Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2015. gada 23. novembris - Strasbūra

7. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Latvija sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu (TRD) automatizētu apmaiņu (13060/2015 - C8-0338/2015 – 2015/0813(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

JURI

- 2015. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 8 projekts: Pašu resursi un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs — Padomes 2015. gada 10. novembra nostāja (13439/2015 - C8-0341/2015 – 2015/2269(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu protokolu, ar kuru uz četriem gadiem nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku (12773/2015 - C8-0354/2015 – 2015/0229(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

DEVE, BUDG

2. Parlamenta komitejas

- Ziņojums par 2012. un 2013. gada ziņojumiem par subsidiaritāti un proporcionalitāti (2014/2252(INI)) - JURI komiteja - Referents: Sajjad Karim (A8-0301/2015).

- Ziņojums par ES lomu Apvienoto Nāciju Organizācijā — kā labāk sasniegt ES ārpolitikas mērķus (2015/2104(INI)) - AFET komiteja - Referents: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015).

- Ziņojums par ilgtspējīgas parasto metālu rūpniecības attīstīšanu Eiropā (2014/2211(INI)) - ITRE komiteja - Referents: Edouard Martin (A8-0309/2015).

- Ziņojums par nevienlīdzības samazināšanu, īpašu uzmanību pievēršot bērnu nabadzības problēmai (2014/2237(INI)) - EMPL komiteja - Referente: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. XXX/XXX [Oficiālo kontroļu regula] un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)) - AGRI komiteja - Referents: Martin Häusling (A8-0311/2015).

- Ziņojums par ES stratēģisko satvaru par drošību un veselības aizsardzību darbā laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam (2015/2107(INI)) - EMPL komiteja - Referents: Ole Christensen (A8-0312/2015).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem un Regulas (EK) Nr. 2494/95 atcelšanu (COM(2014)0724 - C8-0283/2014 - 2014/0346(COD)) - ECON komiteja - Referents: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015).

- Ziņojums par kohēzijas politiku un marginalizētām iedzīvotāju grupām (2014/2247(INI)) - REGI komiteja - Referente: Terry Reintke (A8-0314/2015).

- ***I Papildziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par apdrošināšanas starpniecību (pārstrādāta redakcija) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)) - ECON komiteja - Referents: Werner Langen (A8-0315/2015).

- Ziņojums par Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas nepieļaušanu (2015/2063(INI)) - LIBE komiteja - Referente: Rachida Dati (A8-0316/2015).

- Ziņojums par nodokļu nolēmumiem un citiem rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgiem pasākumiem (2015/2066(INI)) - TAXE komiteja - Referenti: Elisa Ferreira, Michael Theurer (A8-0317/2015).

- *** Ieteikums Padomes lēmuma projektam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Dienvidu tunzivju saglabāšanas komisiju (CCSBT) par Savienības dalību Konvencijas par dienvidu tunzivju saglabāšanu paplašinātajā komisijā (07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE)) - PECH komiteja - Referents: Carlos Iturgaiz (A8-0318/2015).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 11. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību — avansa maksājumu nodrošināšana 2016. gada budžetā (COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu steidzamiem budžeta pasākumiem, lai risinātu bēgļu krīzi, saskaņā ar 12. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 8/2015 projektu, pašu resursi un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015).

3. Samierināšanas komiteja

- 2016. gada budžeta procedūra — samierināšanas dokuments — kopīgais dokuments (14195/2015 - C8-0353/2015 – 2015/2132(BUD)).

4. Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā

- Ziņojums par Samierināšanas komitejā budžeta procedūras laikā apstiprināto Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta kopīgo projektu (11706/2015 - C8-0274/2015 - 2015/2132(BUD)) - BUDG komiteja - Referenti: Gérard Deprez, José Manuel Fernandes (A8-0333/2015).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika