Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 23. marraskuuta 2015 - Strasbourg

7. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Latvian kanssa (13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

JURI

- Lisätalousarvioesitys nro 8 vuoden 2015 yleiseen talousarvioon, omat varat ja Euroopan tietosuojavaltuutettu - Neuvoston kanta 10. marraskuuta 2015 (13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

LIBE

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista neljän vuoden ajanjaksoksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

2) parlamentin valiokunnilta

- Mietintö vuosikertomuksista 2012–2013 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista (2014/2252(INI)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

- Mietintö EU:n roolista YK:ssa – Miten EU:n ulkopolitiikan tavoitteet voitaisiin saavuttaa paremmin? (2015/2104(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

- Mietintö kestävän eurooppalaisen perusmetallialan kehittämisestä (2014/2211(INI)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Edouard Martin (A8-0309/2015)

- Mietintö epätasa-arvoisuuden ja erityisesti lapsiköyhyyden vähentämisestä (2014/2237(INI)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o XXX/XXX (virallista valvontaa koskeva asetus) muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Martin Häusling (A8-0311/2015)

- Mietintö työterveyttä ja työturvallisuutta koskevasta EU:n strategiakehyksestä kaudelle (2014–2020) 2015/2107(INI)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Ole Christensen (A8-0312/2015)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä ja asetuksen (EY) N:o 2494/95 kumoamisesta (COM(2014)0724 - C8-0283/2014 - 2014/0346(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015)

- Mietintö koheesiopolitiikasta ja marginalisoituneista yhteisöistä (2014/2247(INI)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Terry Reintke (A8-0314/2015)

- ***I Täydentävä mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vakuutusedustuksesta (uudelleenlaadittu teksti) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Werner Langen (A8-0315/2015)

- Mietintö radikalisoitumisen ja terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen ennaltaehkäisemisestä (2015/2063(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Rachida Dati (A8-0316/2015)

- Mietintö veropäätöksistä ja muista luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisista toimenpiteistä (2015/2066(INI)) - TAXE-valiokunta - Esittelijät: Elisa Ferreira, Michael Theurer (A8-0317/2015)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi unionin jäsenyyttä sinievätonnikalan suojelemista koskevan yleissopimuksen laajennetussa komissiossa koskevan Euroopan unionin ja sinievätonnikalan suojelukomission (CCSBT) välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Carlos Iturgaiz (A8-0318/2015)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 11 kohdan mukaisesti ennakkomaksujen maksamiseksi vuoden 2016 talousarviosta (COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta pakolaiskriisin edellyttämiä välittömiä taloudellisia toimenpiteitä varten talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 12 kohdan mukaisesti (COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2015 varainhoitovuodeksi 2015, omat varat ja Euroopan tietosuojavaltuutettu (13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

3) sovittelukomitealta:

- Talousarviomenettely 2016 - Sovitteluasiakirja – Yhteinen teksti (14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD))

4) parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunnalta:

- Mietintö sovittelukomitean talousarviomenettelyssä hyväksymästä esitystä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 koskevasta yhteisestä tekstistä (11706/2015 - C8-0274/2015 - 2015/2132(BUD)) – BUDG-valiokunta - Esittelijät: Gérard Deprez, José Manuel Fernandes (A8-0333/2015)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö