Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 255kWORD 199k
Keskiviikko 11. marraskuuta 2015 - Bryssel
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausumat
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 6.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 7.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 8.Vastaanotetut asiakirjat
 9.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 10.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 11.Vetoomukset
 12.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 13.Käsittelyjärjestys
 14.EU-ohjausjaksoon liittyvä toimenpidepaketti –vuotuinen kasvuselvitys 2016 (keskustelu)
 15.Tuleva ilmailupaketti (keskustelu)
 16.Äänestykset
  16.1.Yhteentoimivuusratkaisut julkisen sektorin nykyaikaistamisen välineenä ***I (äänestys)
  16.2.Tuleva ilmailupaketti (äänestys)
  16.3.Euroopan unionin vaalilain uudistus (äänestys)
 17.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 18.Nollaverokannan soveltaminen (keskustelu)
 19.Kahden uuden, Syyriaa ja Afrikkaa koskevan unionin erityisrahaston rahoitus ja jäsenvaltioiden rahoitusosuudet niihin (keskustelu)
 20.Aikaisempien Daphne-ohjelmien tavoitteet uuden perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman yhteydessä (keskustelu)
 21.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 22.Äänestysselitykset
 23.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 24.Seuraavien istuntojen aikataulu
 25.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 15.00.


2. Puhemiehen julkilausumat

Puhemies antoi julkilausuman Bukarestissa 30. ja 31. lokakuuta 2015 välisenä yönä riehuneesta yökerhopalosta, joka vaati lukuisia uhreja, ja esitti uhrien omaisille parlamentin surunvalittelun.

Puhemies antoi julkilausuman Siinailla 31. lokakuuta 2015 tapahtuneesta venäläisen lentokoneen maahansyöksystä, jossa menehtyi 224 ihmistä, ja esitti uhrien omaisille ja Venäjän kansalle parlamentin surunvalittelun.

Victor Negrescu käytti puheenvuoron.


3. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Udo Bullmann käytti puheenvuoron pyytääkseen, että seuraavalla istuntojaksolla kunnioitettaisiin eilen kuolleen Saksan entisen liittokanslerin Helmut Schmidtin muistoa.

°
° ° °

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

°
° ° °

Guy Verhofstadt käytti puheenvuoron Britannian pääministeri David Cameronille esitetystä kutsusta parlamenttiin (puhemies merkitsi asian muistiin).

Marcel de Graaff käytti puheenvuoron pahoitellakseen, että tämä istuntojakso osui ensimmäisen maailmansodan loppumisen vuosipäivälle, ja pyysi kunnioittamaan tämän sodan uhrien muistoa (puhemies merkitsi asian muistiin).

Puhemies täsmensi Lux-elokuvapalkinnon järjestelyjä. CULT-valiokunnan puheenjohtaja Silvia Costa käytti puheenvuoron.


4. Parlamentin kokoonpano

Pablo Iglesias on ilmoittanut kirjallisesti luopuvansa edustajantoimestaan 28. lokakuuta 2015 alkaen ja Fernando Maura Barandiarán 25. marraskuuta 2015 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti parlamentti katsoi edustajantoimet vapautuneiksi 28. lokakuuta 2015 ja 25. marraskuuta 2015 alkaen ja on ilmoittanut asiasta kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.


5. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Aymeric Chauprade ei ole enää ENF-ryhmän jäsen vaan kuuluu sitoutumattomiin jäseniin 10. marraskuuta 2015 alkaen.


6. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission päätös turvallisuusvaatimuksista, jotka kynttilöitä, kynttilänjalkoja, kynttilälyhtyjä ja tarvikkeita koskevien eurooppalaisten standardien on täytettävä yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY mukaisesti (D025025/08 – 2015/2947(RPS) - määräaika: 30. tammikuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission asetus asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tropaanialkaloidien enimmäismääristä tietyissä imeväisten ja pikkulasten viljapohjaisissa ruoissa (D038228/07 – 2015/2949(RPS) - määräaika: 6. helmikuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus asetuksen (EY) N:o 333/2007 muuttamisesta epäorgaanisen arseenin, lyijyn ja polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen määrityksen sekä määritysmenetelmien tiettyjen suoritusarvovaatimusten osalta (D040232/03 – 2015/2941(RPS) - määräaika: 5. helmikuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus poikkeuksen myöntämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 liitteen II tiettyihin säännöksiin, jotka koskevat nestemäisessä muodossa olevien öljyjen ja rasvojen merikuljetuksia, annetun asetuksen (EU) N:o 579/2014 liitteen muuttamisesta (D040235/03 – 2015/2943(RPS) - määräaika: 5. helmikuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteen II muuttamisesta (D041153/03 – 2015/2951(RPS) - määräaika: 6. helmikuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse rosmariiniuutteiden (E 392) käytöstä levitettävissä rasvoissa (D041398/02 – 2015/2942(RPS) - määräaika: 5. tammikuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen aromiaineiden poistamisesta unionin luettelosta (D041446/02 – 2015/2934(RPS) - määräaika: 29. tammikuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aromiaineen gammaglutamyylivalyyliglysiini lisäämisestä unionin luetteloon (D041448/02 – 2015/2948(RPS) - määräaika: 30. joulukuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ametoktradiinin, klorotaloniilin, difenyyliamiinin, flonikamidin, fluatsinamin, fluoksastrobiinin, halauksifeeni-metyylin, propamokarbin, protiokonatsolin, tiaklopridin ja trifloksistrobiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D041453/02 – 2015/2950(RPS) - määräaika: 6. tammikuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteen I muuttamisesta tiettyjen aromiaineiden osalta (D041458/02 – 2015/2937(RPS) - määräaika: 31. joulukuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse boskalidin, klotianidiinin, tiametoksaamin, folpetin ja tolklofossi-metyylin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D041471/02 – 2015/2938(RPS) - määräaika: 31. joulukuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus (EU) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY muuttamisesta hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyihin sovellettavien kynnysarvojen osalta (D041927/02 – 2015/2944(RPS) - määräaika: 4. joulukuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO
lausuntoa varten: INTA

- Komission asetus (EU) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY muuttamisesta hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyihin sovellettavien kynnysarvojen osalta (D041934/02 – 2015/2945(RPS) - määräaika: 4. joulukuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO
lausuntoa varten: INTA

- Komission asetus (EU) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/81/EY muuttamisesta hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyihin sovellettavien kynnysarvojen osalta (D041941/02 – 2015/2946(RPS) - määräaika: 4. joulukuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO


7. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille on toimitettu seuraavat ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä valvontakollegioiden toiminnan yleiset edellytykset täsmentävillä teknisillä sääntelystandardeilla (C(2015)6999 – 2015/2919(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 16. lokakuuta 2015 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä 105 artiklan 14 kohdan mukaista varovaista arvostusta koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2015)7245 – 2015/2929(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 26. lokakuuta 2015 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014 muuttamisesta (C(2015)07554 - 2015/2940(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. lokakuuta 2015
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG, CONT

- Komission delegoitu asetus unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä 29 päivänä lokakuuta 2012 annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 muuttamisesta (C(2015)07555 - 2015/2939(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. lokakuuta 2015
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG, CONT


8. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus neuvoston päätökseksi säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevassa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskevan, Euroopan yhteisön ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen sopimuksen muutospöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (COM(2015)0395 - 11798/2015 - C8-0320/2015 - 2015/0175(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

JURI, LIBE, IMCO

- Ehdotus neuvoston päätökseksi unionin jäsenyyttä sinievätonnikalan suojelemista koskevan yleissopimuksen laajennetussa komissiossa koskevan Euroopan unionin ja sinievätonnikalan suojelukomission (CCSBT) välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä unionin puolesta (10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

INTA

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Irlannin hakemus – EGF/2015/006 IE/PWA International) (COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Suomen hakemus – EGF/2015/005 FI/Computer Programming) (COM(2015)0553 - C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Määrärahasiirtoesitys DEC 38/2015 - Pääluokka III – Komissio (N8-0083/2015 - C8-0319/2015 - 2015/2288(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 34/2015 - Pääluokka III – Komissio (N8-0084/2015 - C8-0321/2015 - 2015/2289(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 31/2015 - Pääluokka III – Komissio (N8-0085/2015 - C8-0322/2015 - 2015/2290(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 9/2015 - Alueiden komitea (N8-0086/2015 - C8-0324/2015 - 2015/2291(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 10/2015 - Alueiden komitea (N8-0087/2015 - C8-0325/2015 - 2015/2292(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 11/2015 - Alueiden komitea (N8-0088/2015 - C8-0326/2015 - 2015/2293(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 12/2015 - Alueiden komitea (N8-0089/2015 - C8-0327/2015 - 2015/2294(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys 4/2015 - Euroopan oikeusasiamies (N8-0090/2015 - C8-0330/2015 - 2015/2296(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 36/2015 - Pääluokka III – Komissio (N8-0091/2015 - C8-0331/2015 - 2015/2297(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 39/2015 - Pääluokka III – Komissio (N8-0092/2015 - C8-0333/2015 - 2015/2299(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Tämä otsikko ei ole tällä hetkellä saatavilla kaikilla kielillä. Proposition d'établir une présence permanente de l'UE en Somalie – SEAE (Article 203) (N8-0093/2015 - C8-0334/2015 - 2015/2300(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

AFET

2) parlamentin valiokunnilta

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia palvelevia yhteentoimivuusratkaisuja koskevasta ohjelmasta (ISA2) Yhteentoimivuus julkisen sektorin nykyaikaistamisen välineenä (COM(2014)0367 - C8-0037/2014 - 2014/0185(COD)) - ITRE -valiokunta - Esittelijä: Carlos Zorrinho (A8-0225/2015)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jalostuseläinten ja niiden sukusolujen ja alkioiden unionin sisäisessä kaupassa ja unioniin tuonnissa sovellettavista jalostus- ja polveutumisedellytyksistä (COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD)) - AGRI -valiokunta - Esittelijä: Michel Dantin (A8-0288/2015)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavasta valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevasta suunnitelmassa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1236/2010 muuttamisesta (COM(2015)0121 - C8-0076/2015 - 2015/0063(COD)) - PECH -valiokunta - Esittelijä: Ole Christensen (A8-0294/2015)

3) jäseniltä: päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys ruoan haaskauksen torjumiseksi käynnistetyn hankkeen tukemisesta (B8-1061/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys Lääkärit ilman rajoja -järjestön sairaalan pommittamisesta Kunduzissa (B8-1062/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys Euroopan unionissa laittomasti oleskelevien maahanmuuttajien palauttamista koskevan suunnitelman täytäntöönpanosta (B8-1063/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

DEVE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Safe Harbour -sopimusta muuttavan päivitetyn sääntelyjärjestelmän käyttöön ottamisesta (B8-1064/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

ITRE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys Euroopan vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelusta (B8-1065/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys tietosuojadirektiivin loukkaamista koskevasta komission vastuusta (B8-1066/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Mara Bizzotto, Dominique Martin ja Joëlle Mélin. Päätöslauselmaesitys talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson lakkauttamisesta (B8-1067/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys ehdotuksesta hotellien yhdenmukaista luokitusta koskevista unionin suuntaviivoista (B8-1068/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys Syyriaan tai Irakiin Isis-taistelijoiksi lähteneiden eurooppalaisten nuorten perheille annettavasta tuesta (B8-1069/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys Euroopan maiden alueen epäiltyä käyttöä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen koskevasta tutkinnasta (B8-1070/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys sähköenergian tuottamisesta sitrushedelmien jalostusjätteistä (B8-1072/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys tyttöjen suojelusta Euroopassa ja muualla maailmassa (B8-1073/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

FEMM

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys lemmikkiterapian tukemiseksi tarkoitettujen ohjelmien ja varojen edistämisestä (B8-1074/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys OECD:n ehdotuksista verovilpin torjumiseksi (B8-1081/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys komission ja tupakkateollisuuden eturyhmien suhteista (B8-1082/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys euroalueen vaihtotaseen ylijäämästä (B8-1083/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Nicola Caputo. Päätöslauselmaesitys kiertomaataloudesta (B8-1084/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys tuesta päästöjen vähentämisaloitteille (B8-1085/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys ihmisoikeuksista (B8-1086/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys HI-viruksen/aidsin hoitoa koskevan tutkimuksen ja tutkimusrahaston edistämisestä (B8-1087/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys opettajille tarkoitettujen eurooppalaisten täydennyskoulutuskurssien edistämisestä (B8-1088/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys niin sanotusta avustetusta itsemurhasta (B8-1090/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys Syyriasta: Venäjän ja Yhdysvaltojen operaatioiden koordinointi ja EU:n roolista huolehtiminen (B8-1091/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys sijoittajan ja valtion välisen riitojenratkaisumekanismin sisältymisestä Kanadan ja Euroopan unionin väliseen talous- ja kauppasopimukseen (B8-1095/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys ebolaviruksen tartuntariskistä (B8-1096/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Renata Briano, Nicola Caputo ja Ricardo Serrão Santos. Päätöslauselmaesitys tonnikalan kalastuskiintiöjärjestelmän tarkistamisesta (B8-1097/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys munasarjasyövästä (B8-1098/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI


9. Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Neuvosto on toimittanut seuraavien asiakirjojen oikeaksi todistetut jäljennökset:

—   pöytäkirja Brysselissä 21 päivänä maaliskuuta 2014 ja 27 päivänä kesäkuuta 2014 allekirjoitetun Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen oikaisemisesta

—   pöytäkirja Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisen assosiaatiosopimuksen oikaisemisesta

—   pöytäkirja Brysselissä 27 päivänä kesäkuuta 2014 allekirjoitetun Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen oikaisemisesta

—   säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevassa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä tehdyn, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muutospöytäkirja

—   lisäpöytäkirja Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

—   pöytäkirja euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

—   toinen oikaisupöytäkirja Cariforum-valtioiden ja Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden väliseen talouskumppanuussopimukseen.


10. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

- (O-000100/2015) Iratxe García Pérez FEMM-valiokunnan puolesta komissiolle: Miten aikaisempien Daphne-ohjelmien tavoitteita jatketaan uuden perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman yhteydessä? (2015/2827(RSP)) (B8-1104/2015).


11. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä työjärjestyksen 215 artiklan 6 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

5. marraskuuta 2015

(*) Käsitellään luottamuksellisena

(*) (nro 2715/2014); (*) (nro 0961/2015); (*) (nro 0962/2015); (*) (nro 0963/2015); (*) (nro 0964/2015); Darlan Paulo Basso Andrighetto Junior (nro 0965/2015); (*) (nro 0966/2015); (*) (nro 0967/2015); (*) (nro 0968/2015); (*) (nro 0969/2015); (*) (nro 0970/2015); (*) (nro 0971/2015); (*) (nro 0972/2015); (*) (nro 0973/2015); Reiner Streich (nro 0974/2015); (*) (nro 0975/2015); (*) (nro 0976/2015); (*) (nro 0977/2015); (*) (nro 0978/2015); Flora Hansen (nro 0979/2015); Horst Murken (nro 0980/2015); (*) (nro 0981/2015); (*) (nro 0982/2015); Joseph-Christos Kondylakis (nro 0983/2015); (*) (nro 0984/2015); (*) (nro 0985/2015); (*) (nro 0986/2015); (*) (nro 0987/2015); (*) (nro 0988/2015); (*) (nro 0989/2015); Joel Batila (nro 0990/2015); Jacqueline Smith Nichols (nro 0991/2015); (*) (nro 0992/2015); (*) (nro 0993/2015); (*) (nro 0994/2015); (*) (nro 0995/2015); (*) (nro 0996/2015); (*) (nro 0997/2015); Jan-Erik Hansen (nro 0998/2015); (*) (nro 0999/2015); Jens Holste (nro 1000/2015); Flavio Miccono (nro 1001/2015); (*) (nro 1002/2015); (*) (nro 1003/2015); (*) (nro 1004/2015); (*) (nro 1005/2015); Marco Amato Di Marco (nro 1006/2015); (*) (nro 1007/2015); (*) (nro 1008/2015); Mihai Ionuț Petre (nro 1009/2015); Jerzy Wicher (nro 1010/2015); (*) (nro 1011/2015); (*) (nro 1012/2015); (*) (nro 1013/2015); (*) (nro 1014/2015); (*) (nro 1015/2015); (*) (nro 1016/2015); Marco Bava (nro 1017/2015); (*) (nro 1018/2015); (*) (nro 1019/2015); (*) (nro 1020/2015); Hadjadji Sarah (nro 1021/2015); (*) (nro 1022/2015); Alejandro Nicolás Romero Chamorro (nro 1023/2015); (*) (nro 1024/2015); Pablo Mayo Sanz (nro 1025/2015); (*) (nro 1026/2015); (*) (nro 1027/2015); (*) (nro 1028/2015); (*) (nro 1029/2015); (*) (nro 1030/2015); Iwona Hartwich (nro 1031/2015); Marco Bava (nro 1032/2015); (*) (nro 1033/2015); (*) (nro 1034/2015); (*) (nro 1035/2015); Marco Bava (nro 1036/2015); Christos Taklis (nro 1037/2015); (*) (nro 1038/2015); (*) (nro 1039/2015); Remo Pulcini (nro 1040/2015); (*) (nro 1041/2015); Priscilla Tollini (nro 1042/2015); (*) (nro 1043/2015); Marco Bava (nro 1044/2015); Marco Bava (nro 1045/2015); Marco Bava (nro 1046/2015); Marco Bava (nro 1047/2015); (*) (nro 1048/2015); (*) (nro 1049/2015); Monica Ravalico (nro 1050/2015); (*) (nro 1051/2015); Hani Al-anasi (nro 1052/2015); (*) (nro 1053/2015); (*) (nro 1054/2015); Pavel Pešan (nro 1055/2015); Colonello Arianna (nro 1056/2015); (*) (nro 1057/2015); (*) (nro 1058/2015).

Puhemies lähetti työjärjestyksen 215 artiklan 13 kohdan mukaisesti 5. marraskuuta 2015 asiasta vastaavaan valiokuntaan sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, jotka eivät ole Euroopan unionin kansalaisia ja joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka ei ole missään jäsenvaltiossa, parlamentille esittämän vetoomuksen.


12. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) / Valiokuntaan lähettäminen (työjärjestyksen 53 artikla)

AFET-valiokunta

- Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen (CRPD) täytäntöönpano kiinnittäen erityistä huomiota YK:n CRPD-komitean päätelmiin (2015/2258(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: : EMPL
lausuntoa varten: FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI, LIBE


13. Käsittelyjärjestys

Marraskuun I 2015 (PE 571.350/PDOJ) istunnon lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 152 artikla):

Keskiviikko

ECR-ryhmä on pyytänyt lykkäämään marraskuun II istuntojaksolle keskusteluja neuvoston ja komission julkilausumista nollaverokannan soveltamisesta (PDOJ:n kohta 10) ja korvaamaan ne neuvoston ja komission julkilausumilla kilpailukykyneuvoston 9. marraskuuta pitämästä kokouksesta terästeollisuuden tilanteesta.

Puheenvuorot: Ashley Fox ECR-ryhmän puolesta perusteli pyynnön ja pyysi, että asiasta toimitetaan nimenhuutoäänestys, Notis Marias pyynnön puolesta ja Enrique Guerrero Salom pyyntöä vastaan.

Parlamentti hylkäsi pyynnön nimenhuutoäänestyksessä (112 puolesta, 301 vastaan, 5 tyhjää).

Poliittisten ryhmien suostumuksella esityslistan ensimmäisen kohdan otsikko muutettiin seuraavasti: "Komission julkilausuma – EU-ohjausjaksoon liittyvä toimenpidepaketti – vuotuinen kasvuselvitys 2016".

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


14. EU-ohjausjaksoon liittyvä toimenpidepaketti –vuotuinen kasvuselvitys 2016 (keskustelu)

Komission julkilausuma: EU-ohjausjaksoon liittyvä toimenpidepaketti – vuotuinen kasvuselvitys 2016 (2015/2924(RSP))

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Burkhard Balz PPE-ryhmän puolesta ja Maria João Rodrigues S&D-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Puheenvuorot: Stanisław Ożóg ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Fabio De Masi GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Paulo Rangel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marisa Matias, Roberto Gualtieri, Anthea McIntyre, Cora van Nieuwenhuizen, Marisa Matias, Ernest Maragall, Patrick O'Flynn, Lorenzo Fontana, Konstantinos Papadakis, Markus Ferber, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bernd Lucke, Elisa Ferreira, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sofia Ribeiro, Bernd Lucke, Antanas Guoga, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, Pablo Zalba Bidegain, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Pervenche Berès, Richard Sulík ja Miguel Viegas.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Dariusz Rosati, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Alfred Sant, Notis Marias, Miguel Urbán Crespo, Joachim Schuster, Matt Carthy, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Ivana Maletić, Tibor Szanyi, Eva Paunova ja Csaba Sógor.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sofia Ribeiro, Ana Gomes, Danuta Jazłowiecka, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Seán Kelly, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Maria Spyraki, Doru-Claudian Frunzulică ja Kostas Chrysogonos.

Valdis Dombrovskis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15. Tuleva ilmailupaketti (keskustelu)

Komission julkilausuma: Tuleva ilmailupaketti (2015/2933(RSP))

Violeta Bulc (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Marian-Jean Marinescu PPE-ryhmän puolesta, Ismail Ertug S&D-ryhmän puolesta, Jacqueline Foster ECR-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta, Daniela Aiuto EFDD-ryhmän puolesta, Marie-Christine Arnautu ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Tomasz Piotr Poręba, Pavel Telička, Nikolaos Chountis ja Markus Pieper.

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

Puheenvuorot: István Ujhelyi, Peter van Dalen, Dominique Riquet, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Izaskun Bilbao Barandica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Olga Sehnalová, Daniel Dalton, Matthijs van Miltenburg, Georges Bach, Jens Nilsson, Dieter-Lebrecht Koch, Siôn Simon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Caputo, Monika Flašíková Beňová, Agnes Jongerius ja Clare Moody.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Deirdre Clune, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Urmas Paet, Sofia Sakorafa ja Seán Kelly.

Violeta Bulc käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Wim van de Camp, Marian-Jean Marinescu, Deirdre Clune, Georges Bach ja Markus Pieper PPE-ryhmän puolesta tulevasta ilmailupaketista (2015/2933(RSP)) (B8-1146/2015)

—   Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta tulevasta ilmailupaketista (2015/2933(RSP)) (B8-1147/2015)

—    Gesine Meissner, Pavel Telička, Dominique Riquet ja Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta tulevasta ilmailupaketista (2015/2933(RSP)) (B8-1148/2015)

—   Daniela Aiuto, Peter Lundgren, Rosa D'Amato ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolestaDaniela Aiuto, Peter Lundgren, Rosa D'Amato ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta tulevasta ilmailupaketista (2015/2933(RSP)) (B8-1149/2015)

—   Roberts Zīle ja Jacqueline Foster ECR-ryhmän puolesta tulevasta ilmailupaketista (2015/2933(RSP)) (B8-1150/2015)

—   Curzio Maltese, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa ja Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta tulevasta ilmailupaketista (2015/2933(RSP)) (B8-1151/2015)

—   Ismail Ertug S&D-ryhmän puolesta tulevasta ilmailupaketista (2015/2933(RSP)) (B8-1152/2015).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.11.2015, kohta 16.2.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi äänestyksiä odotettaessa.)


Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

16. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

°
° ° °

Puheenvuorot:

—   Anna Maria Corazza Bildt, joka palasi kysymykseen Marine Le Penin osallistumisesta äänestyksiin 28. lokakuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 28.10.2015, kohta 7.9, ja istunnon pöytäkirja 29.10.2015, kohta 7)

—   Marine Le Pen vastasi tähän kysymykseen ja pahoitteli sen jälkeen tämän istuntojakson järjestämistä 11. marraskuuta 1918 tehdyn aselevon vuosipäivänä ja kehotti ranskalaisia jäseniä lähtemään protestina istuntosalista

—   Guy Verhofstadt Marine Le Penin puheenvuorosta

—   Michael Cramer Anna Maria Corazza Bildtin kysymyksestä

—   Franz Obermayr istunnon kulusta ja

—   Jean-Luc Mélenchon 11. marraskuuta 1918 tehdystä aselevosta.


16.1. Yhteentoimivuusratkaisut julkisen sektorin nykyaikaistamisen välineenä ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia palvelevia yhteentoimivuusratkaisuja koskevasta ohjelmasta (ISA2): yhteentoimivuus julkisen sektorin nykyaikaistamisvälineenä [COM(2014)0367 - C8-0037/2014- 2014/0185(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Carlos Zorrinho (A8-0225/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA-PROV(2015)0393)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0393)


16.2. Tuleva ilmailupaketti (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-1146/2015, B8-1147/2015, B8-1148/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015, B8-1151/2015 ja B8-1152/2015 (2015/2933(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-1146/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-1146/2015, B8-1148/2015 ja B8-1152/2015):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Wim van de Camp ja Marian-Jean Marinescu PPE-ryhmän puolesta

—   Ismail Ertug S&D-ryhmän puolesta

—   Gesine Meissner, Pavel Telička, Dominique Riquet, Ramon Tremosa i Balcells, Matthijs van Miltenburg, Izaskun Bilbao Barandica ja Philippe De Backer ALDE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0394)

(Päätöslauselmaesitykset B8-1147/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015 ja B8-1151/2015 raukesivat.)

Puheenvuoro:

Curzio Maltese ehdotti 17 kohdan jälkeen suullista tarkistusta, jota ei hyväksytty, koska yli 40 jäsentä vastusti sen ottamista käsiteltäväksi.


16.3. Euroopan unionin vaalilain uudistus (äänestys)

Mietintö Euroopan unionin vaalilain uudistuksesta [2015/2035(INL)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijät: Danuta Maria Hübner ja Jo Leinen (A8-0286/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0395)


17. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


18. Nollaverokannan soveltaminen (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Nollaverokannan soveltaminen (2015/2916(RSP))

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) ja Günther Oettinger (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Pilar del Castillo Vera PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Evelyne Gebhardt S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Vicky Ford ECR-ryhmän puolesta, Kaja Kallas ALDE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Michel Reimon Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Paul Rübig, Andrejs Mamikins, Dita Charanzová, José Blanco López ja Marc Tarabella.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Miguel Viegas.

Puheenvuorot: Günther Oettinger ja Nicolas Schmit.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


19. Kahden uuden, Syyriaa ja Afrikkaa koskevan unionin erityisrahaston rahoitus ja jäsenvaltioiden rahoitusosuudet niihin (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Kahden uuden, Syyriaa ja Afrikkaa koskevan unionin erityisrahaston rahoitus ja jäsenvaltioiden rahoitusosuudet niihin (2015/2915(RSP))

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) ja Kristalina Georgieva (komission varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Reimer Böge Reimer Böge PPE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Puheenvuorot: Eider Gardiazabal Rubial S&D-ryhmän puolesta, Bernd Kölmel ECR-ryhmän puolesta, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Liadh Ní Riada GUE/NGL-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, José Manuel Fernandes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Jens Geier, Stanisław Ożóg, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Nathan Gill, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Davor Ivo Stier, Isabelle Thomas, Notis Marias, Steven Woolfe, Mariya Gabriel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Enrique Guerrero Salom, Ulrike Trebesius, Lefteris Christoforou, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Steven Woolfe, Richard Howitt, Othmar Karas, Maria Spyraki ja Siegfried Mureşan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas ja Indrek Tarand.

Puheenvuorot: Kristalina Georgieva ja Nicolas Schmit.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


20. Aikaisempien Daphne-ohjelmien tavoitteet uuden perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman yhteydessä (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000100/2015) Iratxe García Pérez puolesta FEMM-valiokunnan puolesta komissiolle: Miten aikaisempien Daphne-ohjelmien tavoitteita jatketaan uuden perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman yhteydessä? (2015/2827(RSP)) (B8-1104/2015)

Iratxe García Pérez esitteli kysymyksen.

Věra Jourová (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Teresa Jiménez-Becerril Barrio PPE-ryhmän puolesta, Clare Moody S&D-ryhmän puolesta, Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta, Inês Cristina Zuber GUE/NGL-ryhmän puolesta, Margot Parker EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, Marijana Petir, Maria Noichl, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina ja Romana Tomc.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Maria Lidia Senra Rodríguez ja Iliana Iotova.

Věra Jourová käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


21. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Daniel Buda, Siôn Simon, Anna Elżbieta Fotyga, Marian Harkin, Inês Cristina Zuber, Ernest Maragall, Zoltán Balczó, Andrej Plenković, Iliana Iotova, Julie Girling, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Bodil Valero, Jaromír Štětina, Paul Brannen, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Indrek Tarand, László Tőkés, Victor Negrescu, Paloma López Bermejo, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Josep-Maria Terricabras ja Nicola Caputo.


22. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Danuta Maria Hübner ja Jo Leinen - A8-0286/2015
Udo Voigt, Janusz Korwin-Mikke, Max Andersson, Zoltán Balczó ja Stanislav Polčák

Tuleva ilmailupaketti2015/2933(RSP)B8-1146/2015
Stanislav Polčák.


23. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


24. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 23. marraskuuta 2015 - 26. marraskuuta 2015.


25. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 24.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Comi, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Regner, Reid, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zuber, Zullo, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Engström, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Trüpel, Verheyen, Ward, Winkler Hermann

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö