Zoznam 
Zápisnica
PDF 264kWORD 229k
Streda, 11. novembra 2015 - Brusel
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenia predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Zloženie politických skupín
 6.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 7.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 8.Predloženie dokumentov
 9.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 10.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 11.Petície
 12.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 13.Program práce
 14.Balík opatrení v rámci európskeho semestra – ročný prieskum rastu na rok 2016 (rozprava)
 15.Budúci balík opatrení v oblasti leteckej dopravy (rozprava)
 16.Hlasovanie
  16.1.Riešenia interoperability ako prostriedok modernizácie verejného sektora ***I (hlasovanie)
  16.2.Budúci balík opatrení v oblasti leteckej dopravy (hlasovanie)
  16.3.Reforma volebného zákona EÚ (hlasovanie)
 17.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 18.Uplatňovanie nulovej sadzby (rozprava)
 19.Financovanie dvoch nových trustových fondov EÚ pre Sýriu a Afriku a príspevky členských štátov do týchto fondov (rozprava)
 20.Ciele predchádzajúcich programov Daphne v súvislosti s novým programom v oblasti práv, rovnosti a občianstva (rozprava)
 21.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 22.Vysvetlenia hlasovania
 23.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 24.Termíny nasledujúcich rokovaní
 25.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 15.00 h.


2. Vyhlásenia predsedníctva

Predsedníčka vystúpila s vyhlásením o požiari, ktorý vypukol v noci z 30. na 31. októbra 2015 v nočnom klube v Bukurešti a vyžiadal si veľký počet obetí, a v mene Parlamentu vyjadrila rodinám obetí úprimnú sústrasť.

Predsedníčka vystúpila s vyhlásením o páde ruského lietadla 31. októbra 2015 nad Sinajským ostrovom, pri ktorom zahynulo 224 ľudí, a v mene Parlamentu vyjadrila rodinám obetí a ruskému národu úprimnú sústrasť.

V rozprave vystúpil Victor Negrescu.


3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

V rozprave vystúpil Udo Bullmann, ktorý požiadal, aby na nasledujúcej schôdzi bola vzdaná pocta bývalému nemeckému kancelárovi Helmutovi Schmidtovi, ktorý umrel v predchádzajúci deň.

°
° ° °

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Guy Verhofstadt k pozvánke zaslanej premiérovi Veľkej Británie Davidovi Cameronovi na vystúpenie v Parlamente (predsedníčka to vzala na vedomie).

V rozprave vystúpil Marcel de Graaff, ktorý vyjadril poľutovanie nad tým, že prebiehajúca schôdza sa koná v deň výročia ukončenia prvej svetovej vojny, a požiadal, aby obetiam tejto udalosti bola vzdaná pocta (predsedníčka to vzala na vedomie).

Predsedníčka predložila spresňujúce informácie o udeľovaní ceny LUX. V rozprave vystúpila Silvia Costa (predsedníčka výboru CULT).


4. Zloženie Parlamentu

Pablo Iglesias a Fernando Maura Barandiarán podali písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslancov Európskeho parlamentu s účinnosťou od 28. októbra a od 25. novembra 2015.

V súlade s článkom 4 ods. 1 a 3 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie ich mandátov od 28. októbra a od 25. novembra 2015 a informoval o tom príslušné národné orgány.


5. Zloženie politických skupín

Aymeric Chauprade už nie je členom skupiny ENF a stal sa nezaradeným poslancom s účinnosťou od 10. novembra 2015.


6. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Rozhodnutie Komisie o bezpečnostných požiadavkách, ktoré musia spĺňať európske normy pre sviečky, svietniky, nádoby na sviečky a príslušenstvo podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (D025025/08 - 2015/2947(RPS) - lehota: 30 január 2016)
predložené gestorskému výboru: : IMCO

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu tropánových alkaloidov v určitých potravinách na báze obilnín pre dojčatá a malé deti (D038228/07 - 2015/2949(RPS) - lehota: 6 február 2016)
predložené gestorskému výboru: : ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 333/2007, pokiaľ ide o analýzu anorganického arzénu, olova a polycyklických aromatických uhľovodíkov a určité kritériá účinnosti analýzy (D040232/03 - 2015/2941(RPS) - lehota: 5 február 2016)
predložené gestorskému výboru: : ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 579/2014, ktorým sa udeľuje výnimka z určitých ustanovení prílohy II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, pokiaľ ide o prepravu kvapalných olejov a tukov v námornej doprave (D040235/03 - 2015/2943(RPS) - lehota: 5 február 2016)
predložené gestorskému výboru: : ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín (D041153/03 - 2015/2951(RPS) - lehota: 6 február 2016)
predložené gestorskému výboru: : ENVI
stanovisko: AGRI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie extraktov z rozmarínu (E 392) v roztierateľných tukoch (D041398/02 - 2015/2942(RPS) - lehota: 5 január 2016)
predložené gestorskému výboru: : ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o vyňatie určitých aromatických látok zo zoznamu Únie (D041446/02 - 2015/2934(RPS) - lehota: 29 január 2016)
predložené gestorskému výboru: : ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o zaradenie gama-glutamyl-valyl-glycínu do zoznamu Únie obsahujúceho aromatické látky (D041448/02 - 2015/2948(RPS) - lehota: 30 december 2015)
predložené gestorskému výboru: : ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí ametoktradínu, chlórtalonilu, difenylamínu, flonikamidu, fluazinamu, fluoxastrobínu, halauxifén-metylu, propamokarbu, protiokonazolu, tiaklopridu a trifloxystrobínu v určitých produktoch alebo na nich (D041453/02 - 2015/2950(RPS) - lehota: 6 január 2016)
predložené gestorskému výboru: : ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o používanie určitých aromatických látok (D041458/02 - 2015/2937(RPS) - lehota: 31 december 2015)
predložené gestorskému výboru: : ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí boskalidu, klotianidínu, tiametoxámu, folpetu a tolklofosmetylu v určitých produktoch alebo na nich (D041471/02 - 2015/2938(RPS) - lehota: 31 december 2015)
predložené gestorskému výboru: : ENVI

- Nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek (D041927/02 - 2015/2944(RPS) - lehota: 4 december 2015)
predložené gestorskému výboru: : IMCO
stanovisko: INTA

- Nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek (D041934/02 - 2015/2945(RPS) - lehota: 4 december 2015)
predložené gestorskému výboru: : IMCO
stanovisko: INTA

- Nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek (D041941/02 - 2015/2946(RPS) - lehota: 4 december 2015)
predložené gestorskému výboru: : IMCO


7. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na presné stanovenie všeobecných podmienok fungovania kolégií orgánov dohľadu (C(2015)6999 – 2015/2919(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 16. októbra 2015, na žiadosť príslušného výboru
Pridelené: gestorský výbor: ECON

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa obozretného oceňovania podľa článku 105 ods. 14 (C(2015)7245 – 2015/2929(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. 26. októbra 2015, na žiadosť príslušného výboru.
Pridelené: gestorský výbor: ECON

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (C(2015)07554 – 2015/2940(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 30. októbra 2015
pridelené: gestorský výbor: BUDG, CONT

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (C(2015)07555 – 2015/2939(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 30. októbra 2015
pridelené: gestorský výbor: BUDG, CONT


8. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Lichtenštajnským kniežatstvom upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, v mene Európskej únie (COM(2015)0395 - 11798/2015 – C8-0320/2015 – 2015/0175(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, LIBE, IMCO

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Komisiou na ochranu tuniaka južného (CCSBT) o členstve Únie v rozšírenej komisii Dohovoru o ochrane tuniaka južného (07134/2015 – C8-0323/2015 – 2015/0036(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Kosovom* na strane druhej v mene Únie (10725/2/2015 – C8-0328/2015 – 2015/0094(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

– Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Írska – EGF/2015/006 IE/PWA International) (COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

– Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Fínska – EGF/2015/005 FI/Computer Programming) (COM(2015)0553 – C8-0332/2015 – 2015/2298(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

– Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 38/2015 – Oddiel III – Komisia (N8-0083/2015 – C8-0319/2015 – 2015/2288(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 34/2015 – Oddiel III – Komisia (N8-0084/2015 – C8-0321/2015 – 2015/2289(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 31/2015 – Oddiel III – Komisia (N8-0085/2015 – C8-0322/2015 – 2015/2290(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 9/2015 – Výbor regiónov (N8-0086/2015 – C8-0324/2015 – 2015/2291(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 10/2015 – Výbor regiónov (N8-0087/2015 – C8-0325/2015 – 2015/2292(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 11/2015 – Výbor regiónov (N8-0088/2015 – C8-0326/2015 – 2015/2293(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 12/2015 – Výbor regiónov (N8-0089/2015 – C8-0327/2015 – 2015/2294(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun finančných prostriedkov 4/2015 – Európsky ombudsman (N8-0090/2015 – C8-0330/2015 – 2015/2296(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 36/2015 – Oddiel III – Komisia (N8-0091/2015 – C8-0331/2015 – 2015/2297(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 39/2015 – Oddiel III – Komisia (N8-0092/2015 – C8-0333/2015 – 2015/2299(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Proposition d'établir une présence permanente de l'UE en Somalie – SEAE (Article 203) (N8-0093/2015 – C8-0334/2015 – 2015/2300(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

AFET

2) parlamentných výborov

– ***ISpráva o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o riešeniach interoperability pre európske orgány verejnej správy, podniky a občanov (ISA2) Interoperabilita ako prostriedok modernizácie verejného sektora (COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD)) – výbor ITRE – Spravodajca: Carlos Zorrinho (A8-0225/2015)

– ***ISpráva o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zootechnických a genealogických podmienkach na obchodovanie s plemennými zvieratami a ich zárodočnými produktmi a na ich dovoz do Únie (COM(2014)0005 – C7-0032/2014 – 2014/0032(COD)) – výbor AGRI – Spravodajca: Michel Dantin (A8-0288/2015)

– ***ISpráva o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1236/2010, ktorým sa ustanovuje systém kontroly a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku (COM(2015)0121 – C8-0076/2015 – 2015/0063(COD)) – výbor PECH – Spravodajca: Ole Christensen (A8-0294/2015)

3) poslancov, návrhy uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o podpore iniciatív na boj proti plytvaniu potravinami (B8-1061/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o bombardovaní nemocnice pod správou organizácie Lekári bez hraníc v Kundúze (B8-1062/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o vykonávaní plánu návratu prisťahovalcov, ktorí nemajú právo na pobyt v členských štátoch EÚ (B8-1063/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o aktualizácii právneho rámca na zmenu dohody o bezpečnom prístave medzi EÚ a USA (B8-1064/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

ITRE

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o ochrane podmorského kultúrneho dedičstva členských štátov (B8-1065/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o zodpovednosti Komisie za porušenie smernice o ochrane osobných údajov (B8-1066/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Mara Bizzotto, Dominique Martin a Joëlle Mélin. Návrh uznesenia o zrušení európskeho semestra pre koordináciu hospodárskych politík (B8-1067/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o návrhu usmernení ku klasifikácii hotelových zariadení na úrovni Spoločenstva (B8-1068/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o podpore rodín mladých Európanov, ktorí odišli do Sýrie alebo Iraku ako ozbrojenci Islamského štátu (B8-1069/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vyšetrovaní údajnej prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov v európskych krajinách prostredníctvom CIA (B8-1070/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o výrobe elektrickej energie zo zvyškov vznikajúcich pri spracovaní citrusových plodov (B8-1072/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o ochrane dievčat v Európe a vo svete (B8-1073/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

FEMM

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o propagácii programov a fondov na podporu liečby pomocou zvierat (B8-1074/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o návrhoch OECD v oblasti boja proti daňovým únikom (B8-1081/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o vzťahoch medzi Európskou komisiou a tabakovou loby (B8-1082/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

– Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o prebytku bežného účtu v eurozóne (B8-1083/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Nicola Caputo. Návrh uznesenia o obehovom poľnohospodárstve (B8-1084/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o podpore iniciatív na znižovanie emisií (B8-1085/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o ľudských právach (B8-1086/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o podpore štúdie a výskumného fondu určeného na liečbu HIV a AIDS (B8-1087/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o podpore európskych vzdelávacích kurzov pre učiteľov (B8-1088/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o takzvanej asistovanej samovražde (B8-1090/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o Sýrii: smerom ku koordinácii rusko-amerických operácií a potrebe krokov zo strany EÚ (B8-1091/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

– Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o zahrnutí mechanizmu urovnávania sporov medzi investormi a štátmi do komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi Kanadou a Európskou úniou (B8-1095/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o riziku nakazenia sa ebolou (B8-1096/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Renata Briano, Nicola Caputo a Ricardo Serrão Santos. Návrh uznesenia o preskúmaní systému kvót na lov tuniaka južného (B8-1097/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o nádoroch na vaječníkoch (B8-1098/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI


9. Texty zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overené kópie týchto dokumentov:

—   Zápisnica o oprave Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej, ktorá bola podpísaná 21. marca 2014 a 27. júna 2014 v Bruseli;

—   Zápisnica o oprave Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej;

—   Zápisnica o oprave k Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej, ktorá bola podpísaná 27. júna 2014 v Bruseli;

—   Pozmeňujúci protokol k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov;

—   Dodatkový protokol k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii;

—   Protokol, ktorým sa mení Dohoda o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Moldavskou republikou na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii;

—   Druhá zápisnica o oprave Dohody o hospodárskom partnerstve medzi štátmi CARIFORUM-u na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane.


10. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Bola predložená táto otázka na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

– (O-000100/2015), ktorú položila Iratxe García Pérez, v mene výboru FEMM, pre Komisiu: Ako prebieha úsilie o dosahovanie cieľov predchádzajúcich programov Daphne v súvislosti s novým programom v oblasti práv, rovnosti a občianstva (2015/2827(RSP)) (B8-1104/2015).


11. Petície

V súlade s článkom 215 ods. 6 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 5. novembra 2015

(*) Meno je utajené

(*) (č. 2715/2014); (*) (č. 0961/2015); (*) (č. 0962/2015); (*) (č. 0963/2015); (*) (č. 0964/2015); Darlan Paulo Basso Andrighetto Junior (č. 0965/2015); (*) (č. 0966/2015); (*) (č. 0967/2015); (*) (č. 0968/2015); (*) (č. 0969/2015); (*) (č. 0970/2015); (*) (č. 0971/2015); (*) (č. 0972/2015); (*) (č. 0973/2015); Reiner Streich (č. 0974/2015); (*) (č. 0975/2015); (*) (č. 0976/2015); (*) (č. 0977/2015); (*) (č. 0978/2015); Flora Hansen (č. 0979/2015); Horst Murken (č. 0980/2015); (*) (č. 0981/2015); (*) (č. 0982/2015); Joseph-Christos Kondylakis (č. 0983/2015); (*) (č. 0984/2015); (*) (č. 0985/2015); (*) (č. 0986/2015); (*) (č. 0987/2015); (*) (č. 0988/2015); (*) (č. 0989/2015); Joel Batila (č. 0990/2015); Jacqueline Smith Nichols (č. 0991/2015); (*) (č. 0992/2015); (*) (č. 0993/2015); (*) (č. 0994/2015); (*) (č. 0995/2015); (*) (č. 0996/2015); (*) (č. 0997/2015); Jan-Erik Hansen (č. 0998/2015); (*) (č. 0999/2015); Jens Holste (č. 1000/2015); Flavio Miccono (č. 1001/2015); (*) (č. 1002/2015); (*) (č. 1003/2015); (*) (č. 1004/2015); (*) (č. 1005/2015); Marco Amato Di Marco (č. 1006/2015); (*) (č. 1007/2015); (*) (č. 1008/2015); Mihai Ionuț Petre (č. 1009/2015); Jerzy Wicher (č. 1010/2015); (*) (č. 1011/2015); (*) (č. 1012/2015); (*) (č. 1013/2015); (*) (č. 1014/2015); (*) (č. 1015/2015); (*) (č. 1016/2015); Marco Bava (č. 1017/2015); (*) (č. 1018/2015); (*) (č. 1019/2015); (*) (č. 1020/2015); Hadjadji Sarah (č. 1021/2015); (*) (č. 1022/2015); Alejandro Nicolás Romero Chamorro (č. 1023/2015); (*) (č. 1024/2015); Pablo Mayo Sanz (č. 1025/2015); (*) (č. 1026/2015); (*) (č. 1027/2015); (*) (č. 1028/2015); (*) (č. 1029/2015); (*) (č. 1030/2015); Iwona Hartwich (č. 1031/2015); Marco Bava (č. 1032/2015); (*) (č. 1033/2015); (*) (č. 1034/2015); (*) (č. 1035/2015); Marco Bava (č. 1036/2015); Christos Taklis (č. 1037/2015); (*) (č. 1038/2015); (*) (č. 1039/2015); Remo Pulcini (č. 1040/2015); (*) (č. 1041/2015); Priscilla Tollini (č. 1042/2015); (*) (č. 1043/2015); Marco Bava (č. 1044/2015); Marco Bava (č. 1045/2015); Marco Bava (č. 1046/2015); Marco Bava (č. 1047/2015); (*) (č. 1048/2015); (*) (č. 1049/2015); Monica Ravalico (č. 1050/2015); (*) (č. 1051/2015); Hani Al-anasi (č. 1052/2015); (*) (č. 1053/2015); (*) (č. 1054/2015); Pavel Pešan (č. 1055/2015); Colonello Arianna (č. 1056/2015); (*) (č. 1057/2015); (*) (č. 1058/2015).

Predseda v súlade s článkom 215 ods. 13 rokovacieho poriadku 5. novembra 2015 postúpil gestorskému výboru petíciu, ktorá bola Európskemu parlamentu doručená od fyzických alebo právnických osôb, ktoré nie sú občanmi Európskej únie ani nemajú v žiadnom členskom štáte bydlisko alebo sídlo.


12. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zmeny v pridelení výborom / Pridelenie výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor AFET

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities with special regard to the Concluding Observations of the UN CPRD Committee (2015/2258(INI))
predložené gestorskému výboru: : EMPL
stanovisko: FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI, LIBE


13. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu plenárnej schôdze novembre I 2015 (PE 571.350/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 152 rokovacieho poriadku):

Streda

Žiadosť skupiny ECR o odloženie rozpráv o vyhláseniach Rady a Komisie na tému Uplatňovanie nulovej sadzby na druhú novembrovú schôdzu (bod 10 konečného návrhu programu plenárnej schôdze) a o ich nahradenie rozpravou o vyhláseniach Rady a Komisie o konkurencieschopnosti oceliarskeho priemyslu z 9. novembra.

Vystúpili títo poslanci: Ashley Fox v mene skupiny ECR, ktorý odôvodnil žiadosť a požiadal, aby so nej hlasovalo v hlasovaní podľa mien, Notis Marias, za žiadosť, a Enrique Guerrero Salom, proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamiestol hlasovaním podľa mien (112 za, 301 proti, 5 sa zdržali).

Názov prvého bodu programu schôdze sa so súhlasom politických skupín zmenil takto: „Vyhlásenie Komisie – Balík opatrení v rámci európskeho semestra – Ročný prieskum rastu na rok 2016“.

Týmto bol stanovený program práce.


14. Balík opatrení v rámci európskeho semestra – ročný prieskum rastu na rok 2016 (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Balík opatrení v rámci európskeho semestra – ročný prieskum rastu na rok 2016 (2015/2924(RSP))

Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Burkhard Balz v mene skupiny PPE a Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Stanisław Ożóg v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Fabio De Masi v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Paulo Rangel, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Marisa Matias, Roberto Gualtieri, Anthea McIntyre, Cora van Nieuwenhuizen, Marisa Matias, Ernest Maragall, Patrick O'Flynn, Lorenzo Fontana, Konstantinos Papadakis, Markus Ferber, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernd Lucke, Elisa Ferreira, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Sofia Ribeiro, Bernd Lucke, Antanas Guoga, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, Pablo Zalba Bidegain, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Pervenche Berès, Richard Sulík a Miguel Viegas.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Dariusz Rosati, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Alfred Sant, Notis Marias, Miguel Urbán Crespo, Joachim Schuster, Matt Carthy, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Ivana Maletić, Tibor Szanyi, Eva Paunova a Csaba Sógor.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Sofia Ribeiro, Ana Gomes, Danuta Jazłowiecka, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Seán Kelly, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Maria Spyraki, Doru-Claudian Frunzulică a Kostas Chrysogonos.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis.

Rozprava sa skončila.


15. Budúci balík opatrení v oblasti leteckej dopravy (rozprava)

Vyhlásenie Komisie : Budúci balík opatrení v oblasti leteckej dopravy (2015/2933(RSP))

Violeta Bulc (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Marian-Jean Marinescu v mene skupiny PPE, Ismail Ertug v mene skupiny S&D, Jacqueline Foster v mene skupiny ECR, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, Daniela Aiuto v mene skupiny EFDD, Marie-Christine Arnautu v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Tomasz Piotr Poręba, Pavel Telička, Nikolaos Chountis a Markus Pieper.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: István Ujhelyi, Peter van Dalen, Dominique Riquet, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Izaskun Bilbao Barandica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Olga Sehnalová, Daniel Dalton, Matthijs van Miltenburg, Georges Bach, Jens Nilsson, Dieter-Lebrecht Koch, Siôn Simon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Caputo, Monika Flašíková Beňová, Agnes Jongerius a Clare Moody.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Deirdre Clune, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Urmas Paet, Sofia Sakorafa a Seán Kelly.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Wim van de Camp, Marian-Jean Marinescu, Deirdre Clune, Georges Bach a Markus Pieper, v mene skupiny PPE, o budúcom balíku opatrení v oblasti leteckej dopravy (2015/2933(RSP)) (B8-1146/2015);

—   Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, o budúcom balíku o leteckej doprave (2015/2933(RSP)) (B8-1147/2015);

—    Gesine Meissner, Pavel Telička, Dominique Riquet a Ramon Tremosa i Balcells, v mene skupiny ALDE, o budúcom balíku opatrení v oblasti leteckej dopravy (2015/2933(RSP)) (B8-1148/2015);

—   Daniela Aiuto, Peter Lundgren, Rosa D'Amato a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD, o budúcom balíku o leteckej doprave (2015/2933(RSP)) (B8-1149/2015);

—   Roberts Zīle a Jacqueline Foster, v mene skupiny ECR, o budúcom balíku o leteckej doprave (2015/2933(RSP)) (B8-1150/2015);

—   Curzio Maltese, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa a Kostas Chrysogonos, v mene skupiny GUE/NGL, o budúcom balíku o leteckej doprave (2015/2933(RSP)) (B8-1151/2015);

—   Ismail Ertug, v mene skupiny S&D, o budúcom balíku o leteckej doprave (2015/2933(RSP)) (B8-1152/2015).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 16.2 zápisnice zo dňa 11.11.2015.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním na chvíľu prerušené).


PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

16. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci:

—   Anna Maria Corazza Bildt, ktorá sa vrátila k otázke účasti poslankyne Marine Le Penovej na hlasovaniach dňa 28. októbra 2015 (bod 7.9 zápisnice zo dňa 28.10.2015 a bod 7 zápisnice zo dňa 29.10.2015),

—   Marine Le Pen sa najskôr vyjadrila k uvedenej otázke a následne vyjadrila poľutovanie nad usporiadaním prebiehajúceho rokovania v deň výročia ukončenia 1. svetovej vojny 11. novembra 1918 a vyzvala francúzskych poslancov, aby na prejav protestu opustili rokovaciu sálu,

—   Guy Verhofstadt k vystúpeniu Marine Le Penovej,

—   Michael Cramer k otázke, s ktorou vystúpila Anna Maria Corazza Bildt,

—   Franz Obermayrk priebehu rokovania a

—   Jean-Luc Mélenchon k ukončeniu prvej svetovej vojny 11. novembra 1918.


16.1. Riešenia interoperability ako prostriedok modernizácie verejného sektora ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o riešeniach interoperability pre európske orgány verejnej správy, podniky a občanov (ISA2) Interoperabilita ako prostriedok modernizácie verejného sektora [COM(2014)0367 - C8-0037/2014- 2014/0185(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Carlos Zorrinho (A8-0225/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA-PROV(2015)0393)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0393)


16.2. Budúci balík opatrení v oblasti leteckej dopravy (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-1146/2015, B8-1147/2015, B8-1148/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015, B8-1151/2015 a B8-1152/2015 (2015/2933(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-1146/2015

(nahrádzajúci B8-1146/2015, B8-1148/2015 a B8-1152/2015):

podaný týmito poslancami:

—   Wim van de Camp a Marian-Jean Marinescu v mene skupiny PPE;

—   Ismail Ertug v mene skupiny S&D;

—   Gesine Meissner, Pavel Telička, Dominique Riquet, Ramon Tremosa i Balcells, Matthijs van Miltenburg, Izaskun Bilbao Barandica a Philippe De Backer v mene skupiny ALDE.

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0394)

(Návrhy uznesenia B8-1147/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015 a B8-1151/2015 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpenie

Curzio Maltese predložil ústny pozmeňujúci návrh na zaradenie za odsek 17, ktorý nebol prijatý, pretože sa proti nemu vyslovilo viac ako 40 poslancov.


16.3. Reforma volebného zákona EÚ (hlasovanie)

Správa o reforme volebného zákona Európskej únie [2015/2035(INL)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajcovia: Danuta Maria Hübner a Jo Leinen (A8-0286/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0395)


17. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


18. Uplatňovanie nulovej sadzby (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Uplatňovanie nulovej sadzby (2015/2916(RSP))

Nicolas Schmit (úradujúci predseda Rady) a Günther Oettinger (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Pilar del Castillo Vera v mene skupiny PPE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Evelyne Gebhardt v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Vicky Ford v mene skupiny ECR, Kaja Kallas v mene skupiny ALDE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Michel Reimon v mene skupiny Verts/ALE, Dario Tamburrano v mene skupiny EFDD, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Paul Rübig, Andrejs Mamikins, Dita Charanzová, José Blanco López a Marc Tarabella.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Miguel Viegas.

Vystúpili: Günther Oettinger a Nicolas Schmit.

Rozprava sa skončila.


19. Financovanie dvoch nových trustových fondov EÚ pre Sýriu a Afriku a príspevky členských štátov do týchto fondov (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Financovanie dvoch nových trustových fondov EÚ pre Sýriu a Afriku a príspevky členských štátov do týchto fondov (2015/2915(RSP))

Nicolas Schmit (úradujúci predseda Rady) a Kristalina Georgieva (podpredsedníčka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

V rozprave vystúpil Reimer Böge v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Eider Gardiazabal Rubial v mene skupiny S&D, Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Liadh Ní Riada v mene skupiny GUE/NGL, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Nicolas Bay v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, José Manuel Fernandes, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Jens Geier, Stanisław Ożóg, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Nathan Gill, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Davor Ivo Stier, Isabelle Thomas, Notis Marias, Steven Woolfe, Mariya Gabriel, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Enrique Guerrero Salom, Ulrike Trebesius, Lefteris Christoforou, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Steven Woolfe, Richard Howitt, Othmar Karas, Maria Spyraki a Siegfried Mureşan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas a Indrek Tarand.

Vystúpili: Kristalina Georgieva a Nicolas Schmit.

Rozprava sa skončila.


20. Ciele predchádzajúcich programov Daphne v súvislosti s novým programom v oblasti práv, rovnosti a občianstva (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000100/2015), ktorú položila Iratxe García Pérez, v mene výboru FEMM, pre Komisiu: Ako prebieha úsilie o dosahovanie cieľov predchádzajúcich programov Daphne v súvislosti s novým programom v oblasti práv, rovnosti a občianstva (2015/2827(RSP)) (B8-1104/2015)

Iratxe García Pérez rozvinula otázku.

Věra Jourová (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Teresa Jiménez-Becerril Barrio v mene skupiny PPE, Clare Moody v mene skupiny S&D, Jana Žitňanská v mene skupiny ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, Inês Cristina Zuber v mene skupiny GUE/NGL, Margot Parker v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Marijana Petir, Maria Noichl, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina a Romana Tomc.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez a Iliana Iotova.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Rozprava sa skončila.


21. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Daniel Buda, Siôn Simon, Anna Elżbieta Fotyga, Marian Harkin, Inês Cristina Zuber, Ernest Maragall, Zoltán Balczó, Andrej Plenković, Iliana Iotova, Julie Girling, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Bodil Valero, Jaromír Štětina, Paul Brannen, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Indrek Tarand, László Tőkés, Victor Negrescu, Paloma López Bermejo, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Josep-Maria Terricabras a Nicola Caputo.


22. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Danuta Maria Hübner a Jo Leinen - A8-0286/2015
Udo Voigt, Janusz Korwin-Mikke, Max Andersson, Zoltán Balczó a Stanislav Polčák

Budúci balík opatrení v oblasti leteckej dopravy2015/2933(RSP)B8-1146/2015
Stanislav Polčák.


23. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


24. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 23. novembra 2015 do 26. novembra 2015.


25. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 24.00 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Comi, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Regner, Reid, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zuber, Zullo, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Engström, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Trüpel, Verheyen, Ward, Winkler Hermann

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia