Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2015 m. lapkričio 23 d. - Strasbūras

7. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis (TPRD) su Latvija pradžios (13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

JURI

- 2015 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 8 projektas. Nuosavi ištekliai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas. 2015 m. lapkričio 10 d. Tarybos pozicija (13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

LIBE

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo ketveriems metams nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo Europos Sąjungos vardu (12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

DEVE, BUDG

2) Parlamento komitetų:

- Pranešimas dėl metinių 2012–2013 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitų (2014/2252(INI)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

- Pranešimas ES vaidmuo JT. Kaip geriau pasiekti ES užsienio politikos tikslus (2015/2104(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

- Pranešimas dėl tvarios pagrindinių metalų Europos pramonės sukūrimo (2014/2211(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Edouard Martin (A8-0309/2015)

- Pranešimas dėl nelygybės mažinimo ypatingą dėmesį skiriant vaikų skurdui (2014/2237(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. XXX/XXX [Oficialios kontrolės reglamentas] ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Martin Häusling (A8-0311/2015)

- Pranešimas dėl 2014–2020 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginės programos (2015/2107(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Ole Christensen (A8-0312/2015)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl suderintų vartotojų kainų indeksų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2494/95 (COM(2014)0724 - C8-0283/2014 - 2014/0346(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015)

- Pranešimas dėl sanglaudos politikos ir marginalizuotų bendruomenių (2014/2247(INI)) - REGI komitetas - Pranešėja: Terry Reintke (A8-0314/2015)

- ***I Pranešimo projektas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl draudimo tarpininkavimo (nauja redakcija) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Werner Langen (A8-0315/2015)

- Pranešimas dėl ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencijos (2015/2063(INI)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Rachida Dati (A8-0316/2015)

- Pranešimas dėl sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių (2015/2066(INI)) - TAXE komitetas - Pranešėjai: Elisa Ferreira, Michael Theurer (A8-0317/2015)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Australinių tunų apsaugos komisijos (CCSBT) susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Sąjungos narystės Australinių tunų apsaugos konvencijos išplėstinėje komisijoje sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Carlos Iturgaiz (A8-0318/2015)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 11 punktą, kad iš 2016 m. biudžeto būtų skirta lėšų avansams mokėti (COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės mobilizavimo skubioms biudžeto priemonėms, skirtoms pabėgėlių krizei spręsti, finansuoti pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 12 punktą (COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 8/2015 projekto. Nuosavi ištekliai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

3) Taikinimo komiteto

- 2016 m. biudžeto procedūra. Taikinimo dokumentas. bendras tekstas (14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD))

4) Parlamento delegacijos Taikinimo komitete:

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto bendro projekto, kurį Taikinimo komitetas patvirtino vykdant biudžetinę procedūrą (11706/2015 - C8-0274/2015 - 2015/2132(BUD)) - BUDE komitetas - Pranešėjai: Gérard Deprez, José Manuel Fernandes (A8-0333/2015)

Teisinė informacija - Privatumo politika