Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2015. gada 23. novembris - Strasbūra

6. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju otrdien, 2015. gada 25. novembrī, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru atceļ Padomes Direktīvu 76/621/EEK, kas attiecas uz erukskābes maksimālā līmeņa noteikšanu eļļās un taukos, un Padomes Regulu (EK) Nr. 320/2006, ar ko nosaka pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai (00053/2015/LEX - C8-0365/2015 - 2015/0090(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (00041/2015/LEX - C8-0364/2015 - 2014/0017(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ Direktīvu 2007/64/EK (00035/2015/LEX - C8-0363/2015 - 2013/0264(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūru (CEPOL) un ar ko aizstāj un atceļ Padomes Lēmumu 2005/681/TI (00045/2015/LEX - C8-0362/2015 - 2014/0217(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par jauniem pārtikas produktiem un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1169/2011 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 258/97 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1852/2001 (00038/2015/LEX - C8-0361/2015 - 2013/0435(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums, ar ko izveido programmu Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un iedzīvotāju sadarbspējas risinājumu un kopīgu sistēmu nodrošināšanai (programma ISA2) kā līdzekli publiskā sektora modernizācijai (00052/2015/LEX - C8-0360/2015 - 2014/0185(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/83/ES un atceļ Padomes Direktīvu 90/314/EEK (00065/2015/LEX - C8-0359/2015 - 2013/0246(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kazeīniem un kazeinātiem, kas paredzēti lietošanai pārtikā, un Padomes Direktīvas 83/417/EEK atcelšanu (00037/2015/LEX - C8-0356/2015 - 2014/0096(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām (00042/2015/LEX - C8-0355/2015 - 2013/0442(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko nosaka pasākumus sakarā ar piekļuvi atvērtam internetam un groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem un Regulu (ES) Nr. 531/2012 par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (00066/2015/LEX - C8-0343/2015 - 2013/0309(COD)).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika