Indeks 
Protokol
PDF 229kWORD 148k
Mandag den 23. november 2015 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæringer fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet
 6.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 7.Modtagne dokumenter
 8.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 9.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 10.Arbejdsplan
 11.Status for Doha-udviklingsdagsordenen i forbindelse med den 10. WTO-Ministerkonference (forhandling)
 12.Menneskerettigheder i handelsforhandlingerne mellem EU og Vietnam (forhandling)
 13.Ecuadors tiltrædelse af handelsaftalen mellem EU og dets medlemsstater og Colombia og Peru (forhandling)
 14.En ny dyrevelfærdsstrategi for 2016-2020 (forhandling)
 15.Begrænsning af uligheder med særligt fokus på børnefattigdom (kortfattet forelæggelse)
 16.Samhørighedspolitikken og marginaliserede samfundsgrupper (kortfattet forelæggelse)
 17.EU's rolle i FN (kortfattet forelæggelse)
 18.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.05.


2. Erklæringer fra formanden

Formanden afgav en erklæring om den terror, som havde ramt Paris den 13. november og Bamako den 20. november 2015.

Parlementet iagttog et minuts stilhed til minde om ofrene for terrorisme.

Formanden mindedes og ærede den forhenværende tyske kansler Helmut Schmidt, som var afgået ved døden den 10. november 2015.


3. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


4. Parlamentets sammensætning

Marek Józef Gróbarczyk og Dawid Bohdan Jackiewicz var blevet udnævnt til medlemmer af den polske regering. Parlamentet konstaterede, jf. artikel 7, stk. 1, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne i Europa-Parlamentet, at dette hverv var uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, og at deres mandater var ledige med virkning fra den 16. november 2015.


5. Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet

De polske kompetente myndigheder havde fremsendt en anmodning om ophævelse af den parlamentariske immunitet for Bolesław G. Piecha i forbindelse med en sag om en administrativ overtrædelse.

Denne anmodning var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 9, stk. 1, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


6. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han onsdag den 25. november 2015 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets direktiv 76/621/EØF om fastsættelse af det maksimale indhold af erucasyre i olier og fedtstoffer og Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien (00053/2015/LEX - C8-0365/2015 - 2015/0090(COD));

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (00041/2015/LEX - C8-0364/2015 - 2014/0017(COD));

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betalingstjenester i det indre marked, om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF (00035/2015/LEX - C8-0363/2015 - 2013/0264(COD));

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions agentur for uddannelse inden for retshåndhævelse (Cepol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2005/681/RIA (00045/2015/LEX - C8-0362/2015 - 2014/0217(COD));

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nye fødevarer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 (00038/2015/LEX - C8-0361/2015 - 2013/0435(COD));

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af et program om interoperabilitetsløsninger og fælles rammer for europæiske offentlige forvaltninger, virksomheder og borgere (ISA2-programmet) som et middel til at modernisere den offentlige sektor (00052/2015/LEX - C8-0360/2015 - 2014/0185(COD));

- Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer samt om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU og om ophævelse af Rådets direktiv 90/314/EØF (00065/2015/LEX - C8-0359/2015 - 2013/0246(COD));

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende kaseiner og kaseinater til konsum og om ophævelse af Rådets direktiv 83/417/EØF (00037/2015/LEX - C8-0356/2015 - 2014/0096(COD));

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg (00042/2015/LEX - C8-0355/2015 - 2013/0442(COD));

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende adgang til det åbne internet og om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og forordning (EU) nr. 531/2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (00066/2015/LEX - C8-0343/2015 - 2013/0309(COD)).


7. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om Letlands elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre (13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til ændringsbudget nr. 8 til det almindelige budget for 2015: Egne indtægter og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse – Rådets holdning af 10. november 2015 (13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om fastsættelse for en periode på fire år af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien (12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

2) fra udvalgene

- Betænkning om årsrapporterne 2012-2013 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (2014/2252(INI)) - JURI - Ordfører: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

- Betænkning om EU's rolle i FN - Hvordan EU's udenrigspolitiske mål bedre kan nås (2015/2104(INI)) - AFET - Ordfører: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

- Betænkning om udvikling af en bæredygtig europæisk industri for uædle metaller (2014/2211(INI)) - ITRE - Ordfører: Edouard Martin (A8-0309/2015)

- Betænkning om begrænsning af uligheder med særligt fokus på børnefattigdom (2014/2237(INI)) - EMPL - Ordfører: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXX/XXX [forordningen om offentlig kontrol] og om ophævelse af forordning (EF) nr. 834/2007 (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)) - AGRI - Ordfører: Martin Häusling (A8-0311/2015)

- Betænkning om EU-strategirammen for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020 (2015/2107(INI)) - EMPL - Ordfører: Ole Christensen (A8-0312/2015)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om harmoniserede forbrugerprisindekser og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2494/95 (COM(2014)0724 - C8-0283/2014 - 2014/0346(COD)) - ECON - Ordfører: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015)

- Betænkning om samhørighedspolitikken og marginaliserede samfundsgrupper (2014/2247(INI)) - REGI - Ordfører: Terry Reintke (A8-0314/2015)

- ***I Tillægsbetænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)) - ECON - Ordfører: Werner Langen (A8-0315/2015)

- Betænkning om forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere (2015/2063(INI)) - LIBE - Ordfører: Rachida Dati (A8-0316/2015)

- Betænkning om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning (2015/2066(INI)) - TAXE - Ordførere: Elisa Ferreira, Michael Theurer (A8-0317/2015)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kommissionen for Bevarelse af Sydlig Tun (CCSBT) om Unionens medlemskab af den udvidede kommission for konventionen om bevarelse af sydlig tun (07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE)) - PECH - Ordfører: Carlos Iturgaiz (A8-0318/2015)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med det formål at muliggøre udbetaling af forskud over budgettet for 2016 i henhold til punkt 11 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)) - BUDG - Ordfører: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger til afhjælpning af flygtningekrisen i henhold til punkt 12 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)) - BUDG - Ordfører: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 8/2015 for regnskabsåret 2015, egne indtægter og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)) - BUDG - Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

3) fra Forligsudvalget

- Budgetproceduren 2016 - Forligsdokument – Fælles tekst (14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD))

4) fra Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget:

- Betænkning om Forligsudvalgets fælles udkast til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 som led i budgetproceduren (11706/2015 - C8-0274/2015 - 2015/2132(BUD)) - BUDG - Ordførere: Gérard Deprez, José Manuel Fernandes (A8-0333/2015)


8. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

—   (O-000126/2015) af Iratxe García Pérez for FEMM til Kommissionen: Bekæmpelse af vold mod kvinder i EU (2015/2855(RSP)) (B8-1105/2015);

—   (O-000116/2015) af Bernd Lange og Marietje Schaake for INTA til Kommissionen: Menneskerettighedsspørgsmål i handelsforhandlingerne mellem EU og Vietnam (2015/2821(RSP)) (B8-1106/2015);

—   (O-000141/2015) af Czesław Adam Siekierski for AGRI til Kommissionen: En ny dyrevelfærdsstrategi for 2016-2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015);

—   (O-000147/2015) af Linda McAvan for DEVE til Kommissionen: Undervisning for børn i nødsituationer og under langvarige kriser (2015/2977(RSP)) (B8-1108/2015).


9. Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger

Kommissionens meddelelser om dens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger fra mødeperioderne juni I og II samt juli 2015 forelå på Europarl.


10. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden november II 2015 (PE 571.857/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 152):

Mandag

Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om at afslutte forhandlingen om en ny dyrevelfærdsstrategi for 2016-2020 (punkt 79 i PDOJ) med indgivelse af beslutningsforslag, som skulle sættes under afstemning torsdag.

Talere: Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, der begrundede anmodningen, Fredrick Federley, der talte for anmodningen, og Michèle Alliot-Marie, der talte imod.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (149 for, 139 imod, 40 hverken/eller).

Der var fastsat følgende frister

beslutningsforslag: tirsdag den 24. november, kl. 12.00

ændringsforslag og fælles beslutningsforslag: onsdag den 25. november, kl. 12.00

ændringsforslag til fælles beslutningsforslag: onsdag den 25. november, kl. 13.00

anmodninger om ”særskilt” eller ”delt” afstemning: onsdag den 25. november, kl. 19.00.

Tirsdag

Ingen ændringer.

Onsdag

Anmodning fra Verts/ALE-Gruppen om at flytte afstemningen om betænkningen af Ferreira og Theurer om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning (A8-0317/2015) (punkt 23 i PDOJ) til torsdag, hvis det særlige udvalg TAXE's mandat ikke blev forlænget.

Talere: Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, der begrundede anmodnigen, Fabio De Masi, der talte for anmodningen, Manfred Weber for PPE-Gruppen og Peter Simon for S&D-Gruppen for at forsikre om, at deres respektive gruppe understøttede forlængelse af det særlige udvalg TAXE's mandat..

Philippe Lamberts trak sin anmodning tilbage.

Torsdag

Ingen ændringer.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.


11. Status for Doha-udviklingsdagsordenen i forbindelse med den 10. WTO-Ministerkonference (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Status for Doha-udviklingsdagsordenen i forbindelse med den 10. WTO-Ministerkonference (2015/2632(RSP))

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Talere: Pablo Zalba Bidegain for PPE-Gruppen, Bernd Lange for S&D-Gruppen, Emma McClarkin for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra James Carver, Hannu Takkula for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Klaus Buchner for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, William (The Earl of) Dartmouth for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Christofer Fjellner, Lampros Fountoulis, løsgænger, Davor Ivo Stier, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Hans-Olaf Henkel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Dita Charanzová, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Lola Sánchez Caldentey, Tiziana Beghin, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Jarosław Wałęsa, Nicola Danti, Christofer Fjellner, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra João Ferreira, Alessia Maria Mosca, Bogdan Brunon Wenta og Pedro Silva Pereira.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Paul Rübig, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić og Maria Lidia Senra Rodríguez.

Indlæg af Cecilia Malmström.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Bernd Lange og Pablo Zalba Bidegain for INTA om status for Dohaudviklingsdagsordenen med henblik på den 10. WTO-ministerkonference (2015/2632(RSP)) (B8-1230/2015).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.4 i protokollen af 26.11.2015.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand


12. Menneskerettigheder i handelsforhandlingerne mellem EU og Vietnam (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000116/2015) af Bernd Lange og Marietje Schaake for INTA til Kommissionen: Menneskerettighedsspørgsmål i handelsforhandlingerne mellem EU og Vietnam (2015/2821(RSP)) (B8-1106/2015)

Bernd Lange begrundede spørgsmålet.

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Santiago Fisas Ayxelà for PPE-Gruppen, Alessia Maria Mosca for S&D-Gruppen, Joachim Starbatty for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Tiziana Beghin for EFDD-Gruppen, Christofer Fjellner, David Martin, Julie Girling, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Notis Marias om tilrettelæggelsen af udvalgsmøder i mødeperioderne i Strasbourg (formanden tog dette til efterretning), Pedro Silva Pereira, Jan Zahradil og Neena Gill.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică og Miroslav Mikolášik.

Indlæg af Cecilia Malmström.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


13. Ecuadors tiltrædelse af handelsaftalen mellem EU og dets medlemsstater og Colombia og Peru (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Ecuadors tiltrædelse af handelsaftalen mellem EU og dets medlemsstater og Colombia og Peru (2015/2656(RSP))

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Santiago Fisas Ayxelà for PPE-Gruppen, Bernd Lange for S&D-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Gabriel Mato, Ramón Jáuregui Atondo, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández og Nicola Danti.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Miroslav Mikolášik, Notis Marias og Ivan Jakovčić.

Indlæg af Cecilia Malmström.

Der ville senere blive givet meddelelse om det beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.5 i protokollen af 26.11.2015.


14. En ny dyrevelfærdsstrategi for 2016-2020 (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000141/2015) af Czesław Adam Siekierski for AGRI til Kommissionen: En ny dyrevelfærdsstrategi for 2016-2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015)

Czesław Adam Siekierski begrundede spørgsmålet.

Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Paolo De Castro for S&D-Gruppen, James Nicholson for ECR-Gruppen, Fredrick Federley for ALDE-Gruppen, Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, Albert Deß for PPE-Gruppen, Keith Taylor for Verts/ALE-Gruppen, John Stuart Agnew for EFDD-Gruppen, Dominique Bilde for ENF-Gruppen, Elisabeth Köstinger, Jeppe Kofod, Janusz Wojciechowski, Ivan Jakovčić, Stefan Eck, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Albert Deß, Pascal Durand, Marco Zullo, Daniel Buda, Marlene Mizzi, Julie Girling, Josep-Maria Terricabras, Annie Schreijer-Pierik, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Peter Jahr, og Clara Eugenia Aguilera García.

FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
næstformand

Talere: Zbigniew Kuźmiuk, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Daniel Dalton, Franc Bogovič, Paul Brannen, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Michela Giuffrida og Ricardo Serrão Santos.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Miroslav Mikolášik, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Müller, Miguel Viegas og Jonathan Arnott.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 128, stk. 5.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.6 i protokollen af 26.11.2015.


15. Begrænsning af uligheder med særligt fokus på børnefattigdom (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om begrænsning af uligheder med særligt fokus på børnefattigdom [2014/2237(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)

Inês Cristina Zuber foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Romana Tomc, Viorica Dăncilă, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Laura Agea, Michaela Šojdrová, Maria Grapini og Patricija Šulin.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.6 i protokollen af 24.11.2015.


16. Samhørighedspolitikken og marginaliserede samfundsgrupper (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om samhørighedspolitikken og marginaliserede samfundsgrupper [2014/2247(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Terry Reintke (A8-0314/2015)

Terry Reintke foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Rosa D'Amato og Ruža Tomašić.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: 24. november 2015.


17. EU's rolle i FN (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om EU's rolle i FN - Hvordan EU's udenrigspolitiske mål bedre kan nås [2015/2104(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

Paavo Väyrynen foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira og James Carver.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: 24. november 2015.


18. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Deirdre Clune, Maria Grapini, Beatrix von Storch, Yana Toom, João Ferreira, Jordi Sebastià, Margot Parker, Ignazio Corrao, Dominique Bilde, Janusz Korwin-Mikke, Eva Paunova, Viorica Dăncilă, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Tiziana Beghin, Romana Tomc, Jonás Fernández, Notis Marias, Jozo Radoš, Martina Anderson, Francesc Gambús, Tonino Picula, Pál Csáky, Claudia Tapardel, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Claude Rolin og István Ujhelyi.


19. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 571.857/OJMA).


20. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.40.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Radev, Radoš, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Bearder, Crowley, Engström, Konečná, Kyenge, Michels, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik