FEMM til Kommissionen: Hvordan målsætningerne for de tidligere Daphne-programmer vil blive forsøgt gennemført i det nye program for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab (2015/2827(RSP)) (B8-1104/2015).


11. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 6, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 5. november 2015

(*) Navn fortroligt

(*) (nr. 2715/2014); (*) (nr. 0961/2015); (*) (nr. 0962/2015); (*) (nr. 0963/2015); (*) (nr. 0964/2015); Darlan Paulo Basso Andrighetto Junior (nr. 0965/2015); (*) (nr. 0966/2015); (*) (nr. 0967/2015); (*) (nr. 0968/2015); (*) (nr. 0969/2015); (*) (nr. 0970/2015); (*) (nr. 0971/2015); (*) (nr. 0972/2015); (*) (nr. 0973/2015); Reiner Streich (nr. 0974/2015); (*) (nr. 0975/2015); (*) (nr. 0976/2015); (*) (nr. 0977/2015); (*) (nr. 0978/2015); Flora Hansen (nr. 0979/2015); Horst Murken (nr. 0980/2015); (*) (nr. 0981/2015); (*) (nr. 0982/2015); Joseph-Christos Kondylakis (nr. 0983/2015); (*) (nr. 0984/2015); (*) (nr. 0985/2015); (*) (nr. 0986/2015); (*) (nr. 0987/2015); (*) (nr. 0988/2015); (*) (nr. 0989/2015); Joel Batila (nr. 0990/2015); Jacqueline Smith Nichols (nr. 0991/2015); (*) (nr. 0992/2015); (*) (nr. 0993/2015); (*) (nr. 0994/2015); (*) (nr. 0995/2015); (*) (nr. 0996/2015); (*) (nr. 0997/2015); Jan-Erik Hansen (nr. 0998/2015); (*) (nr. 0999/2015); Jens Holste (nr. 1000/2015); Flavio Miccono (nr. 1001/2015); (*) (nr. 1002/2015); (*) (nr. 1003/2015); (*) (nr. 1004/2015); (*) (nr. 1005/2015); Marco Amato Di Marco (nr. 1006/2015); (*) (nr. 1007/2015); (*) (nr. 1008/2015); Mihai Ionuț Petre (nr. 1009/2015); Jerzy Wicher (nr. 1010/2015); (*) (nr. 1011/2015); (*) (nr. 1012/2015); (*) (nr. 1013/2015); (*) (nr. 1014/2015); (*) (nr. 1015/2015); (*) (nr. 1016/2015); Marco Bava (nr. 1017/2015); (*) (nr. 1018/2015); (*) (nr. 1019/2015); (*) (nr. 1020/2015); Hadjadji Sarah (nr. 1021/2015); (*) (nr. 1022/2015); Alejandro Nicolás Romero Chamorro (nr. 1023/2015); (*) (nr. 1024/2015); Pablo Mayo Sanz (nr. 1025/2015); (*) (nr. 1026/2015); (*) (nr. 1027/2015); (*) (nr. 1028/2015); (*) (nr. 1029/2015); (*) (nr. 1030/2015); Iwona Hartwich (nr. 1031/2015); Marco Bava (nr. 1032/2015); (*) (nr. 1033/2015); (*) (nr. 1034/2015); (*) (nr. 1035/2015); Marco Bava (nr. 1036/2015); Christos Taklis (nr. 1037/2015); (*) (nr. 1038/2015); (*) (nr. 1039/2015); Remo Pulcini (nr. 1040/2015); (*) (nr. 1041/2015); Priscilla Tollini (nr. 1042/2015); (*) (nr. 1043/2015); Marco Bava (nr. 1044/2015); Marco Bava (nr. 1045/2015); Marco Bava (nr. 1046/2015); Marco Bava (nr. 1047/2015); (*) (nr. 1048/2015); (*) (nr. 1049/2015); Monica Ravalico (nr. 1050/2015); (*) (nr. 1051/2015); Hani Al-anasi (nr. 1052/2015); (*) (nr. 1053/2015); (*) (nr. 1054/2015); Pavel Pešan (nr. 1055/2015); Colonello Arianna (nr. 1056/2015); (*) (nr. 1057/2015); (*) (nr. 1058/2015).

Formanden havde i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenens artikel 215, stk. 13, den 5. november 2015 til det kompetente udvalg fremsendt et andragende, som Europa-Parlamentet havde modtaget fra fysiske eller juridiske personer, som hverken er borgere i Den Europæiske Union eller har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat.


12. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Ændringer i udvalgshenvisninger / Udvalgshenvisninger (foretningsordenens artikel 53)

AFET

- Gennemførelse af FN's konvention om handicappedes rettigheder, med særligt henblik på de afsluttende bemærkninger fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap (2015/2258(INI))
henvist til kor. udv. : EMPL
rådg.udv.: FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI, LIBE


13. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden i novembre I 2015 (PE 571.350/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 152):

Onsdag

Anmodning fra ECR-Gruppen om at udskyde forhandlingen om redegørelserne ved Rådet og Kommissionen om ”Praksis med nulsats” (punkt 10 i PDOJ) til mødeperioden november II og erstatte den med forhandling om redegørelser ved Rådet og Kommissionen om mødet den 9. november 2015 i Rådet for Konkurrenceevne om jern- og stålindustrien.

Talere: Ashley Fox for ECR-Gruppen, som talte for anmodningen og foreslog, at den blev sat under afstemning ved navneopråb, Notis Marias, som talte for anmodningen, og Enrique Guerrero Salom, som talte imod.

Parlamentet forkastede anmodningen ved afstemning ved navneopråb (112 for, 301 imod, 5 hverken/eller).

Efter aftale med de politiske grupper ændredes titlen på det første punkt på dagsordenen til følgende: ”Redegørelse ved Kommissionen – Pakken med det europæiske semester – Den årlige vækstundersøgelse for 2016".

Arbejdsplanen fastsattes således.


14. Pakken med det europæiske semester - Den årlige vækstundersøgelse for 2016 (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Pakken med det europæiske semester - Den årlige vækstundersøgelse for 2016 (2015/2924(RSP))

Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Burkhard Balz for PPE-Gruppen, og Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen.

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

Talere: Stanisław Ożóg for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Fabio De Masi for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, Paulo Rangel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marisa Matias, Roberto Gualtieri, Anthea McIntyre, Cora van Nieuwenhuizen, Marisa Matias, Ernest Maragall, Patrick O'Flynn, Lorenzo Fontana, Konstantinos Papadakis, Markus Ferber, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bernd Lucke, Elisa Ferreira, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sofia Ribeiro, Bernd Lucke, Antanas Guoga, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, Pablo Zalba Bidegain, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Pervenche Berès, Richard Sulík og Miguel Viegas.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere: Dariusz Rosati, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Alfred Sant, Notis Marias, Miguel Urbán Crespo, Joachim Schuster, Matt Carthy, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Ivana Maletić, Tibor Szanyi, Eva Paunova og Csaba Sógor.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sofia Ribeiro, Ana Gomes, Danuta Jazłowiecka, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Seán Kelly, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Maria Spyraki, Doru-Claudian Frunzulică og Kostas Chrysogonos.

Indlæg af Valdis Dombrovskis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


15. Den fremtidige luftfartspakke (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen : Den fremtidige luftfartspakke (2015/2933(RSP))

Violeta Bulc (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Marian-Jean Marinescu for PPE-Gruppen, Ismail Ertug for S&D-Gruppen, Jacqueline Foster for ECR-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Daniela Aiuto for EFDD-Gruppen, Marie-Christine Arnautu for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Tomasz Piotr Poręba, Pavel Telička, Nikolaos Chountis og Markus Pieper.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

Talere: István Ujhelyi, Peter van Dalen, Dominique Riquet, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Izaskun Bilbao Barandica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Olga Sehnalová, Daniel Dalton, Matthijs van Miltenburg, Georges Bach, Jens Nilsson, Dieter-Lebrecht Koch, Siôn Simon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Caputo, Monika Flašíková Beňová, Agnes Jongerius og Clare Moody.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Deirdre Clune, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Urmas Paet, Sofia Sakorafa og Seán Kelly.

Indlæg af Violeta Bulc.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Wim van de Camp, Marian-Jean Marinescu, Deirdre Clune, Georges Bach og Markus Pieper for PPE-Gruppen om den fremtidige luftfartspakke (2015/2933(RSP)) (B8-1146/2015);

—   Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen om den fremtidige luftfartspakke (2015/2933(RSP)) (B8-1147/2015);

—    Gesine Meissner, Pavel Telička, Dominique Riquet og Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen om den fremtidige luftfartspakke (2015/2933(RSP)) (B8-1148/2015);

—   Daniela Aiuto, Peter Lundgren, Rosa D'Amato og Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen om den fremtidige luftfartspakke (2015/2933(RSP)) (B8-1149/2015);

—   Roberts Zīle og Jacqueline Foster for ECR-Gruppen om den fremtidige luftfartspakke (2015/2933(RSP)) (B8-1150/2015);

—   Curzio Maltese, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa og Kostas Chrysogonos for GUE/NGL-Gruppen om den fremtidige luftfartspakke (2015/2933(RSP)) (B8-1151/2015);

—   Ismail Ertug for S&D-Gruppen om den fremtidige luftfartspakke (2015/2933(RSP)) (B8-1152/2015).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 16.2 i protokollen af 11.11.2015.

(Mødet udsat i afventning af afstemningstiden).


FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

16. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

°
° ° °

Talere::

—   Anna Maria Corazza Bildt, der vendte tilbage til spørgsmålet om Marine Le Pens deltagelse i afstemningen den 28. oktober 2015 (punkt 7.9 i protokollen af 28.10.2015 og punkt 7 i protokollen af 29.10.2015),

—   Marine Le Pen, der først kom ind på dette spørgsmål og derefter beklagede afholdelsen af den indeværende mødeperiode på årsdagen for våbenhvilen den 11. november 1918 og opfordrede de franske medlemmer til at forlade mødesalen i protest mod det,

—   Guy Verhofstadt om Marine Le Pens indlæg,

—   Michael Cramer om det spørgsmål,som Anna Maria Corazza Bildt havde taget op,

—   Franz Obermayr om afviklingen af mødet, og

—   Jean-Luc Mélenchon om våbenhvilen den 11. november 1918.


16.1. Interoperabilitetsløsninger som et middel til at modernisere den offentlige sektor ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af et program om interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder, virksomheder og borgere (ISA2) Interoperabilitet som et middel til at modernisere den offentlige sektor [COM(2014)0367 - C8-0037/2014- 2014/0185(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Carlos Zorrinho (A8-0225/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA-PROV(2015)0393)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0393)


16.2. Den fremtidige luftfartspakke (afstemning)

Forslag til beslutning B8-1146/2015, B8-1147/2015, B8-1148/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015, B8-1151/2015 og B8-1152/2015 (2015/2933(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-1146/2015

(erstatter B8-1146/2015, B8-1148/2015 og B8-1152/2015):

stillet af:

—   Wim van de Camp og Marian-Jean Marinescu for PPE-Gruppen;

—   Ismail Ertug for S&D-Gruppen;

—   Gesine Meissner, Pavel Telička, Dominique Riquet, Ramon Tremosa i Balcells, Matthijs van Miltenburg, Izaskun Bilbao Barandica og Philippe De Backer for ALDE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0394)

(Forslag til beslutning B8-1147/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015 og B8-1151/2015 bortfaldt).

Indlæg

Curzio Maltese havde fremsat et mundtligt ændringsforslag efter stk. 17, hvilket ikke blev godtaget, eftersom mere end 40 medlemmer var imod.


16.3. Reform af valgloven i Den Europæiske Union (afstemning)

Betænkning om reform af valgloven i Den Europæiske Union [2015/2035(INL)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordførere: Danuta Maria Hübner og Jo Leinen (A8-0286/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0395)


17. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


18. Praksis med nulsats (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Praksis med nulsats (2015/2916(RSP))

Nicolas Schmit (formand for Rådet) og Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Pilar del Castillo Vera for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Evelyne Gebhardt for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Vicky Ford for ECR-Gruppen, Kaja Kallas for ALDE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Michel Reimon for Verts/ALE-Gruppen, Dario Tamburrano for EFDD-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Paul Rübig, Andrejs Mamikins, Dita Charanzová, José Blanco López og Marc Tarabella.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić og Miguel Viegas.

Talere: Günther Oettinger og Nicolas Schmit.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


19. Finansiering af to nye EU-forvaltningsfonde (Trust Funds) for Syrien og Afrika og medlemsstaternes bidrag til disse fonde (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Finansiering af to nye EU-forvaltningsfonde (Trust Funds) for Syrien og Afrika og medlemsstaternes bidrag til disse fonde (2015/2915(RSP))

Nicolas Schmit (formand for Rådet) og Kristalina Georgieva (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Indlæg af Reimer Böge for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Talere: Eider Gardiazabal Rubial for S&D-Gruppen, Bernd Kölmel for ECR-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, Liadh Ní Riada for GUE/NGL-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Nicolas Bay for ENF-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, José Manuel Fernandes, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Jens Geier, Stanisław Ożóg, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Nathan Gill, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Davor Ivo Stier, Isabelle Thomas, Notis Marias, Steven Woolfe, Mariya Gabriel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Enrique Guerrero Salom, Ulrike Trebesius, Lefteris Christoforou, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Steven Woolfe, Richard Howitt, Othmar Karas, Maria Spyraki og Siegfried Mureşan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas og Indrek Tarand.

Talere: Kristalina Georgieva og Nicolas Schmit.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


20. Målsætningerne for de tidligere Daphne-programmer inden for rammerne af det nye program for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000100/2015) af Iratxe García Pérez for FEMM til Kommissionen: Hvordan målsætningerne for de tidligere Daphne-programmer vil blive forsøgt gennemført i det nye program for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab (2015/2827(RSP)) (B8-1104/2015)

Iratxe García Pérez begrundede spørgsmålet.

Věra Jourová (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet

Talere: Teresa Jiménez-Becerril Barrio for PPE-Gruppen, Clare Moody for S&D-Gruppen, Jana Žitňanská for ECR-Gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea for ALDE-Gruppen, Inês Cristina Zuber for GUE/NGL-Gruppen, Margot Parker for EFDD-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Marijana Petir, Maria Noichl, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina og Romana Tomc.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez og Iliana Iotova.

Indlæg af Věra Jourová.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


21. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Daniel Buda, Siôn Simon, Anna Elżbieta Fotyga, Marian Harkin, Inês Cristina Zuber, Ernest Maragall, Zoltán Balczó, Andrej Plenković, Iliana Iotova, Julie Girling, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Bodil Valero, Jaromír Štětina, Paul Brannen, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Indrek Tarand, László Tőkés, Victor Negrescu, Paloma López Bermejo, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Josep-Maria Terricabras og Nicola Caputo.


22. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Danuta Maria Hübner og Jo Leinen - A8-0286/2015
Udo Voigt, Janusz Korwin-Mikke, Max Andersson, Zoltán Balczó og Stanislav Polčák

Den fremtidige luftfartspakke2015/2933(RSP)B8-1146/2015
Stanislav Polčák


23. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


24. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 23. november 2015 - 26. november 2015.


25. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 24.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Comi, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Regner, Reid, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zuber, Zullo, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Engström, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Trüpel, Verheyen, Ward, Winkler Hermann

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik