Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 23 noiembrie 2015 - Strasbourg

6. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna miercuri 25 noiembrie 2015 următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulamentul al Parlamentului european și al Consiliului de abrogare a Directivei 76/621/CEE a Consiliului privind stabilirea nivelului maxim de acid erucic în uleiuri și grăsimi, precum și a Regulamentului (CE) nr. 320/2006 al Consiliului de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului (00053/2015/LEX - C8-0365/2015 - 2015/0090(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (00041/2015/LEX - C8-0364/2015 - 2014/0017(COD));

- Directiva Parlamentului european și a Consiliului privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (00035/2015/LEX - C8-0363/2015 - 2013/0264(COD));

- Regulamentul Parlamentului european și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru formare în materie de aplicare a legii (CEPOL) și de înlocuire și de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului (00045/2015/LEX - C8-0362/2015 - 2014/0217(COD));

- Regulamentul Parlamentului european și al Consiliului privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1852/2001 al Comisiei (00038/2015/LEX - C8-0361/2015 - 2013/0435(COD));

- Decizia Parlamentului european și a Consiliului de instituire a unui program privind soluțiile de interoperabilitate și cadrele comune pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni (programul ISA2) ca mijloc de modernizare a sectorului public (00052/2015/LEX - C8-0360/2015 - 2014/0185(COD));

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2011/83/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 90/314/CEE a Consiliului (00065/2015/LEX - C8-0359/2015 - 2013/0246(COD));

- Directiva Parlamentului european și a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la cazeinele și cazeinații destinați consumului uman și de abrogare a Directivei 83/417/CEE a Consiliului (00037/2015/LEX - C8-0356/2015 - 2014/0096(COD));

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere (00042/2015/LEX - C8-0355/2015 - 2013/0442(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații și a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii (00066/2015/LEX - C8-0343/2015 - 2013/0309(COD)).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate