Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 23. november 2015 - Strasbourg

7. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om Letlands elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre (13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til ændringsbudget nr. 8 til det almindelige budget for 2015: Egne indtægter og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse – Rådets holdning af 10. november 2015 (13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om fastsættelse for en periode på fire år af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien (12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

2) fra udvalgene

- Betænkning om årsrapporterne 2012-2013 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (2014/2252(INI)) - JURI - Ordfører: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

- Betænkning om EU's rolle i FN - Hvordan EU's udenrigspolitiske mål bedre kan nås (2015/2104(INI)) - AFET - Ordfører: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

- Betænkning om udvikling af en bæredygtig europæisk industri for uædle metaller (2014/2211(INI)) - ITRE - Ordfører: Edouard Martin (A8-0309/2015)

- Betænkning om begrænsning af uligheder med særligt fokus på børnefattigdom (2014/2237(INI)) - EMPL - Ordfører: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXX/XXX [forordningen om offentlig kontrol] og om ophævelse af forordning (EF) nr. 834/2007 (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)) - AGRI - Ordfører: Martin Häusling (A8-0311/2015)

- Betænkning om EU-strategirammen for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020 (2015/2107(INI)) - EMPL - Ordfører: Ole Christensen (A8-0312/2015)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om harmoniserede forbrugerprisindekser og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2494/95 (COM(2014)0724 - C8-0283/2014 - 2014/0346(COD)) - ECON - Ordfører: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015)

- Betænkning om samhørighedspolitikken og marginaliserede samfundsgrupper (2014/2247(INI)) - REGI - Ordfører: Terry Reintke (A8-0314/2015)

- ***I Tillægsbetænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)) - ECON - Ordfører: Werner Langen (A8-0315/2015)

- Betænkning om forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere (2015/2063(INI)) - LIBE - Ordfører: Rachida Dati (A8-0316/2015)

- Betænkning om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning (2015/2066(INI)) - TAXE - Ordførere: Elisa Ferreira, Michael Theurer (A8-0317/2015)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kommissionen for Bevarelse af Sydlig Tun (CCSBT) om Unionens medlemskab af den udvidede kommission for konventionen om bevarelse af sydlig tun (07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE)) - PECH - Ordfører: Carlos Iturgaiz (A8-0318/2015)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med det formål at muliggøre udbetaling af forskud over budgettet for 2016 i henhold til punkt 11 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)) - BUDG - Ordfører: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger til afhjælpning af flygtningekrisen i henhold til punkt 12 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)) - BUDG - Ordfører: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 8/2015 for regnskabsåret 2015, egne indtægter og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)) - BUDG - Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

3) fra Forligsudvalget

- Budgetproceduren 2016 - Forligsdokument – Fælles tekst (14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD))

4) fra Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget:

- Betænkning om Forligsudvalgets fælles udkast til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 som led i budgetproceduren (11706/2015 - C8-0274/2015 - 2015/2132(BUD)) - BUDG - Ordførere: Gérard Deprez, José Manuel Fernandes (A8-0333/2015)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik