Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 23 november 2015 - Strasbourg

12. Mänskliga rättigheter i handelsförhandlingarna mellan EU och Vietnam (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000116/2015) från Bernd Lange och Marietje Schaake, för utskottet INTA, till kommissionen: Mänskliga rättigheter i handelsförhandlingarna mellan EU och Vietnam (2015/2821(RSP)) (B8-1106/2015)

Bernd Lange utvecklade frågan.

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Santiago Fisas Ayxelà för PPE-gruppen, Alessia Maria Mosca för S&D-gruppen, Joachim Starbatty för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, Christofer Fjellner, David Martin, Julie Girling, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Notis Marias, om anordnandet av utskottssammanträden under plenarsammanträdena i Strasbourg (Talmannen noterade detta.), Pedro Silva Pereira, Jan Zahradil och Neena Gill.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică och Miroslav Mikolášik.

Talare: Cecilia Malmström.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy