Seznam 
Zápis
PDF 227kWORD 166k
Pondělí, 23. listopadu 2015 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 4.Složení Parlamentu
 5.Žádost o zbavení poslanecké imunity
 6.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 7.Předložení dokumentů
 8.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 9.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 10.Plán práce
 11.Aktuální situace, pokud jde o rozvojový program z Dohá, v kontextu desátého zasedání Konference ministrů Světové obchodní organizace (rozprava)
 12.Lidská práva v jednáních o obchodu mezi EU a Vietnamem (rozprava)
 13.Přistoupení Ekvádoru k dohodě o obchodu EU-Peru a Kolumbie (rozprava)
 14.Nová strategie v oblasti dobrých životních podmínek zvířat pro období 2016–2020 (rozprava)
 15.Snižování nerovností se zvláštním zaměřením na dětskou chudobu (krátké přednesení)
 16.Politika soudržnosti a marginalizované komunity (krátké přednesení)
 17.Úloha EU v rámci OSN (krátké přednesení)
 18.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání
 20.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


EVROPSKÝ PARLAMENT

ZASEDÁNÍ 2015–2016

Dílčí zasedání od 23. do 26. listopadu 2015

ŠTRASBURK

ZÁPIS

PONDĚLÍ 23. LISTOPADU 2015

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:05.


2. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení k teroristickým útokům, ke kterým došlo dne 13. listopadu 2015 v Paříži a dne 20. listopadu 2015 v Bamaku.

Parlament uctil památku obětí terorismu minutou ticha.

Předseda vzdal čest památce bývalého německého kancléře Helmuta Schmidta, který zemřel dne 10. listopadu 2015.


3. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


4. Složení Parlamentu

Marek Józef Gróbarczyk a Dawid Bohdan Jackiewicz byli jmenováni členy polské vlády. Parlament vzal na vědomí, že podle čl. 7 odst. 1 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách je tato funkce neslučitelná s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu, a oznámil uvolnění jejich mandátů s platností od 16. listopadu 2015.


5. Žádost o zbavení poslanecké imunity

Příslušné polské orgány předaly v rámci trestního řízení ve věci správního přestupku, které bude pokračovat, žádost, aby byl Bolesław G. Piecha zbaven poslanecké imunity.

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu byla žádost postoupena výboru JURI jako příslušnému výboru.


6. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 25. listopadu 2015 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zrušení směrnice Rady 76/621/EHS, kterou se stanoví nejvyšší množství kyseliny erukové v olejích a tucích, a nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu (00053/2015/LEX - C8-0365/2015 - 2015/0090(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (00041/2015/LEX - C8-0364/2015 - 2014/0017(COD));

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES (00035/2015/LEX - C8-0363/2015 - 2013/0264(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2005/681/SVV (00045/2015/LEX - C8-0362/2015 - 2014/0217(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (00038/2015/LEX - C8-0361/2015 - 2013/0435(COD));

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro řešení interoperability a společné rámce pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany (program ISA2) jako prostředek modernizace veřejného sektoru (00052/2015/LEX - C8-0360/2015 - 2014/0185(COD));

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU a o zrušení směrnice Rady 90/314/EHS (00065/2015/LEX - C8-0359/2015 - 2013/0246(COD));

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kaseinů a kaseinátů určených k lidské spotřebě a o zrušení směrnice Rady 83/417/EHS (00037/2015/LEX - C8-0356/2015 - 2014/0096(COD));

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení (00042/2015/LEX - C8-0355/2015 - 2013/0442(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (00066/2015/LEX - C8-0343/2015 - 2013/0309(COD)).


7. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Lotyšsku (13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS))

předáno

příslušný výbor:

LIBE

stanovisko:

JURI

- Návrh opravného rozpočtu č. 8 k souhrnnému rozpočtu na rok 2015: vlastní zdroje a evropský inspektor ochrany údajů - postoj Rady ze dne 10. listopadu 2015 (13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD))

předáno

příslušný výbor:

BUDG

stanovisko:

LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se na dobu čtyř let stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jménem Evropské unie (12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE))

předáno

příslušný výbor:

PECH

stanovisko:

DEVE, BUDG

2) z parlamentních výborů

- Zpráva o výročních zprávách o subsidiaritě a proporcionalitě za rok 2012 a 2013 (2014/2252(INI)) - výbor JURI - Zpravodaj: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

- Zpráva o úloze EU v rámci OSN – jak lépe dosáhnout cílů EU v zahraniční politice (2015/2104(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

- Zpráva o rozvoji udržitelného evropského průmyslu základních kovů (2014/2211(INI)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Edouard Martin (A8-0309/2015)

- Zpráva o snižování nerovností se zvláštním zaměřením na dětskou chudobu (2014/2237(INI)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XXX/XXX [nařízení o úředních kontrolách] a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Martin Häusling (A8-0311/2015)

- Zpráva o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020 (2015/2107(INI)) - výbor EMPL - Zpravodaj: Ole Christensen (A8-0312/2015)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a o zrušení nařízení (ES) č. 2494/95 (COM(2014)0724 - C8-0283/2014 - 2014/0346(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015)

- Zpráva o politice soudržnosti a marginalizovaných komunitách (2014/2247(INI)) - výbor REGI - Zpravodajka: Terry Reintke (A8-0314/2015)

- ***I Dodatečná zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zprostředkování pojištění (přepracované znění) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Werner Langen (A8-0315/2015)

- Zpráva o předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů do teroristických organizací (2015/2063(INI)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Rachida Dati (A8-0316/2015)

- Zpráva o daňových rozhodnutích a jiných opatřeních podobných svojí povahou nebo účinkem (2015/2066(INI)) - výbor TAXE - Zpravodajky: Elisa Ferreira, Michael Theurer (A8-0317/2015)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Komisí na ochranu tuňáka modroploutvého (CCSBT) o členství Unie v Rozšířené komisi Úmluvy na ochranu tuňáka modroploutvého (07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE)) - výbor PECH - Zpravodaj: Carlos Iturgaiz (A8-0318/2015)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 11 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení na výplaty záloh v rámci rozpočtu na rok 2016 (COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na okamžitá rozpočtová opatření k řešení uprchlické krize podle bodu 12 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 8/2015 na rozpočtový rok 2015, vlastní zdroje a evropský inspektor ochrany údajů (13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

3) z dohodovacího výboru

- Rozpočtový postup 2016 - Dokument z dohodovacího řízení – Společný návrh (14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD))

4) z delegace Parlamentu v dohodovacím výboru

- Zpráva o společném návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 schváleném dohodovacím výborem v rámci rozpočtového procesu (11706/2015 - C8-0274/2015 - 2015/2132(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajové: Gérard Deprez, José Manuel Fernandes (A8-0333/2015)


8. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

—   (O-000126/2015), kterou pokládá Iratxe García Pérez za výbor FEMM Komisi: Odstranění násilí na ženách v EU (2015/2855(RSP)) (B8-1105/2015);

—   (O-000116/2015), kterou pokládají Bernd Lange a Marietje Schaake za výbor INTA Komisi: Lidská práva v jednáních o obchodu mezi EU a Vietnamem (2015/2821(RSP)) (B8-1106/2015);

—   (O-000141/2015), kterou pokládá Czesław Adam Siekierski za výbor AGRI Komisi: Nová strategie v oblasti dobrých životních podmínek zvířat pro období 2016–2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015);

—   (O-000147/2015), kterou pokládá Linda McAvan za výbor DEVE Komisi: Vzdělávání dětí v mimořádných situacích a ve vleklých krizích (2015/2977(RSP)) (B8-1108/2015).


9. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na letošním prvním a druhém červnovém a červencovém dílčím zasedání jsou k dispozici na internetových stránkách Europarl.


10. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního druhého listopadového plenárního zasedání (PE 571.857/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 152 jednacího řádu):

Pondělí

Žádost skupiny GUE/NGL, aby byly na závěr rozpravy o nové strategie v oblasti dobrých životních podmínek zvířat pro období 2016–2020 (bod 79 PDOJ) předloženy návrhy usnesení, o kterých by se hlasovalo ve čtvrtek.

Vystoupili: Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti, Fredrick Federley ve prospěch žádosti a Michèle Alliot-Marie proti žádosti.

Parlament žádost schválil EH (149 pro, 139 proti, 40 zdržení se).

Byly stanoveny tyto lhůty:

návrhy usnesení: úterý 24. listopadu, 12:00

pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení: středa 25. listopadu, 12:00

pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení: středa 25. listopadu, 13:00

žádosti o oddělená a dílčí hlasování: středa 25. listopadu, 19:00.

Úterý

beze změny

Středa

Žádost skupiny Verts/ALE, aby bylo hlasování o zprávě Ferreira – Theurer o daňových rozhodnutích a jiných opatřeních podobných svojí povahou nebo účinkem (A8-0317/2015) (bod 23 PDOJ) odloženo na čtvrtek, pokud by nebylo prodlouženo funkční období zvláštního výboru TAXE.

Vystoupili: Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE s odůvodněním žádosti, Fabio De Masi ve prospěch žádosti, Manfred Weber za skupinu PPE a Peter Simon za skupinu S&D, oba posledně jmenovaní s ujištěním, že jejich politické skupiny podporují prodloužení mandátu zvláštního výboru TAXE.

Philippe Lamberts vzal svou žádost zpět.

Čtvrtek

beze změny

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.


11. Aktuální situace, pokud jde o rozvojový program z Dohá, v kontextu desátého zasedání Konference ministrů Světové obchodní organizace (rozprava)

Prohlášení Komise: Aktuální situace, pokud jde o rozvojový program z Dohá, v kontextu desátého zasedání Konference ministrů Světové obchodní organizace (2015/2632(RSP))

Cecilia Malmström (členka Komise) učinila prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Vystoupili: Pablo Zalba Bidegain za skupinu PPE, Bernd Lange za skupinu S&D, Emma McClarkin za skupinu ECR, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil James Carver, Hannu Takkula za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Klaus Buchner za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, William (The Earl of) Dartmouth za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Christofer Fjellner, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Davor Ivo Stier, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Hans-Olaf Henkel, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Dita Charanzová, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Lola Sánchez Caldentey, Tiziana Beghin, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Jarosław Wałęsa, Nicola Danti, Christofer Fjellner, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil João Ferreira, Alessia Maria Mosca, Bogdan Brunon Wenta a Pedro Silva Pereira.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Paul Rübig, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Maria Lidia Senra Rodríguez.

Vystoupila Cecilia Malmström.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Bernd Lange a Pablo Zalba Bidegain za výbor INTA o aktuální situaci, pokud jde o rozvojový program z Dohá, v kontextu desátého zasedání Konference ministrů Světové obchodní organizace (2015/2632(RSP)) (B8-1230/2015).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.4 zápisu ze dne 26.11.2015.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně


12. Lidská práva v jednáních o obchodu mezi EU a Vietnamem (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000116/2015), kterou pokládají Bernd Lange a Marietje Schaake za výbor INTA Komisi: Lidská práva v jednáních o obchodu mezi EU a Vietnamem (2015/2821(RSP)) (B8-1106/2015)

Bernd Lange rozvinul otázku.

Cecilia Malmström (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Santiago Fisas Ayxelà za skupinu PPE, Alessia Maria Mosca za skupinu S&D, Joachim Starbatty za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Tiziana Beghin za skupinu EFDD, Christofer Fjellner, David Martin, Julie Girling, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Notis Marias k pořádání schůzí parlamentních výborů během plenárních zasedání ve Štrasburku (předsedající vzala vystoupení na vědomí), Pedro Silva Pereira, Jan Zahradil a Neena Gill.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică a Miroslav Mikolášik.

Vystoupila Cecilia Malmström.

Rozprava skončila.


13. Přistoupení Ekvádoru k dohodě o obchodu EU-Peru a Kolumbie (rozprava)

Prohlášení Komise: Přistoupení Ekvádoru k dohodě o obchodu EU-Peru a Kolumbie (2015/2656(RSP))

Cecilia Malmström (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Santiago Fisas Ayxelà za skupinu PPE, Bernd Lange za skupinu S&D, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Gabriel Mato, Ramón Jáuregui Atondo, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández a Nicola Danti.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Miroslav Mikolášik, Notis Marias a Ivan Jakovčić.

Vystoupila Cecilia Malmström.

Návrh usnesení, který bude předložen podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, bude oznámen později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.5 zápisu ze dne 26.11.2015.


14. Nová strategie v oblasti dobrých životních podmínek zvířat pro období 2016–2020 (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000141/2015), kterou pokládá Czesław Adam Siekierski za výbor AGRI Komisi: Nová strategie v oblasti dobrých životních podmínek zvířat pro období 2016–2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015)

Czesław Adam Siekierski rozvinul otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Paolo De Castro za skupinu S&D, James Nicholson za skupinu ECR, Fredrick Federley za skupinu ALDE, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, Albert Deß za skupinu PPE, Keith Taylor za skupinu Verts/ALE, John Stuart Agnew za skupinu EFDD, Dominique Bilde za skupinu ENF, Elisabeth Köstinger, Jeppe Kofod, Janusz Wojciechowski, Ivan Jakovčić, Stefan Eck, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Albert Deß, Pascal Durand, Marco Zullo, Daniel Buda, Marlene Mizzi, Julie Girling, Josep-Maria Terricabras, Annie Schreijer-Pierik, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Peter Jahr, a Clara Eugenia Aguilera García.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

Vystoupili: Zbigniew Kuźmiuk, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Daniel Dalton, Franc Bogovič, Paul Brannen, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Michela Giuffrida a Ricardo Serrão Santos.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Miroslav Mikolášik, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Müller, Miguel Viegas a Jonathan Arnott.

Vystoupil: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 128 odst. 5 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.6 zápisu ze dne 26.11.2015.


15. Snižování nerovností se zvláštním zaměřením na dětskou chudobu (krátké přednesení)

Zpráva o snižování nerovností se zvláštním zaměřením na dětskou chudobu [2014/2237(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)

Inês Cristina Zuber uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Romana Tomc, Viorica Dăncilă, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Laura Agea, Michaela Šojdrová, Maria Grapini a Patricija Šulin.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 5.6 zápisu ze dne 24.11.2015.


16. Politika soudržnosti a marginalizované komunity (krátké přednesení)

Zpráva o politice soudržnosti a marginalizovaných komunitách [2014/2247(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Terry Reintke (A8-0314/2015)

Terry Reintke uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Rosa D'Amato a Ruža Tomašić.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Bod byl uzavřen.

Hlasování: 24. listopadu 2015.


17. Úloha EU v rámci OSN (krátké přednesení)

Zpráva o úloze EU v rámci OSN – jak lépe dosáhnout cílů EU v zahraniční politice [2015/2104(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

Paavo Väyrynen uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira a James Carver.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: 24. listopadu 2015.


18. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Deirdre Clune, Maria Grapini, Beatrix von Storch, Yana Toom, João Ferreira, Jordi Sebastià, Margot Parker, Ignazio Corrao, Dominique Bilde, Janusz Korwin-Mikke, Eva Paunova, Viorica Dăncilă, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Tiziana Beghin, Romana Tomc, Jonás Fernández, Notis Marias, Jozo Radoš, Martina Anderson, Francesc Gambús, Tonino Picula, Pál Csáky, Claudia Tapardel, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Claude Rolin a István Ujhelyi.


19. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 571.857/OJMA).


20. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 22:40.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Radev, Radoš, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Bearder, Crowley, Engström, Konečná, Kyenge, Michels, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann

Právní upozornění - Ochrana soukromí