Index 
Proces-verbal
PDF 262kWORD 236k
Miercuri, 11 noiembrie 2015 - Bruxelles
1.Reluarea sesiunii
 2.Declarațiile Președintei
 3.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 4.Componența Parlamentului
 5.Componența grupurilor politice
 6.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 7.Acte delegate (articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură)
 8.Depunere de documente
 9.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 10.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 11.Petiții
 12.Decizii privind anumite documente
 13.Ordinea lucrărilor
 14.Pachetul privind semestrul european - analiza anuală a creșterii 2016 (dezbatere)
 15.Viitorul pachet de măsuri în domeniul aviației (dezbatere)
 16.Votare
  16.1.Soluțiile de interoperabilitate ca mijloc de modernizare a sectorului public ***I (vot)
  16.2.Viitorul pachet de măsuri în domeniul aviației (vot)
  16.3.Reforma legislației electorale a Uniunii Europene (vot)
 17.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 18.Practicarea unor „costuri zero” (dezbatere)
 19.Finanțarea a două noi fonduri fiduciare ale UE pentru Siria și Africa și contribuția statelor membre la aceste fonduri (dezbatere)
 20.Obiectivele programelor Daphne anterioare în contextul noului program „Drepturi, egalitate și cetățenie” (dezbatere)
 21.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 22.Explicații privind votul
 23.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 24.Calendarul următoarelor ședințe
 25.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

1. Reluarea sesiunii

Ședința a fost deschisă la ora 15.00.


2. Declarațiile Președintei

Președinta a făcut o declarație privind incendiul care a avut loc în noaptea dintre 30 și 31 octombrie 2015 într-o discotecă din București și s-a soldat cu numeroase victime și a prezentat condoleanțele Parlamentului familiilor victimelor.

Președinta a făcut o declarație privind prăbușirea unui avion rusesc la 31 octombrie 2015 în Peninsula Sinai, soldată cu 224 de victime, și a prezentat condoleanțe din partea Parlamentului familiilor victimelor și poporului rus.

A intervenit Victor Negrescu.


3. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

A intervenit Udo Bullmann, care a solicitat să i se aducă un omagiu, în cadrul viitoarei perioade de sesiune, fostului cancelar german, Helmut Schmidt, care a decedat ieri.

°
° ° °

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.

°
° ° °

A intervenit Guy Verhofstadt privind invitația adresată Primului ministru britanic, David Cameron, de a vizita Parlamentul (Președinta a luat act de aceasta).

A intervenit Marcel de Graaff, care și-a exprimat regretul că actuala perioadă de sesiune are loc în ziua când se aniversează sfârșitul Primului Război Mondial și a solicitat să se aducă un omagiu victimelor conflagrației (Președinta a luat act de aceasta).

Președinta a adus clarificări privind modul de organizare a Premiului LUX. A intervenit Silvia Costa (președinta Comisiei CULT).


4. Componența Parlamentului

Pablo Iglesias și Fernando Maura Barandiarán și-au anunțat în scris demisia din funcția de deputat în Parlamentul European, cu efect de la 28 octombrie și, respectiv, 25 noiembrie 2015.

Conform articolului 4 alineatele (1) și (3) din Regulamentul de procedură, Parlamentul a constatat locurile vacante de la 28 octombrie și, respectiv, 25 noiembrie 2015, și a informat autoritatea națională competentă în acest sens.


5. Componența grupurilor politice

Aymeric Chauprade nu mai este membru al Grupului ENF și, de la 10 noiembrie 2015, își continuă mandatul ca deputat neafiliat.


6. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Decizie a Comisei privind cerințele de siguranță care trebuie îndeplinite de standardele europene pentru lumânări și suporturi, recipiente și accesorii pentru lumânări în conformitate cu Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța generală a produselor (D025025/08 – 2015/2947(RPS) - termen: 30 ianuarie 2016)
retrimis fond: IMCO

- Regulament al Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește concentrațiile maxime de alcaloizi tropanici în anumite produse alimentare pe bază de cereale pentru sugari și copii mici (D038228/07 - 2015/2949(RPS) - termen: 6 februarie 2016)
retrimis fond: ENVI

- Regulament al Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 333/2007 în ceea ce privește analiza arsenicului anorganic, a plumbului și a hidrocarburilor aromatice policiclice și anumite criterii de performanță referitoare la analiză (D040232/03 – 2015/2941(RPS) - termen: 5 februarie 2016)
retrimis fond: ENVI

- Regulament al Comisei de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 579/2014 de acordare a unei derogări de la anumite dispoziții ale anexei II la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește transportul maritim al uleiurilor și al grăsimilor lichide (D040235/03 – 2015/2943(RPS) - termen: 5 februarie 2016)
retrimis fond: ENVI

- Regulament al Comisei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase (D041153/03 – 2015/2951(RPS) - termen: 6 februarie 2016)
retrimis fond: ENVI
aviz: AGRI

- Regulament al Comisei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea extractelor de rozmarin (E 392) în grăsimile tartinabile (D041398/02 – 2015/2942(RPS) - termen: 5 ianuarie 2016)
retrimis fond: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ștergerea de pe lista Uniunii a anumitor substanțe aromatizante (D041446/02 – (2015/2934(RPS)) - termen: 29 ianuarie 2016)
retrimis fond: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește includerea gama-glutamil-valil-glicinei pe lista Uniunii cu substanțe aromatizante (D041448/02 – 2015/2948(RPS) - termen: 30 decembrie 2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri aplicabile substanțelor ametoctradin, clorotalonil, difenilamină, flonicamid, fluazinam, fluoxastrobin, halauxifen-metil, propamocarb, protioconazol, tiacloprid și trifloxistrobin din sau de pe anumite produse (D041453/02 – 2015/2950(RPS) - termen: 6 ianuarie 2016)
retrimis fond: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește anumite substanțe aromatizante (D041458/02 – 2015/2937(RPS) - termen: 31 decembrie 2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri de boscalid, clotianidin, tiametoxam, folpet și tolclofos-metil din sau de pe anumite produse (D041471/02 – 2015/2938(RPS) - termen: 31 decembrie 2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pragurile aplicabile procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice (D041927/02 – 2015/2944(RPS) - termen: 4 decembrie 2015)
retrimis fond: IMCO
aviz: INTA

- Regulament al Comisiei de modificare a Directivei 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pragurile aplicabile procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice (D041934/02 – 2015/2945(RPS) - termen: 4 decembrie 2015)
retrimis fond: IMCO
aviz: INTA

- Regulament al Comisiei de modificare a Directivei 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pragurile aplicabile procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice (D041941/02 – 2015/2946(RPS) - termen: 4 decembrie 2015)
retrimis fond: IMCO


7. Acte delegate (articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru precizarea condițiilor generale de funcționare a colegiilor de supraveghetori (C(2015)6999 – 2015/2919(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 16 octombrie 2015, la cererea comisiei competente
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru evaluarea prudentă prevăzute la articolul 105 alineatul (14) (C(2015)7245 – 2015/2929(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 26 octombrie 2015, la cererea comisiei competente
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2015)07554 – 2015/2940(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 30 octombrie 2015
retrimis fond: BUDG, CONT

- Regulamentul delegat al Comisei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (C(2015)07555 - 2015/2939(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 30 octombrie 2015
retrimis fond: BUDG, CONT


8. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a protocolului de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Principatul Liechtenstein prin care se prevăd măsuri echivalente celor stabilite prin Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi (COM(2015)0395 - 11798/2015 - C8-0320/2015 - 2015/0175(NLE))

retrimis

fond :

ECON

aviz :

JURI, LIBE, IMCO

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Comisie pentru conservarea tonului roșu din sud (CCSBT) referitor la aderarea Uniunii la Comisia extinsă din cadrul Convenției pentru conservarea tonului roșu din sud (07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE))

retrimis

fond :

PECH

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de stabilizare și de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Kosovo, pe de altă parte (10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

INTA

- Propunere de decizie a Parlamentului european şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (solicitare din partea Irlandei - EGF/2015/006 IE/PWA International) (COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de decizie a Parlamentului european şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere depusă de Finlanda - EGF/2015/005 FI/Activități de realizare a soft-ului la comandă) (COM(2015)0553 - C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de virament de credite DEC 38/2015 - Secțiunea III - Comisia (N8-0083/2015 - C8-0319/2015 - 2015/2288(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 34/2015 - Secțiunea III - Comisia (N8-0084/2015 - C8-0321/2015 - 2015/2289(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 31/2015 - Secțiunea III - Comisia (N8-0085/2015 - C8-0322/2015 - 2015/2290(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 9/2015 - Comitetul Regiunilor (N8-0086/2015 - C8-0324/2015 - 2015/2291(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 10/2015 - Comitetul Regiunilor (N8-0087/2015 - C8-0325/2015 - 2015/2292(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 11/2015 - Comitetul Regiunilor (N8-0088/2015 - C8-0326/2015 - 2015/2293(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 12/2015 - Comitetul Regiunilor (N8-0089/2015 - C8-0327/2015 - 2015/2294(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite 4/2015 - Ombudsmanul European (N8-0090/2015 - C8-0330/2015 - 2015/2296(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 36/2015 - Secțiunea III - Comisia (N8-0091/2015 - C8-0331/2015 - 2015/2297(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 39/2015 - Secțiunea III - Comisia (N8-0092/2015 - C8-0333/2015 - 2015/2299(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Acest titlu nu este încă disponibil în toate limbile Proposition d'établir une présence permanente de l'UE en Somalie – SEAE (Article 203) (N8-0093/2015 - C8-0334/2015 - 2015/2300(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

AFET

2) de comisiile parlamentare

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program privind soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni (ISA2) Interoperabilitatea ca mijloc de modernizare a sectorului public (COM(2014)0367 - C8-0037/2014 - 2014/0185(COD)) - ITRE - Raportor: Carlos Zorrinho (A8-0225/2015)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind condițiile zootehnice și genealogice aplicabile comerțului în cadrul Uniunii și importurilor în Uniune de animale de reproducție și de material germinativ provenit de la acestea (COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD)) - AGRI - Raportor: Michel Dantin (A8-0288/2015)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1236/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui sistem de control și de asigurare a respectării aplicabil în zona reglementată de Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est (COM(2015)0121 - C8-0076/2015 - 2015/0063(COD)) - PECH - Raportor: Ole Christensen (A8-0294/2015)

3) de către deputați, propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la sprijinirea inițiativelor îndreptate împotriva risipei alimentare (B8-1061/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la bombardarea spitalului din Kunduz al organizației Médecins sans Frontières (B8-1062/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la aplicarea unui plan de repatriere pentru migranții care nu au drept de ședere în statele membre ale UE (B8-1063/2015)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

DEVE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la implementarea unui sistem normativ actualizat care să modifice Acordul privind sfera de securitate dintre UE și SUA (B8-1064/2015)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

ITRE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la protejarea patrimoniului cultural subacvatic european (B8-1065/2015)

retrimis

fond :

CULT

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la responsabilitatea Comisiei pentru încălcarea Directivei privind protecția datelor cu caracter personal (B8-1066/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Mara Bizzotto, Dominique Martin Joëlle Mélin. Propunere de rezoluție referitoare la desființarea semestrului european pentru coordonarea politicilor economice (B8-1067/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la propunerea de orientări la nivelul Uniunii pentru clasificarea structurilor hoteliere (B8-1068/2015)

retrimis

fond :

TRAN

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la sprijinirea familiilor tinerilor europeni plecați în Siria sau în Irak ca luptători de partea ISIS (B8-1069/2015)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la cazurile prezumtive de transport și detenție ilegală a prizonierilor în țări europene de către CIA (B8-1070/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la producerea energiei electrice din reziduuri provenind din prelucrarea citricelor (B8-1072/2015)

retrimis

fond :

ITRE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la protecția fetelor în Europa și în lume (B8-1073/2015)

retrimis

fond :

FEMM

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la promovarea unor programe și fonduri în sprijinul zooterapiei (pet therapy) (B8-1074/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la propunerile OCDE privind combaterea evaziunii fiscale (B8-1081/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la relațiile dintre Comisia Europeană și lobby-ul industriei tutunului (B8-1082/2015)

retrimis

fond :

JURI

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la excedentul de cont curent al zonei euro (B8-1083/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Nicola Caputo. Propunere de rezoluție referitoare la agricultura circulară (B8-1084/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la susținerea inițiativelor de reducere a emisiilor (B8-1085/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la drepturile omului (B8-1086/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la lansarea unui studiu și a unui fond de cercetare consacrate tratării HIV/SIDA (B8-1087/2015)

retrimis

fond :

ITRE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la promovarea cursurilor europene de reactualizare a cunoștințelor pentru cadrele didactice (B8-1088/2015)

retrimis

fond :

CULT

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la așa-numita sinucidere asistată (B8-1090/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la Siria: în direcția coordonării operațiunilor ruso-americane și a necesității ca UE să-și onoreze îndatoririle (B8-1091/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la prezența mecanismului de soluționare a litigiilor dintre investitori și state în Acordul economic și comercial cuprinzător dintre Canada si Uniunea Europeană (B8-1095/2015)

retrimis

fond :

INTA

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la riscul de a contracta virusul Ebola (B8-1096/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Renata Briano, Nicola Caputo Ricardo Serrão Santos. Propunere de rezoluție referitoare la revizuirea sistemului de cote pentru pescuitul de ton roșu (B8-1097/2015)

retrimis

fond :

PECH

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la tumorile ovariene (B8-1098/2015)

retrimis

fond :

ENVI


9. Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Consiliul a transmis copii certificate conform ale următoarelor documente:

—   Proces-verbal de rectificare a acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 21 martie 2014 și 27 iunie 2014;

—   Proces-verbal de rectificare a Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte;

—   Proces-verbal de rectificare a Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014;

—   Protocol de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană de stabilire a unor măsuri echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi;

—   Protocolul adițional la Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Croației la Uniunea Europeană;

—   Protocol de modificare a Acordului privind spațiul aerian comun dintre Uniunea Europeană și statele sale membre și Republica Moldova, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană;

—   Al doilea proces-verbal de rectificare a Acordului de parteneriat economic între statele CARIFORUM, pe de o parte și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte.


10. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

A fost depusă următoarea întrebare cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

- (O-000100/2015), adresată de Iratxe García Pérez, în numele Comisiei FEMM, Comisiei: Cum sunt urmărite obiectivele programelor Daphne anterioare în contextul noului program „Drepturi, egalitate și cetățenie” (2015/2827(RSP)) (B8-1104/2015).


11. Petiții

Următoarele petiții, înscrise în registrul general la datele indicate mai jos în conformitate cu articolul 215 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, au fost trimise comisiei competente:

5 noiembrie 2015

(*) nume confidențial

(*) (nr. 2715/2014); (*) (nr. 0961/2015); (*) (nr. 0962/2015); (*) (nr. 0963/2015); (*) (nr. 0964/2015); Darlan Paulo Basso Andrighetto Junior (nr. 0965/2015); (*) (nr. 0966/2015); (*) (nr. 0967/2015); (*) (nr. 0968/2015); (*) (nr. 0969/2015); (*) (nr. 0970/2015); (*) (nr. 0971/2015); (*) (nr. 0972/2015); (*) (nr. 0973/2015); Reiner Streich (nr. 0974/2015); (*) (nr. 0975/2015); (*) (nr. 0976/2015); (*) (nr. 0977/2015); (*) (nr. 0978/2015); Flora Hansen (nr. 0979/2015); Horst Murken (nr. 0980/2015); (*) (nr. 0981/2015); (*) (nr. 0982/2015); Joseph-Christos Kondylakis (nr. 0983/2015); (*) (nr. 0984/2015); (*) (nr. 0985/2015); (*) (nr. 0986/2015); (*) (nr. 0987/2015); (*) (nr. 0988/2015); (*) (nr. 0989/2015); Joel Batila (nr. 0990/2015); Jacqueline Smith Nichols (nr. 0991/2015); (*) (nr. 0992/2015); (*) (nr. 0993/2015); (*) (nr. 0994/2015); (*) (nr. 0995/2015); (*) (nr. 0996/2015); (*) (nr. 0997/2015); Jan-Erik Hansen (nr. 0998/2015); (*) (nr. 0999/2015); Jens Holste (nr. 1000/2015); Flavio Miccono (nr. 1001/2015); (*) (nr. 1002/2015); (*) (nr. 1003/2015); (*) (nr. 1004/2015); (*) (nr. 1005/2015); Marco Amato Di Marco (nr. 1006/2015); (*) (nr. 1007/2015); (*) (nr. 1008/2015); Mihai Ionuț Petre (nr. 1009/2015); Jerzy Wicher (nr. 1010/2015); (*) (nr. 1011/2015); (*) (nr. 1012/2015); (*) (nr. 1013/2015); (*) (nr. 1014/2015); (*) (nr. 1015/2015); (*) (nr. 1016/2015); Marco Bava (nr. 1017/2015); (*) (nr. 1018/2015); (*) (nr. 1019/2015); (*) (nr. 1020/2015); Hadjadji Sarah (nr. 1021/2015); (*) (nr. 1022/2015); Alejandro Nicolás Romero Chamorro (nr. 1023/2015); (*) (nr. 1024/2015); Pablo Mayo Sanz (nr. 1025/2015); (*) (nr. 1026/2015); (*) (nr. 1027/2015); (*) (nr. 1028/2015); (*) (nr. 1029/2015); (*) (nr. 1030/2015); Iwona Hartwich (nr. 1031/2015); Marco Bava (nr. 1032/2015); (*) (nr. 1033/2015); (*) (nr. 1034/2015); (*) (nr. 1035/2015); Marco Bava (nr. 1036/2015); Christos Taklis (nr. 1037/2015); (*) (nr. 1038/2015); (*) (nr. 1039/2015); Remo Pulcini (nr. 1040/2015); (*) (nr. 1041/2015); Priscilla Tollini (nr. 1042/2015); (*) (nr. 1043/2015); Marco Bava (nr. 1044/2015); Marco Bava (nr. 1045/2015); Marco Bava (nr. 1046/2015); Marco Bava (nr. 1047/2015); (*) (nr. 1048/2015); (*) (nr. 1049/2015); Monica Ravalico (nr. 1050/2015); (*) (nr. 1051/2015); Hani Al-anasi (nr. 1052/2015); (*) (nr. 1053/2015); (*) (nr. 1054/2015); Pavel Pešan (nr. 1055/2015); Colonello Arianna (nr. 1056/2015); (*) (nr. 1057/2015); (*) (nr. 1058/2015).

În conformitate cu articolul 215 alineatul (13) din Regulamentul de procedură, Președintele a trimis spre examinare comisiei competente, la 5 noiembrie 2015, o petiție primită de Parlamentul European, care a fost trimisă de către persoane fizice sau juridice care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene și nici nu au reședința sau sediul social într-un stat membru.


12. Decizii privind anumite documente

Modificări ale sesizărilor către comisii / Sesizarea comisiilor (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

AFET

- Implementarea Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, îndeosebi a observaţiilor finale ale Comitetului ONU pentru drepturile persoanelor cu handicap (2015/2258(INI))
retrimis fond: : EMPL
aviz: FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI, LIBE


13. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședinței plenare din noiembrie I 2015 (PE 571.350/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări (articolul 152 din Regulamentul de procedură):

Miercuri

Solicitarea Grupului ECR de a amâna pentru perioada de sesiune noiembrie II dezbaterile privind declarațiile Consiliului referitoare la «Practicarea unor „costuri zero”» (punctul 10 din PDOJ) și de a le înlocui cu declarațiile Consiliului și ale Comisiei referitoare la „Consiliul competitivitate privind industria siderurgică din 9 noiembrie”.

Au intervenit: Ashley Fox, în numele Grupului ECR, care a motivat cererea și a solicitat să fie supusă la vot prin apel nominal, Notis Marias, în favoarea cererii, și Enrique Guerrero Salom, împotriva cererii.

Parlamentul a respins cererea prin AN (112 pentru, 301 împotrivă, 5 abțineri).

Cu acordul grupurilor politice, titlul primului punct de pe ordinea de zi a fost modificat astfel: „Declarația Comisiei – Pachetul privind semestrul european – Analiza anuală a creșterii 2016”.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


14. Pachetul privind semestrul european - analiza anuală a creșterii 2016 (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Pachetul privind semestrul european - analiza anuală a creșterii 2016 (2015/2924(RSP))

Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Burkhard Balz, în numele Grupului PPE, și Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D.

A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte

Au intervenit: Stanisław Ożóg, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Fabio De Masi, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Zoltán Balczó, neafiliat, Paulo Rangel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marisa Matias, Roberto Gualtieri, Anthea McIntyre, Cora van Nieuwenhuizen, Marisa Matias, Ernest Maragall, Patrick O'Flynn, Lorenzo Fontana, Konstantinos Papadakis, Markus Ferber, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bernd Lucke, Elisa Ferreira, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Sofia Ribeiro, Bernd Lucke, Antanas Guoga, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, Pablo Zalba Bidegain, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Pervenche Berès, Richard Sulík și Miguel Viegas.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit: Dariusz Rosati, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Alfred Sant, Notis Marias, Miguel Urbán Crespo, Joachim Schuster, Matt Carthy, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Ivana Maletić, Tibor Szanyi, Eva Paunova și Csaba Sógor.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sofia Ribeiro, Ana Gomes, Danuta Jazłowiecka, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Seán Kelly, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Maria Spyraki, Doru-Claudian Frunzulică și Kostas Chrysogonos.

A intervenit Valdis Dombrovskis.

Dezbaterea s-a încheiat.


15. Viitorul pachet de măsuri în domeniul aviației (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Viitorul pachet de măsuri în domeniul aviației (2015/2933(RSP))

Violeta Bulc (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Marian-Jean Marinescu, în numele Grupului PPE, Ismail Ertug, în numele Grupului S&D, Jacqueline Foster, în numele Grupului ECR, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, Daniela Aiuto, în numele Grupului EFDD, Marie-Christine Arnautu, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Tomasz Piotr Poręba, Pavel Telička, Nikolaos Chountis și Markus Pieper.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

Au intervenit: István Ujhelyi, Peter van Dalen, Dominique Riquet, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Izaskun Bilbao Barandica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Olga Sehnalová, Daniel Dalton, Matthijs van Miltenburg, Georges Bach, Jens Nilsson, Dieter-Lebrecht Koch, Siôn Simon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Caputo, Monika Flašíková Beňová, Agnes Jongerius și Clare Moody.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Deirdre Clune, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Urmas Paet, Sofia Sakorafa și Seán Kelly.

A intervenit Violeta Bulc.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Wim van de Camp, Marian-Jean Marinescu, Deirdre Clune, Georges Bach și Markus Pieper, în numele Grupului PPE, referitoare la viitorul pachet legislativ în domeniul aviației (2015/2933(RSP)) (B8-1146/2015);

—   Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la viitorul pachet legislativ în domeniul aviației (2015/2933(RSP)) (B8-1147/2015);

—    Gesine Meissner, Pavel Telička, Dominique Riquet și Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE, referitoare la viitorul pachet legislativ în domeniul aviației (2015/2933(RSP)) (B8-1148/2015);

—   Daniela Aiuto, Peter Lundgren, Rosa D'Amato și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la viitorul pachet privind aviația (2015/2933(RSP)) (B8-1149/2015);

—   Roberts Zīle și Jacqueline Foster, în numele Grupului ECR, referitoare la viitorul pachet legislativ în domeniul aviației (2015/2933(RSP)) (B8-1150/2015);

—   Curzio Maltese, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa și Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la viitorul pachet privind aviația (2015/2933(RSP)) (B8-1151/2015);

—   Ismail Ertug, în numele Grupului S&D, referitoare la viitorul pachet legislativ în domeniul aviației (2015/2933(RSP)) (B8-1152/2015).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 16.2 al PV din 11.11.2015.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente în așteptarea votării.)


A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

16. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.

°
° ° °

Au intervenit::

—   Anna Maria Corazza Bildt, care a readus în discuție participarea lui Marine Le Pen la votarea din 28 octombrie 2015 (punctul 7.9 al PV din 28.10.2015 și punctul 7 al PV din 29.10.2015),

—   Marine Le Pen, privind această chestiune și pentru a-și exprima regretul în ceea ce privește desfășurarea prezentei ședințe plenare cu ocazia aniversării armistițiului din 11 noiembrie 1918 și pentru a invita deputații francezi să părăsească hemiciclul în semn de protest,

—   Guy Verhofstadt, privind intervenția lui Marine Le Pen,

—   Michael Cramer, privind chestiunea adusă în discuție de Anna Maria Corazza Bildt,

—   Franz Obermayr, privind desfășurarea ședinței, și

—   Jean-Luc Mélenchon, privind armistițiul din 11 noiembrie 1918.


16.1. Soluțiile de interoperabilitate ca mijloc de modernizare a sectorului public ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program privind soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni (ISA2) - Interoperabilitatea ca mijloc de modernizare a sectorului public (COM(2014)0367 - C8-0037/2014- 2014/0185(COD)) - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Carlos Zorrinho (A8-0225/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA-PROV(2015)0393)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0393)


16.2. Viitorul pachet de măsuri în domeniul aviației (vot)

Propuneri de rezoluții B8-1146/2015, B8-1147/2015, B8-1148/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015, B8-1151/2015 și B8-1152/2015 (2015/2933(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-1146/2015

(care înlocuiește B8-1146/2015, B8-1148/2015 și B8-1152/2015):

depusă de următorii deputați:

—   Wim van de Camp și Marian-Jean Marinescu, în numele Grupului PPE;

—   Ismail Ertug, în numele Grupului S&D;

—   Gesine Meissner, Pavel Telička, Dominique Riquet, Ramon Tremosa i Balcells, Matthijs van Miltenburg, Izaskun Bilbao Barandica și Philippe De Backer, în numele Grupului ALDE.

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0394)

(Propunerile de rezoluții B8-1147/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015 și B8-1151/2015 au devenit caduce.)

Intervenție

Curzio Maltese a propus un amendament oral după punctul 17, care nu a fost reținut, întrucât peste 40 de deputați s-au opus.


16.3. Reforma legislației electorale a Uniunii Europene (vot)

Raport referitor la reforma legislației electorale a Uniunii Europene (2015/2035(INL)) - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportori: Danuta Maria Hübner și Jo Leinen (A8-0286/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0395)


17. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


18. Practicarea unor „costuri zero” (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Practicarea unor „costuri zero” (2015/2916(RSP))

Nicolas Schmit (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Günther Oettinger (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Pilar del Castillo Vera, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Evelyne Gebhardt, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Vicky Ford, în numele Grupului ECR, Kaja Kallas, în numele Grupului ALDE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Michel Reimon, în numele Grupului Verts/ALE, Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD, Lampros Fountoulis, neafiliat, Paul Rübig, Andrejs Mamikins, Dita Charanzová, José Blanco López și Marc Tarabella.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić și Miguel Viegas.

Au intervenit: Günther Oettinger și Nicolas Schmit.

Dezbaterea s-a încheiat.


19. Finanțarea a două noi fonduri fiduciare ale UE pentru Siria și Africa și contribuția statelor membre la aceste fonduri (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Finanțarea a două noi fonduri fiduciare ale UE pentru Siria și Africa și contribuția statelor membre la aceste fonduri (2015/2915(RSP))

Nicolas Schmit (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Kristalina Georgieva (vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarațiile.

A intervenit Reimer Böge, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Au intervenit: Eider Gardiazabal Rubial, în numele Grupului S&D, Bernd Kölmel, în numele Grupului ECR, Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE, Liadh Ní Riada, în numele Grupului GUE/NGL, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Nicolas Bay, în numele Grupului ENF, Zoltán Balczó, neafiliat, José Manuel Fernandes, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, Jens Geier, Stanisław Ożóg, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Nathan Gill, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Davor Ivo Stier, Isabelle Thomas, Notis Marias, Steven Woolfe, Mariya Gabriel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, Enrique Guerrero Salom, Ulrike Trebesius, Lefteris Christoforou, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Steven Woolfe, Richard Howitt, Othmar Karas, Maria Spyraki și Siegfried Mureşan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas și Indrek Tarand.

Au intervenit: Kristalina Georgieva și Nicolas Schmit.

Dezbaterea s-a încheiat.


20. Obiectivele programelor Daphne anterioare în contextul noului program „Drepturi, egalitate și cetățenie” (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000100/2015) adresată de Iratxe García Pérez, în numele Comisiei FEMM, Comisiei: Cum sunt urmărite obiectivele programelor Daphne anterioare în contextul noului program "Drepturi, egalitate și cetățenie" (2015/2827(RSP)) (B8-1104/2015)

Iratxe García Pérez a dezvoltat întrebarea.

Věra Jourová (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare

Au intervenit: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, în numele Grupului PPE, Clare Moody, în numele Grupului S&D, Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, Inês Cristina Zuber, în numele Grupului GUE/NGL, Margot Parker, în numele Grupului EFDD, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Marijana Petir, Maria Noichl, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina și Romana Tomc.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez și Iliana Iotova.

A intervenit Věra Jourová.

Dezbaterea s-a încheiat.


21. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Daniel Buda, Siôn Simon, Anna Elżbieta Fotyga, Marian Harkin, Inês Cristina Zuber, Ernest Maragall, Zoltán Balczó, Andrej Plenković, Iliana Iotova, Julie Girling, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Bodil Valero, Jaromír Štětina, Paul Brannen, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Indrek Tarand, László Tőkés, Victor Negrescu, Paloma López Bermejo, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Josep-Maria Terricabras și Nicola Caputo.


22. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Raport Danuta Maria Hübner și Jo Leinen - A8-0286/2015
Udo Voigt, Janusz Korwin-Mikke, Max Andersson, Zoltán Balczó și Stanislav Polčák

Viitorul pachet de măsuri în domeniul aviației2015/2933(RSP)B8-1146/2015
Stanislav Polčák.


23. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


24. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 23 noiembrie 2015 și 26 noiembrie 2015.


25. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Ședința a fost ridicată la 24.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Comi, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Regner, Reid, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zuber, Zullo, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Engström, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Trüpel, Verheyen, Ward, Winkler Hermann

Notă juridică - Politica de confidențialitate