Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 23 november 2015 - Strasbourg

10. Arbetsplan
CRE

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden november II 2015 (PE 571.857/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 152 i arbetsordningen:

Måndag

Begäran från GUE/NGL-gruppen om att debatten om En ny strategi för djurs välbefinnande för 2016-2020 (punkt 79 i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista) skulle avslutas med ingivande av resolutionsförslag, om vilka omröstning skulle ske under torsdagen.

Talare: Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen redogjorde för denna begäran, Fredrick Federley yttrade sig för begäran och Michèle Alliot-Marie yttrade sig mot den.

Parlamentet godkände denna begäran via EO (149 röster för, 139 röster emot, 40 nedlagda röster).

Följande tidsfrister hade fastställts:

resolutionsförslag: tisdagen den 24 november kl. 12.00

ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution: onsdagen den 25 november kl. 12.00

ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution: onsdagen den 25 november kl. 13.00

begäranden om särskilda eller delade omröstningar: onsdagen den 25 november kl. 19.00.

Tisdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Onsdag

Begäran från Verts/ALE-gruppen om att skjuta upp omröstningen om betänkandet Ferreira – Theurer om Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (A8-0317/2015) (punkt i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista) till torsdagen, om det särskilda TAXE-utskottets mandat inte förlängdes.

Talare: Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen redogjorde för denna begäran, Fabio De Masi yttrade sig för begäran, Manfred Weber för PPE-gruppen och Peter Simon för S&D-gruppen yttrade sig för att försäkra att deras respektive grupper stödde en förlängning av TAXE-utskottets mandat.

Philippe Lamberts drog tillbaka sin begäran.

Torsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy