Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 240kWORD 175k
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δηλώσεις της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας
 6.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 7.Κατάθεση εγγράφων
 8.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 9.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 10.Διάταξη των εργασιών
 11.Κατάσταση προόδου της αναπτυξιακής ατζέντας της Ντόχα ενόψει της 10ης Υπουργικής Διάσκεψης του ΠΟΕ (συζήτηση)
 12.Τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΕΕ-Βιετνάμ (συζήτηση)
 13.Προσχώρηση του Ισημερινού στην συμφωνία εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και της Κολομβίας και του Περού (συζήτηση)
 14.Νέα στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων 2016-2020 (συζήτηση)
 15.Μείωση των ανισοτήτων με ειδική εστίαση στην παιδική φτώχεια (σύντομη παρουσίαση)
 16.Πολιτική συνοχής και περιθωριοποιημένες κοινότητες (σύντομη παρουσίαση)
 17.Ο ρόλος της ΕΕ εντός των Ηνωμένων Εθνών (σύντομη παρουσίαση)
 18.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.05.


2. Δηλώσεις της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με τις τρομοκρατικές επιθέσεις που έπληξαν το Παρίσι στις 13 Νοεμβρίου 2015 και την Μπαμακό στις 20 Νοεμβρίου 2015.

Το Κοινοβούλιο τηρεί σιγή ενός λεπτού στη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατίας.

Ο Πρόεδρος αποτίει φόρο τιμής στον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας Helmut Schmidt, ο οποίος απεβίωσε στις 10 Νοεμβρίου 2015.


3. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


4. Σύνθεση του Σώματος

Οι Marek Józef Gróbarczyk και Dawid Bohdan Jackiewicz ορίσθηκαν μέλη της κυβέρνησης της Πολωνίας. Το Κοινοβούλιο λαμβάνει γνώση του γεγονότος ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της Πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, το λειτούργημα αυτό είναι ασυμβίβαστο με του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας τους με ισχύ από τις 16 Νοεμβρίου 2015.


5. Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας

Οι αρμόδιες πολωνικές αρχές διαβίβασαν αίτηση για άρση της βουλευτικής ασυλίας του Bolesław G. Piecha στο πλαίσιο διαδικασίας για διοικητική παράβαση.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή JURI.


6. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015 στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων, που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση της οδηγίας 76/621/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί καθορισμού ανωτάτου ορίου περιεκτικότητας ερουκικού οξέος στα έλαια και τα λίπη και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 320/2006 του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινού καθεστώτος αναδιάρθρωσης του κλάδου της ζάχαρης (00053/2015/LEX - C8-0365/2015 - 2015/0090(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί διαφανείας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (00041/2015/LEX - C8-0364/2015 - 2014/0017(COD)

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/EΚ και 2013/36/ΕΕ και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 καθώς και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ (00035/2015/LEX - C8-0363/2015 - 2013/0264(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή κατάρτισης στον τομέα της επιβολής του νόμου (ΕΑΑ) και για την αντικατάσταση και κατάργηση της απόφασης 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου (00045/2015/LEX - C8-0362/2015 - 2014/0217(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα νέα τρόφιμα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής (00038/2015/LEX - C8-0361/2015 - 2013/0435(COD)

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με λύσεις και κοινά πλαίσια διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (πρόγραμμα ISA2) ως μέσο εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα (00052/2015/LEX - C8-0360/2015 - 2014/0185(COD)

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, η οποία τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και την οδηγία 2011/83/ΕΕτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και καταργεί την οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου (00065/2015/LEX - C8-0359/2015 - 2013/0246(COD)

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις καζεΐνες και τα καζεϊνικά άλατα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και την κατάργηση της οδηγίας 83/417/ΕΟΚ του Συμβουλίου (00037/2015/LEX - C8-0356/2015 - 2014/0096(COD)

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης (00042/2015/LEX - C8-0355/2015 - 2013/0442(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/EK για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης (00066/2015/LEX - C8-0343/2015 - 2013/0309(COD)).


7. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλιου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων (ΑΚΟ) στη Λετονία (13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

JURI

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8 του γενικού προϋπολογισμού του 2015: Ίδιοι πόροι και Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων - Θέση του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 2015 (13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

LIBE

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας για περίοδο τεσσάρων ετών (12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE))

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- Έκθεση σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις 2012-2013 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα (2014/2252(INI)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

- Έκθεση σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ εντός του ΟΗΕ – τρόποι για την καλύτερη επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ (2015/2104(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

- Έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη μιας βιώσιμης ευρωπαϊκής βιομηχανίας βασικών μετάλλων (2014/2211(INI)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Edouard Martin (A8-0309/2015)

- Έκθεση σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση στην παιδική φτώχεια (2014/2237(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους] και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Martin Häusling (A8-0311/2015)

- Έκθεση σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά την περίοδο 2014-2020 (2015/2107(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγητής: Ole Christensen (A8-0312/2015)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 (COM(2014)0724 - C8-0283/2014 - 2014/0346(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015)

- Έκθεση σχετικά με την πολιτική συνοχής και τις περιθωριοποιημένες κοινότητες (2014/2247(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγήτρια: Terry Reintke (A8-0314/2015)

- ***I Συμπληρωματική έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Werner Langen (A8-0315/2015)

- Έκθεση σχετικά με την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και τη στρατολόγηση ευρωπαίων πολιτών από τρομοκρατικές οργανώσεις (2015/2063(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Rachida Dati (A8-0316/2015)

- Έκθεση σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (2015/2066(INI)) - επιτροπή TAXE - Εισηγήτριες: Elisa Ferreira, Michael Theurer (A8-0317/2015)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της επιτροπής για τη διατήρηση του τόνου Νοτίου Ημισφαιρίου (CCSBT) με σκοπό την εκ μέρους της Ένωσης απόκτηση της ιδιότητας του μέλους στη διευρυμένη επιτροπή της σύμβασης για τη διατήρηση του τόνου Νοτίου Ημισφαιρίου (07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Carlos Iturgaiz (A8-0318/2015)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το σημείο 11 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση για να προβλεφθεί η χορήγηση προκαταβολών στον προϋπολογισμό του 2016 (COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη λήψη άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, σύμφωνα με το σημείο 12 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, Ίδιοι πόροι και Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

3) από την επιτροπή συνδιαλλαγής

- Διαδικασία προϋπολογισμού 2016 - ΄Εγγραφο συνδιαλλαγής - Κοινό Σχέδιο (14195/2015 - C8-0353/2015 – 2015/2132(BUD))

4) από την αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής

- Έκθεση σχετικά με το κοινό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού (11706/2015 - C8-0274/2015 - 2015/2132(BUD)) - επιτροπή BUDG – Εισηγητές: Gérard Deprez, José Manuel Fernandes (A8-0333/2015)


8. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

—   (O-000126/2015) που κατέθεσε η Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, προς την Επιτροπή: Εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών στην ΕΕ (2015/2855(RSP)) (B8-1105/2015);

—   (O-000116/2015) που κατέθεσαν οι Bernd Lange και Marietje Schaake, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΕΕ-Βιετνάμ (2015/2821(RSP)) (B8-1106/2015);

—   (O-000141/2015) που κατέθεσε ο Czesław Adam Siekierski, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, προς την Επιτροπή: Νέα στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων 2016-2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015);

—   (O-000147/2015) που κατέθεσε η Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Εκπαίδευση των παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και σε παρατεταμένες κρίσεις (2015/2977(RSP)) (B8-1108/2015).


9. Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου του Ιουνίου I και II, και του Ιουλίου 2015 διατίθενται στο Eurοparl.


10. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Νοεμβρίου II 2015 (PE 571.857/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 152 του Κανονισμού):

Δευτέρα

Αίτημα της ομάδας GUE/NGL με σκοπό την περάτωση της συζήτησης σχετικά με τη Νέα στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων 2016-2020 (σημείο 79 του PDOJ) με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος, που θα τεθούν σε ψηφοφορία την Πέμπτη.

Παρεμβαίνουν οι Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, Fredrick Federley, υπέρ του αιτήματος, και Michèle Alliot-Marie, κατά αυτού.

Με ΗΨ (149 υπέρ, 139 κατά, 40 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Ορίζονται οι ακόλουθες προθεσμίες κατάθεσης:

προτάσεις ψηφίσματος: Τρίτη 24 Νοεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι

τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματος: Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι

τροπολογίες στις κοινές προτάσεις ψηφίσματος: Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 13.00

αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία και ψηφοφορία κατά τμήματα: Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 19.00

Τρίτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τετάρτη

Αίτημα της ομάδας Verts/ALE με σκοπό να αναβληθεί για την Πέμπτη η ψηφοφορία επί της εκθέσεως Ferreira – Theurer σχετικά με τις Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (A8-0317/2015) (σημείο 23 του PDOJ), εάν δεν παραταθεί η εντολή της ειδικής επιτροπής TAXE.

Παρεμβαίνουν οι Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, που αιτιολογεί το αίτημα, Fabio De Masi, υπέρ του αιτήματος, Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Peter Simon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, οι δύο τελευταίοι για να διαβεβαιώσουν ότι αντίστοιχες ομάδες τους υποστηρίζουν την παράταση της εντολής της επιτροπής TAXE.

Ο Philippe Lamberts αποσύρει το αίτημά του.

Πέμπτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


11. Κατάσταση προόδου της αναπτυξιακής ατζέντας της Ντόχα ενόψει της 10ης Υπουργικής Διάσκεψης του ΠΟΕ (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Κατάσταση προόδου της αναπτυξιακής ατζέντας της Ντόχα ενόψει της 10ης Υπουργικής Διάσκεψης του ΠΟΕ (2015/2632(RSP))

Η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Pablo Zalba Bidegain, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bernd Lange, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Emma McClarkin, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του James Carver, Hannu Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Klaus Buchner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, William (The Earl of) Dartmouth, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Christofer Fjellner, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Davor Ivo Stier, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Hans-Olaf Henkel, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Dita Charanzová, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Lola Sánchez Caldentey, Tiziana Beghin, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Jarosław Wałęsa, Nicola Danti, Christofer Fjellner, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του João Ferreira, Alessia Maria Mosca, Bogdan Brunon Wenta και Pedro Silva Pereira.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Paul Rübig, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić και Maria Lidia Senra Rodríguez.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Bernd Lange και Pablo Zalba Bidegain, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα εν όψει της 10ης υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ (2015/2632(RSP)) (B8-1230/2015).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.11.2015.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος


12. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΕΕ-Βιετνάμ (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000116/2015) που κατέθεσαν οι Bernd Lange και Marietje Schaake, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΕΕ-Βιετνάμ (2015/2821(RSP)) (B8-1106/2015)

Ο Bernd Lange αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Santiago Fisas Ayxelà, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Alessia Maria Mosca, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Joachim Starbatty, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Christofer Fjellner, David Martin, Julie Girling, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Νότης Μαριάς, σχετικά με την οργάνωση των συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών κατά τη διάρκεια των συνόδων της Ολομέλειας του Στρασβούργου (Η Πρόεδρος το σημειώνει), Pedro Silva Pereira, Jan Zahradil και Neena Gill.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Franc Bogovič, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică και Miroslav Mikolášik.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström.

Η συζήτηση περατώνεται.


13. Προσχώρηση του Ισημερινού στην συμφωνία εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και της Κολομβίας και του Περού (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Προσχώρηση του Ισημερινού στην συμφωνία εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και της Κολομβίας και του Περού (2015/2656(RSP))

Η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Santiago Fisas Ayxelà, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bernd Lange, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gabriel Mato, Ramón Jáuregui Atondo, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández και Nicola Danti.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Miroslav Mikolášik, Νότης Μαριάς και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström.

Η πρόταση ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.11.2015.


14. Νέα στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων 2016-2020 (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000141/2015) που κατέθεσε ο Czesław Adam Siekierski, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, προς την Επιτροπή: Νέα στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων 2016-2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015)

Ο Czesław Adam Siekierski αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Paolo De Castro, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Fredrick Federley, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Albert Deß, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Keith Taylor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Elisabeth Köstinger, Jeppe Kofod, Janusz Wojciechowski, Ivan Jakovčić, Stefan Eck, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Albert Deß, Pascal Durand, Marco Zullo, Daniel Buda, Marlene Mizzi, Julie Girling, Josep-Maria Terricabras, Annie Schreijer-Pierik, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Peter Jahr, και Clara Eugenia Aguilera García.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Zbigniew Kuźmiuk, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Daniel Dalton, Franc Bogovič, Paul Brannen, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Michela Giuffrida και Ricardo Serrão Santos.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Miroslav Mikolášik, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ulrike Müller, Miguel Viegas και Jonathan Arnott.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.11.2015.


15. Μείωση των ανισοτήτων με ειδική εστίαση στην παιδική φτώχεια (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την μείωση των ανισοτήτων με ειδική εστίαση στην παιδική φτώχεια [2014/2237(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)

Η Inês Cristina Zuber προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Romana Tomc, Viorica Dăncilă, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Laura Agea, Michaela Šojdrová, Maria Grapini και Patricija Šulin.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2015.


16. Πολιτική συνοχής και περιθωριοποιημένες κοινότητες (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την πολιτική συνοχής και περιθωριοποιημένες κοινότηες [2014/2247(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Terry Reintke (A8-0314/2015)

Η Terry Reintke προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Viorica Dăncilă, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Rosa D'Amato και Ruža Tomašić.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: 24 Νοεμβρίου 2015.


17. Ο ρόλος της ΕΕ εντός των Ηνωμένων Εθνών (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ εντός των Ηνωμένων Εθνών - για την καλύτερη επίτευξη των στόχων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ [2015/2104(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

Ο Paavo Väyrynen προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, João Ferreira και James Carver.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: 24 Νοεμβρίου 2015.


18. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Deirdre Clune, Maria Grapini, Beatrix von Storch, Yana Toom, João Ferreira, Jordi Sebastià, Margot Parker, Ignazio Corrao, Dominique Bilde, Janusz Korwin-Mikke, Eva Paunova, Viorica Dăncilă, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Tiziana Beghin, Romana Tomc, Jonás Fernández, Νότης Μαριάς, Jozo Radoš, Martina Anderson, Francesc Gambús, Tonino Picula, Pál Csáky, Claudia Tapardel, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Claude Rolin και István Ujhelyi.


19. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 571.857/OJMA).


20. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 22.40.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Μαυρίδης, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Radev, Radoš, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Bearder, Crowley, Engström, Konečná, Kyenge, Michels, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου