Rodyklė 
Protokolas
PDF 226kWORD 169k
Pirmadienis, 2015 m. lapkričio 23 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Pirmininko pareiškimai
 3.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 4.Parlamento sudėtis
 5.Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą
 6.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 7.Gauti dokumentai
 8.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 9.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 10.Darbų programa
 11.Dohos vystymosi darbotvarkės dabartinė padėtis rengiantis 10-ajai PPO ministrų konferencijai (diskusijos)
 12.Žmogaus teisės ES ir Vietnamo prekybos derybose (diskusijos)
 13.Ekvadoro prisijungimas prie ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo (diskusijos)
 14.Naujoji 2016-2020 m. gyvūnų gerovės strategija (diskusijos)
 15.Nelygybės mažinimas ypatingą dėmesį skiriant vaikų skurdui (trumpas pristatymas)
 16.Sanglaudos politika ir marginalizuotos bendruomenės (trumpas pristatymas)
 17.ES vaidmuo JT (trumpas pristatymas)
 18.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 19.Kito posėdžio darbotvarkė
 20.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 17.05 val.


2. Pirmininko pareiškimai

Pirmininkas padarė pareiškimą dėl teroristinių išpuolių, įvykdytų Paryžiuje 2015 m. lapkričio 13 d. ir Bamake 2015 m. lapkričio 20 d.

Parlamentas tylos minute pagerbė terorizmo aukas.

Pirmininkas pagerbė 2015 m. lapkričio 10 d. mirusį Helmutą Šmidtą – buvusį Vokietijos kanclerį.


3. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


4. Parlamento sudėtis

Marek Józef Gróbarczyk ir Dawid Bohdan Jackiewicz buvo paskirti Lenkijos vyriausybės nariais. Parlamentas pažymi, kad pagal Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 1 dalį šios pareigos nesuderinamos su Europos Parlamento nario mandatu ir konstatuoja, kad jų vietos laisvos nuo 2015 m. lapkričio 16 d.


5. Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą

Lenkijos kompetentingos institucijos perdavė prašymą atšaukti Parlamento nario Bolesław G. Piecha imunitetą dėl nagrinėjamos procedūros dėl administracinio teisės pažeidimo.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


6. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku trerčiadienį, 2015 m. lapkričio 25 d. pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 76/621/EEB dėl didžiausio eruko rūgšties kiekio nustatymo aliejuose ir riebaluose ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 320/2006, nustatantis laikiną cukraus pramonės restruktūrizavimo schemą (00053/2015/LEX - C8-0365/2015 - 2015/0090(COD));

- Europos Parlamento ir Τarybos reglamentas dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (00041/2015/LEX - C8-0364/2015 - 2014/0017(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (00035/2015/LEX - C8-0363/2015 - 2013/0264(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL), ir kuriuo pakeičiamas ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2005/681/TVR (00045/2015/LEX - C8-0362/2015 - 2014/0217(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 ir panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1852/2001 (00038/2015/LEX - C8-0361/2015 - 2013/0435(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas, kuriuo nustatoma Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikumo sprendimų ir bendrų struktūrų programa (programa ISA2), kaip viešojo sektoriaus modernizavimo priemonė (00052/2015/LEX - C8-0360/2015 - 2014/0185(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2011/83/ES bei panaikinama Tarybos direktyva 90/314/EEB (00065/2015/LEX - C8-0359/2015 - 2013/0246(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su žmonėms vartoti skirtais kazeinais ir kazeinatais, derinimo, kuria panaikinama Tarybos direktyva 83/417/EEB (00037/2015/LEX - C8-0356/2015 - 2014/0096(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo (00042/2015/LEX - C8-0355/2015 - 2013/0442(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatomos priemonės, susijusios su atvira interneto prieiga, ir kuriuo iš dalies keičiami Direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, ir Reglamentas (ES) Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Sąjungoje (00066/2015/LEX - C8-0343/2015 - 2013/0309(COD)).


7. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis (TPRD) su Latvija pradžios (13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

JURI

- 2015 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 8 projektas. Nuosavi ištekliai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas. 2015 m. lapkričio 10 d. Tarybos pozicija (13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

LIBE

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo ketveriems metams nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo Europos Sąjungos vardu (12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

DEVE, BUDG

2) Parlamento komitetų:

- Pranešimas dėl metinių 2012–2013 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitų (2014/2252(INI)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

- Pranešimas ES vaidmuo JT. Kaip geriau pasiekti ES užsienio politikos tikslus (2015/2104(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

- Pranešimas dėl tvarios pagrindinių metalų Europos pramonės sukūrimo (2014/2211(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Edouard Martin (A8-0309/2015)

- Pranešimas dėl nelygybės mažinimo ypatingą dėmesį skiriant vaikų skurdui (2014/2237(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. XXX/XXX [Oficialios kontrolės reglamentas] ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Martin Häusling (A8-0311/2015)

- Pranešimas dėl 2014–2020 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginės programos (2015/2107(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Ole Christensen (A8-0312/2015)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl suderintų vartotojų kainų indeksų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2494/95 (COM(2014)0724 - C8-0283/2014 - 2014/0346(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015)

- Pranešimas dėl sanglaudos politikos ir marginalizuotų bendruomenių (2014/2247(INI)) - REGI komitetas - Pranešėja: Terry Reintke (A8-0314/2015)

- ***I Pranešimo projektas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl draudimo tarpininkavimo (nauja redakcija) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Werner Langen (A8-0315/2015)

- Pranešimas dėl ES piliečių radikalėjimo ir verbavimo, kurį vykdo teroristinės organizacijos, prevencijos (2015/2063(INI)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Rachida Dati (A8-0316/2015)

- Pranešimas dėl sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių (2015/2066(INI)) - TAXE komitetas - Pranešėjai: Elisa Ferreira, Michael Theurer (A8-0317/2015)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Australinių tunų apsaugos komisijos (CCSBT) susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Sąjungos narystės Australinių tunų apsaugos konvencijos išplėstinėje komisijoje sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Carlos Iturgaiz (A8-0318/2015)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 11 punktą, kad iš 2016 m. biudžeto būtų skirta lėšų avansams mokėti (COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės mobilizavimo skubioms biudžeto priemonėms, skirtoms pabėgėlių krizei spręsti, finansuoti pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 12 punktą (COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 8/2015 projekto. Nuosavi ištekliai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

3) Taikinimo komiteto

- 2016 m. biudžeto procedūra. Taikinimo dokumentas. bendras tekstas (14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD))

4) Parlamento delegacijos Taikinimo komitete:

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto bendro projekto, kurį Taikinimo komitetas patvirtino vykdant biudžetinę procedūrą (11706/2015 - C8-0274/2015 - 2015/2132(BUD)) - BUDE komitetas - Pranešėjai: Gérard Deprez, José Manuel Fernandes (A8-0333/2015)


8. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

—   (O-000126/2015), kurį Komisijai pateikė Iratxe García Pérez FEMM komiteto vardu: Smurto prieš moteris panaikinimas ES (2015/2855(RSP)) (B8-1105/2015);

—   (O-000116/2015), kurį Komisijai pateikė Bernd Lange ir Marietje Schaake INTA komiteto vardu: Žmogaus teisių klausimo kėlimas per ES ir Vietnamo prekybos derybas (2015/2821(RSP)) (B8-1106/2015);

—   (O-000141/2015), kurį Komisijai pateikė Czesław Adam Siekierski AGRI komiteto vardu: Naujoji 2016-2020 m. gyvūnų gerovės strategija (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015);

—   (O-000147/2015), kurį Komisijai pateikė Linda McAvan DEVE komiteto vardu: Vaikų švietimas ekstremalių situacijų ir užsitęsusių krizių atveju (2015/2977(RSP)) (B8-1108/2015).


9. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatais dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2015 m. birželio mėn. I, II ir liepos mėn. sesijas priimtas pozicijas ir rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Europarl.


10. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis 2015 m. lapkričio mėn. II sesijos plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 571.857/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnis):

Pirmadienis

GUE/NGL frakcija paprašė užbaigti diskusijas dėl Naujosios 2016-2020 m. gyvūnų gerovės strategijos (plenarinių posėdžių darbotvarkės projekto PDOJ 79 punktas) pasiūlymų dėl rezoliucijų, dėl kurių bus balsuojama ketvirtadienį, pateikimu.

Kalbėjo: Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu, ji pateikė prašymo pagrindimą, Fredrick Federley pasisakė už prašymo patenkinimą ir Michèle Alliot-Marie pasisakė prieš prašymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (149 balsavo už, 139 – prieš, 40 susilaikė) patenkino prašymą.

Nustatyti šie terminai:

pasiūlymai dėl rezoliucijų: antradienis, lapkričio 24 d., 12:00 val.

pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų: trečiadienis, lapkričio 25 d., 12:00 val.

bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai: trečiadienis, lapkričio 25 d., 13:00 val.

prašymai dėl balsavimo dalimis ir atskirų balsavimų: trečiadienis, lapkričio 25 d., 19:00 val.

Antradienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Trečiadienis

Frakcija Verts/ALE paprašė atidėti ketvirtadieniui balsavimą dėl pranešimo, kurį parengė nariai E. Ferreira ir M.Theurer tema „Sprendimai dėl mokesčių ir kitos panašaus pobūdžio ar poveikio priemonės“ (A8-0317/2015) (plenarinių posėdžių darbotvarkės projekto PDOJ 23 punktas), jei nebūtų pratęsti Specialiojo sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komiteto (TAXE) įgaliojimai.

Kalbėjo: Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, jis pateikė prašymo pagrindimą, Fabio De Masi pasisakė už prašymo patenkinimą, Manfred Weber PPE frakcijos vardu ir Peter Simon S&D frakcijos vardu, jiedu patvirtino, kad jų atitinkamos frakcijos pritaria tam, kad būtų pratęsti TAXE komiteto įgaliojimai.

Philippe Lamberts atsiėmė savo prašymą.

Ketvirtadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.


11. Dohos vystymosi darbotvarkės dabartinė padėtis rengiantis 10-ajai PPO ministrų konferencijai (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Dohos vystymosi darbotvarkės dabartinė padėtis rengiantis 10-ajai PPO ministrų konferencijai (2015/2632(RSP))

Cecilia Malmström (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Pablo Zalba Bidegain PPE frakcijos vardu, Bernd Lange S&D frakcijos vardu, Emma McClarkin ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė James Carver), Hannu Takkula ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Klaus Buchner Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), William (The Earl of) Dartmouth EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Christofer Fjellner), Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys, Davor Ivo Stier (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Hans-Olaf Henkel (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Dita Charanzová (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Lola Sánchez Caldentey, Tiziana Beghin, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Jarosław Wałęsa, Nicola Danti, Christofer Fjellner (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė João Ferreira), Alessia Maria Mosca, Bogdan Brunon Wenta ir Pedro Silva Pereira.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Paul Rübig, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić ir Maria Lidia Senra Rodríguez.

Kalbėjo Cecilia Malmström.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Bernd Lange ir Pablo Zalba Bidegain INTA komiteto vardu dėl Dohos vystymosi darbotvarkės dabartinės padėties rengiantis 10-ajai PPO ministrų konferencijai (2015/2632(RSP)) (B8-1230/2015).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 11 26 protokolo 11.4 punktas.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja


12. Žmogaus teisės ES ir Vietnamo prekybos derybose (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000116/2015), kurį Komisijai pateikė Bernd Lange ir Marietje Schaake INTA komiteto vardu: Žmogaus teisių klausimo kėlimas per ES ir Vietnamo prekybos derybas (2015/2821(RSP)) (B8-1106/2015)

Bernd Lange pristatė klausimą.

Cecilia Malmström (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Santiago Fisas Ayxelà PPE frakcijos vardu, Alessia Maria Mosca S&D frakcijos vardu, Joachim Starbatty ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Tiziana Beghin EFDD frakcijos vardu, Christofer Fjellner, David Martin, Julie Girling, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Notis Marias dėl Parlamento komitetų posėdžių organizavimo tvarkos vykstant sesijai Strasbūre (Pirmininkė pasižymėjo šį klausimą), Pedro Silva Pereira, Jan Zahradil ir Neena Gill.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică ir Miroslav Mikolášik.

Kalbėjo Cecilia Malmström.

Diskusijos baigtos.


13. Ekvadoro prisijungimas prie ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Ekvadoro prisijungimas prie ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo (2015/2656(RSP))

Cecilia Malmström (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Santiago Fisas Ayxelà PPE frakcijos vardu, Bernd Lange S&D frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Gabriel Mato, Ramón Jáuregui Atondo, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández ir Nicola Danti.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Miroslav Mikolášik, Notis Marias ir Ivan Jakovčić.

Kalbėjo Cecilia Malmström.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, teikiamas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiamas vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 11 26 protokolo 11.5 punktas.


14. Naujoji 2016-2020 m. gyvūnų gerovės strategija (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000141/2015), kurį Komisijai pateikė Czesław Adam Siekierski AGRI komiteto vardu: Naujoji 2016-2020 m. gyvūnų gerovės strategija (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015)

Czesław Adam Siekierski pristatė klausimą.

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Paolo De Castro S&D frakcijos vardu, James Nicholson ECR frakcijos vardu, Fredrick Federley ALDE frakcijos vardu, Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu, Albert Deß PPE frakcijos vardu, Keith Taylor Verts/ALE frakcijos vardu, John Stuart Agnew EFDD frakcijos vardu, Dominique Bilde ENF frakcijos vardu, Elisabeth Köstinger, Jeppe Kofod, Janusz Wojciechowski, Ivan Jakovčić, , (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Albert Deß), Pascal Durand, Marco Zullo, Daniel Buda, Marlene Mizzi, Julie Girling, Josep-Maria Terricabras, Annie Schreijer-Pierik (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Peter Jahr) ir Clara Eugenia Aguilera García.

PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Zbigniew Kuźmiuk, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Daniel Dalton, Franc Bogovič, Paul Brannen, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Michela Giuffrida ir Ricardo Serrão Santos.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Miroslav Mikolášik, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Müller, Miguel Viegas ir Jonathan Arnott.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 11 26 protokolo 11.6 punktas.


15. Nelygybės mažinimas ypatingą dėmesį skiriant vaikų skurdui (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl nelygybės mažinimo ypatingą dėmesį skiriant vaikų skurdui [2014/2237(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)

Inês Cristina Zuber padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Romana Tomc, Viorica Dăncilă, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Laura Agea, Michaela Šojdrová, Maria Grapini ir Patricija Šulin.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2015 11 24 protokolo 5.6 punktas.


16. Sanglaudos politika ir marginalizuotos bendruomenės (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl sanglaudos politikos ir marginalizuotų bendruomenių [2014/2247(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Terry Reintke (A8-0314/2015)

Terry Reintke padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Rosa D'Amato ir Ruža Tomašić.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys).

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2015 m. lapkričio 24 d..


17. ES vaidmuo JT (trumpas pristatymas)

Pranešimas "ES vaidmuo JT: kaip geriau pasiekti ES užsienio politikos tikslus" [2015/2104(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

Paavo Väyrynen padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira ir James Carver.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2015 m. lapkričio 24 d..


18. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Deirdre Clune, Maria Grapini, Beatrix von Storch, Yana Toom, João Ferreira, Jordi Sebastià, Margot Parker, Ignazio Corrao, Dominique Bilde, Janusz Korwin-Mikke, Eva Paunova, Viorica Dăncilă, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Tiziana Beghin, Romana Tomc, Jonás Fernández, Notis Marias, Jozo Radoš, Martina Anderson, Francesc Gambús, Tonino Picula, Pál Csáky, Claudia Țapardel, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Claude Rolin ir István Ujhelyi.


19. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 571.857/OJMA).


20. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.40 val.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Radev, Radoš, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Bearder, Crowley, Engström, Konečná, Kyenge, Michels, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann

Teisinė informacija - Privatumo politika