Indekss 
Protokols
PDF 227kWORD 168k
Pirmdiena, 2015. gada 23. novembris - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojumi
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 4.Parlamenta sastāvs
 5.Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti
 6.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 7.Dokumentu iesniegšana
 8.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 9.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 10.Darba kārtība
 11.Pašreizējais stāvoklis Dohas attīstības programmas norisē pirms desmitās PTO Ministru konferences (debates)
 12.Cilvēktiesību jautājums ES un Vjetnamas tirdzniecības sarunās (debates)
 13.Ekvadoras pievienošanās tirdzniecības nolīgumam, kas noslēgts starp ES un Kolumbiju un Peru (debates)
 14.Jauna dzīvnieku labturības stratēģija 2016.-2020. gadam (debates)
 15.Nevienlīdzības samazināšana, īpašu uzmanību pievēršot bērnu nabadzības problēmai (īss izklāsts)
 16.Kohēzijas politika un marginalizētas iedzīvotāju grupas (īss izklāsts)
 17.ES loma Apvienoto Nāciju Organizācijā (īss izklāsts)
 18.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 19.Nākamās sēdes darba kārtība
 20.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.05.


2. Priekšsēdētāja paziņojumi

Priekšsēdētājs sniedza paziņojumu par teroristu uzbrukumiem, kas smagi skāra Parīzi 2015. gada 13. novembrī un Bamako 2015. gada 20. novembrī.

Parlaments ievēroja klusuma brīdi, godinot terorisma upuru piemiņu.

Priekšsēdētājs godināja 2015. gada 10. novembrī no dzīves aizgājušā bijušā Vācijas kanclera Helmut Schmidt piemiņu.


3. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


4. Parlamenta sastāvs

Marek Józef Gróbarczyk un Dawid Bohdan Jackiewicz ir iecelti par Polijas valdības locekļiem. Parlaments pieņēma zināšanai to, ka saskaņā ar 7. panta 1. punktu Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās šie pienākumi nav savienojami ar Eiropas Parlamenta deputāta amatu un konstatēja, ka, sākot ar 2015. gada 16. novembri, ir atbrīvojušās šo deputātu vietas.


5. Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti

Polijas kompetentās iestādes ir iesniegušas pieprasījumu atcelt Bolesław G. Piecha deputāta imunitāti saistībā ar tiesvedību, kurā tiek izskatīts administratīvs pārkāpums.

Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 1. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


6. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju otrdien, 2015. gada 25. novembrī, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru atceļ Padomes Direktīvu 76/621/EEK, kas attiecas uz erukskābes maksimālā līmeņa noteikšanu eļļās un taukos, un Padomes Regulu (EK) Nr. 320/2006, ar ko nosaka pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai (00053/2015/LEX - C8-0365/2015 - 2015/0090(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (00041/2015/LEX - C8-0364/2015 - 2014/0017(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ Direktīvu 2007/64/EK (00035/2015/LEX - C8-0363/2015 - 2013/0264(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūru (CEPOL) un ar ko aizstāj un atceļ Padomes Lēmumu 2005/681/TI (00045/2015/LEX - C8-0362/2015 - 2014/0217(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par jauniem pārtikas produktiem un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1169/2011 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 258/97 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1852/2001 (00038/2015/LEX - C8-0361/2015 - 2013/0435(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums, ar ko izveido programmu Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un iedzīvotāju sadarbspējas risinājumu un kopīgu sistēmu nodrošināšanai (programma ISA2) kā līdzekli publiskā sektora modernizācijai (00052/2015/LEX - C8-0360/2015 - 2014/0185(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/83/ES un atceļ Padomes Direktīvu 90/314/EEK (00065/2015/LEX - C8-0359/2015 - 2013/0246(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kazeīniem un kazeinātiem, kas paredzēti lietošanai pārtikā, un Padomes Direktīvas 83/417/EEK atcelšanu (00037/2015/LEX - C8-0356/2015 - 2014/0096(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām (00042/2015/LEX - C8-0355/2015 - 2013/0442(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko nosaka pasākumus sakarā ar piekļuvi atvērtam internetam un groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem un Regulu (ES) Nr. 531/2012 par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (00066/2015/LEX - C8-0343/2015 - 2013/0309(COD)).


7. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Latvija sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu (TRD) automatizētu apmaiņu (13060/2015 - C8-0338/2015 – 2015/0813(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

JURI

- 2015. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 8 projekts: Pašu resursi un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs — Padomes 2015. gada 10. novembra nostāja (13439/2015 - C8-0341/2015 – 2015/2269(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu protokolu, ar kuru uz četriem gadiem nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku (12773/2015 - C8-0354/2015 – 2015/0229(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

DEVE, BUDG

2. Parlamenta komitejas

- Ziņojums par 2012. un 2013. gada ziņojumiem par subsidiaritāti un proporcionalitāti (2014/2252(INI)) - JURI komiteja - Referents: Sajjad Karim (A8-0301/2015).

- Ziņojums par ES lomu Apvienoto Nāciju Organizācijā — kā labāk sasniegt ES ārpolitikas mērķus (2015/2104(INI)) - AFET komiteja - Referents: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015).

- Ziņojums par ilgtspējīgas parasto metālu rūpniecības attīstīšanu Eiropā (2014/2211(INI)) - ITRE komiteja - Referents: Edouard Martin (A8-0309/2015).

- Ziņojums par nevienlīdzības samazināšanu, īpašu uzmanību pievēršot bērnu nabadzības problēmai (2014/2237(INI)) - EMPL komiteja - Referente: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. XXX/XXX [Oficiālo kontroļu regula] un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)) - AGRI komiteja - Referents: Martin Häusling (A8-0311/2015).

- Ziņojums par ES stratēģisko satvaru par drošību un veselības aizsardzību darbā laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam (2015/2107(INI)) - EMPL komiteja - Referents: Ole Christensen (A8-0312/2015).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem un Regulas (EK) Nr. 2494/95 atcelšanu (COM(2014)0724 - C8-0283/2014 - 2014/0346(COD)) - ECON komiteja - Referents: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015).

- Ziņojums par kohēzijas politiku un marginalizētām iedzīvotāju grupām (2014/2247(INI)) - REGI komiteja - Referente: Terry Reintke (A8-0314/2015).

- ***I Papildziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par apdrošināšanas starpniecību (pārstrādāta redakcija) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)) - ECON komiteja - Referents: Werner Langen (A8-0315/2015).

- Ziņojums par Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas nepieļaušanu (2015/2063(INI)) - LIBE komiteja - Referente: Rachida Dati (A8-0316/2015).

- Ziņojums par nodokļu nolēmumiem un citiem rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgiem pasākumiem (2015/2066(INI)) - TAXE komiteja - Referenti: Elisa Ferreira, Michael Theurer (A8-0317/2015).

- *** Ieteikums Padomes lēmuma projektam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Dienvidu tunzivju saglabāšanas komisiju (CCSBT) par Savienības dalību Konvencijas par dienvidu tunzivju saglabāšanu paplašinātajā komisijā (07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE)) - PECH komiteja - Referents: Carlos Iturgaiz (A8-0318/2015).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 11. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību — avansa maksājumu nodrošināšana 2016. gada budžetā (COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu steidzamiem budžeta pasākumiem, lai risinātu bēgļu krīzi, saskaņā ar 12. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 8/2015 projektu, pašu resursi un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015).

3. Samierināšanas komiteja

- 2016. gada budžeta procedūra — samierināšanas dokuments — kopīgais dokuments (14195/2015 - C8-0353/2015 – 2015/2132(BUD)).

4. Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā

- Ziņojums par Samierināšanas komitejā budžeta procedūras laikā apstiprināto Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta kopīgo projektu (11706/2015 - C8-0274/2015 - 2015/2132(BUD)) - BUDG komiteja - Referenti: Gérard Deprez, José Manuel Fernandes (A8-0333/2015).


8. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

—   (O-000126/2015), kuru uzdeva Iratxe García Pérez FEMM komitejas vārdā Komisijai: Vardarbības pret sievietēm izskaušana Eiropas Savienībā (2015/2855(RSP)) (B8-1105/2015);

—   (O-000116/2015), kuru uzdeva Bernd Lange un Marietje Schaake INTA komitejas vārdā Komisijai: Cilvēktiesību jautājums ES un Vjetnamas tirdzniecības sarunās (2015/2821(RSP)) (B8-1106/2015);

—   (O-000141/2015), kuru uzdeva Czesław Adam Siekierski AGRI komitejas vārdā Komisijai: Jauna dzīvnieku labturības stratēģija 2015.-2020. gadam (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015);

—   (O-000147/2015), kuru uzdeva Linda McAvan DEVE komitejas vārdā Komisijai: Bērnu izglītība ārkārtas situācijās un ieilgušās krīzēs (2015/2977(RSP)) (B8-1108/2015).


9. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojumi par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2015. gada jūnija pirmajā un otrajā sesijā un jūlija sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejami vietnē “Europarl”.


10. Darba kārtība

Bija izdalīts 2015. gada novembra otrās sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 571.857/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 152. pants).

Pirmdiena

GUE/NGL grupas pieprasījums slēgt debates par jautājumu “Jauna dzīvnieku labturības stratēģija 2016.-2020. gadam“ (PDOJ 79. punkts), iesniedzot rezolūcijas priekšlikumus, par kuriem balsošana notiktu ceturtdien.

Uzstājās Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, kura pamatoja pieprasījumu, Fredrick Federley, kurš to atbalstīja, un Michèle Alliot-Marie, kura iebilda pret pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (149 par, 139 pret, 40 atturas).

Tika noteikti šādi iesniegšanas termiņi:

rezolūciju priekšlikumi: otrdiena, 24. novembris, plkst. 12.00;

grozījumi un kopīgi rezolūciju priekšlikumi: trešdiena, 25. novembris, plkst. 12.00;

grozījumi kopīgajos rezolūcijas priekšlikumos: trešdiena, 25. novembris, plkst. 13.00;

pieprasījumi balsot atsevišķi un pieprasījumi balsot pa daļām: trešdiena, 25. novembris, plkst. 19.00.

Otrdiena

Grozījumi nav ierosināti.

Trešdiena

Verts/ALE grupas pieprasījums balsošanu par Ferreira – Theurer ziņojumu par nodokļu nolēmumiem un citiem rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgiem pasākumiem (A8-0317/2015) (PDOJ 23. punkts) pārcelt uz ceturtdienu, ja TAXE īpašās komitejas pilnvaru termiņš netiek pagarināts.

Uzstājās Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, kurš pamatoja pieprasījumu, Fabio De Masi, kurš to atbalstīja, Manfred Weber PPE grupas vārdā un Peter Simon S&D grupas vārdā, kuri norādīja, ka viņu attiecīgās grupas atbalsta TAXE komitejas pilnvaru termiņa pagarināšanu.

Philippe Lamberts atsauca savu pieprasījumu.

Ceturtdiena

Grozījumi nav ierosināti.

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.


11. Pašreizējais stāvoklis Dohas attīstības programmas norisē pirms desmitās PTO Ministru konferences (debates)

Komisijas paziņojums: Pašreizējais stāvoklis Dohas attīstības programmas norisē pirms desmitās PTO Ministru konferences (2015/2632(RSP)).

Cecilia Malmström (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Pablo Zalba Bidegain PPE grupas vārdā, Bernd Lange S&D grupas vārdā, Emma McClarkin ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva James Carver, Hannu Takkula ALDE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Klaus Buchner Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, William (The Earl of) Dartmouth EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Christofer Fjellner, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Davor Ivo Stier, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Hans-Olaf Henkel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Dita Charanzová, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Lola Sánchez Caldentey, Tiziana Beghin, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Jarosław Wałęsa, Nicola Danti, Christofer Fjellner, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva João Ferreira, Alessia Maria Mosca, Bogdan Brunon Wenta un Pedro Silva Pereira.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Paul Rübig, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić un Maria Lidia Senra Rodríguez.

Uzstājās Cecilia Malmström.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Bernd Lange un Pablo Zalba Bidegain INTA komitejas vārdā - par pašreizējo stāvokli Dohas attīstības programmas norisē pirms desmitās PTO Ministru konferences (2015/2632(RSP)) (B8-1230/2015).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 26.11.2015. protokola 11.4. punkts.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece


12. Cilvēktiesību jautājums ES un Vjetnamas tirdzniecības sarunās (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000116/2015) un kuru uzdeva Bernd Lange un Marietje Schaake INTA komitejas vārdā Komisijai: Cilvēktiesību jautājums ES un Vjetnamas tirdzniecības sarunās (2015/2821(RSP)) (B8-1106/2015).

Bernd Lange izvērsa jautājumu.

Cecilia Malmström (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Santiago Fisas Ayxelà PPE grupas vārdā, Alessia Maria Mosca S&D grupas vārdā, Joachim Starbatty ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Tiziana Beghin EFDD grupas vārdā, Christofer Fjellner, David Martin, Julie Girling, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Notis Marias par Parlamenta komiteju sanāksmju organizēšanu Strasbūras plenārsesiju laikā (sēdes vadītāja to pieņēma zināšanai), Pedro Silva Pereira, Jan Zahradil un Neena Gill.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică un Miroslav Mikolášik.

Uzstājās Cecilia Malmström.

Debates tika slēgtas.


13. Ekvadoras pievienošanās tirdzniecības nolīgumam, kas noslēgts starp ES un Kolumbiju un Peru (debates)

Komisijas paziņojums: Ekvadoras pievienošanās tirdzniecības nolīgumam, kas noslēgts starp ES un Kolumbiju un Peru (2015/2656(RSP)).

Cecilia Malmström (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Santiago Fisas Ayxelà PPE grupas vārdā, Bernd Lange S&D grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Gabriel Mato, Ramón Jáuregui Atondo, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández un Nicola Danti.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Miroslav Mikolášik, Notis Marias un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Cecilia Malmström.

Rezolūcijas priekšlikums, ko iesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņots vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 26.11.2015. protokola 11.5. punkts.


14. Jauna dzīvnieku labturības stratēģija 2016.-2020. gadam (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000141/2015) un kuru uzdeva Czesław Adam Siekierski AGRI komitejas vārdā Komisijai: Jauna dzīvnieku labturības stratēģija 2015.-2020. gadam (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015).

Czesław Adam Siekierski izvērsa jautājumu.

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Paolo De Castro S&D grupas vārdā, James Nicholson ECR grupas vārdā, Fredrick Federley ALDE grupas vārdā, Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, Albert Deß PPE grupas vārdā, Keith Taylor Verts/ALE grupas vārdā, John Stuart Agnew EFDD grupas vārdā, Dominique Bilde ENF grupas vārdā, Elisabeth Köstinger, Jeppe Kofod, Janusz Wojciechowski, Ivan Jakovčić, Stefan Eck, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Albert Deß, Pascal Durand, Marco Zullo, Daniel Buda, Marlene Mizzi, Julie Girling, Josep-Maria Terricabras, Annie Schreijer-Pierik, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Peter Jahr, un Clara Eugenia Aguilera García.

SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Zbigniew Kuźmiuk, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Daniel Dalton, Franc Bogovič, Paul Brannen, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Michela Giuffrida un Ricardo Serrão Santos.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Miroslav Mikolášik, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Müller, Miguel Viegas un Jonathan Arnott.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 26.11.2015. protokola 11.6. punkts.


15. Nevienlīdzības samazināšana, īpašu uzmanību pievēršot bērnu nabadzības problēmai (īss izklāsts)

Ziņojums par nevienlīdzības samazināšanu, īpašu uzmanību pievēršot bērnu nabadzības problēmai [2014/2237(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015).

Inês Cristina Zuber iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Romana Tomc, Viorica Dăncilă, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Laura Agea, Michaela Šojdrová, Maria Grapini un Patricija Šulin.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 24.11.2015. protokola 5.6. punkts.


16. Kohēzijas politika un marginalizētas iedzīvotāju grupas (īss izklāsts)

Ziņojums par kohēzijas politiku un marginalizētām iedzīvotāju grupām [2014/2247(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Terry Reintke (A8-0314/2015).

Terry Reintke iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Rosa D'Amato un Ruža Tomašić.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis).

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2015. gada 24. novembris.


17. ES loma Apvienoto Nāciju Organizācijā (īss izklāsts)

Ziņojums par ES lomu Apvienoto Nāciju Organizācijā — kā labāk sasniegt ES ārpolitikas mērķus [2015/2104(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015).

Paavo Väyrynen iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira un James Carver.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2015. gada 24. novembris.


18. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Deirdre Clune, Maria Grapini, Beatrix von Storch, Yana Toom, João Ferreira, Jordi Sebastià, Margot Parker, Ignazio Corrao, Dominique Bilde, Janusz Korwin-Mikke, Eva Paunova, Viorica Dăncilă, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Tiziana Beghin, Romana Tomc, Jonás Fernández, Notis Marias, Jozo Radoš, Martina Anderson, Francesc Gambús, Tonino Picula, Pál Csáky, Claudia Tapardel, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Claude Rolin un István Ujhelyi.


19. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 571.857/OJMA).


20. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.40.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Radev, Radoš, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Bearder, Crowley, Engström, Konečná, Kyenge, Michels, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann

Juridisks paziņojums - Privātuma politika