Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2015 m. lapkričio 23 d. - Strasbūras

6. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku trerčiadienį, 2015 m. lapkričio 25 d. pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 76/621/EEB dėl didžiausio eruko rūgšties kiekio nustatymo aliejuose ir riebaluose ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 320/2006, nustatantis laikiną cukraus pramonės restruktūrizavimo schemą (00053/2015/LEX - C8-0365/2015 - 2015/0090(COD));

- Europos Parlamento ir Τarybos reglamentas dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (00041/2015/LEX - C8-0364/2015 - 2014/0017(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (00035/2015/LEX - C8-0363/2015 - 2013/0264(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL), ir kuriuo pakeičiamas ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2005/681/TVR (00045/2015/LEX - C8-0362/2015 - 2014/0217(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 ir panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1852/2001 (00038/2015/LEX - C8-0361/2015 - 2013/0435(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas, kuriuo nustatoma Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikumo sprendimų ir bendrų struktūrų programa (programa ISA2), kaip viešojo sektoriaus modernizavimo priemonė (00052/2015/LEX - C8-0360/2015 - 2014/0185(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2011/83/ES bei panaikinama Tarybos direktyva 90/314/EEB (00065/2015/LEX - C8-0359/2015 - 2013/0246(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su žmonėms vartoti skirtais kazeinais ir kazeinatais, derinimo, kuria panaikinama Tarybos direktyva 83/417/EEB (00037/2015/LEX - C8-0356/2015 - 2014/0096(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo (00042/2015/LEX - C8-0355/2015 - 2013/0442(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatomos priemonės, susijusios su atvira interneto prieiga, ir kuriuo iš dalies keičiami Direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, ir Reglamentas (ES) Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Sąjungoje (00066/2015/LEX - C8-0343/2015 - 2013/0309(COD)).

Teisinė informacija - Privatumo politika