Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 23. november 2015 - Strasbourg

6. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President teatas, et kirjutab kolmapäeval, 25. novembril 2015 koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 76/621/EMÜ, millega määratakse toiduõlide ja -rasvade maksimaalne eruukhappesisaldus, ning nõukogu määrus (EÜ) nr 320/2006, millega luuakse ajutine kava suhkrutööstuse ümberkorraldamiseks (00053/2015/LEX - C8-0365/2015 - 2015/0090(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (00041/2015/LEX - C8-0364/2015 - 2014/0017(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ ning 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 1093/2010 muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (00035/2015/LEX - C8-0363/2015 - 2013/0264(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ametit (CEPOL) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2005/681/JSK (00045/2015/LEX - C8-0362/2015 - 2014/0217(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb uuendtoitu, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1169/2011 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 258/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001 (00038/2015/LEX - C8-0361/2015 - 2013/0435(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse Euroopa haldusasutuste, ettevõtete ja kodanike jaoks koostalitlusvõime alaste lahenduste ja ühiste raamistike programm (ISA2 programm) - kui avaliku sektori ajakohastamise vahend (00052/2015/LEX - C8-0360/2015 - 2014/0185(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb pakettreise ja seotud reisikorraldusteenuseid ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/83/EL ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/314/EMÜ (00065/2015/LEX - C8-0359/2015 - 2013/0246(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavaid inimestele toiduks ettenähtud kaseiine ja kaseinaate käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise ja nõukogu direktiivi 83/417/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (00037/2015/LEX - C8-0356/2015 - 2014/0096(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv keskmise võimsusega põletusseadmetest õhku eralduvate teatavate saasteainete heite piiramise kohta (00042/2015/LEX - C8-0355/2015 - 2013/0442(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette avatud internetiühendust käsitlevad meetmed ning millega muudetakse direktiivi 2002/22/EÜ universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul ning määrust (EL) nr 531/2012, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires (00066/2015/LEX - C8-0343/2015 - 2013/0309(COD)).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika