Index 
Protokoll
PDF 257kWORD 196k
Onsdagen den 11 november 2015 - Bryssel
1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalanden av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Parlamentets sammansättning
 5.De politiska gruppernas sammansättning
 6.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 7.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 8.Inkomna dokument
 9.Avtalstexter översända av rådet
 10.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 11.Framställningar
 12.Beslut om vissa dokument
 13.Arbetsplan
 14.Paketet med den europeiska planeringsterminen - den årliga tillväxtöversikten för 2016 (debatt)
 15.Det framtida luftfartspaketet (debatt)
 16.Omröstning
  
16.1.Interoperabilitet som ett sätt att modernisera den offentliga sektorn ***I (omröstning)
  
16.2.Det framtida luftfartspaketet (omröstning)
  
16.3.Reform av vallagen i EU (omröstning)
 17.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 18.Tillämpning av zero rating (avgiftsfri trafik) (debatt)
 19.Finansiering av två nya EU-förvaltningsfonder för Syrien och Afrika och medlemsstaternas bidrag till dessa fonder (debatt)
 20.Hur målen för de tidigare Daphne-programmen eftersträvas inom ramen för det nya programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (debatt)
 21.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 22.Röstförklaringar
 23.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 24.Datum för nästa sammanträdesperiod
 25.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 15.00.


2. Uttalanden av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande om den brand som natten mellan den 30 och 31 oktober 2015 bröt ut på ett diskotek i Bukarest, då ett stort antal människor omkom, och uttryckte parlamentets deltagande med offrens anhöriga.

Talmannen gjorde ett uttalande om olyckan med ett ryskt flygplan den 31 oktober 2015 i Sinai, då 224 människor omkom, och uttryckte parlamentets deltagande med offrens anhöriga och med det ryska folket.

Talare: Victor Negrescu.


3. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Talare: Udo Bullmann, som begärde att det under kommande sammanträdesperiod skulle anordnas en minneshögtid för att hedra den tidigare tyska förbundskanslern, Helmut Schmidt, som avlidit föregående dag.

°
° ° °

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Talare: Guy Verhofstadt om den inbjudan till parlamentet som gått ut till den brittiska premiärministern David Cameron (Talmannen noterade detta).

Talare: Marcel de Graaff, som beklagade att den innevarande sammanträdesperioden ägde rum samma dag som årsdagen av första världskrigets slut, och begärde att det skulle anordnas en minneshögtid för att hedra offren för denna konflikt. (Talmannen noterade detta).

Talmannen gjorde vissa förtydliganden avseende organisationen av LUX-priset. Talare: Silvia Costa (ordförande för CULT-utskottet).


4. Parlamentets sammansättning

Pablo Iglesias och Fernando Maura Barandiarán hade skriftligen begärt entledigande från uppdraget som ledamöter av Europaparlamentet, med verkan från och med 28 october respektive den 25 november 2015.

I enlighet med artikel 4.1 och 4.3 i arbetsordningen fastställde parlamentet att dessa platser var vakanta från och med den 28 oktober respektive den 25 november 2015 och skulle underrätta den berörda medlemsstaten om detta.


5. De politiska gruppernas sammansättning

Aymeric Chauprade har lämnat ENF-gruppen och ingår bland de grupplösa ledamöterna med verkan från och med den 10 november 2015.


6. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens beslut om de säkerhetskrav som ska uppfyllas av Europastandarder för ljus, ljushållare, ljusbehållare och ljustillbehör enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet (D025025/08 - 2015/2947(RPS) - tidsfrist: 30 januari 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : IMCO

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för tropanalkaloider i vissa spannmålsbaserade livsmedel för spädbarn och småbarn (D038228/07 - 2015/2949(RPS) - tidsfrist: 6 februari 2016)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 333/2007 vad gäller analys av oorganisk arsenik, bly och polycykliska aromatiska kolväten samt vissa prestandakrav för analys (D040232/03 - 2015/2941(RPS) - tidsfrist: 5 februari 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 579/2014 om undantag från vissa bestämmelser i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 vad gäller sjötransport av flytande oljor och fetter (D040235/03 - 2015/2943(RPS) - tidsfrist: 5 februari 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker (D041153/03 - 2015/2951(RPS) - tidsfrist: 6 februari 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : ENVI
rådgivande utskott: AGRI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av extrakt av rosmarin (E 392) i bredbara fetter (D041398/02 - 2015/2942(RPS) - tidsfrist: 5 januari 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller borttagande av vissa aromämnen från unionsförteckningen (D041446/02 - 2015/2934(RPS) - tidsfrist: 29 januari 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller införandet av gamma-glutamylvalylglycin i unionsförteckningen över aromämnen (D041448/02 - 2015/2948(RPS) - tidsfrist: 30 december 2015)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för ametoktradin, klortalonil, difenylamin, flonicamid, fluazinam, fluoxastrobin, halauxifenmetyl, propamokarb, protiokonazol, tiakloprid och trifloxystrobin i eller på vissa produkter (D041453/02 - 2015/2950(RPS) - tidsfrist: 6 januari 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller vissa aromämnen (D041458/02 - 2015/2937(RPS) - tidsfrist: 31 december 2015)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för boskalid, klotianidin, tiametoxam, folpet och tolklofosmetyl i eller på vissa produkter (D041471/02 - 2015/2938(RPS) - tidsfrist: 31 december 2015)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : ENVI

- Kommissionens förordning (EU) om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden (D041927/02 - 2015/2944(RPS) - tidsfrist: 4 december 2015)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : IMCO
rådgivande utskott: INTA

- Kommissionens förordning (EU) om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden (D041934/02 - 2015/2945(RPS) - tidsfrist: 4 december 2015)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : IMCO
rådgivande utskott: INTA

- Kommissionens förordning (EU) om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden (D041941/02 - 2015/2946(RPS) - tidsfrist: 4 december 2015)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : IMCO


7. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU avseende tekniska standarder för tillsyn för att specificera de allmänna villkoren för tillsynskollegiernas funktionssätt (C(2015)6999 - 2015/2919(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 16 oktober 2015 på begäran av ansvarigt utskott.
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för försiktig värdering enligt artikel 105.14 (C(2015)7245 – 2015/2929(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 26 oktober 2015 på begäran av ansvarigt utskott.
Hänsvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (C(2015)07554 - 2015/2940(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 30 oktober 2015
Hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG, CONT

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (C(2015)07555 – 2015/2939(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 30 oktober 2015
Hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG, CONT


8. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Liechtenstein om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar (COM(2015)0395) - (11798/2015 - C8-0320/2015 - 2015/0175(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

JURI, LIBE, IMCO

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och kommissionen för bevarande av sydlig tonfisk (CCSBT) om unionens medlemskap i den utvidgade kommissionen för konventionen för bevarande av sydlig tonfisk (07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo, å andra sidan (10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Irland – EGF/2015/006 IE/PWA International) (COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Finland - EGF/2015/005 FI/Computer programming) (COM(2015)0553 - C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, REGI

- Förslag till anslagsöverföring DEC 38/2015 – Avsnitt III – Kommissionen (N8-0083/2015 - C8-0319/2015 - 2015/2288(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 34/2015 – Avsnitt III – Kommissionen (N8-0084/2015 - C8-0321/2015 - 2015/2289(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 31/2015 – Avsnitt III – Kommissionen (N8-0085/2015 - C8-0322/2015 - 2015/2290(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 9/2015 - Regionkommittén (N8-0086/2015 - C8-0324/2015 - 2015/2291(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 10/2015 - Regionkommittén (N8-0087/2015 - C8-0325/2015 - 2015/2292(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 11/2015 - Regionkommittén (N8-0088/2015 - C8-0326/2015 - 2015/2293(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 12/2015 - Regionkommittén (N8-0089/2015 - C8-0327/2015 - 2015/2294(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring 4/2015 - Europeiska ombudsmannen (N8-0090/2015 - C8-0330/2015 - 2015/2296(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 36/2015 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0091/2015 - C8-0331/2015 - 2015/2297(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 39/2015 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0092/2015 - C8-0333/2015 - 2015/2299(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk. Proposition d'établir une présence permanente de l'UE en Somalie – SEAE (Article 203) (N8-0093/2015 - C8-0334/2015 - 2015/2300(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

AFET

2) från parlamentets utskott

- ***IBetänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av ett program för interoperabilitetslösningar för europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare (ISA2) – Interoperabilitet för modernisering av den offentliga sektorn (COM(2014)0367 - C8-0037/2014 - 2014/0185(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Carlos Zorrinho (A8-0225/2015)

- ***IBetänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om avelstekniska och genealogiska villkor för handel med och import till unionen av avelsdjur och avelsmaterial från dem (COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD)) - utskottet AGRI - Föredragande: Michel Dantin (A8-0288/2015)

- ***IBetänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten (COM(2015)0121 - C8-0076/2015 - 2015/0063(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Ole Christensen (A8-0294/2015)

3) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om stöd till initiativ mot matsvinn (B8-1061/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om bombattacken mot Läkare utan gränsers sjukhus i Kunduz (B8-1062/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om genomförande av en plan för återsändande av invandrare som saknar rätt att vistas i EU:s medlemsstater (B8-1063/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

DEVE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om genomförande av ett uppdaterat regelverk som ändrar Safe Harbour-överenskommelsen mellan EU och USA (B8-1064/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

ITRE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om skyddet av det europeiska kulturarvet under vatten (B8-1065/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om kommissionens ansvar vid överträdelser av direktivet om skydd av personuppgifter (B8-1066/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Mara Bizzotto, Dominique Martin och Joëlle Mélin. Förslag till resolution om avskaffande av den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken (B8-1067/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om förslaget till EU-riktlinjer för klassificering av hotell (B8-1068/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om stöd till familjerna till europeiska ungdomar som åkt till Syrien eller Irak för att strida för IS (B8-1069/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om utredningen om CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder (B8-1070/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om elproduktion av restprodukter från bearbetning av citrusfrukter (B8-1072/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om skydd av flickor i Europa och världen (B8-1073/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

FEMM

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om främjande av program och medel till stöd för husdjursterapi (B8-1074/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om OECD:s förslag om åtgärder mot skatteflykt (B8-1081/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om kopplingarna mellan kommissionen och tobakslobbyn (B8-1082/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om överskottet i euroområdets bytesbalans (B8-1083/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om ett cirkulärt jordbruk (B8-1084/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om stöd till åtgärder för att minska utsläppen (B8-1085/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om mänskliga rättigheter (B8-1086/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om främjande av en studie och en forskningsfond när det gäller behandling av hiv/aids (B8-1087/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om främjande av fortbildningskurser om EU för lärare (B8-1088/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om s.k. assisterade självmord (B8-1090/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om Syrien: samordnade rysk-amerikanska operationer och EU:s roll (B8-1091/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om mekanismen för tvistlösning mellan investerare och stater i det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada och Europeiska unionen (B8-1095/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om smittorisken vid ebola (B8-1096/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Renata Briano, Nicola Caputo och Ricardo Serrão Santos. Förslag till resolution om en översyn av kvotsystemet för fiske efter blåfenad tonfisk (B8-1097/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om äggstockscancer (B8-1098/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI


9. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt vidimerade kopior av följande dokument:

—   rättelseprotokoll till associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, vilket undertecknades i Bryssel den 21 mars 2014 och den 27 juni 2014;

—   rättelseprotokoll till associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan;

—   rättelseprotokoll till associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, vilket undertecknades i Bryssel den 27 juni 2014;

—   ändringsprotokoll till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar;

—   tilläggsprotokoll till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen;

—   protokoll om ändring av avtalet om ett gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Republiken Moldavien med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen;

—   andra rättelseprotokollet till avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan.


10. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande fråga för muntligt besvarande hade ingetts (artikel 128 i arbetsordningen):

- (O-000100/2015) från Iratxe García Pérez, för FEMM-utskottet, till kommissionen: Hur målen för de tidigare Daphneprogrammen eftersträvas inom ramen för programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (2015/2827(RSP)) (B8-1104/2015).


11. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.6 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 5 november 2015

(*) Nom confidentiel

(*) (n° 2715/2014); (*) (n° 0961/2015); (*) (n° 0962/2015); (*) (n° 0963/2015); (*) (n° 0964/2015); Darlan Paulo Basso Andrighetto Junior (n° 0965/2015); (*) (n° 0966/2015); (*) (n° 0967/2015); (*) (n° 0968/2015); (*) (n° 0969/2015); (*) (n° 0970/2015); (*) (n° 0971/2015); (*) (n° 0972/2015); (*) (n° 0973/2015); Reiner Streich (n° 0974/2015); (*) (n° 0975/2015); (*) (n° 0976/2015); (*) (n° 0977/2015); (*) (n° 0978/2015); Flora Hansen (n° 0979/2015); Horst Murken (n° 0980/2015); (*) (n° 0981/2015); (*) (n° 0982/2015); Joseph-Christos Kondylakis (n° 0983/2015); (*) (n° 0984/2015); (*) (n° 0985/2015); (*) (n° 0986/2015); (*) (n° 0987/2015); (*) (n° 0988/2015); (*) (n° 0989/2015); Joel Batila (n° 0990/2015); Jacqueline Smith Nichols (n° 0991/2015); (*) (n° 0992/2015); (*) (n° 0993/2015); (*) (n° 0994/2015); (*) (n° 0995/2015); (*) (n° 0996/2015); (*) (n° 0997/2015); Jan-Erik Hansen (n° 0998/2015); (*) (n° 0999/2015); Jens Holste (n° 1000/2015); Flavio Miccono (n° 1001/2015); (*) (n° 1002/2015); (*) (n° 1003/2015); (*) (n° 1004/2015); (*) (n° 1005/2015); Marco Amato Di Marco (n° 1006/2015); (*) (n° 1007/2015); (*) (n° 1008/2015); Mihai Ionuț Petre (n° 1009/2015); Jerzy Wicher (n° 1010/2015); (*) (n° 1011/2015); (*) (n° 1012/2015); (*) (n° 1013/2015); (*) (n° 1014/2015); (*) (n° 1015/2015); (*) (n° 1016/2015); Marco Bava (n° 1017/2015); (*) (n° 1018/2015); (*) (n° 1019/2015); (*) (n° 1020/2015); Hadjadji Sarah (n° 1021/2015); (*) (n° 1022/2015); Alejandro Nicolás Romero Chamorro (n° 1023/2015); (*) (n° 1024/2015); Pablo Mayo Sanz (n° 1025/2015); (*) (n° 1026/2015); (*) (n° 1027/2015); (*) (n° 1028/2015); (*) (n° 1029/2015); (*) (n° 1030/2015); Iwona Hartwich (n° 1031/2015); Marco Bava (n° 1032/2015); (*) (n° 1033/2015); (*) (n° 1034/2015); (*) (n° 1035/2015); Marco Bava (n° 1036/2015); Christos Taklis (n° 1037/2015); (*) (n° 1038/2015); (*) (n° 1039/2015); Remo Pulcini (n° 1040/2015); (*) (n° 1041/2015); Priscilla Tollini (n° 1042/2015); (*) (n° 1043/2015); Marco Bava (n° 1044/2015); Marco Bava (n° 1045/2015); Marco Bava (n° 1046/2015); Marco Bava (n° 1047/2015); (*) (n° 1048/2015); (*) (n° 1049/2015); Monica Ravalico (n° 1050/2015); (*) (n° 1051/2015); Hani Al-anasi (n° 1052/2015); (*) (n° 1053/2015); (*) (n° 1054/2015); Pavel Pešan (n° 1055/2015); Colonello Arianna (n° 1056/2015); (*) (n° 1057/2015); (*) (n° 1058/2015).

Talmannen hade den 5 november 2015 till behörigt utskott hänvisat en framställning till parlamentet som ingetts av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen, bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller säte i en medlemsstat, i enlighet med bestämmelserna i artikel 215.13 i arbetsordningen.


12. Beslut om vissa dokument

Ändrade hänvisningar till utskott / Hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

AFET-utskottet

- Genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, med särskilt beaktande av de avslutande iakttagelserna från FN:s kommitté för konventionen (2015/2258(INI))
Hänvisat till ansvarigt utskott: : EMPL
rådgivande utskott: FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI, LIBE


13. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden november I 2015 (PE 571.350/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits (artikel 152 i arbetsordningen):

Onsdag

Begäran från ECR-gruppen om att till sammanträdesperioden november II skjuta upp debatterna om rådets och kommissionens uttalanden om ”tillämpning av zero rating (avgiftsfri trafik)” (punkt 10 i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista), och att ersätta dem med uttalandena från rådet och kommissionen om "rådets (konkurrenskraft) möte av den 9 november om järn- och stålindustrin".

Talare: Ashley Fox för ECR-gruppen, som motiverade begäran, och begärde att den skulle tas upp till omröstning med namnupprop, Notis Marias, som var för begäran, och Enrique Guerrero Salom, som var emot begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran efter omröstning med namnupprop (112 röster för, 301 röster emot, 5 nedlagda röster).

Enligt överenskommelse med de politiska grupperna ändrades titeln på den första punkten på föredragningslistan på följande sätt: "Uttalande av kommissionen – Paketet med den europeiska planeringsterminen - den årliga tillväxtöversikten för 2016".

Arbetsplanen var därmed fastställd.


14. Paketet med den europeiska planeringsterminen - den årliga tillväxtöversikten för 2016 (debatt)

Uttalande av kommissionen: Paketet med den europeiska planeringsterminen - den årliga tillväxtöversikten för 2016 (2015/2924(RSP))

Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Burkhard Balz för PPE-gruppen, och Maria João Rodrigues för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Talare: Stanisław Ożóg för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Fabio De Masi för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Paulo Rangel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marisa Matias, Roberto Gualtieri, Anthea McIntyre, Cora van Nieuwenhuizen, Marisa Matias, Ernest Maragall, Patrick O'Flynn, Lorenzo Fontana, Konstantinos Papadakis, Markus Ferber, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernd Lucke, Elisa Ferreira, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sofia Ribeiro, Bernd Lucke, Antanas Guoga, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, Pablo Zalba Bidegain, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Pervenche Berès, Richard Sulík och Miguel Viegas.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Dariusz Rosati, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Alfred Sant, Notis Marias, Miguel Urbán Crespo, Joachim Schuster, Matt Carthy, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Ivana Maletić, Tibor Szanyi, Eva Paunova och Csaba Sógor.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sofia Ribeiro, Ana Gomes, Danuta Jazłowiecka, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Seán Kelly, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Maria Spyraki, Doru-Claudian Frunzulică och Kostas Chrysogonos.

Talare: Valdis Dombrovskis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15. Det framtida luftfartspaketet (debatt)

Uttalande av kommissionen : Det framtida luftfartspaketet (2015/2933(RSP))

Violeta Bulc (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Marian-Jean Marinescu för PPE-gruppen, Ismail Ertug för S&D-gruppen, Jacqueline Foster för ECR-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Tomasz Piotr Poręba, Pavel Telička, Nikolaos Chountis och Markus Pieper.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Talare: István Ujhelyi, Peter van Dalen, Dominique Riquet, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Izaskun Bilbao Barandica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Olga Sehnalová, Daniel Dalton, Matthijs van Miltenburg, Georges Bach, Jens Nilsson, Dieter-Lebrecht Koch, Siôn Simon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Caputo, Monika Flašíková Beňová, Agnes Jongerius och Clare Moody.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Deirdre Clune, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Urmas Paet, Sofia Sakorafa och Seán Kelly.

Talare: Violeta Bulc.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Wim van de Camp, Marian-Jean Marinescu, Deirdre Clune, Georges Bach och Markus Pieper för PPE-gruppen, om det framtida luftfartspaketet (2015/2933(RSP)) (B8-1146/2015);

—   Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, om det framtida luftfartspaketet (2015/2933(RSP)) (B8-1147/2015);

—    Gesine Meissner, Pavel Telička, Dominique Riquet och Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, om det framtida luftfartspaketet (2015/2933(RSP)) (B8-1148/2015);

—   Daniela Aiuto, Peter Lundgren, Rosa D'Amato och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, om det framtida luftfartspaketet (2015/2933(RSP)) (B8-1149/2015);

—   Roberts Zīle och Jacqueline Foster för ECR-gruppen, om det framtida luftfartspaketet (2015/2933(RSP)) (B8-1150/2015);

—   Curzio Maltese, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa och Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen, om det framtida luftfartspaketet (2015/2933(RSP)) (B8-1151/2015);

—   Ismail Ertug för S&D-gruppen, om det framtida luftfartspaketet (2015/2933(RSP)) (B8-1152/2015).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 16.2 i protokollet av den 11.11.2015.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)


ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

16. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.

°
° ° °

Talare:

—   Anna Maria Corazza Bildt, som återkom till frågan om Marine Le Pens deltagande i omröstningen den 28 oktober 2015 (punkt 7.9 i protokollet av den 28.10.2015 och punkt 7 i protokollet av den 29.10.2015),

—   Marine Le Pen, som först uttalade sig i denna fråga, och därefter beklagade att den innevarande sammanträdesperioden ägde rum samtidigt som årsdagen av vapenstilleståndet den 11 november 1918 och uppmanade de franska ledamöterna att i protest mot detta lämna kammaren,

—   Guy Verhofstadt, om uttalandet av Marine Le Pen,

—   Michael Cramer, om den fråga som tagits upp av Anna Maria Corazza Bildt,

—   Franz Obermayr, om sammanträdesordningen, och

—   Jean-Luc Mélenchon, om vapenstilleståndet den 11 november 1918.


16.1. Interoperabilitet som ett sätt att modernisera den offentliga sektorn ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av ett program för interoperabilitetslösningar för europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare (ISA2) – Interoperabilitet för modernisering av den offentliga sektorn [COM(2014)0367 - C8-0037/2014- 2014/0185(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Carlos Zorrinho (A8-0225/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA-PROV(2015)0393)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0393)


16.2. Det framtida luftfartspaketet (omröstning)

Resolutionsförslag B8-1146/2015, B8-1147/2015, B8-1148/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015, B8-1151/2015 och B8-1152/2015 (2015/2933(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-1146/2015

(ersätter B8-1146/2015, B8-1148/2015 och B8-1152/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Wim van de Camp och Marian-Jean Marinescu för PPE-gruppen;

—   Ismail Ertug för S&D-gruppen;

—   Gesine Meissner, Pavel Telička, Dominique Riquet, Ramon Tremosa i Balcells, Matthijs van Miltenburg, Izaskun Bilbao Barandica och Philippe De Backer för ALDE-gruppen.

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0394)

(Resolutionsförslagen B8-1147/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015 och B8-1151/2015 bortföll.)

Inlägg

Curzio Maltese lade fram ett muntligt ändringsförslag efter punkt 17, vilket inte beaktades eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig det.


16.3. Reform av vallagen i EU (omröstning)

Betänkande om reformen av vallagen i Europeiska unionen [2015/2035(INL)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Danuta Maria Hübner och Jo Leinen (A8-0286/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0395)


17. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


18. Tillämpning av zero rating (avgiftsfri trafik) (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Tillämpning av zero rating (avgiftsfri trafik) (2015/2916(RSP))

Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande) och Günther Oettinger (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Pilar del Castillo Vera för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Evelyne Gebhardt för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Vicky Ford för ECR-gruppen, Kaja Kallas för ALDE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Michel Reimon för Verts/ALE-gruppen, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Paul Rübig, Andrejs Mamikins, Dita Charanzová, José Blanco López och Marc Tarabella.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Miguel Viegas.

Talare: Günther Oettinger och Nicolas Schmit.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Finansiering av två nya EU-förvaltningsfonder för Syrien och Afrika och medlemsstaternas bidrag till dessa fonder (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Finansiering av två nya EU-förvaltningsfonder för Syrien och Afrika och medlemsstaternas bidrag till dessa fonder (2015/2915(RSP))

Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande) och Kristalina Georgieva (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Reimer Böge för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Eider Gardiazabal Rubial för S&D-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Nicolas Bay för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, José Manuel Fernandes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, Jens Geier, Stanisław Ożóg, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Nathan Gill, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Davor Ivo Stier, Isabelle Thomas, Notis Marias, Steven Woolfe, Mariya Gabriel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, Enrique Guerrero Salom, Ulrike Trebesius, Lefteris Christoforou, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Steven Woolfe, Richard Howitt, Othmar Karas, Maria Spyraki och Siegfried Mureşan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas och Indrek Tarand.

Talare: Kristalina Georgieva och Nicolas Schmit.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


20. Hur målen för de tidigare Daphne-programmen eftersträvas inom ramen för det nya programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000100/2015) från Iratxe García Pérez, för FEMM-utskottet, till kommissionen: Hur målen för de tidigare Daphneprogrammen eftersträvas inom ramen för programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (2015/2827(RSP)) (B8-1104/2015)

Iratxe García Pérez utvecklade frågan.

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) besvarade frågan

Talare: Teresa Jiménez-Becerril Barrio för PPE-gruppen, Clare Moody för S&D-gruppen, Jana Žitňanská för ECR-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Inês Cristina Zuber för GUE/NGL-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Marijana Petir, Maria Noichl, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina och Romana Tomc.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez och Iliana Iotova.

Talare: Věra Jourová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


21. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Daniel Buda, Siôn Simon, Anna Elżbieta Fotyga, Marian Harkin, Inês Cristina Zuber, Ernest Maragall, Zoltán Balczó, Andrej Plenković, Iliana Iotova, Julie Girling, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Bodil Valero, Jaromír Štětina, Paul Brannen, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Indrek Tarand, László Tőkés, Victor Negrescu, Paloma López Bermejo, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Josep-Maria Terricabras och Nicola Caputo.


22. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Danuta Maria Hübner och Jo Leinen - A8-0286/2015
Udo Voigt, Janusz Korwin-Mikke, Max Andersson, Zoltán Balczó och Stanislav Polčák.

Det framtida luftfartspaketet2015/2933(RSP)B8-1146/2015
Stanislav Polčák.


23. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


24. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 23 november 201526 november 2015.


25. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 24.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Comi, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Regner, Reid, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zuber, Zullo, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Engström, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Trüpel, Verheyen, Ward, Winkler Hermann

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy