Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 23 november 2015 - Strasbourg

6. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande under onsdagen den 25 november 2015 skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets direktiv 76/621/EEG om högsta tillåtna halt av erukasyra i oljor och fetter och rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin (00053/2015/LEX - C8-0365/2015 - 2015/0090(COD)),

- Europaparlamentets och rådets förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (00041/2015/LEX - C8-0364/2015 - 2014/0017(COD)),

- Europaparlamentets och rådets direktiv om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG (00035/2015/LEX - C8-0363/2015 - 2013/0264(COD)),

- Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) och om ersättning och upphävande av rådets beslut 2005/681/RIF (00045/2015/LEX - C8-0362/2015 - 2014/0217(COD)),

- Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001 (00038/2015/LEX - C8-0361/2015 - 2013/0435(COD)),

- Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av ett program för lösningar för interoperabilitet och gemensamma ramar för europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare (ISA2-programmet) för modernisering av den offentliga sektorn (00052/2015/LEX - C8-0360/2015 - 2014/0185(COD)),

- Europaparlamentets och rådets direktiv om paketresor och sammanlänkade researrangemang, om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU samt om upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG (00065/2015/LEX - C8-0359/2015 - 2013/0246(COD)),

- Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel och om upphävande av rådets direktiv 83/417/EEG (00037/2015/LEX - C8-0356/2015 - 2014/0096(COD)),

- Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar (00042/2015/LEX - C8-0355/2015 - 2013/0442(COD)),

- Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och om ändring av direktiv 2002/22/EC om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster och förordning (EU) nr 531/2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen (00066/2015/LEX - C8-0343/2015 - 2013/0309(COD)).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy