Kazalo 
Zapisnik
PDF 253kWORD 224k
Sreda, 11. november 2015 - Bruselj
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Izjave predsedujočega
 3.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 4.Sestava Parlamenta
 5.Članstvo v političnih skupinah
 6.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 7.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 8.Predložitev dokumentov
 9.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta
 10.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 11.Peticije
 12.Sklepi o določenih dokumentih
 13.Razpored dela
 14.Sklep, sprejet glede svežnja o evropskem semestru, ki vključuje letni pregled rasti za leto 2016 (razprava)
 15.Prihodnji letalski sveženj (razprava)
 16.Čas glasovanja
  
16.1.Interoperabilnostne rešitve kot sredstvo za posodobitev javnega sektorja ***I (glasovanje)
  
16.2.Prihodnji letalski sveženj (glasovanje)
  
16.3.Reforma volilne zakonodaje Evropske unije (glasovanje)
 17.Popravki in namere glasovanja
 18.Praksa ničelne stopnje (razprava)
 19.Financiranje dveh novih skrbniških skladov EU za Sirijo in Afriko ter prispevki držav članic v ta sklada (razprava)
 20.Cilji predhodnih programov Daphne v okviru novega programa za pravice, enakost in državljanstvo (razprava)
 21.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 22.Obrazložitve glasovanja
 23.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 24.Datum naslednjih sej
 25.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 15.00.


2. Izjave predsedujočega

Predsedujoča je podala izjavo o požaru, ki je v noči s 30. na 31. oktober 2015 izbruhnil v diskoteki v Bukarešti in zahteval številne žrtve, ter družinam žrtev izrekla sožalje v imenu Parlamenta.

Predsedujoča je podala izjavo o ruskem letalu, ki je 31. oktobra 2015 strmoglavilo nad Sinajem, pri čemer je umrlo 224 oseb, ter družinam žrtev in ruskemu narodu izrekla sožalje v imenu Parlamenta.

Govoril je Victor Negrescu.


3. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Govoril je Udo Bullmann, ki je podal zahtevo, da se na naslednjem delnem zasedanju Parlament pokloni spominu na nekdanjega nemškega kanclerja Helmuta Schmidta, ki je umrl prejšnjega dne.

°
° ° °

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

°
° ° °

Govoril je Guy Verhofstadt o vabilu britanskemu predsedniku vlade Davidu Cameronu, da obišče Parlament (predsedujoča je to vzela na znanje).

Govoril je Marcel de Graaff, ki je izrazil obžalovanje, ker je delno zasedanje na obletnico konca prve svetovne vojne, ter zahteval, da se Parlament pokloni spominu žrtev tega konflikta (predsedujoča je to vzela na znanje).

Predsedujoča je natančneje predstavila organizacijo nagrade LUX. Govorila je Silvia Costa (predsednica odbora CULT).


4. Sestava Parlamenta

Pablo Iglesias in Fernando Maura Barandiarán sta Evropski parlament pisno obvestila, da odstopata kot poslanca Evropskega parlamenta, in sicer Pablo Iglesias z 28. oktobrom 2015, Fernando Maura Barandiarán pa s 25. novembrom 2015.

V skladu s členom 4(1) in (3) Poslovnika Parlament ugotovi sprostitev sedežev 28. oktobra in 25. novembra 2015 in o tem obvesti pristojne nacionalne organe.


5. Članstvo v političnih skupinah

Aymeric Chauprade ni več član skupine ENF in od 10. novembra 2015 sedi med samostojnimi poslanci.


6. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Sklep Komisije o varnostnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati evropski standardi za sveče ter podstavke, posode in dodatke za sveče v skladu z Direktivo 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta o splošni varnosti proizvodov (D025025/08 - 2015/2947(RPS) - rok: 30 januar 2016)
posredovano pristojni: IMCO

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti tropanskih alkaloidov v nekaterih žitnih kašicah za dojenčke in majhne otroke (D038228/07 - 2015/2949(RPS) - rok: 6 februar 2016)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 333/2007 glede analize anorganskega arzena, svinca in policikličnih aromatskih ogljikovodikov ter nekaterih izvedbenih meril za analizo (D040232/03 - 2015/2941(RPS) - rok: 5 februar 2016)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 579/2014 o odobritvi odstopanja od nekaterih določb Priloge II k Uredbi (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prevozom tekočih olj in maščob po morju (D040235/03 - 2015/2943(RPS) - rok: 5 februar 2016)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač (D041153/03 - 2015/2951(RPS) - rok: 6 februar 2016)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: AGRI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uporabo izvlečkov rožmarina (E 392) v mazavih maščobah (D041398/02 - 2015/2942(RPS) - rok: 5 januar 2016)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede umika nekaterih aromatičnih snovi s seznama Unije (D041446/02 - 2015/2934(RPS) - rok: 29 januar 2016)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede vključitve gama-glutamil-valil-glicina na seznam Unije aromatičnih snovi (D041448/02 - 2015/2948(RPS) - rok: 30 december 2015)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za ametoktradin, klorotalonil, difenilamin, flonikamid, fluazinam, fluoksastrobin, halauksifen-metil, propamokarb, protiokonazol, tiakloprid in trifloksistrobin v ali na nekaterih proizvodih (D041453/02 - 2015/2950(RPS) - rok: 6 januar 2016)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih aromatičnih snovi (D041458/02 - 2015/2937(RPS) - rok: 31 december 2015)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za boskalid, klotianidin, tiametoksam, folpet in tolklofos-metil v ali na nekaterih proizvodih (D041471/02 - 2015/2938(RPS) - rok: 31 december 2015)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije (EU) o spremembi Direktive 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede pragov za uporabo v postopkih za oddajo naročil (D041927/02 - 2015/2944(RPS) - rok: 4 december 2015)
posredovano pristojni: IMCO
mnenje: INTA

- Uredba Komisije (EU) o spremembi Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede pragov za uporabo v postopkih za oddajo naročil (D041934/02 - 2015/2945(RPS) - rok: 4 december 2015)
posredovano pristojni: IMCO
mnenje: INTA

- Uredba Komisije (EU) o spremembi Direktive 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede pragov za uporabo v postopkih za oddajo naročil (D041941/02 - 2015/2946(RPS) - rok: 4 december 2015)
posredovano pristojni: IMCO


7. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev splošnih pogojev za delovanje kolegijev nadzornikov (C(2015)6999 - 2015/2919(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja 16. oktobra 2015 na zahtevo pristojnega odbora.
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za preudarno vrednotenje v skladu s členom 105(14) (C(2015)7245 - 2015/2929(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja 26. oktobra 2015 na zahtevo pristojnega odbora..
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2015)07554 - 2015/2940(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 30. oktobra 2015
Posredovano pristojnemu odboru: BUDG, CONT

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 1268/2012 z dne 29. oktobra 2012 o pravilih uporabe Uredbe(EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (C(2015)07555 - 2015/2939(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 30. oktobra 2015
Posredovano pristojnemu odboru: BUDG, CONT


8. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o spremembi k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kneževino Lihtenštajn o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti (COM(2015)0395 - 11798/2015 - C8-0320/2015 - 2015/0175(NLE))

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

JURI, LIBE, IMCO

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Komisijo za ohranitev južnega modroplavutega tuna (CCSBT) glede članstva Unije v razširjeni komisiji Konvencije za ohranitev južnega modroplavutega tuna (07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE))

posredovano

pristojni :

PECH

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Kosovom na drugi strani, v imenu Unije (10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE))

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

INTA

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga Irske – EGF/2015/006 IE/PWA International) (COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga Finske – EGF/2015/005 FI/Computer Programming) (COM(2015)0553 - C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 38/2015 - Oddelek III - Komisija (N8-0083/2015 - C8-0319/2015 - 2015/2288(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 34/2015 - Oddelek III - Komisija (N8-0084/2015 - C8-0321/2015 - 2015/2289(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 31/2015 - Oddelek III - Komisija (N8-0085/2015 - C8-0322/2015 - 2015/2290(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve sredstev INF 9/2015 - Odbor regij (N8-0086/2015 - C8-0324/2015 - 2015/2291(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve sredstev INF 10/2015 - Odbor regij (N8-0087/2015 - C8-0325/2015 - 2015/2292(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve sredstev INF 11/2015 - Odbor regij (N8-0088/2015 - C8-0326/2015 - 2015/2293(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve sredstev INF 12/2015 - Odbor regij (N8-0089/2015 - C8-0327/2015 - 2015/2294(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev 4/2015 - Evropski varuh človekovih pravic (N8-0090/2015 - C8-0330/2015 - 2015/2296(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 36/2015 - Oddelek III - Komisija (N8-0091/2015 - C8-0331/2015 - 2015/2297(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 39/2015 - Oddelek III - Komisija (N8-0092/2015 - C8-0333/2015 - 2015/2299(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Ta naslov trenutno ni na razpolago v vseh jezikih. Proposition d'établir une présence permanente de l'UE en Somalie – SEAE (Article 203) (N8-0093/2015 - C8-0334/2015 - 2015/2300(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

AFET

2) od odborov

- ***I Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave, podjetja in državljane (ISA2) Interoperabilnost kot sredstvo za posodobitev javnega sektorja (COM(2014)0367 - C8-0037/2014 - 2014/0185(COD)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Carlos Zorrinho (A8-0225/2015)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zootehniških in genealoških pogojih za trgovino s plemenskimi živalmi in njihovim zarodnim materialom v Uniji ter za njihov uvoz v Unijo (COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD)) - Odbor AGRI - Poročevalec: Michel Dantin (A8-0288/2015)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1236/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o sistemu nadzora in izvrševanja, ki se uporablja na območju Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju v ribištvu severovzhodnega Atlantika (COM(2015)0121 - C8-0076/2015 - 2015/0063(COD)) - Odbor PECH - Poročevalec: Ole Christensen (A8-0294/2015)

3) od poslancev Parlamenta, predloge resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o podpori spodbudam proti živilskim odpadkom (B8-1061/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o bombardiranju bolnišnice zdravnikov brez meja v Kunduzu (B8-1062/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o izvajanju načrta za vračanje priseljencev, ki nimajo pravice bivanja v državah članicah EU (B8-1063/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

DEVE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o izvajanju posodobljenih zakonskih določb, ki spreminjajo sporazum med EU in ZDA o varnem pristanu (B8-1064/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

ITRE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o varovanju evropske podvodne kulturne dediščine (B8-1065/2015)

posredovano

pristojni :

CULT

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o odgovornosti Komisije pri kršitvah direktive o varstvu osebnih podatkov (B8-1066/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Mara Bizzotto, Dominique Martin in Joëlle Mélin. Predlog resolucije o ukinitvi evropskega semestra za usklajevanje ekonomskih politik (B8-1067/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o predlogu smernic EU za razvrščanje hotelov (B8-1068/2015)

posredovano

pristojni :

TRAN

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o podpori za družine mladih Evropejcev, ki so odšli v Sirijo ali Irak, da bi se borili v vrstah Islamske države (B8-1069/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o preiskavi domnevne uporabe evropskih držav za prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov s strani ameriške obveščevalne agencije CIA (B8-1070/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o proizvodnji električne energije iz ostankov predelave citrusov (B8-1072/2015)

posredovano

pristojni :

ITRE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zaščiti deklic v Evropi in po svetu (B8-1073/2015)

posredovano

pristojni :

FEMM

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o spodbujanju programov in financiranja za podporo terapiji z živalmi (B8-1074/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o predlogih OECD za preprečevanje davčnih utaj in izogibanja davkom (B8-1081/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o odnosih med Evropsko komisijo in tobačnim lobijem (B8-1082/2015)

posredovano

pristojni :

JURI

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o trenutnem presežku evrskega območja (B8-1083/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Nicola Caputo. Predlog resolucije o krožnem kmetijstvu (B8-1084/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o podpori pobudam za zmanjšanje emisij (B8-1085/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o človekovih pravicah (B8-1086/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o izvedbi raziskave in vzpostavitvi raziskovalnega sklada za zdravljenje virusa HIV oziroma aidsa (B8-1087/2015)

posredovano

pristojni :

ITRE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o spodbujanju evropskih izpopolnjevalnih tečajev za učitelje (B8-1088/2015)

posredovano

pristojni :

CULT

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o tako imenovani pomoči pri samomoru (B8-1090/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o Siriji: na poti k usklajevanju rusko-ameriških operacij in potreba po aktivni vlogi EU (B8-1091/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o mehanizmu za reševanje sporov med vlagatelji in državo, vključenem v celoviti gospodarski in trgovinski sporazum med EU in Kanado (B8-1095/2015)

posredovano

pristojni :

INTA

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o tveganju okužbe z virusom ebole (B8-1096/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Renata Briano, Nicola Caputo in Ricardo Serrão Santos. Predlog resolucije o pregledu sistema ribolovnih kvot za rdečega tuna (B8-1097/2015)

posredovano

pristojni :

PECH

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o raku na jajčnikih (B8-1098/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI


9. Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Svet je posredoval overjene prepise naslednjih listin:

—   zapisnik o popravku pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, ki je bl podpisan 21. marca 2014 in 27. junija 2014 v Bruslju;

—   zapisnik o popravku pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani;

—   zapisnik o popravku pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani, ki je bil podpisan 27. junija 2014 v Bruslju;

—   protokol o spremembi k sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčenju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti;

—   dodatni protokol k trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji;

—   protokol o spremembi sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter republiko Moldavijo zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji;

—   drugi zapisnik o popravku sporazuma o gospodarskem partnerstvu med državami CARIFORUMA na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani.


10. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Predloženo je bilo naslednje vprašanje za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

- (O-000100/2015), ki ga je postavila Iratxe García Pérez v imenu odbora FEMM Komisiji: Kako se v okviru novega programa za pravice, enakost in državljanstvo uresničujejo cilji predhodnih programov Daphne? (2015/2827(RSP)) (B8-1104/2015).


11. Peticije

V skladu s členom 215(6) Poslovnika so bile pristojnemu odboru posredovane naslednje peticije, vpisane v register po spodaj navedenih datumih:

5. novembra 2015

(*) Ime zaupno

(*) (št. 2715/2014); (*) (št. 0961/2015); (*) (št. 0962/2015); (*) (št. 0963/2015); (*) (št. 0964/2015); Darlan Paulo Basso Andrighetto Junior (št. 0965/2015); (*) (št. 0966/2015); (*) (št. 0967/2015); (*) (št. 0968/2015); (*) (št. 0969/2015); (*) (št. 0970/2015); (*) (št. 0971/2015); (*) (št. 0972/2015); (*) (št. 0973/2015); Reiner Streich (št. 0974/2015); (*) (št. 0975/2015); (*) (št. 0976/2015); (*) (št. 0977/2015); (*) (št. 0978/2015); Flora Hansen (št. 0979/2015); Horst Murken (št. 0980/2015); (*) (št. 0981/2015); (*) (št. 0982/2015); Joseph-Christos Kondylakis (št. 0983/2015); (*) (št. 0984/2015); (*) (št. 0985/2015); (*) (št. 0986/2015); (*) (št. 0987/2015); (*) (št. 0988/2015); (*) (št. 0989/2015); Joel Batila (št. 0990/2015); Jacqueline Smith Nichols (št. 0991/2015); (*) (št. 0992/2015); (*) (št. 0993/2015); (*) (št. 0994/2015); (*) (št. 0995/2015); (*) (št. 0996/2015); (*) (št. 0997/2015); Jan-Erik Hansen (št. 0998/2015); (*) (št. 0999/2015); Jens Holste (št. 1000/2015); Flavio Miccono (št. 1001/2015); (*) (št. 1002/2015); (*) (št. 1003/2015); (*) (št. 1004/2015); (*) (št. 1005/2015); Marco Amato Di Marco (št. 1006/2015); (*) (št. 1007/2015); (*) (št. 1008/2015); Mihai Ionuț Petre (št. 1009/2015); Jerzy Wicher (št. 1010/2015); (*) (št. 1011/2015); (*) (št. 1012/2015); (*) (št. 1013/2015); (*) (št. 1014/2015); (*) (št. 1015/2015); (*) (št. 1016/2015); Marco Bava (št. 1017/2015); (*) (št. 1018/2015); (*) (št. 1019/2015); (*) (št. 1020/2015); Hadjadji Sarah (št. 1021/2015); (*) (št. 1022/2015); Alejandro Nicolás Romero Chamorro (št. 1023/2015); (*) (št. 1024/2015); Pablo Mayo Sanz (št. 1025/2015); (*) (št. 1026/2015); (*) (št. 1027/2015); (*) (št. 1028/2015); (*) (št. 1029/2015); (*) (št. 1030/2015); Iwona Hartwich (št. 1031/2015); Marco Bava (št. 1032/2015); (*) (št. 1033/2015); (*) (št. 1034/2015); (*) (št. 1035/2015); Marco Bava (št. 1036/2015); Christos Taklis (št. 1037/2015); (*) (št. 1038/2015); (*) (št. 1039/2015); Remo Pulcini (št. 1040/2015); (*) (št. 1041/2015); Priscilla Tollini (št. 1042/2015); (*) (št. 1043/2015); Marco Bava (št. 1044/2015); Marco Bava (št. 1045/2015); Marco Bava (št. 1046/2015); Marco Bava (št. 1047/2015); (*) (št. 1048/2015); (*) (št. 1049/2015); Monica Ravalico (št. 1050/2015); (*) (št. 1051/2015); Hani Al-anasi (št. 1052/2015); (*) (št. 1053/2015); (*) (št. 1054/2015); Pavel Pešan (št. 1055/2015); Colonello Arianna (št. 1056/2015); (*) (št. 1057/2015); (*) (št. 1058/2015).

Predsednik je v skladu z določbami člena 215(13) Poslovnika 5. novembra 2015 pristojnemu odboru posredoval peticijo, ki so jo na Evropski parlament naslovile fizične ali pravne osebe, ki niso niti državljani Evropske unije niti ne prebivajo ali nimajo statutarnega sedeža v eni izmed držav članic.


12. Sklepi o določenih dokumentih

Spremembe napotitev na odbore / Napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor AFET

- Izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov s posebnim poudarkom na sklepnih ugotovitvah odbora Združenih narodov za pravice invalidov (2015/2258(INI))
posredovano pristojni : EMPL
mnenje: FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI, LIBE


13. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delno zasedanje novembre I 2015 (PE 571.350/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 152 Poslovnika):

Sreda

Skupina ECR je podala zahtevo, da se razprave o izjavah Sveta in Komisije na temo "Praksa ničelne stopnje" (točka 10 PDOJ) preložijo na delno zasedanje november II ter da jih nadomestita izjavi Sveta in Komisije na temo "Svet za konkurenčnost 9. novembra o jeklarski industriji".

Govorili so Ashley Fox v imenu skupine ECR, ki je utemeljil zahtevo in zahteval, da se o njej poimensko glasuje, Notis Marias, ki je zahtevo podprl, in Enrique Guerrero Salom, ki ji je nasprotoval.

Parlament je s poimenskim glasovanjem zavrnil zahtevo (112 za, 301 proti, 5 vzdržanih).

V dogovoru s političnimi skupinami je naslov prve točke dnevnega reda spremenjen v: "Izjava Komsiije - Sklep, sprejet glede svežnja o evropskem semestru, ki vključuje letni pregled rasti za leto 2016".

S tem je bil določen razpored dela.


14. Sklep, sprejet glede svežnja o evropskem semestru, ki vključuje letni pregled rasti za leto 2016 (razprava)

Izjava Komisije: Sklep, sprejet glede svežnja o evropskem semestru, ki vključuje letni pregled rasti za leto 2016 (2015/2924(RSP))

Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorila sta Burkhard Balz v imenu skupine PPE in Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D.

PREDSEDSTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredsednik

Govorili so Stanisław Ożóg v imenu skupine ECR, Nils Torvalds v imenu skupine ALDE, Fabio De Masi v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Marco Valli v imenu skupine EFDD, Barbara Kappel v imenu skupine ENF, Zoltán Balczó samostojni poslanec, Paulo Rangel, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Marisa Matias, Roberto Gualtieri, Anthea McIntyre, Cora van Nieuwenhuizen, Marisa Matias, Ernest Maragall, Patrick O'Flynn, Lorenzo Fontana, Konstantinos Papadakis, Markus Ferber, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bernd Lucke, Elisa Ferreira, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Sofia Ribeiro, Bernd Lucke, Antanas Guoga, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, Pablo Zalba Bidegain, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Pervenche Berès, Richard Sulík in Miguel Viegas.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so Dariusz Rosati, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Alfred Sant, Notis Marias, Miguel Urbán Crespo, Joachim Schuster, Matt Carthy, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Ivana Maletić, Tibor Szanyi, Eva Paunova in Csaba Sógor.

Po postopku "catch the eye" so govorili Sofia Ribeiro, Ana Gomes, Danuta Jazłowiecka, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Seán Kelly, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Maria Spyraki, Doru-Claudian Frunzulică in Kostas Chrysogonos.

Govoril je Valdis Dombrovskis.

Razprava se je zaključila.


15. Prihodnji letalski sveženj (razprava)

Izjava Komisije : Prihodnji letalski sveženj (2015/2933(RSP))

Violeta Bulc (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Marian-Jean Marinescu v imenu skupine PPE, Ismail Ertug v imenu skupine S&D, Jacqueline Foster v imenu skupine ECR, Gesine Meissner v imenu skupine ALDE, Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL, Karima Delli v imenu skupine Verts/ALE, Daniela Aiuto v imenu skupine EFDD, Marie-Christine Arnautu v imenu skupine ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Tomasz Piotr Poręba, Pavel Telička, Nikolaos Chountis in Markus Pieper.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

Govorili so István Ujhelyi, Peter van Dalen, Dominique Riquet, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Izaskun Bilbao Barandica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Olga Sehnalová, Daniel Dalton, Matthijs van Miltenburg, Georges Bach, Jens Nilsson, Dieter-Lebrecht Koch, Siôn Simon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Caputo, Monika Flašíková Beňová, Agnes Jongerius in Clare Moody.

Po postopku "catch the eye" so govorili Deirdre Clune, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Urmas Paet, Sofia Sakorafa in Seán Kelly.

Govorila je Violeta Bulc.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Wim van de Camp, Marian-Jean Marinescu, Deirdre Clune, Georges Bach in Markus Pieper v imenu skupine PPE o prihodnjem svežnju o letalskem prometu (2015/2933(RSP)) (B8-1146/2015);

—   Karima Delli v imenu skupine Verts/ALE o prihodnjem svežnju o letalskem prometu (2015/2933(RSP)) (B8-1147/2015);

—    Gesine Meissner, Pavel Telička, Dominique Riquet in Ramon Tremosa i Balcells v imenu skupine ALDE o prihodnjem svežnju o letalskem prometu (2015/2933(RSP)) (B8-1148/2015);

—   Daniela Aiuto, Peter Lundgren, Rosa D'Amato in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD o prihodnjem svežnju o letalskem prometu (2015/2933(RSP)) (B8-1149/2015);

—   Roberts Zīle in Jacqueline Foster v imenu skupine ECR o prihodnjem svežnju o letalskem prometu (2015/2933(RSP)) (B8-1150/2015);

—   Curzio Maltese, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa in Kostas Chrysogonos v imenu skupine GUE/NGL o prihodnjem svežnju o letalskem prometu (2015/2933(RSP)) (B8-1151/2015);

—   Ismail Ertug v imenu skupine S&D o prihodnjem svežnju o letalskem prometu (2015/2933(RSP)) (B8-1152/2015).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 16.2 zapisnika z dne 11.11.2015.

(Seja se je pred začetkom glasovanja za trenutek prekinila.)


PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

16. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.

°
° ° °

Govorili so:

—   Anna Maria Corazza Bildt, ki je ponovno govorila o vprašanju sodelovanja Marine Le Pen pri glasovanju 28. oktobra 2015 (točka 7.9 zapisnika z dne 28.10.2015 in točka 7 zapisnika z dne 29.10.2015),

—   Marine Le Pen, najprej o tem vprašanju, nato pa je obžalovala, da se pričujoče zasedanje odvija na dan obletnice podpisa premirja 11. novembra 1918 in francoske poslance pozvala, naj v znak protesta zapustijo sejno dvorano,

—   Guy Verhofstadt o govoru Marine Le Pen,

—   Michael Cramer o vprašanju, na katero je opozorila Anna Maria Corazza Bildt,

—   Franz Obermayr o vodenju zasedanja in

—   Jean-Luc Mélenchon o podpisu premirja 11. novembra 1918.


16.1. Interoperabilnostne rešitve kot sredstvo za posodobitev javnega sektorja ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave, podjetja in državljane (ISA2) Interoperabilnost kot sredstvo za posodobitev javnega sektorja [COM(2014)0367 - C8-0037/2014- 2014/0185(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Carlos Zorrinho (A8-0225/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA-PROV(2015)0393)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0393)


16.2. Prihodnji letalski sveženj (glasovanje)

predlogi resolucij B8-1146/2015, B8-1147/2015, B8-1148/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015, B8-1151/2015 in B8-1152/2015 (2015/2933(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-1146/2015

(ki nadomešča B8-1146/2015, B8-1148/2015 in B8-1152/2015):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Wim van de Camp in Marian-Jean Marinescu v imenu skupine PPE;

—   Ismail Ertug v imenu skupine S&D;

—   Gesine Meissner, Pavel Telička, Dominique Riquet, Ramon Tremosa i Balcells, Matthijs van Miltenburg, Izaskun Bilbao Barandica in Philippe De Backer v imenu skupine ALDE.

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0394)

(Predlogi resolucij B8-1147/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015 in B8-1151/2015 so brezpredmetni.)

Govoril je

Curzio Maltese je predstavil ustni predlog spremembe po odstavku 17, ki ni bil sprejet, saj mu je nasprotovalo več kot 40 poslancev.


16.3. Reforma volilne zakonodaje Evropske unije (glasovanje)

Poročilo o reformi volilne zakonodaje Evropske unije [2015/2035(INL)] - Odbor za ustavne zadeve. Soporočevalca: Danuta Maria Hübner in Jo Leinen (A8-0286/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0395)


17. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


18. Praksa ničelne stopnje (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Praksa ničelne stopnje (2015/2916(RSP))

Nicolas Schmit (predsedujoči Svetu) in Günther Oettinger (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Pilar del Castillo Vera v imenu skupine PPE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Evelyne Gebhardt v imenu skupine S&D, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Vicky Ford v imenu skupine ECR, Kaja Kallas v imenu skupine ALDE, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Michel Reimon v imenu skupine Verts/ALE, Dario Tamburrano v imenu skupine EFDD, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Paul Rübig, Andrejs Mamikins, Dita Charanzová, José Blanco López in Marc Tarabella.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić in Miguel Viegas.

Govorila sta Günther Oettinger in Nicolas Schmit.

Razprava se je zaključila.


19. Financiranje dveh novih skrbniških skladov EU za Sirijo in Afriko ter prispevki držav članic v ta sklada (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Financiranje dveh novih skrbniških skladov EU za Sirijo in Afriko ter prispevki držav članic v ta sklada (2015/2915(RSP))

Nicolas Schmit (predsedujoči Svetu) in Kristalina Georgieva (podpredsednica Komisije) sta podala izjavi.

Govoril je Reimer Böge v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Govorili so Eider Gardiazabal Rubial v imenu skupine S&D, Bernd Kölmel v imenu skupine ECR, Gérard Deprez v imenu skupine ALDE, Liadh Ní Riada v imenu skupine GUE/NGL, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD, Nicolas Bay v imenu skupine ENF, Zoltán Balczó samostojni poslanec, José Manuel Fernandes, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Jens Geier, Stanisław Ożóg, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Nathan Gill, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Davor Ivo Stier, Isabelle Thomas, Notis Marias, Steven Woolfe, Mariya Gabriel, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Enrique Guerrero Salom, Ulrike Trebesius, Lefteris Christoforou, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Steven Woolfe, Richard Howitt, Othmar Karas, Maria Spyraki in Siegfried Mureşan.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas in Indrek Tarand.

Govorila sta Kristalina Georgieva in Nicolas Schmit.

Razprava se je zaključila.


20. Cilji predhodnih programov Daphne v okviru novega programa za pravice, enakost in državljanstvo (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000100/2015), ki ga je postavila Iratxe García Pérez v imenu odbora FEMM Komisiji: Kako se v okviru novega programa za pravice, enakost in državljanstvo uresničujejo cilji predhodnih programov Daphne? (2015/2827(RSP)) (B8-1104/2015)

Iratxe García Pérez je predstavila vprašanje.

Věra Jourová (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Teresa Jiménez-Becerril Barrio v imenu skupine PPE, Clare Moody v imenu skupine S&D, Jana Žitňanská v imenu skupine ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v imenu skupine ALDE, Inês Cristina Zuber v imenu skupine GUE/NGL, Margot Parker v imenu skupine EFDD, Gilles Lebreton v imenu skupine ENF, Marijana Petir, Maria Noichl, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina in Romana Tomc.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez in Iliana Iotova.

Govorila je Věra Jourová.

Razprava se je zaključila.


21. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Daniel Buda, Siôn Simon, Anna Elżbieta Fotyga, Marian Harkin, Inês Cristina Zuber, Ernest Maragall, Zoltán Balczó, Andrej Plenković, Iliana Iotova, Julie Girling, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Bodil Valero, Jaromír Štětina, Paul Brannen, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Indrek Tarand, László Tőkés, Victor Negrescu, Paloma López Bermejo, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Josep-Maria Terricabras in Nicola Caputo.


22. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Danuta Maria Hübner in Jo Leinen - A8-0286/2015
Udo Voigt, Janusz Korwin-Mikke, Max Andersson, Zoltán Balczó in Stanislav Polčák

Prihodnji letalski sveženj2015/2933(RSP)B8-1146/2015
Stanislav Polčák.


23. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


24. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 23. novembra 2015 do 26. novembra 2015.


25. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 24.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Comi, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Regner, Reid, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zuber, Zullo, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Engström, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Trüpel, Verheyen, Ward, Winkler Hermann

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov