Показалец 
Протокол
PDF 242kWORD 171k
Понеделник, 23 ноември 2015 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Изявления на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Състав на Парламента
 5.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 6.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 7.Внесени документи
 8.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 9.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 10.Ред на работа
 11.Актуално състояние на Програмата за развитие от Доха с оглед на Десетата конференция на министерско равнище на СТО (разискване)
 12.Правата на човека в рамките на търговските преговори между ЕС и Виетнам (разискване)
 13.Присъединяване на Еквадор към търговското споразумение, сключено между ЕС и неговите държави членки и Колумбия и Перу (разискване)
 14.Нова стратегия за хуманно отношение към животните за периода 2016 - 2020 г. (разискване)
 15.Намаляване на неравенството, и по-специално на бедността сред децата (кратко представяне)
 16.Политиката на сближаване и маргинализираните общности (кратко представяне)
 17.Ролята на ЕС в рамките на ООН (кратко представяне)
 18.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 19.Дневен ред на следващото заседание
 20.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието беше открито в 17.05 ч.


2. Изявления на председателството

Председателят направи изявление във връзка с терористичните атентати в Париж на 13 ноември 2015 г. и в Бамако на 20 ноември 2015 г.

Парламентът запази едноминутно мълчание в памет на жертвите на тероризма.

Председателят отдаде почит на бившия германски канцлер, Хелмут Шмит, починал на 10 ноември 2015 г.


3. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


4. Състав на Парламента

Marek Józef Gróbarczyk и Dawid Bohdan Jackiewicz са назначени за членове на полското правителство. Парламентът отбеляза, че съгласно член 7, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори изпълняването на тези функции е несъвместимо с мандата на член на ЕП и отбеляза освобождаването на местата им, считано от 16 ноември 2015 г.


5. Искане за снемане на парламентарен имунитет

Полските компетенти органи са представили искане за снемане на парламентарния имунитет на Bolesław G. Piecha във връзка с продължаване на производство за административно нарушение.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентата комисия, в случая комисията JURI.


6. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда, 25 ноември 2015 г., следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Директива 76/621/ЕИО на Съвета за определяне на максимално равнище на ерукова киселина в масла и мазнини и на Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия (00053/2015/LEX - C8-0365/2015 - 2015/0090(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (00041/2015/LEX - C8-0364/2015 - 2014/0017(COD));

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (EС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (00035/2015/LEX - C8-0363/2015 - 2013/0264(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) и за замяна и отмяна на Решение 2005/681/ПВР на Съвета (00045/2015/LEX - C8-0362/2015 - 2014/0217(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни, за изменение на Регламент (ЕС) № 1169/2011на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията (00038/2015/LEX - C8-0361/2015 - 2013/0435(COD));

- Решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за решения за оперативна съвместимост и общи рамки за европейските публични администрации, предприятията и гражданите (програма ISA2) като средство за модернизиране на публичния сектор (00052/2015/LEX - C8-0360/2015 - 2014/0185(COD));

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги, за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 90/314/ЕИО на Съвета (00065/2015/LEX - C8-0359/2015 - 2013/0246(COD));

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека, и за отмяна на Директива 83/417/ЕИО на Съвета (00037/2015/LEX - C8-0356/2015 - 2014/0096(COD));

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации (00042/2015/LEX - C8-0355/2015 - 2013/0442(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (00066/2015/LEX - C8-0343/2015 - 2013/0309(COD)).


7. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение за изпълнение на Съвета за започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Латвия (13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

JURI

- Проект за коригиращ бюджет № 8 към общия бюджет за 2015 г.: Собствени ресурси и Европейски надзорен орган по защита на данните - Позиция на Съвета от 10 ноември 2015 г. (13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

LIBE

- Предложение за решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания за период от четири години (12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

DEVE, BUDG

2) от парламентарни комисии

- Доклад относно годишните доклади за 2012 и 2013 г. относно субсидиарността и пропорционалността (2014/2252(INI)) - JURI - Докладчик: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

- Доклад относно ролята на ЕС в рамките на ООН - как да се постигнат по-успешно целите на външната политика на ЕС (2015/2104(INI)) - AFET - Докладчик: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

- Доклад относно развитието на устойчива европейска промишленост за неблагородни метали (2014/2211(INI)) - ITRE - Докладчик: Edouard Martin (A8-0309/2015)

- Доклад относно намаляване на неравенството, и по-специално на бедността сред децата (2014/2237(INI)) - EMPL - Докладчик: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)

- ***IДоклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти, за изменение на Регламент (ЕС) № ХХХ/ХХХ на Европейския парламент и на Съвета [регламент относно официалния контрол] и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)) - AGRI - Докладчик: Martin Häusling (A8-0311/2015)

- Доклад относно стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014 – 2020 година (2015/2107(INI)) - EMPL - Докладчик: Ole Christensen (A8-0312/2015)

- ***IДоклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизираните индекси на потребителските цени и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2494/95) (COM(2014)0724 - C8-0283/2014 - 2014/0346(COD)) - ECON - Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015)

- Доклад относно политиката на сближаване и маргинализираните общности (2014/2247(INI)) - REGI - Докладчик: Terry Reintke (A8-0314/2015)

- ***IДопълнителен доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно застрахователното посредничество (преработен текст) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)) - ECON - Докладчик: Werner Langen (A8-0315/2015)

- Доклад относно предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на терористични организации (2015/2063(INI)) - LIBE - Докладчик: Rachida Dati (A8-0316/2015)

- Доклад относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (2015/2066(INI)) - TAXE - Докладчици: Elisa Ferreira, Michael Theurer (A8-0317/2015)

- ***Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Комисията за опазване на южния червен тон (CCSBT) относно членството на Съюза в Разширената комисия на Конвенцията за опазване на южния червен тон (07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE)) - PECH - Докладчик: Carlos Iturgaiz (A8-0318/2015)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС в съответствие с точка 11 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление, за да се осигури извършването на авансови плащания в рамките на бюджета за 2016 г. (COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)) - BUDG - Докладчик: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на Инструмента за гъвкавост за незабавни бюджетни мерки за преодоляване на кризата с бежанците в съответствие с точка 12 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)) - BUDG - Докладчик: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

- Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 8/2015 на Европейския съюз за финансовата 2015 година, Собствени ресурси и Европейски надзорен орган по защита на данните (13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)) - BUDG - Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

3) от Помирителния комитет

- Бюджетна процедура за 2016 г. - Документ от помирителната процедура – Съвместен текст (14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD))

4) от делегацията на Парламента в Помирителния комитет

- Доклад относно общия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, одобрен от Помирителния комитет в рамките на бюджетната процедура (11706/2015 - C8-0274/2015 - 2015/2132(BUD)) - BUDG - Докладчици: Gérard Deprez, José Manuel Fernandes (A8-0333/2015)


8. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

—   (O-000126/2015), зададен от Iratxe García Pérez, от името на комисията FEMM, към Комисията: Премахване на насилието срещу жени в ЕС (2015/2855(RSP)) (B8-1105/2015);

—   (O-000116/2015), зададен от Bernd Lange и Marietje Schaake, от името на комисията INTA, към Комисията: Правата на човека в рамките на търговските преговори между ЕС и Виетнам (2015/2821(RSP)) (B8-1106/2015);

—   (O-000141/2015), зададен от Czesław Adam Siekierski, от името на комисията AGRI, към Комисията: Нова стратегия за хуманно отношение към животните за периода 2016 - 2020 г. (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015);

—   (O-000147/2015), зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, към Комисията: Образование за деца при извънредни ситуации и продължителни кризи (2015/2977(RSP)) (B8-1108/2015).


9. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на позициите и резолюциите, приети от Парламента по време на първата и втората сесия през юни и месечната сесия през юли 2015 г., е на разположение на сайта Séance en direct.


10. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на втората месечна сесия през ноември 2015 г. (PE 571.857/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 152 от Правилника за дейността):

Понеделник

Искане от групата GUE/NGL за приключване на разискванията относно новата стратегия за хуманно отношение към животните за периода 2016 - 2020 г. (точка 79 от окончателния проект на дневен ред) чрез внасяне на предложения за резолюция, които ще бъдат поставени на гласуване в четвъртък.

Изказаха се: Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, която обоснова искането, Fredrick Federley, в подкрепа на искането, и Michèle Alliot-Marie, против искането.

С електронно гласуване (149 - гласа „за“ 139- гласа „против“, 40 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.

Бяха определени следните крайни срокове:

предложения за резолюция: вторник, 24 ноември, 12.00 ч.

предложения за изменение и предложения за обща резолюция: сряда, 25 ноември, 12.00 ч.

изменения към предложенията за обща резолюция: сряда, 25 ноември, 13.00 ч.

искания за отделно гласуване и за разделно гласуване: сряда, 25 ноември, 19.00 ч.

Вторник

Няма предложения за промени.

Сряда

Искане от групата Verts/ALE за отлагане за четвъртък на гласуването на доклада на Ferreira – Theurer относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (A8-0317/2015) (точка 23 oт окончателния проект на дневен ред), ако мандатът на специалната комисия TAXE не бъде продължен.

Изказаха се: Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, която обоснова искането, Fabio De Masi, в подкрепа на искането, Manfred Weber, от името на групата PPE, и Peter Simon, от името на групата S&D, последните двама с цел да уверят, че съответните им групи подкрепят продължаването на мандата на комисията TAXE.

Philippe Lamberts оттегля искането си.

Четвъртък

Няма предложения за промени.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.


11. Актуално състояние на Програмата за развитие от Доха с оглед на Десетата конференция на министерско равнище на СТО (разискване)

Изявление на Комисията: Актуално състояние на Програмата за развитие от Доха с оглед на Десетата конференция на министерско равнище на СТО (2015/2632(RSP))

Cecilia Malmström (член на Комисията) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказаха се: Pablo Zalba Bidegain, от името на групата PPE, Bernd Lange, от името на групата S&D, Emma McClarkin, от името на групата ECR, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от James Carver, Hannu Takkula, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Klaus Buchner, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, William (The Earl of) Dartmouth, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Christofer Fjellner, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Davor Ivo Stier, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Hans-Olaf Henkel, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Dita Charanzová, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Lola Sánchez Caldentey, Tiziana Beghin, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Jarosław Wałęsa, Nicola Danti, Christofer Fjellner, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от João Ferreira, Alessia Maria Mosca, Bogdan Brunon Wenta и Pedro Silva Pereira.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Paul Rübig, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić и Maria Lidia Senra Rodríguez.

Изказа се Cecilia Malmström.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Bernd Lange и Pablo Zalba Bidegain, от името на комисията INTA, относно актуалното състояние на Програмата за развитие от Доха с оглед на 10-ата Министерска конференция на СТО (2015/2632(RSP)) (B8-1230/2015).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.4 от протокола от 26.11.2015 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА : Mairead McGUINNESS
Заместник-председател


12. Правата на човека в рамките на търговските преговори между ЕС и Виетнам (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000116/2015), зададен от Bernd Lange и Marietje Schaake, от името на комисията INTA, към Комисията: Правата на човека в рамките на търговските преговори между ЕС и Виетнам (2015/2821(RSP)) (B8-1106/2015)

Bernd Lange разви въпроса.

Cecilia Malmström (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Santiago Fisas Ayxelà, от името на групата PPE, Alessia Maria Mosca, от името на групата S&D, Joachim Starbatty, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, Christofer Fjellner, David Martin, Julie Girling, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Notis Marias, относно организацията на заседанията на парламентарни комисии по време на месечните парламентарни сесии в Страсбург (Председателят отбеляза този факт), Pedro Silva Pereira, Jan Zahradil и Neena Gill.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică и Miroslav Mikolášik.

Изказа се Cecilia Malmström.

Разискването приключи.


13. Присъединяване на Еквадор към търговското споразумение, сключено между ЕС и неговите държави членки и Колумбия и Перу (разискване)

Изявление на Комисията: Присъединяване на Еквадор към търговското споразумение, сключено между ЕС и неговите държави членки и Колумбия и Перу (2015/2656(RSP))

Cecilia Malmström (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Santiago Fisas Ayxelà, от името на групата PPE, Bernd Lange, от името на групата S&D, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Gabriel Mato, Ramón Jáuregui Atondo, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández и Nicola Danti.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, Notis Marias и Ivan Jakovčić.

Изказа се Cecilia Malmström.

Предложението за резолюция, което следва да бъде внесено в съответствие с член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъде обявено впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.5 от протокола от 26.11.2015 г.


14. Нова стратегия за хуманно отношение към животните за периода 2016 - 2020 г. (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000141/2015), зададен от Czesław Adam Siekierski, от името на комисията AGRI, към Комисията: Нова стратегия за хуманно отношение към животните за периода 2016 - 2020 г. (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015)

Czesław Adam Siekierski разви въпроса.

Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Paolo De Castro, от името на групата S&D, James Nicholson, от името на групата ECR, Fredrick Federley, от името на групата ALDE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Albert Deß, от името на групата PPE, Keith Taylor, от името на групата Verts/ALE, John Stuart Agnew, от името на групата EFDD, Dominique Bilde, от името на групата ENF, Elisabeth Köstinger, Jeppe Kofod, Janusz Wojciechowski, Ivan Jakovčić, Stefan Eck, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Albert Deß, Pascal Durand, Marco Zullo, Daniel Buda, Marlene Mizzi, Julie Girling, Josep-Maria Terricabras, Annie Schreijer-Pierik, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Peter Jahr, и Clara Eugenia Aguilera García.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

Изказаха се: Zbigniew Kuźmiuk, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Daniel Dalton, Franc Bogovič, Paul Brannen, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Michela Giuffrida и Ricardo Serrão Santos.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Müller, Miguel Viegas и Jonathan Arnott.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.6 от протокола от 26.11.2015 г.


15. Намаляване на неравенството, и по-специално на бедността сред децата (кратко представяне)

Доклад относно намаляването на неравенството, и по-специално на бедността сред децата [2014/2237(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)

Inês Cristina Zuber направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Romana Tomc, Viorica Dăncilă, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Laura Agea, Michaela Šojdrová, Maria Grapini и Patricija Šulin.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.6 от протокола от 24.11.2015 г.


16. Политиката на сближаване и маргинализираните общности (кратко представяне)

Доклад относно политиката на сближаване и маргинализираните общности [2014/2247(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Terry Reintke (A8-0314/2015)

Terry Reintke направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Rosa D'Amato и Ruža Tomašić.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Точката беше приключена.

Гласуване: 24 ноември 2015 г.


17. Ролята на ЕС в рамките на ООН (кратко представяне)

Доклад относно ролята на ЕС в рамките на ООН – как да се постигнат по-успешно целите на външната политика на ЕС [2015/2104(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

Paavo Väyrynen направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira и James Carver.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: 24 ноември 2015 г.


18. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Deirdre Clune, Maria Grapini, Beatrix von Storch, Yana Toom, João Ferreira, Jordi Sebastià, Margot Parker, Ignazio Corrao, Dominique Bilde, Janusz Korwin-Mikke, Ева Паунова, Viorica Dăncilă, Ангел Джамбазки, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Tiziana Beghin, Romana Tomc, Jonás Fernández, Notis Marias, Jozo Radoš, Martina Anderson, Francesc Gambús, Tonino Picula, Pál Csáky, Claudia Tapardel, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Claude Rolin и István Ujhelyi.


19. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 571.857/OJMA).


20. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.40 ч.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Радев, Radoš, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Bearder, Crowley, Engström, Konečná, Kyenge, Michels, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann

Правна информация - Политика за поверителност