Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 222kWORD 148k
Esmaspäev, 23. november 2015 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldused
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Parlamendi koosseis
 5.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 6.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 7.Esitatud dokumendid
 8.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 9.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 10.Tööplaan
 11.Doha arengukava hetkeseis enne WTO kümnendat ministrite konverentsi (arutelu)
 12.Inimõigused ELi ja Vietnami vahelistes kaubandusläbirääkimistes (arutelu)
 13.Ecuadori ühinemine ELi ja selle liikmesriikide ning Colombia ja Peruu vahel sõlmitud kaubanduslepinguga (arutelu)
 14.Uus loomade heaolu strateegia aastateks 2016–2020 (arutelu)
 15.Ebavõrdsuse ja eelkõige laste vaesuse vähendamine (lühiettekanne)
 16.Ühtekuuluvuspoliitika ja marginaliseeritud kogukonnad (lühiettekanne)
 17.ELi roll ÜROs (lühiettekanne)
 18.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 19.Järgmise istungi päevakord
 20.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.05.


2. Presidentuuri avaldused

President tegi avalduse 13. novembril 2015. aastal Pariisis ja 20. novembril 2015. aastal Bamakos toimunud terrorirünnakute kohta.

Parlament pidas terrorismi ohvrite mälestuseks minutilise leinaseisaku.

President avaldas austust Saksamaa endisele kantslerile Helmut Schmidtile, kes suri 10. novembril 2015.


3. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


4. Parlamendi koosseis

Marek Józef Gróbarczyk ja Dawid Bohdan Jackiewicz on nimetatud Poola valitsuse liikmeteks. Parlament võttis teadmiseks, et Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva akti artikli 7 lõike 1 kohaselt on see ametikoht ühitamatu Euroopa Parlamendi liikme ülesannete täitmisega, ning märkis, et nende kohad jäävad vabaks alates 16. novembrist 2015.


5. Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus

Poola pädevad asutused on edastanud Bolesław G. Piecha parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotluse seoses haldusrikkumist käsitleva menetlusega.

Vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 1 edastati taotlus JURI-komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


6. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President teatas, et kirjutab kolmapäeval, 25. novembril 2015 koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 76/621/EMÜ, millega määratakse toiduõlide ja -rasvade maksimaalne eruukhappesisaldus, ning nõukogu määrus (EÜ) nr 320/2006, millega luuakse ajutine kava suhkrutööstuse ümberkorraldamiseks (00053/2015/LEX - C8-0365/2015 - 2015/0090(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (00041/2015/LEX - C8-0364/2015 - 2014/0017(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ ning 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 1093/2010 muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (00035/2015/LEX - C8-0363/2015 - 2013/0264(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ametit (CEPOL) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2005/681/JSK (00045/2015/LEX - C8-0362/2015 - 2014/0217(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb uuendtoitu, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1169/2011 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 258/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001 (00038/2015/LEX - C8-0361/2015 - 2013/0435(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse Euroopa haldusasutuste, ettevõtete ja kodanike jaoks koostalitlusvõime alaste lahenduste ja ühiste raamistike programm (ISA2 programm) - kui avaliku sektori ajakohastamise vahend (00052/2015/LEX - C8-0360/2015 - 2014/0185(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb pakettreise ja seotud reisikorraldusteenuseid ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/83/EL ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/314/EMÜ (00065/2015/LEX - C8-0359/2015 - 2013/0246(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavaid inimestele toiduks ettenähtud kaseiine ja kaseinaate käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise ja nõukogu direktiivi 83/417/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (00037/2015/LEX - C8-0356/2015 - 2014/0096(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv keskmise võimsusega põletusseadmetest õhku eralduvate teatavate saasteainete heite piiramise kohta (00042/2015/LEX - C8-0355/2015 - 2013/0442(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette avatud internetiühendust käsitlevad meetmed ning millega muudetakse direktiivi 2002/22/EÜ universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul ning määrust (EL) nr 531/2012, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires (00066/2015/LEX - C8-0343/2015 - 2013/0309(COD)).


7. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu nõukogu rakendusotsus sõidukite registreerimisandmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Lätiga (13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

JURI

- 2015. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 8: omavahendid ja Euroopa Andmekaitseinspektor - nõukogu 10. novembri 2015. aasta seisukoht (13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus protokolli (millega määratakse neljaks aastaks kindlaks Euroopa Ühenduse ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

2) parlamendikomisjonid

- Raport subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevate 2012.–2013. aasta aruannete kohta (2014/2252(INI)) – JURI-komisjon - Raportöör: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

- Raport ELi rolli kohta ÜROs – kuidas saavutada paremini ELi välispoliitika eesmärke (2015/2104(INI)) – AFET-komisjon - Raportöör: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

- Raport Euroopa jätkusuutliku mitteväärismetallide tööstuse väljaarendamise kohta (2014/2211(INI)) – ITRE-komisjon - Raportöör: Edouard Martin (A8-0309/2015)

- Raport ebavõrdsuse vähendamise kohta eelkõige laste vaesusele keskendudes (2014/2237(INI)) – EMPL-komisjon - Raportöör: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr XXX/XXX [ametlike kontrollide määrus] muutmise ning nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 kehtetuks tunnistamise kohta (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)) – AGRI-komisjon - Raportöör: Martin Häusling (A8-0311/2015)

- Raport ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegilise raamistiku kohta aastateks 2014−2020 (2015/2107(INI)) – EMPL-komisjon - Raportöör: Ole Christensen (A8-0312/2015)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse tarbijahindade harmoneeritud indekseid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2494/95 (COM(2014)0724 - C8-0283/2014 - 2014/0346(COD)) – ECON-komisjon - Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015)

- Raport ühtekuuluvuspoliitika ja marginaliseeritud kogukondade kohta (2014/2247(INI)) – REGI-komisjon - Raportöör: Terry Reintke (A8-0314/2015)

- ***I Täiendav raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kindlustusvahenduse kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)) – ECON-komisjon - Raportöör: Werner Langen (A8-0315/2015)

- Raport ELi kodanike radikaliseerumise ja terroriorganisatsioonide poolt värbamise ennetamise kohta (2015/2063(INI)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Rachida Dati (A8-0316/2015)

- Raport maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete kohta (2015/2066(INI)) – TAXE-komisjon - Raportöörid: Elisa Ferreira, Michael Theurer (A8-0317/2015)

- *** Soovitus võtta vastu nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu ja siniuim-tuuni kaitse komisjoni (CCSBT) vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (mis käsitleb liidu liikmesust siniuim-tuuni kaitse konventsiooni laiendatud komisjonis) sõlmimist (07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE)) – PECH-komisjon - Raportöör: Carlos Iturgaiz (A8-0318/2015)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 11, et võimaldada 2016. aasta eelarves ette nähtud ettemaksete tegemist (COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)) – BUDG-komisjon - Raportöör: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta koheste eelarvemeetmete jaoks pagulaskriisi lahendamiseks kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 12 (COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)) – BUDG-komisjon - Raportöör: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

- Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2015. aasta paranduseelarve projekti nr 8/2015 kohta, omavahendeid ja Euroopa Andmekaitseinspektorit (13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)) – BUDG-komisjon - Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

3) lepituskomitee

- 2016. aasta eelarve menetlus - Lepitusdokument – Ühine tekst (14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD))

4) parlamendi delegatsioon lepituskomitees

- Raport eelarvemenetluse raames lepituskomitees heaks kiidetud Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve projekti ühise teksti kohta (11706/2015 - C8-0274/2015 - 2015/2132(BUD)) – BUDG-komisjon - Raportöörid: Gérard Deprez, José Manuel Fernandes (A8-0333/2015)


8. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

—   (O-000126/2015), mille esitas(id) Iratxe García Pérez FEMM komisjoni nimel komisjonile: Naistevastase vägivalla kaotamine ELis (2015/2855(RSP)) (B8-1105/2015);

—   (O-000116/2015), mille esitas(id) Bernd Lange ja Marietje Schaake INTA komisjoni nimel komisjonile: Inimõigused ELi ja Vietnami vahelistes kaubandusläbirääkimistes (2015/2821(RSP)) (B8-1106/2015);

—   (O-000141/2015), mille esitas(id) Czesław Adam Siekierski AGRI komisjoni nimel komisjonile: Uus loomade heaolu strateegia aastateks 20162020 (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015);

—   (O-000147/2015), mille esitas(id) Linda McAvan DEVE komisjoni nimel komisjonile: Laste haridus hädaolukordades ja pikaajalistes kriisides (2015/2977(RSP)) (B8-1108/2015).


9. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatised parlamendi 2015. aasta juuni I ja II osaistungjärgul ning juuli osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadavad Europarli veebisaidil.


10. Tööplaan

Jagati välja november II 2015 täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 571.857/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 152):

Esmaspäev

Fraktsiooni GUE/NGL taotlus viia arutelu uue loomade heaolu strateegia üle aastateks 2016–2020 (PDOJ, punkt 79) lõpule resolutsiooni ettepanekute esitamisega, mis pandaks hääletusele neljapäeval.

Sõna võtsid Anja Hazekamp fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes põhjendas taotlust, Fredrick Federley, kes oli taotluse poolt, ja Michèle Alliot-Marie, kes oli selle vastu.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (149 poolt, 139 vastu, erapooletuid 40).

Määrati järgmised dokumentide esitamise tähtajad:

resolutsiooni ettepanekud: teisipäev, 24. november kell 12.00

muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekud: kolmapäev, 25. november kell 12.00

muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekutele: kolmapäev, 25. november kell 13.00

taotlus eraldi ja osade kaupa hääletuseks: kolmapäev, 25. november kell 19.00.

Teisipäev

Muudatusteta.

Kolmapäev

Fraktsiooni Verts/ALE taotlus lükata hääletus Ferreira– Theureri raporti üle, mis käsitleb maksualaseid siduvaid eelotsuseid ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmeid (A8-0317/2015) (PDOJ, punkt 23) edasi neljapäevale, kui TAXE-erikomisjoni volitusi ei pikendata.

Sõna võtsid Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes põhjendas taotlust, Fabio De Masi, kes oli taotluse poolt, ning Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel ja Peter Simon fraktsiooni S&D nimel, kes kinnitasid, et nende fraktsioonid toetavad TAXE-erikomisjoni volituste pikendamist.

Philippe Lamberts võttis oma taotluse tagasi.

Neljapäev

Muudatusteta.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.


11. Doha arengukava hetkeseis enne WTO kümnendat ministrite konverentsi (arutelu)

Komisjoni avaldus: Doha arengukava hetkeseis enne WTO kümnendat ministrite konverentsi (2015/2632(RSP))

Cecilia Malmström (komisjoni liige) esines avaldusega.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Sõna võtsid Pablo Zalba Bidegain fraktsiooni PPE nimel, Bernd Lange fraktsiooni S&D nimel, Emma McClarkin fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas James Carver, Hannu Takkula fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Klaus Buchner fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, William (The Earl of) Dartmouth fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Christofer Fjellner, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Davor Ivo Stier, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Hans-Olaf Henkel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Dita Charanzová, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Lola Sánchez Caldentey, Tiziana Beghin, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Jarosław Wałęsa, Nicola Danti, Christofer Fjellner, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas João Ferreira, Alessia Maria Mosca, Bogdan Brunon Wenta ja Pedro Silva Pereira.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Paul Rübig, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Maria Lidia Senra Rodríguez.

Sõna võttis Cecilia Malmström.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Bernd Lange ja Pablo Zalba Bidegain INTA komisjoni nimel Doha arengukava hetkeseisu kohta enne WTO kümnendat ministrite konverentsi (2015/2632(RSP)) (B8-1230/2015).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.11.2015 protokollipunkt 11.4.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident


12. Inimõigused ELi ja Vietnami vahelistes kaubandusläbirääkimistes (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000116/2015), mille esitas(id) Bernd Lange ja Marietje Schaake INTA komisjoni nimel komisjonile: Inimõigused ELi ja Vietnami vahelistes kaubandusläbirääkimistes (2015/2821(RSP)) (B8-1106/2015)

Bernd Lange esitas küsimuse.

Cecilia Malmström (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Santiago Fisas Ayxelà fraktsiooni PPE nimel, Alessia Maria Mosca fraktsiooni S&D nimel, Joachim Starbatty fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD nimel, Christofer Fjellner, David Martin, Julie Girling, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Notis Marias parlamendikomisjonide koosolekute korraldamise kohta Strasbourgi täiskogu istungite ajal (asepresident võttis selle teadmiseks), Pedro Silva Pereira, Jan Zahradil ja Neena Gill.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică ja Miroslav Mikolášik.

Sõna võttis Cecilia Malmström.

Arutelu lõpetati.


13. Ecuadori ühinemine ELi ja selle liikmesriikide ning Colombia ja Peruu vahel sõlmitud kaubanduslepinguga (arutelu)

Komisjoni avaldus: Ecuadori ühinemine ELi ja selle liikmesriikide ning Colombia ja Peruu vahel sõlmitud kaubanduslepinguga (2015/2656(RSP))

Cecilia Malmström (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Santiago Fisas Ayxelà fraktsiooni PPE nimel, Bernd Lange fraktsiooni S&D nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Gabriel Mato, Ramón Jáuregui Atondo, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández ja Nicola Danti.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Miroslav Mikolášik, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Sõna võttis Cecilia Malmström.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatav resolutsiooni ettepanek tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.11.2015 protokollipunkt 11.5.


14. Uus loomade heaolu strateegia aastateks 2016–2020 (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000141/2015), mille esitas(id) Czesław Adam Siekierski AGRI-komisjoni nimel komisjonile: Uus loomade heaolu strateegia aastateks 20162020 (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015)

Czesław Adam Siekierski esitas küsimuse.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Paolo De Castro fraktsiooni S&D nimel, James Nicholson fraktsiooni ECR nimel, Fredrick Federley fraktsiooni ALDE nimel, Anja Hazekamp fraktsiooni GUE/NGL nimel, Albert Deß fraktsiooni PPE nimel, Keith Taylor fraktsiooni Verts/ALE nimel, John Stuart Agnew fraktsiooni EFDD nimel, Dominique Bilde fraktsiooni ENF nimel, Elisabeth Köstinger, Jeppe Kofod, Janusz Wojciechowski, Ivan Jakovčić, Stefan Eck, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Albert Deß, Pascal Durand, Marco Zullo, Daniel Buda, Marlene Mizzi, Julie Girling, Josep-Maria Terricabras, Annie Schreijer-Pierik, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Peter Jahr, ja Clara Eugenia Aguilera García.

ISTUNGI JUHATAJA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
asepresident

Sõna võtsid Zbigniew Kuźmiuk, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Daniel Dalton, Franc Bogovič, Paul Brannen, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Michela Giuffrida ja Ricardo Serrão Santos.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Miroslav Mikolášik, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Müller, Miguel Viegas ja Jonathan Arnott.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.11.2015 protokollipunkt 11.6.


15. Ebavõrdsuse ja eelkõige laste vaesuse vähendamine (lühiettekanne)

Raport ebavõrdsuse ja eelkõige laste vaesuse vähendamise kohta [2014/2237(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)

Inês Cristina Zuber tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Romana Tomc, Viorica Dăncilă, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Laura Agea, Michaela Šojdrová, Maria Grapini ja Patricija Šulin.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 24.11.2015 protokollipunkt 5.6.


16. Ühtekuuluvuspoliitika ja marginaliseeritud kogukonnad (lühiettekanne)

Raport ühtekuuluvuspoliitika ja marginaliseeritud kogukondade kohta [2014/2247(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Terry Reintke (A8-0314/2015)

Terry Reintke tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Rosa D'Amato ja Ruža Tomašić.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 24. november 2015.


17. ELi roll ÜROs (lühiettekanne)

Raport ELi rolli kohta ÜROs – kuidas saavutada paremini ELi välispoliitika eesmärke [2015/2104(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

Paavo Väyrynen tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira ja James Carver.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 24. november 2015.


18. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Deirdre Clune, Maria Grapini, Beatrix von Storch, Yana Toom, João Ferreira, Jordi Sebastià, Margot Parker, Ignazio Corrao, Dominique Bilde, Janusz Korwin-Mikke, Eva Paunova, Viorica Dăncilă, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Tiziana Beghin, Romana Tomc, Jonás Fernández, Notis Marias, Jozo Radoš, Martina Anderson, Francesc Gambús, Tonino Picula, Pál Csáky, Claudia Tapardel, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Claude Rolin ja István Ujhelyi.


19. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 571.857/OJMA).


20. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.40.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Radev, Radoš, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Bearder, Crowley, Engström, Konečná, Kyenge, Michels, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann

Õigusteave - Privaatsuspoliitika