Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 23. november 2015 - Strasbourg

7. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu nõukogu rakendusotsus sõidukite registreerimisandmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Lätiga (13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

JURI

- 2015. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 8: omavahendid ja Euroopa Andmekaitseinspektor - nõukogu 10. novembri 2015. aasta seisukoht (13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus protokolli (millega määratakse neljaks aastaks kindlaks Euroopa Ühenduse ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

2) parlamendikomisjonid

- Raport subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevate 2012.–2013. aasta aruannete kohta (2014/2252(INI)) – JURI-komisjon - Raportöör: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

- Raport ELi rolli kohta ÜROs – kuidas saavutada paremini ELi välispoliitika eesmärke (2015/2104(INI)) – AFET-komisjon - Raportöör: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

- Raport Euroopa jätkusuutliku mitteväärismetallide tööstuse väljaarendamise kohta (2014/2211(INI)) – ITRE-komisjon - Raportöör: Edouard Martin (A8-0309/2015)

- Raport ebavõrdsuse vähendamise kohta eelkõige laste vaesusele keskendudes (2014/2237(INI)) – EMPL-komisjon - Raportöör: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr XXX/XXX [ametlike kontrollide määrus] muutmise ning nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 kehtetuks tunnistamise kohta (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)) – AGRI-komisjon - Raportöör: Martin Häusling (A8-0311/2015)

- Raport ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegilise raamistiku kohta aastateks 2014−2020 (2015/2107(INI)) – EMPL-komisjon - Raportöör: Ole Christensen (A8-0312/2015)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse tarbijahindade harmoneeritud indekseid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2494/95 (COM(2014)0724 - C8-0283/2014 - 2014/0346(COD)) – ECON-komisjon - Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015)

- Raport ühtekuuluvuspoliitika ja marginaliseeritud kogukondade kohta (2014/2247(INI)) – REGI-komisjon - Raportöör: Terry Reintke (A8-0314/2015)

- ***I Täiendav raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kindlustusvahenduse kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)) – ECON-komisjon - Raportöör: Werner Langen (A8-0315/2015)

- Raport ELi kodanike radikaliseerumise ja terroriorganisatsioonide poolt värbamise ennetamise kohta (2015/2063(INI)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Rachida Dati (A8-0316/2015)

- Raport maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete kohta (2015/2066(INI)) – TAXE-komisjon - Raportöörid: Elisa Ferreira, Michael Theurer (A8-0317/2015)

- *** Soovitus võtta vastu nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu ja siniuim-tuuni kaitse komisjoni (CCSBT) vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (mis käsitleb liidu liikmesust siniuim-tuuni kaitse konventsiooni laiendatud komisjonis) sõlmimist (07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE)) – PECH-komisjon - Raportöör: Carlos Iturgaiz (A8-0318/2015)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 11, et võimaldada 2016. aasta eelarves ette nähtud ettemaksete tegemist (COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)) – BUDG-komisjon - Raportöör: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta koheste eelarvemeetmete jaoks pagulaskriisi lahendamiseks kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 12 (COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)) – BUDG-komisjon - Raportöör: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

- Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2015. aasta paranduseelarve projekti nr 8/2015 kohta, omavahendeid ja Euroopa Andmekaitseinspektorit (13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)) – BUDG-komisjon - Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

3) lepituskomitee

- 2016. aasta eelarve menetlus - Lepitusdokument – Ühine tekst (14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD))

4) parlamendi delegatsioon lepituskomitees

- Raport eelarvemenetluse raames lepituskomitees heaks kiidetud Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve projekti ühise teksti kohta (11706/2015 - C8-0274/2015 - 2015/2132(BUD)) – BUDG-komisjon - Raportöörid: Gérard Deprez, José Manuel Fernandes (A8-0333/2015)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika