Indeks 
Protokół
PDF 265kWORD 235k
Środa, 11 listopada 2015 r. - Bruksela
1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Skład Parlamentu
 5.Skład grup politycznych
 6.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 7.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 8.Składanie dokumentów
 9.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 10.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 11.Petycje
 12.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 13.Porządek obrad
 14.Pakiet związany z europejskim semestrem - roczna analiza wzrostu gospodarczego 2016 (debata)
 15.Przyszły pakiet lotniczy (debata)
 16.Głosowanie
  16.1.Rozwiązania interoperacyjne jako środek modernizacji sektora publicznego ***I (głosowanie)
  16.2.Przyszły pakiet lotniczy (głosowanie)
  16.3.Reforma prawa wyborczego Unii Europejskiej (głosowanie)
 17.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 18.Praktyka zerowego ratingu (debata)
 19.Finansowanie dwóch nowych funduszy powierniczych UE na rzeczy Syrii i Afryki oraz wkład państw członkowskich w te fundusze (debata)
 20.Cele poprzednich programów Daphne w ramach nowego programu „Prawa, równość i obywatelstwo” (debata)
 21.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 22.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 23.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 24.Kalendarz następnych posiedzeń
 25.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 15.00.


2. Oświadczenia Przewodniczącego

Przewodnicząca złożyła oświadczenie w sprawie pożaru, który wybuchł w nocy z 30 na 31 października 2015 r. w jednej z dyskotek bukaresztańskich, powodując wiele ofiar śmiertelnych. Przewodnicząca w imieniu Parlamentu złożyła kondolencje rodzinom ofiar.

Przewodnicząca złożyła oświadczenie w sprawie katastrofy samolotu rosyjskiego, która miała miejsce dnia 31 października 2015 r. na półwyspie Synaj. W katastrofie tej zginęły 224 osoby. Przewodnicząca w imieniu Parlamentu złożyła kondolencje rodzinom ofiar i narodowi rosyjskiemu.

Głos zabrał Victor Negrescu.


3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Głos zabrał Udo Bullmann, który zwrócił się z wnioskiem o uczczenie podczas następnego posiedzenia plenarnego pamięci zmarłego wczoraj byłego kanclerza Niemiec Helmuta Schmidta.

°
° ° °

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Głos zabrał Guy Verhofstadt w sprawie wystosowanego do brytyjskiego premiera Davida Camerona zaproszenia do przybycia do Parlamentu (Przewodnicząca przyjęła tę informację do wiadomości).

Głos zabrał Marcel de Graaff, który wyraził ubolewanie, że obecne posiedzenie plenarne odbywa się w dniu rocznicy zakończenia pierwszej wojny światowej, oraz zwrócił się z wnioskiem, by złożyć hołd ofiarom tego konfliktu (Przewodnicząca przyjęła wniosek do wiadomości).

Przewodnicząca przedstawiła szczegółowe informacje dotyczące organizacji przyznawania nagrody LUX. Głos zabrała Silvia Costa (przewodnicząca komisji CULT).


4. Skład Parlamentu

Pablo Iglesias i Fernando Maura Barandiarán poinformowali na piśmie o zrzeczeniu się mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem odpowiednio od 28 października i 25 listopada 2015 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 3 Regulaminu Parlament stwierdza na ich miejsca wakaty odpowiednio począwszy od 28 października i 25 listopada 2015 r. oraz informuje o nich właściwe organy krajowe.


5. Skład grup politycznych

Aymeric Chauprade nie jest już członkiem grupy ENF i od dnia 10 listopada 2015 r. zasiada wśród posłów niezrzeszonych.


6. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

– Decyzja Komisji w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące świec, świeczników, pojemników na świece i akcesoriów zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (D025025/08 – 2015/2947(RPS) termin: 30 stycznia 2016 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: IMCO

– Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów alkaloidów tropanowych w niektórych produktach zbożowych dla niemowląt i małych dzieci (D038228/07 – 2015/2949(RPS) – termin: 6 lutego 2016 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

– Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 333/2007 w odniesieniu do analizy arsenu nieorganicznego, ołowiu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz pewnych kryteriów wyboru do analizy (D040232/03 – 2015/2941(RPS) – termin: 5 lutego 2016 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

– Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 579/2014 z dnia 28 maja 2014 r. przyznającego odstępstwo od niektórych przepisów załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do transportu morskiego płynnych olejów i tłuszczów (D040235/03 – 2015/2943(RPS) – termin: 5 lutego 2016 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

– Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (D041153/03 – 2015/2951(RPS) – termin: 6 lutego 2016 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI

– Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania wyciągów z rozmarynu (E 392) w tłuszczach do smarowania (D041398/02 – 2015/2942(RPS) – termin: 5 stycznia 2016 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

– Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do usunięcia z unijnego wykazu niektórych substancji aromatycznych (D041446/02 – 2015/2934(RPS) – termin: 29 stycznia 2016 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

– Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do wpisu do unijnego wykazu substancji aromatycznych gamma-glutamylo-walilo-glicyny (D041448/02 – 2015/2948(RPS)) – termin: 30 grudnia 2015 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

– Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości ametoktradyny, chlorotalonilu, difenyloaminy, flonikamidu, fluazynamu, fluoksastrobiny, halauksyfenu metylu, propamokarbu, protiokonazolu, tiakloprydu i trifloksystrobiny w określonych produktach lub na ich powierzchni (D041453/02 – 2015/2950(RPS) – termin: 6 stycznia 2016 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

– Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do niektórych substancji aromatycznych (D041458/02 – 2015/2937(RPS) – termin: 31 grudnia 2015 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

– Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości boskalidu, klotianidyny, tiametoksamu, folpetu i tolklofosu metylowego w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D041471/02 – 2015/2938(RPS) – termin: 31 grudnia 2015 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

– Rozporządzenie Komisji (UE) zmieniające dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień (D041927/02 – 2015/2944(RPS) – termin: 4 grudnia 2015 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: IMCO
opinia: INTA

– Rozporządzenie Komisji (UE) zmieniające dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień (D041934/02 – 2015/2945(RPS) – termin: 4 grudnia 2015 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: IMCO
opinia: INTA

– Rozporządzenie Komisji (UE) zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień (D041941/02 – 2015/2946(RPS) – termin: 4 grudnia 2015 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: IMCO


7. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących określania ogólnych warunków funkcjonowania kolegiów organów nadzoru (C(2015)6999 – 2015/2919(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: trzy miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 16 października 2015 r. na wniosek właściwej komisji
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ostrożnej wyceny zgodnie z art. 105 ust. 14 (C(2015)7245 – 2015/2929(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: trzy miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 26 października 2015 r. na wniosek właściwej komisji.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 110/2014 w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, októrych mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (C(2015)07554 - 2015/2940(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: dwa miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 30 października 2015 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG, CONT

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1268/2012 z dnia 29października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 wsprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (C(2015)07555 - 2015/2939(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: dwa miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 30 października 2015 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG, CONT


8. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie przyjęcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu zmieniającego do Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Liechtensteinu ustanawiającej środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (COM(2015)0395 11798/2015 - C8-0320/2015 - 2015/0175(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

JURI, LIBE, IMCO

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską i Komisją ds. Ochrony Tuńczyka Południowego (CCSBT) dotyczącego członkostwa Unii w Rozszerzonej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Południowego (07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Kosowem, z drugiej strony (10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

INTA

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Irlandii – EGF/2015/006 IE/PWA International) (COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Finlandii – EGF/2015/005 FI/Computer Programming) (COM(2015)0553 - C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 38/2015 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0083/2015 - C8-0319/2015 - 2015/2288(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 34/2015 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0084/2015 - C8-0321/2015 - 2015/2289(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 31/2015 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0085/2015 - C8-0322/2015 - 2015/2290(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 9/2015 – Komitet Regionów (N8-0086/2015 - C8-0324/2015 - 2015/2291(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 10/2015 – Komitet Regionów (N8-0087/2015 - C8-0325/2015 - 2015/2292(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 11/2015 – Komitet Regionów (N8-0088/2015 - C8-0326/2015 - 2015/2293(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 12/2015 – Komitet Regionów (N8-0089/2015 - C8-0327/2015 - 2015/2294(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków 4/2015 - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (N8-0090/2015 - C8-0330/2015 - 2015/2296(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 36/2015 – Sekcja 3 – Komisja (N8-0091/2015 - C8-0331/2015 - 2015/2297(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 39/2015 – Sekcja 3 – Komisja (N8-0092/2015 - C8-0333/2015 - 2015/2299(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. Proposition d'établir une présence permanente de l'UE en Somalie – SEAE (Article 203) (N8-0093/2015 - C8-0334/2015 - 2015/2300(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

AFET

2) przez komisje parlamentarne

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program na rzecz rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (ISA2) Interoperacyjność jako środek modernizacji sektora publicznego (COM(2014)0367 - C8-0037/2014 - 2014/0185(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Carlos Zorrinho (A8-0225/2015)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących handlu zwierzętami hodowlanymi i ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu oraz ich przywozu do Unii (COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Michel Dantin (A8-0288/2015)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1236/2010 ustanawiające system kontroli i egzekwowania mający zastosowanie na obszarze objętym Konwencją w sprawie przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku (COM(2015)0121 - C8-0076/2015 - 2015/0063(COD)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Ole Christensen (A8-0294/2015)

3) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wspierania inicjatyw przeciwko marnotrawieniu żywności (B8-1061/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie zbombardowania szpitala prowadzonego przez Lekarzy bez Granic w Kunduz (B8-1062/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie stworzenia planu powrotów imigrantów nieuprawnionych do przebywania na terenie państw członkowskich UE (B8-1063/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

DEVE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wdrożenia zaktualizowanego systemu prawnego zmieniającego umowę o „Bezpiecznej przystani” między UE i USA (B8-1064/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

ITRE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie ochrony europejskiego podwodnego dziedzictwa kulturowego (B8-1065/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie odpowiedzialności Komisji za złamanie dyrektywy w sprawie ochrony danych osobowych (B8-1066/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Mara Bizzotto, Dominique Martin i Joëlle Mélin. Projekt rezolucji w sprawie likwidacji europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej (B8-1067/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie propozycji wytycznych na poziomie wspólnotowym dotyczących klasyfikacji obiektów hotelarskich (B8-1068/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wsparcia rodzin młodych Europejczyków, którzy wyjechali do Syrii lub Iraku jako bojownicy ISIS (B8-1069/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie dochodzenia w sprawie rzekomego transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów w państwach europejskich przez CIA (B8-1070/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie produkcji energii elektrycznej z odpadów powstających w przetwórstwie owoców cytrusowych (B8-1072/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie ochrony dziewcząt w Europie i na świecie (B8-1073/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

FEMM

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie programów i funduszy wspierających terapię przy użyciu zwierząt (B8-1074/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie propozycji OECD dotyczących walki z unikaniem opodatkowania (B8-1081/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie stosunków między Komisją Europejską a lobby tytoniowym (B8-1082/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie bieżącej nadwyżki w strefie euro (B8-1083/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Nicola Caputo. Projekt rezolucji w sprawie rolnictwa o obiegu zamkniętym (B8-1084/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wspierania inicjatyw na rzecz ograniczania emisji (B8-1085/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie praw człowieka (B8-1086/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie propagowania analizy dotyczącej HIV/AIDS oraz funduszu badawczego poświęconego zapobieganiu zakażeniom wirusem HIV i leczeniu AIDS (B8-1087/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie propagowania adresowanych do nauczycieli europejskich kursów doskonalenia zawodowego (B8-1088/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie tzw. wspomaganego samobójstwa (B8-1090/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie Syrii: w kierunku koordynacji operacji rosyjskich i amerykańskich oraz konieczności odegrania przez UE przynależnej jej roli (B8-1091/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie mechanizmu rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem w kompleksowej umowie gospodarczo-handlowej między Kanadą i Unią Europejską (B8-1095/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie ryzyka zarażenia wirusem Ebola (B8-1096/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Renata Briano, Nicola Caputo i Ricardo Serrão Santos. Projekt rezolucji w sprawie przeglądu systemu kwot połowowych tuńczyka błękitnopłetwego (B8-1097/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie nowotworu jajników (B8-1098/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI


9. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

—   Protokół o sprostowaniu do Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, podpisany w dniu 21 marca 2014 r. i 27 czerwca 2014 r. w Brukseli;

—   Protokół sprostowania do Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony;

—   Protokół ze sprostowania do Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, podpisany w dniu 27 czerwca 2014 r. w Brukseli;

—   Protokół zmieniający do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej środki równoważne środkom ustanowionym w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek;

—   Protokół dodatkowy do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej;

—   Protokół zmieniający Umowę o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Mołdawii w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej;

—   Drugi protokół ze sprostowania do Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Cariforum z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony.


10. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Złożone zostało następujące pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (art. 128 Regulaminu):

- (O-000100/2015), które skierowała Iratxe García Pérez, w imieniu komisji FEMM, do Komisji: Jak przebiega realizacja celów poprzednich programów Daphne w kontekście nowego programu "Prawa, równość i obywatelstwo" (2015/2827(RSP)) (B8-1104/2015).


11. Petycje

Poniższe petycje, które wpisano do rejestru ogólnego ze wskazanymi poniżej datami, przekazano właściwej komisji zgodnie z art. 215 ust. 6 Regulaminu:

Dnia 5 listopada 2015 r.

(*) Nazwisko poufne

(*) (nr 2715/2014); (*) (nr 0961/2015); (*) (nr 0962/2015); (*) (nr 0963/2015); (*) (nr 0964/2015); Darlan Paulo Basso Andrighetto Junior (nr 0965/2015); (*) (nr 0966/2015); (*) (nr 0967/2015); (*) (nr 0968/2015); (*) (nr 0969/2015); (*) (nr 0970/2015); (*) (nr 0971/2015); (*) (nr 0972/2015); (*) (nr 0973/2015); Reiner Streich (nr 0974/2015); (*) (nr 0975/2015); (*) (nr 0976/2015); (*) (nr 0977/2015); (*) (nr 0978/2015); Flora Hansen (nr 0979/2015); Horst Murken (nr 0980/2015); (*) (nr 0981/2015); (*) (nr 0982/2015); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0983/2015); (*) (nr 0984/2015); (*) (nr 0985/2015); (*) (nr 0986/2015); (*) (nr 0987/2015); (*) (nr 0988/2015); (*) (nr 0989/2015); Joel Batila (nr 0990/2015); Jacqueline Smith Nichols (nr 0991/2015); (*) (nr 0992/2015); (*) (nr 0993/2015); (*) (nr 0994/2015); (*) (nr 0995/2015); (*) (nr 0996/2015); (*) (nr 0997/2015); Jan-Erik Hansen (nr 0998/2015); (*) (nr 0999/2015); Jens Holste (nr 1000/2015); Flavio Miccono (nr 1001/2015); (*) (nr 1002/2015); (*) (nr 1003/2015); (*) (nr 1004/2015); (*) (nr 1005/2015); Marco Amato Di Marco (nr 1006/2015); (*) (nr 1007/2015); (*) (nr 1008/2015); Mihai Ionuț Petre (nr 1009/2015); Jerzy Wicher (nr 1010/2015); (*) (nr 1011/2015); (*) (nr 1012/2015); (*) (nr 1013/2015); (*) (nr 1014/2015); (*) (nr 1015/2015); (*) (nr 1016/2015); Marco Bava (nr 1017/2015); (*) (nr 1018/2015); (*) (nr 1019/2015); (*) (nr 1020/2015); Hadjadji Sarah (nr 1021/2015); (*) (nr 1022/2015); Alejandro Nicolás Romero Chamorro (nr 1023/2015); (*) (nr 1024/2015); Pablo Mayo Sanz (nr 1025/2015); (*) (nr 1026/2015); (*) (nr 1027/2015); (*) (nr 1028/2015); (*) (nr 1029/2015); (*) (nr 1030/2015); Iwona Hartwich (nr 1031/2015); Marco Bava (nr 1032/2015); (*) (nr 1033/2015); (*) (nr 1034/2015); (*) (nr 1035/2015); Marco Bava (nr 1036/2015); Christos Taklis (nr 1037/2015); (*) (nr 1038/2015); (*) (nr 1039/2015); Remo Pulcini (nr 1040/2015); (*) (nr 1041/2015); Priscilla Tollini (nr 1042/2015); (*) (nr 1043/2015); Marco Bava (nr 1044/2015); Marco Bava (nr 1045/2015); Marco Bava (nr 1046/2015); Marco Bava (nr 1047/2015); (*) (nr 1048/2015); (*) (nr 1049/2015); Monica Ravalico (nr 1050/2015); (*) (nr 1051/2015); Hani Al-anasi (nr 1052/2015); (*) (nr 1053/2015); (*) (nr 1054/2015); Pavel Pešan (nr 1055/2015); Colonello Arianna (nr 1056/2015); (*) (nr 1057/2015); (*) (nr 1058/2015).

Przewodniczący w dniu 5 listopada 2015 r. przesłał do komisji przedmiotowo właściwej – zgodnie z przepisami art. 215 ust. 13 Regulaminu – petycję adresowaną do Parlamentu Europejskiego przez osoby fizyczne lub prawne, które nie są obywatelami Unii Europejskiej i nie zamieszkują lub nie mają siedziby na terytorium państwa członkowskiego.


12. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom / Przekazanie komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja AFET

- Wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem uwag podsumowujących Komitetu ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych (2015/2258(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: : EMPL
opinia: FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI, LIBE


13. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzenia plenarnego pierwszej sesji listopadowej w 2015 r. (PE 571.350/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 152 Regulaminu):

Środa

Wniosek grupy ECR w sprawie przełożenia na drugą sesję listopadową debat w sprawie oświadczeń Rady i Komisji na temat praktyki zerowego ratingu (pkt 10 PDOJ) oraz w sprawie ich zastąpienia oświadczeniami Rady i Komisji na temat posiedzenia Rady ds. Konkurencyjności z dnia 9 listopada poświęconego przemysłowi hutniczemu.

Głos zabrali: Ashley Fox w imieniu grupy ECR, który uzasadnił wniosek i zwrócił się o przeprowadzenie nad nim głosowania imiennego, Notis Marias, który poparł wniosek, i Enrique Guerrero Salom, przeciwko wnioskowi.

W wyniku głosowania imiennego (112 za, 301 przeciw, 5 wstrzymało się) Parlament odrzucił wniosek.

Po uzgodnieniu z grupami politycznymi tytuł pierwszego punktu porządku dziennego otrzymał następujące brzmienie: „Oświadczenie Komisji: Pakiet związany z europejskim semestrem – Roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2016 r.”

Niniejszym porządek obrad został ustalony.


14. Pakiet związany z europejskim semestrem - roczna analiza wzrostu gospodarczego 2016 (debata)

Oświadczenie Komisji: Pakiet związany z europejskim semestrem - roczna analiza wzrostu gospodarczego 2016 (2015/2924(RSP))

Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Burkhard Balz w imieniu grupy PPE i Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Stanisław Ożóg w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Fabio De Masi w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Zoltán Balczó niezrzeszony, Paulo Rangel, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marisę Matias, Roberto Gualtieri, Anthea McIntyre, Cora van Nieuwenhuizen, Marisa Matias, Ernest Maragall, Patrick O'Flynn, Lorenzo Fontana, Konstantinos Papadakis, Markus Ferber, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bernda Lucke, Elisa Ferreira, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sofię Ribeiro, Bernd Lucke, Antanas Guoga, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, Pablo Zalba Bidegain, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Pervenche Berès, Richard Sulík i Miguel Viegas.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Dariusz Rosati, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulikę, Alfred Sant, Notis Marias, Miguel Urbán Crespo, Joachim Schuster, Matt Carthy, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Ivana Maletić, Tibor Szanyi, Eva Paunova i Csaba Sógor.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sofia Ribeiro, Ana Gomes, Danuta Jazłowiecka, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Seán Kelly, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Maria Spyraki, Doru-Claudian Frunzulică i Kostas Chrysogonos.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis.

Debata została zamknięta.


15. Przyszły pakiet lotniczy (debata)

Oświadczenie Komisji : Przyszły pakiet lotniczy (2015/2933(RSP))

Violeta Bulc (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Marian-Jean Marinescu w imieniu grupy PPE, Ismail Ertug w imieniu grupy S&D, Jacqueline Foster w imieniu grupy ECR, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Daniela Aiuto w imieniu grupy EFDD, Marie-Christine Arnautu w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios, niezrzeszony, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Tomasz Piotr Poręba, Pavel Telička, Nikolaos Chountis i Markus Pieper.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: István Ujhelyi, Peter van Dalen, Dominique Riquet, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Izaskun Bilbao Barandica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Olga Sehnalová, Daniel Dalton, Matthijs van Miltenburg, Georges Bach, Jens Nilsson, Dieter-Lebrecht Koch, Siôn Simon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Caputo, Monika Flašíková Beňová, Agnes Jongerius i Clare Moody.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Deirdre Clune, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Urmas Paet, Sofia Sakorafa i Seán Kelly.

Głos zabrała Violeta Bulc.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Wim van de Camp, Marian-Jean Marinescu, Deirdre Clune, Georges Bach i Markus Pieper w imieniu grupy PPE w sprawie przyszłego pakietu lotniczego (2015/2933(RSP)) (B8-1146/2015);

—   Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie przyszłego pakietu lotniczego (2015/2933(RSP)) (B8-1147/2015);

—    Gesine Meissner, Pavel Telička, Dominique Riquet i Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE, w sprawie przyszłego pakietu lotniczego (2015/2933(RSP)) (B8-1148/2015);

—   Daniela Aiuto, Peter Lundgren, Rosa D'Amato i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, w sprawie przyszłego pakietu lotniczego (2015/2933(RSP)) (B8-1149/2015);

—   Roberts Zīle i Jacqueline Foster w imieniu grupy ECR, w sprawie przyszłego pakietu lotniczego (2015/2933(RSP)) (B8-1150/2015);

—   Curzio Maltese, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa i Kostas Chrysogonos w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie przyszłego pakietu lotniczego (2015/2933(RSP)) (B8-1151/2015);

—   Ismail Ertug w imieniu grupy S&D, w sprawie przyszłego pakietu lotniczego (2015/2933(RSP)) (B8-1152/2015).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 16.2 protokołu z dnia 11.11.2015.

(Posiedzenie zostało zawieszone na kilka chwil w oczekiwaniu na głosowania.)


PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

16. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

°
° ° °

Głos zabrali:

—   Anna Maria Corazza Bildt, która poruszyła kwestię udziału Marine Le Pen w głosowaniu dnia 28 października 2015 r. (pkt 7.9 protokołu z dnia 28.10.2015 i pkt 7 protokołu z dnia 29.10.2015),

—   Marine Le Pen w tej kwestii, a następnie, żeby wyrazić ubolewanie, w związku z wyznaczeniem terminu tego posiedzenia w rocznicę rozejmu, który miał miejsce 11 listopada 1918 r. oraz zwróciła się do posłów, by na znak protestu opuścili salę posiedzeń plenarnych.

—   Guy Verhofstadt, w sprawie wypowiedzi Marine Le Pen,

—   Michael Cramer, w sprawie kwestii poruszonej przez Annę Marię Corazze Bildt,

—   Franz Obermayr, w sprawie przebiegu posiedzenia oraz

—   Jean-Luc Mélenchon w sprawie rozejmu z dnia 11 listopada 1918 r..


16.1. Rozwiązania interoperacyjne jako środek modernizacji sektora publicznego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program na rzecz rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (ISA2) Interoperacyjność jako środek modernizacji sektora publicznego [COM(2014)0367 - C8-0037/2014- 2014/0185(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Carlos Zorrinho (A8-0225/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA-PROV(2015)0393)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0393)


16.2. Przyszły pakiet lotniczy (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-1146/2015, B8-1147/2015, B8-1148/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015, B8-1151/2015 i B8-1152/2015 (2015/2933(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-1146/2015

(zastępujący B8-1146/2015, B8-1148/2015 i B8-1152/2015):

złożony przez następujących posłów:

—   Wim van de Camp i Marian-Jean Marinescu w imieniu grupy PPE;

—   Ismail Ertug w imieniu grupy S&D;

—   Gesine Meissner, Pavel Telička, Dominique Riquet, Ramon Tremosa i Balcells, Matthijs van Miltenburg, Izaskun Bilbao Barandica i Philippe De Backer w imieniu grupy ALDE.

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0394)

(Projekty rezolucji B8-1147/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015 i B8-1151/2015 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienie

Curzio Maltese przedstawił poprawkę ustną po ust. 17, która nie została podtrzymana, w związku z tym, że sprzeciw wyraziło ponad 40 posłów.


16.3. Reforma prawa wyborczego Unii Europejskiej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie reformy prawa wyborczego Unii Europejskiej [2015/2035(INL)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Współsprawozdawcy: Danuta Maria Hübner i Jo Leinen (A8-0286/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0395)


17. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


18. Praktyka zerowego ratingu (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Praktyka zerowego ratingu (2015/2916(RSP))

Nicolas Schmit (urzędujący przewodniczący Rady) i Günther Oettinger (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Pilar del Castillo Vera w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Evelyne Gebhardt w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Vicky Ford w imieniu grupy ECR, Kaja Kallas w imieniu grupy ALDE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Michel Reimon w imieniu grupy Verts/ALE, Dario Tamburrano w imieniu grupy EFDD, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Paul Rübig, Andrejs Mamikins, Dita Charanzová, José Blanco López i Marc Tarabella.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Miguel Viegas.

Głos zabrali: Günther Oettinger i Nicolas Schmit.

Debata została zamknięta.


19. Finansowanie dwóch nowych funduszy powierniczych UE na rzeczy Syrii i Afryki oraz wkład państw członkowskich w te fundusze (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Finansowanie dwóch nowych funduszy powierniczych UE na rzeczy Syrii i Afryki oraz wkład państw członkowskich w te fundusze (2015/2915(RSP))

Nicolas Schmit (urzędujący przewodniczący Rady) i Kristalina Georgieva (wiceprzewodnicząca Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrał Reimer Böge w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Eider Gardiazabal Rubial w imieniu grupy S&D, Bernd Kölmel w imieniu grupy ECR, Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE, Liadh Ní Riada w imieniu grupy GUE/NGL, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Nicolas Bay w imieniu grupy ENF, Zoltán Balczó niezrzeszony, José Manuel Fernandes, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Jens Geier, Stanisław Ożóg, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Nathan Gill, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Davor Ivo Stier, Isabelle Thomas, Notis Marias, Steven Woolfe, Mariya Gabriel, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Enrique Guerrero Salom, Ulrike Trebesius, Lefteris Christoforou, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stevena Woolfe’a, Richard Howitt, Othmar Karas, Maria Spyraki i Siegfried Mureşan.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas i Indrek Tarand.

Głos zabrali: Kristalina Georgieva i Nicolas Schmit.

Debata została zamknięta.


20. Cele poprzednich programów Daphne w ramach nowego programu „Prawa, równość i obywatelstwo” (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000100/2015), które skierowała Iratxe García Pérez, w imieniu komisji FEMM, do Komisji: Jak przebiega realizacja celów poprzednich programów Daphne w kontekście nowego programu "Prawa, równość i obywatelstwo" (2015/2827(RSP)) (B8-1104/2015)

Iratxe García Pérez rozwinęła pytanie.

Věra Jourová (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie

Głos zabrali: Teresa Jiménez-Becerril Barrio w imieniu grupy PPE, Clare Moody w imieniu grupy S&D, Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR, Beatriz Becerra Basterrechea w imieniu grupy ALDE, Inês Cristina Zuber w imieniu grupy GUE/NGL, Margot Parker w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Marijana Petir, Maria Noichl, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina i Romana Tomc.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Maria Lidia Senra Rodríguez i Iliana Iotova.

Głos zabrała Věra Jourová.

Debata została zamknięta.


21. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Daniel Buda, Siôn Simon, Anna Elżbieta Fotyga, Marian Harkin, Inês Cristina Zuber, Ernest Maragall, Zoltán Balczó, Andrej Plenković, Iliana Iotova, Julie Girling, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Bodil Valero, Jaromír Štětina, Paul Brannen, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Indrek Tarand, László Tőkés, Victor Negrescu, Paloma López Bermejo, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Josep-Maria Terricabras i Nicola Caputo.


22. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Danuty Marii Hübner i Jo Leinena - A8-0286/2015
Udo Voigt, Janusz Korwin-Mikke, Max Andersson, Zoltán Balczó i Stanislav Polčák

Przyszły pakiet lotniczy2015/2933(RSP)B8-1146/2015
Stanislav Polčák.


23. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


24. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 23 listopada 2015 r. do 26 listopada 2015 r.


25. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 24.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Comi, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Regner, Reid, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zuber, Zullo, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Engström, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Trüpel, Verheyen, Ward, Winkler Hermann

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności